Heracles vs Hercules: Yr Un Arwr mewn Dwy Fytholeg Wahanol

John Campbell 17-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Heracles vs Hercules yn ddadl sydd wedi bod yn boblogaidd iawn ymhlith y Groegiaid a'r Rhufeiniaid. Y rheswm am y ddadl hon yw bod y ddau gymeriad yn enwog yn eu mytholegau priodol gan eu bod yn ddemigods a aned i'r duwiau enwocaf, mae ganddynt gorff hynod ddeniadol, ac yn rhannu enw tebyg iawn. Mewn gwirionedd, roedd Heracles yn arwr Groegaidd a gafodd ei amsugno i'r diwylliant Rhufeinig dros amser a chafodd ei enwi'n Hercules.

Yma yn yr erthygl hon, rydym yn dod â yr holl wybodaeth i chi am y cymeriadau, eu bywyd, eu marwolaeth, a sut yn union y daeth yr arwr Groegaidd yn arwr Rhufeinig.

Tabl Cymharu Hercules vs Hercules

Nodweddion
Hercules Hercules
Tarddiad Groeg Rhufeinig
Rhieni Zeus ac Alcmene Jupiter ac Alcmene
Brodyr a chwiorydd Aphrodite, Ares, Apollo, ac ati Aphrodite, Ares, Apollo, ac ati
Consort Megara, Omphale, Hebe, Deianira Juventus
Plant Hyllus, Telephus, Alexiares ac Anicetus, Tlepolemus Lluosog<12
Pwerau Cryfder Arwrol Cryfder Arwrol
Math o Creadur Demigod Demigod
Ystyr Yn cael gogoniant Hera<12 Arwr gyda gwychcryfder
Ymddangosiad Gwallt coch cyrliog gyda jawline cryf Gwallt coch cyrliog gyda jawline cryf
Myth Mawr 12 Llafurwyr 12 Llafurwyr
Beth Yw'r Gwahaniaethau Rhwng Hercules yn erbyn Hercules?

Y prif wahaniaeth rhwng Hercules a Hercules yw eu bod yn perthyn i ddwy fytholeg wahanol. Demigod Groegaidd yw Heracles ac yn fab i Zeus tra bod Hercules yn ddemigod Rhufeinig a'r mab Jupiter. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'r nodweddion eraill yn gyffredin i'r ddau ohonynt.

Am beth y mae Heracles yn Adnabyddus?

Mae Heracles yn fwyaf adnabyddus am ei nerth ac arwriaeth. yn cael ei weld bob amser fel y demi-dduw gyda'r ystum perffaith sy'n ddewr ym mytholeg Groeg. Ar y llaw arall, mae hefyd yn fwyaf adnabyddus am y 12 llafur a gyflawnodd.

Teulu Heracles

Yn ogystal ag arwriaeth a chryfder, mae Heracles yn fwyaf adnabyddus am ei gysylltiad â Zeus , ei berthynas â Hera, duwies Roegaidd merched, priodas, a genedigaeth, a'i chorff deniadol. Mae hefyd yn adnabyddus oherwydd ei frodyr a chwiorydd enwog ar Fynydd Olympus.

Roedd Heracles yn un o'r demigods hynny a oedd yn enwog ar y Ddaear ac ymhlith y duwiau a'r duwiesau.

Hunaniaeth Heracles ym Mytholeg Roeg 17>

Ym mytholeg Roeg, roedd Heracles yn ddemigod a anwyd i Zeus ac Alcmene. Zeus oedd y duw Olympaidd enwog a enillodd yr orsedd trwy laddei dad Titan, Cronus. Yr esgyniad hwn i'r orsedd oedd canlyniad y rhyfel enwog a elwid Titanomachy. Roedd Alcmene ar y llaw arall yn ddyn normal ac nid oedd ganddi unrhyw bwerau duwiol ac eithrio ei harddwch eithriadol a oedd yn swyno Zeus yn ddiarwybod iddo.

Gweld hefyd: Catullus 7 Cyfieithiad

Roedd gan Heracles lawer o frodyr a chwiorydd a oedd yn enwog iawn. Roedd rhai ohonyn nhw'n ddemigods fel ef a'r lleill yn dduwiau a duwiesau priodol Mynydd Olympus. Gan fod Heracles yn demigod, nid oedd ganddo unrhyw bwerau eithriadol yn ymwneud â natur ond roedd ganddo gryfder anhygoel. Tra roedd gweddill ei frodyr a chwiorydd fel Aphrodite yn dduwies cariad, chwant, a harddwch, Apollo oedd duw saethyddiaeth, cerddoriaeth, a dawns, a Persephone oedd duwies yr Isfyd.

Er bod y pwerau o Heracles yn gyfyngedig, llwyddodd i wneud ei farc ar yr Olympiaid o hyd. Ar y cyfan, roedd pawb yn gwybod pwy oedd y rheswm am ei fod yn fab i Zeus ond oherwydd ei gryfder tebyg i dduw, ei gorff hynod ddeniadol, a ei 12 llafur. Mae gweithiau Homer a Hesiod yn disgrifio'r stori o Heracles.

Nodweddion Corfforol

Roedd Heracles yn edrych fel yr unigolyn cryfaf ymhlith y dynion. Clywyd poblogrwydd ei nerth a'i ddewrder ar Fynydd Olympus a hefyd ymhlith dynion. Roedd o daldra heb fod mor uchel gydag adeiladwaith gwych. Roedd ganddo wallt coch melys a chyrliog. Ar ben hynny, gan ei fod yn demigod, roedd ganddo harddwch ei fam, dyn, acryfder ei dad, duw.

Mewn rhai mannau, portreadir Heracles hefyd yn gwisgo rhwymyn ar ei ben. Yr oedd gweddill ei ddillad yn debyg iawn i'r bobl elitaidd o'r amser y daeth Alcmene o deulu cyfoethog. Oherwydd ei olwg, roedd yn hysbys ei fod mewn llawer o berthynas â merched a dynion.

Cysylltiad Rhwng Heracles a Hera

Hera oedd llysfam Heracles ond nid o ddewis. Roedd gan Zeus berthnasau allbriodasol angyfrifol a esgor ar lawer o ddemigodau ar y ffordd yr oedd Heracles yn un ohonynt. Pan oedd Zeus yn trwytho Alcmene, roedd yn edifar am ei weithred o anffyddlondeb tuag at Hera, ei chwaer, a'i wraig. Roedd am wneud pethau'n iawn.

Dyma'r rheswm iddo enwi'r bachgen Heracles, a oedd yn deillio o Hera. Fodd bynnag, byrhoedlog iawn fu'r doethineb a'r gobaith newydd hwn i wneud pethau'n iawn, a chyn hir, roedd Zeus ar ei lwybr anffyddlon eto.

Chwedl Enwocaf Heracles

Chwedl enwocaf Heracles yw ei 12 llafur. Roedd Heracles yn ddemigod sy'n golygu ei fod yn farwol. Roedd Zeus eisiau ei wneud yn anfarwol felly rhoddodd Hera iddo'r dasg o gyflawni 12 tasg a oedd hefyd yn cynnwys lladd rhai creaduriaid dieflig. Pe bai Heracles yn gallu gwneud pob un o'r 12 ohonyn nhw, byddai'n cael anfarwoldeb. At ei gilydd, y 12 tasg oedd:

 • Lladd y Nemean Lion
 • Lladd y Lernaean Hydra naw pen
 • Dal yHind Aur Artemis
 • Dal y Baedd Erymanthian
 • Glanhau stablau Awstria mewn un diwrnod llawn
 • Lladd yr Adar Stymffalaidd
 • Dal Tarw Cretan<20
 • Dwyn cesig Diomedes
 • Cael gwregys Hippolyta, Brenhines yr Amason
 • Caffael wartheg yr anghenfil Geryon
 • Dwyn afalau aur y Hesperides
 • Dal a dod â Cerberus yn ôl

Llwyddodd Heracles i wneud pob tasg gyda chywirdeb, hyder a pherffeithrwydd mawr.

Marwolaeth Heracles ym Mytholeg Roeg

Yn ôl y chwedl enwocaf am y demigod, bu farw Heracles gan ei saeth wenwynig ei hun. Saethodd y saeth hon i ladd centaur oedd wedi herwgipio ei wraig, Deianira. Tra oedd yn ffoi, cymerodd Heracles ei saeth a drochwyd yng ngwaed gwenwynig y Lernaean Hydra. Tra bod y centaur yn cael ei daro, llwyddodd i ddianc wrth fynd â Deianira gydag ef.

Flynyddoedd yn ddiweddarach darganfu Deianira fod Heracles yn cael perthynas â dynes arall. I ddial arni, rhoddodd Deianira grys i Heracles a oedd wedi'i staenio â gwaed gwenwynig. Sylweddolodd Heracles beth oedd wedi digwydd felly adeiladodd ei dân angladd ei hun a bu farw yno. Ar ôl ei farwolaeth, aeth Athena ag ef ar y cerbyd i Fynydd Olympus.

Am beth y mae Hercules yn fwyaf adnabyddus?

Mae Hercules yn fwyaf adnabyddus am ei amrywiol orchfygiadau yn erbyn gwahanol greaduriaid, gan ei fod yn fab iZeus, ac am ei osgo a'i nodweddion gwrywaidd deniadol. Y peth pwysicaf am Hercules, rhywbeth nad yw pawb yn gwybod amdano yw ei fod mewn gwirionedd yn arwr Groegaidd a gafodd ei amsugno i fytholeg Rufeinig.

Hunaniaeth Hercules mewn Mytholeg Rufeinig

Mae Hercules yn ddemigod ym mytholeg Rufeinig. Cafodd ei eni allan o briodas i Iau ac Alcmene. Gwyddom oll bwysigrwydd pennaf Iau ym mytholeg Rufeinig gan mai ef yw duw'r duwiau. Ei gymar Groegaidd yw Zeus.

Dim ond bod dynol cyffredin ar y Ddaear gyda harddwch eithriadol oedd Alcmene, a dyna pam yr oedd Iau yn denu llawer iawn iddi. Roedd Alcmene yn dwyn Hercules ac yn ei gadw ar y Ddaear. Gydag amser, dechreuodd galluoedd tebyg i dduw Hercules ddangos a daeth yn amlwg mai demigod ydoedd mewn gwirionedd. Yr oedd ganddo gryfder, a dewrder eithriadol, ac ni chollwyd erioed mewn ymladdfa.

Fodd bynnag, mae'n allweddol gwybod nad yw chwedloniaeth Rufeinig yn egluro'r berthynas rhwng Hercules ac unrhyw un o'i frodyr a chwiorydd. Mae'r prif ffocws ar Hercules a'i olwg. Os ydym am ystyried ei frodyr a chwiorydd byddent yn dduwiau, yn dduwiesau, ac yn ddemigodau a anwyd i Iau ar Fynydd Olympus ac ar y Ddaear.

Gweld hefyd: Menander – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Nodweddion Corfforol

Roedd Hercules yn edrych fel y demigod mwyaf golygus a welodd fytholeg Rufeinig erioed. Ymhlith llawer o nodweddion Hercules, ei edrychiadau oedd yr enwocaf, ac yn haeddiannol felly. Roedd yn ddyn taldra arferol gyda chorff cyhyrola gwallt coch cyrliog. Er mwyn cadw ei wallt yn ei le, gwisgodd fand ar ei dalcen a ddaeth yn symbolaidd.

Eglura haneswyr mai'r rheswm y cododd Hercules i enwogrwydd ymhlith y Rhufeiniaid yw iddo gael ei bortreadu i fod â yr holl rinweddau o ŵr perffaith ei olwg. Diau fod ganddo ei nerth a'i alluoedd ymladd hefyd ond yr oedd y modd yr edrychai yn ennill iddo bob atyniad a phoblogrwydd yn y chwedloniaeth.

Yr oedd Hercules yn ddeniadol iawn a dyna'r rheswm am ei faterion niferus gyda dynion a merched ar Fynydd Olympus a'r Ddaear. Felly mae ganddo lawer o blant ond nid yw'r fytholeg yn eu henwi ac nid ydynt ychwaith yn chwarae rhan bwysig yn y fytholeg.

Addolwyr Hercules?

Ym mytholeg Rufeinig a'i goblygiadau diweddarach, roedd llawer o wragedd a dynion yn addoli Hercules fel eu gwir dduw. Roedd yn cael ei addoli ymhlith merched oherwydd ei olwg ac ymhlith dynion oherwydd ei gryfder. Mae llawer o wyliau a phartïon lleol hefyd yn anrhydeddu Hercules. Fodd bynnag, nid oes unrhyw dystiolaeth o addoli aberthol i Hercules wedi'i chofnodi ym mytholeg Rufeinig.

Yn Rhufain heddiw, mae llawer o arwyddion Hercules i'w gweld. Mae yna ffyrdd, adeiladau, a rhaglenni addysgol wedi'u henwi ar ôl yr arwr Rhufeinig.

Marwolaeth Hercules mewn Mytholeg Rufeinig

Nid oes unrhyw wybodaeth am sut y bu farw Hercules ym mytholeg Rufeinig gan ei fod yn gymeriad a gymerwyd o fytholeg Groeg. Ffordd o fyw arwrolDiau fod Hercules yn cael ei egluro mewn cyfrolau ond ni chrybwyllir dim yn eglur am ei farwolaeth. Gwyddom sut y bu farw ym mytholeg Roeg ac felly gallwn dybio bod y ddau arwr wedi cael yr un dynged.

Fodd bynnag, gallwn fod yn sicr iddo gael ei gludo i Fynydd Olympus i fyw ag ef. y duwiau a'r duwiesau eraill am dragwyddoldeb. Gan mai dyma dynged y rhan fwyaf o'r duwiau a duwiesau ym mytholeg Rufeinig.

FAQ

Pwy Yw Cymar Eifftaidd Hercules/Hercules?

Cymharer Eifftaidd Hercules /Heracles oedd Horus. Roedd Horus yn un o'r duwiau enwog allweddol ym mytholeg yr Aifft. Roedd yn dduw pen hebog ac yn fab i Osiris ac Isis. Ef oedd duw rhyfel a'r awyr.

A oes gan Zeus a Hera Blant Gyda'i Gilydd?

Yn rhyfeddol, mae gan Zeus a Hera dri o blant gyda'i gilydd. Roedd Zeus yn un o blant eraill. anffyddlon hysbys yn eu perthynas ac yn dad i lawer o dduwiau, duwiesau, a demigodau ledled y byd. Fodd bynnag, roedd ganddo dri o blant cyfreithlon gyda Hera, ei chwaer, a'i wraig. Y plant oedd Ares, oedd yn dduw rhyfel, Hebe, harddwch gwastadol ieuenctid, ac Eileithyia, duwies geni plant.

Ydy Mynydd Olympus yn Bodoli mewn Mytholeg Rufeinig?

Oes, Mynydd Olympus yn bodoli ym mytholeg Rufeinig ac ym mytholeg Groeg. Mae'r ddwy fytholeg yn cysylltu'r mynydd â lle byw eu 12 duw a duwiesau. Mynydd Olympus felly yw'rgorsedd Jupiter ym mytholeg Rufeinig a gorsedd Zeus ym mytholeg Roegaidd.

Casgliad

Dyma ni’n dod at ddiwedd yr erthygl. Fel yr eglurwyd uchod, gwahaniaeth yn unig mewn sillafiadau yw Heracles vs Hercules ar gyfer yr un person mewn dwy fytholeg wahanol. Mae mytholeg Groeg yn gyfres eang o gymeriadau a chreaduriaid amrywiol. Mae mor boblogaidd oherwydd pa mor amlbwrpas a gafaelgar yw'r straeon. Yn wreiddiol, daeth Heracles yn gyntaf ac roedd yn ddemigod enwog a anwyd i Zeus ac Alcmene. Mae Hesiod a Homer yn egluro ei gymeriad yn dda yn eu gweithiau.

Yn ystod y 15fed ganrif, mabwysiadodd y Rhufeiniaid Heracles yn eu mytholeg a'i ailenwi, Hercules, tra'n cadw y rhan fwyaf o'i nodweddion gwreiddiol yn gyfan. Dyma pam nad oes llawer o wahaniaeth rhwng y ddau arwr. Siawns nad yw Heracles a Hercules yn enwog iawn yn eu mytholegau priodol a byddant yn rhan annatod o'r straeon.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.