Aeolus yn Yr Odyssey: Y Gwyntoedd a Arweiniodd Odysseus ar gyfeiliorn

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Helpodd Aeolus in The Odyssey ein harwr drwy roi bag o wyntoedd iddo. Fodd bynnag, arweiniodd anwybodaeth dynion Odysseus at wastraffu’r cymorth hwn. Ers hynny, roedd perthynas Odysseus ac Aeolus wedi troi'n sur.

Darllenwch ein herthygl a ysgrifennwyd gan arbenigwyr mytholeg Roegaidd a darganfyddwch fwy o fanylion am rôl hollbwysig Aeolus yn yr Odyssey .

Aeolus Ym Mytholeg Roeg

Mae Aeolus yn fab i frenin marwol a nymff a gafodd garwriaeth enwog. Fe wnaethon nhw eni mab a gafodd ei fendithio ag anfarwoldeb tebyg i un ei fam ond oedd heb fri duw Groegaidd oherwydd iddo gael ei eni o ddyn marwol. Oherwydd hyn, cafodd ei gloi yn ynys Aeolia a oedd yn cynnwys yr “Aneomoi Theullai,” neu ysbrydion y pedwar gwynt. O'r herwydd, bu fyw ei einioes er ffafrau duw, fel y gelwid arno i ollwng y pedwar gwynt i'r teithwyr a ennillasant Iwyddiant y duwiau a'r duwiesau Groegaidd.

Darluniwyd y pedwar gwynt ar ffurf a. ceffyl, ac fel y cyfryw, cyfeiriwyd yn aml at Aeolus fel y “ march-Reiner ,” a orchmynnodd y pedwar gwynt a ddrylliodd hafoc ar eu targedau. Yn Yr Odyssey, cafodd ei bortreadu fel un sy'n driw i'w ddarluniad ym mytholeg Roeg.

Pwy Yw Aeolus yn Yr Odyssey?

Aeolus yn yr Odyssey oedd yn cael ei adnabod fel duw'r gwyntoedd , nid oherwydd ei fod yn dduw Groegaidd sy'n byw ar Fynydd Olympus ond oherwydd bod Zeus, duw'r awyr, yn ymddiriedef i fod yn geidwad y gwyntoedd. Roedd gan Aeolus lefel o awdurdod na chlywid amdano ymhlith ei gyfoedion meidrol, gan fod ei ynys arnofiol yn cael ei ffafrio gan dduw y duwiau ei hun.

Defnyddiodd ei alluoedd i helpu'r arwr Ithacan adref ond gwrthododd i'w gynnorthwyo eilwaith rhag ofn ennill ias y duwiau. Pwysleisiodd Aeolus hefyd yr hyn oedd gan frenin Ithacan yn ddiffygiol o ran arweinyddiaeth a beth arweiniodd ei weithredoedd yn ogystal â’i fethiant i reoli ei ddynion. I ddeall yn llawn y rheswm y tu ôl i hyn, rhaid inni fynd dros ddigwyddiadau'r epig.

Yr Odyssey

Dechreuodd stori Odysseus yn union ar ôl digwyddiadau'r Iliad . Casglodd Odysseus ei ddynion yn grwpiau wrth iddynt hwylio'r moroedd. Hwyliasant y moroedd a phenderfynu gorffwys ar ynys y Ciccone's lle buont yn ysbeilio'r dref, gan ysbeilio cartrefi a chymryd yr hyn y gallent ei drin.

Gyrrasant drigolion yr ynys i ffwrdd, gan yfed a gwledda ar eu casgliadau . Treulion nhw’r noson er gwaethaf rhybudd Odysseus a wynebu’r canlyniadau wedyn. Y diwrnod canlynol dychwelodd y Ciccones gydag atgyfnerthion, a gyrrasant Odysseus a'i wŷr i ffwrdd .

Daliodd Odysseus sylw'r duwiau, gan fod eu ffafr tuag ato yn pylu'n araf. Mae hyn yn cymhlethu ei daith, gan mai duwiau a duwiesau Groeg sydd wedi achosi bron pob un o'i frwydrau. Yna mae Odysseus a'i ddynion yn teithio i wahanol ynysoedd sy'n achosi niwed iddo ef a'i ddyniono'r diwedd cyrraedd ynys sy'n eu croesawu â breichiau agored.

Aeolus In The Odyssey: Island of Aeolus

Ar ôl dianc o ynys Sisili, gwŷr Odysseus eu dal yng nghanol storm , yna cawsant eu harwain i ynys yn arnofio uwchben y dyfroedd. Dringasant ar ben y wlad gan chwilio am ddiogelwch, a chyfarfod brenin yr ynys nofiadwy, Aeolus.

Cynigiodd loches iddynt ac arhosodd y Groegiaid am rai dyddiau.

Clywsant mai'r yn unig oedd yn byw ar yr ynys gan y brenin, ei wraig, ei chwe mab, a'i ferched . Maen nhw'n bwyta ac yn ailgyflenwi eu hegni, gan rannu hanesion eu teithiau wrth i Aeolus wrando.

Aeolus ac Odysseus yn ffarwelio â'i gilydd, ac mae duw gwynt yn The Odyssey yn rhoi bag llenwi â gwyntoedd cryfion i Odysseus fel arwydd o ewyllys da ond yn ei rybuddio i beidio â'i agor. Yna mae Aeolus yn taflu gwynt gorllewinol ffafriol i chwythu llong Odysseus tua'i gartref ar eu taith.

Hwyliodd Odysseus a'i wŷr y moroedd am wyth diwrnod syth heb unrhyw orffwys na chwsg, gan orffwys unwaith yr oedd Odysseus wedi gweld eu mamwlad. Ond fel yr oedd efe yn cysgu, agorodd ei wŷr y bag o wyntoedd gan feddwl fod Aeolus wedi rhoddi aur iddo; afraid dweud iddynt achosi i'r holl wyntoedd cryfion ddianc.

Bu'r gwyntoedd yn eu gyrru i ffwrdd am rai dyddiau, gan eu harwain yn ôl i ynys Aeolia. Gofynasant i Aeolushelpwch Odysseus unwaith eto ond fe'i trowyd i ffwrdd gan wedi eu melltithio gan dduwiau eraill.

Wrth adael yr Ynys, darganfu Aeolus fod Odysseus wedi hudo un o'i ferched ac eisiau ei gosbi. Ynghyd â Poseidon, duw'r môr, anfonodd wyntoedd cryfion a stormydd at ddynion Ithacan a oedd yn rhwystro eu taith ac yn arwain at ynysoedd peryglus fel ynys y Laestrygoniaid, y cewri sy'n bwyta dyn.

Aeolus in The Odyssey : Odysseus Wedi Gwrthodiad Aeolus

Ar ôl cael eu gwrthod gan Aeolus hwyliodd gwŷr Ithacan ac Odysseus , dim ond i gael eu hanfon i donnau cryfion a gwyntoedd yn eu harwain i ynys y Laestrygonians. Yno, roedd Odysseus a'i ddynion yn cael eu hela fel ysglyfaeth a'u bwyta pan gafodd eu dal. Cawsant eu trin fel anifeiliaid i'w hela.

Yn y pen draw, dihangodd y ddau, ond nid heb golli nifer sylweddol o ddynion, ac yn y diwedd dim ond un llong oedd yn gallu gadael yr ynys o'r cewri.

Gweld hefyd: Hermes yn The Odyssey: Cymar Odysseus

Nesaf, glaniasant ar ynys Circe , lle daeth Odysseus yn gariad i'r ddewines ifanc, gan fyw mewn moethusrwydd am flwyddyn.

Ar ôl hynny, docasant ar ynys Helios gan fod tonnau cryfion a gwyntoedd a anfonwyd gan Polyphemus ac Aeolus yn peryglu eu taith ar y môr. Rhybuddiwyd Odysseus i beidio â chyffwrdd â'r gwartheg aur ar ynys Helios, ond ni wrandawodd ei wŷr a lladd y da byw annwyl yn ei absenoldeb.

Ar ôl iddynt hwylio o'r afon.ynys Helios, anfonodd Zeus daranfollt , gan ddinistrio eu llong a boddi holl ddynion Odysseus yn y broses. Cafodd Odysseus ei arbed, dim ond i olchi i'r lan ar ynys Ogygia, lle cafodd ei garcharu am saith mlynedd. Unwaith y caniatawyd iddo adael, teithiodd Odysseus adref ac o'r diwedd dychwelodd i Ithaca, gan adennill ei orsedd a dilyn cysyniad y nostos.

Gweld hefyd: Gwaith a Dyddiau - Hesiod

Rôl Aeolus yn Yr Odyssey

Profodd Odysseus Anallu i Arwain<9

Er iddo gael ymddangosiad byr yn yr Odyssey, portreadodd Aeolus y darostyngiad sylweddol nad oedd gan ddynion Odysseus. Roedd Aeolus yn ufudd i'r duwiau Groeg , gan barchu'r rhai mewn grym y bu'n gweithio iddynt, ac oherwydd hyn, cafodd ei wobrwyo â'r math o allu na allai dynion marwol fyth ei gael.

Nid oedd gan Odysseus y math o awdurdod a oedd yn caniatáu iddo arwain ei ddynion yn fawr. Mae'r lle cyntaf ar ynys y Ciccones lle gwrthododd ei ddynion adael er gwaethaf ei rybuddion ; arweiniodd hyn at frwydr lle collodd rhai o'i ddynion eu bywydau. Un arall yw ar ôl iddynt adael ynys Aeolus, hwyliodd y dynion am wyth diwrnod syth, heb gwsg o gwbl dim ond i gyrraedd adref.

Cawsant eu bendithio â gwyntoedd y gorllewin i'w harwain ar eu taith a phan oedd Odysseus yn gallu gweld eu mamwlad, roedd yn ddigon hunanfodlon i gysgu. Agorodd ei ddynion, yn farus eu naws, rhodd Aeolus a rhyddhau’r pedwar gwynt , gan eu harwain.yn syth yn ôl i ynys duw'r gwynt. Roedden nhw wedi gofyn i Aeolus am help unwaith eto ond fe'u gwrthodwyd gan eu bod yn cael eu melltithio gan y duwiau.

Profi bod Hunanoldeb Odysseus Yn Anaddas i Frenin

Mae Aeolus hefyd yn portreadu ymddygiad Odysseus anaddas i frenin a'i gyfrifoldebau fel y cyfryw yn cael eu gwthio o'r neilltu o blaid ei hunanoldeb. Yn ei daith adref, yr oedd Odysseus wedi meddiannu nifer o gariadon, wedi mynnu pethau na ddylai fod, ac yn disgwyl i bethau fynd ei ffordd; arweiniodd hyn oll at fwy fyth o beryglon.

Yn Sisili gadawodd i'w falchder gael y gorau ohono wrth iddo hysbysu Polyphemus yn ymffrostgar am enw'r dyn a'i dallodd – Odysseus ei hun! Caniataodd hyn i Polyphemus weddïo ar ei dad i ddial yn union ar ei le. Yna anfonodd Poseidon stormydd niferus a moroedd cryfion i'w ffordd, gan eu harwain i ynysoedd peryglus.

Enghraifft arall sydd ar ynys Aeolus, lle hudo Odysseus un o ferched Aeolus . Yn naturiol, fe ddigiodd hyn dduw y gwyntoedd a thybir mai dyna'r gwir reswm pam y gwrthodwyd Odysseus a'i wŷr, yn ogystal â pham y daethant i ynys beryglus y Laestrygoniaid.

Yn ogystal, hwy eu gorfodi i deithio tuag at yr ynys gyfagos. Yno, profodd Odysseus golled fawr gan ei fod wedi colli mwyafrif ei ddynion ; o 12 o longau a deithiodd adref, dim ond un llong oedd ar ôl a dianc rhag yynys.

Casgliad

Nawr ein bod wedi siarad am Aeolus, pwy ydyw, a'i arwyddocâd yn nhaith Odysseus adref, gadewch inni fynd drosodd y pwyntiau hollbwysig yn yr erthygl hon.

  • Adwaenir Aeolus yn yr Odyssey fel duw gwynt oherwydd bod Zeus yn ymddiried ynddo i fod yn geidwad y gwyntoedd
  • ganwyd Aeolus oddi wrth dad marwol a nymff anfarwol, ac yn hynny o beth, cafodd anfarwoldeb ei fam heb y manteision o fod yn dduw Groegaidd
  • Cynorthwyodd Aeolus Odysseus trwy orchymyn gwynt y gorllewin i arwain ei long adref
  • Yna bwriodd Aeolus wynt gorllewinol ffafriol i chwythu llong Odysseus tua'i gartref ar eu taith
  • Agorodd gwŷr Odysseus y cwdyn o wyntoedd, gan feddwl mai aur oedd, a'u lluwchodd ymhellach o'r gyrchfan a'u dwyn. yn ôl at Aeolia
  • Gwrthododd Aeolus helpu gwŷr Ithacan, gan dybio eu bod wedi eu casáu gan dduwiau, a'u hanfon ar eu ffordd.
  • Cafodd brenin y gwyntoedd wybod fod Odysseus wedi hudo un o'i ferched a thaflu gwynt a'u harweiniodd i ynys y cewri dyn-fwyta
  • Aeolus, ynghyd â Poseidon, a anfonodd donnau a gwyntoedd i ffordd Odysseus, gan ei atal rhag dychwelyd adref a pheryglu ei fywyd sawl gwaith<16
  • Dirywiodd y Laestrygoniaid filwyr Odysseus yn sylweddol, ac yn y pen draw, dim ond un llong allai ddianc
  • Unwaith i Odysseus gael ei ryddhau o ynys Calypso ar ôl saith mlynedd, roedd Aeolus wedi anghofioamdano, a dim ond Poseidon oedd yno i'w atal rhag dychwelyd adref

Creodd y digwyddiadau gydag Aeolus yn yr Odyssey effaith pelen eira ac yn y pen draw achosodd yr holl ddigwyddiadau anffodus a ddilynodd. Odysseus. Fel yr ydym hefyd wedi sylweddoli trwy'r erthygl hon, mae'r cyfarfyddiad ag Aeolus hefyd yn rhoi dimensiwn diffygiol arall i'r brenin Odysseus sy'n ymddangos yn berffaith. Yn y diwedd, cawsom wybod bod gan dduw y gwyntoedd arwyddocâd mytholegol mwy amlwg nag yr oeddem yn meddwl ar y dechrau.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.