Kymopoleia: Duwies Môr Anhysbys Mytholeg Roeg

John Campbell 23-04-2024
John Campbell

Kymopoleia, oedd un o'r duwiesau fel duwiesau eraill na soniwyd amdanynt, ac un o'r duwiesau na magwyd erioed. Er nad oedd yn enwog nac yn sôn amdani mewn gweithiau llenyddol Groegaidd, ac eithrio Theogony Hesiod, Kymopoleia, gyda'i phwerau a'i gwreiddiau, roedd hi'n un o'r cymeriadau â rhan hanfodol mewn rhai gweithiau llenyddol eraill.

Roedd hi wedi helpu cymeriadau eraill i oresgyn eu trafferthion, a thrwy hynny gyfrannu at lwyddiant y tasgau y maent yn eu cyflawni. Dysgwch fwy am y dduwies môr nad yw mor enwog ond cryf yr hen Roegiaid a rhyfeddwch at ei galluoedd.

Pwy Yw Kymopoleia?

Kymopoleia yw duwies moroedd treisgar ac ystormydd, felly gelwir hi yn Dduwies Tywydd ystormus. Roedd hi'n nymff ac yn dduwies, mae'r dynodiadau hyn gan ei rhieni - duw a Nereid. Mae ganddi’r gallu dwyfol i dawelu moroedd gyda gorchymyn neu sibrwd.

Galluoedd Kymopoleia

Kymopoleia yw un o dduwiau’r môr cryfaf. Gall hi gonsurio a rheoli stormydd, corwyntoedd, a theiffwnau. O ganlyniad, mae hi hefyd yn gallu trin yr aer. Mae hi'n agored i dymheredd rhewllyd o dan y dŵr. Gyda'i chryfder aruthrol, fe drychodd un o gewri adnabyddus Mytholeg Roeg, Polybotes.

Helpodd Poseidon i ddal y cawr Polybotes trwy daflu disg a'i anafodd, gan atal yr helfa. . Fodd bynnag, hini ellid ystyried grym mor gryf ag eiddo'r Olympiaid, fel Zeus a'i thad Poseidon.

Nymff a Duwies

Mae rhai yn ystyried Kymopoleia yn dduwdod morol bychan gan nad oedd sôn amdani. yn y cyfrifon eang a hir o fytholeg Roegaidd, nid hyd yn oed yn ei achau. Eto i gyd, roedd y rhan fwyaf o'r gweithiau llenyddol yn ei labelu fel halia neu nymff môr. Fel nymff, mae ganddi harddwch ac ysblander merch ifanc sy'n pryfocio nid yn unig dynion ond demi-dduwiau a duwiau. hefyd.

Ar yr un pryd, mae hi hefyd yn cael ei chydnabod yn un o dduwiesau cryfaf y môr oherwydd ei gallu i greu a thawelu stormydd a moroedd treisgar. Mae ganddi'r pŵer hwn mae'n debyg oherwydd bod ei thad yn dduw tra roedd ei mam yn Nereid ac yn Dduwies y Môr ei hun, gan wneud Kymopoleia yn fod anfarwol.

Teulu Kymopoleia

Yn dod o deulu pwerdy, Mae Kymopoleia yn un o epil Poseidon, duw-reolwr y moroedd, ac Amffitrit, Brenhines y Môr a gwraig Poseidon. O'r herwydd, Gaia ac Wranws ​​oedd nain a thaid iddi ar ei thad, tra roedd Oceanus a Thetis yn nain a thaid iddi o ochr ei mam.

Fel y duw-lywodraethwr arall, Zeus, roedd ei thad hefyd yn nodedig am ei ehangiadau gyda merched-dduwiesau a nymffau fel ei gilydd; felly, mae gan Kymopoleia hefyd nifer o frodyr a chwiorydd. Y mwyaf nodedig oedd Perseus — a elwir yn awr, Percy Jackson, yn yr oes fodern — Triton, aPolyphemus, ymhlith eraill.

Hefyd, mae hi'n rhannu bron yr un gallu â Benthesikyme, ei chwaer o'r ddau riant, a elwid hefyd yn Dduwies y Tonnau neu'n Arglwyddes y Chwyddiadau Dwfn. Roedd Kymopoleia a'i chwaer Benthesikyme yn dduwiesau môr pwerus, er nad oeddent yn hysbys yn y detholiad cyfan. Eto i gyd, fe'u cydnabuwyd fel duwiesau môr yn dal grym cryf, er nad oeddent mor bwerus â'u tad Poseidon.

Gŵr Kymopoleia oedd Briareus, cawr storm sydd â 100 o fraich a 50 o bennau. Briareus (a elwid hefyd Aegaeon ymhlith y meidrol), mab pentefig Uranus, can-hander, yw ei gŵr. Ef yw'r amlycaf ymhlith y tri chant o lawwyr a helpodd yr Olympiaid i ennill y frwydr yn erbyn y Titans. Dewisodd fyw yn y môr, a'r ddau gawr arall oedd â'r dasg o warchod y pyrth.

Dywedir iddi briodi ef yn anfoddog gan nad oes ganddi serch at y gŵr yr oedd hi <1 wedi ei rhoddi yn erbyn ei hewyllys. Gyda Briareus y cafodd ei merch Oiolyka, ei hunig blentyn. Yn unol â hynny, merch Kymopoleia, Oiolyka, oedd yn berchen ar y gwregys a gyrchwyd gan Heracles yn ei nawfed llafur.

Gweld hefyd: Phaeacians yn Yr Odyssey: Arwyr Di-glod Ithaca

Merch nad yw'n cael ei charu cymaint

Mae'r dduwies fôr hon wedi'i disgrifio gan awduron a chefnogwyr fel rhywun ifanc a hardd, ansawdd a rennir yn gyffredin gan nymffau yn arbennig. Yn wir, artistiaid moderndisgrifiodd y nymff môr hwn fel harddwch ugain troedfedd o daldra gyda chroen goleu, gwyn.

Dywedir bod ei gwallt yn dywynnu fel slefrod môr o dan y dŵr, ac roedd ganddi harddwch ethereal gyda nodweddion tyner tra'n gwisgo ffrog werdd sy'n llifo. Ond un peth yw nad yw hi'n gwenu. Mae fel pe bai'n cario baich o'i mewn sy'n ei rhwystro rhag gwenu o gwbl.

Yn y cyfamser, mae ysgrifau eraill yn disgrifio Kymopoleia fel rhywun oedd o faint hefty a thrwsgl. Mae'n ymddangos lle bynnag y mae hi. yn mynd, dinistr yn dilyn yn fuan. Efallai mai dyma'r rheswm pam nad oedd Poseidon, ei thad, yn ei hoffi cymaint â hynny. Felly, rhoddodd hi i ffwrdd i Hekatonkheires hyll ond cadarn arall, Briareus.

Dengys rhai ysgrifau nad oedd Kymopoleia yn ffefryn gan ei rhieni. Yn ogystal, cyfyngodd ei rhieni ei defnydd ohoni. grym, gan ychwanegu at ei siom. Yr oedd cael ei rhoddi i ffwrdd gan ei thad, Poseidon, i Briareus yn loes calon arall a ddioddefodd.

Parodd y trallod hwn hi i fod yn gymeriad gwrthryfelgar a dialgar, a dyna paham y cwympodd rhai pethau. ar wahân. Felly, daeth yn grwydrwr unigol y moroedd, hyd yn oed cyrraedd yr ardaloedd a adawyd gan reolaeth ei thad. Dichon fod yr helyntion crybwylledig hyn wedi peri iddi ddyfod yn bwnc gwaharddedig yn hanesion y Groegiaid. Yn aml nid oedd y Groegiaid ond yn amlygu wynebau a chyrff hardd yn eu hanesion.

Kymopoleia yn Theogony Hesiod

Fela grybwyllwyd, ni chyfeiriwyd erioed at gymeriad dirmygus Kymopoleia yn chwedl faith chwedloniaeth Roegaidd. Fodd bynnag, soniodd Hesiod, bardd Groegaidd, amdani yn ei 1,022 llinell o gerddi didactig, a ysgrifennwyd yn 700 CC. Mae'n allweddol gwybod bod y gwaith hwn bellach yn cael ei adnabod fel y Theogony.

Roedd Theogony Hesiod yn adrodd perthynas, cymhlethdodau, a gwrthdaro y duwiau a duwiesau Groegaidd niferus, eu tarddiad hefyd. fel eu cyflwr o fod.

Yn y 140 llinell gyntaf o Theogony Hesiod, disgrifiwyd bod gan gymeriad arbennig o'r enw Kymatolege, sy'n newid i Kymopoleia,—sy'n golygu troed ysgafn . tawelodd y dyfroedd agored a thawelu'r awel chwythu, ynghyd â nymff môr arall o'r enw Kymodoke ac Amphitrite, ei mam.

Yn y cyfamser, disgrifiodd llinell 817 o'r Theogony yn fyr sut y priododd Kymopoleia yn wir â Briareus fel ei anrheg.

Yr oedd Briareus yn un o hen feibion ​​Wranws, yr Hekatonkheires (cant llawwyr) sy'n trigo yn y moroedd. Gyda'u cymorth nhw, enillodd Zeus a'r Olympiaid eraill y frwydr gyda'r Titans o'r enw Titanomachy. Digwyddodd Titanomachy i honni pwy fyddai'n rheoli'r bydysawd yn y pen draw - yr Olympiaid neu'r Titans. Felly, fel gwobr, rhoddodd Poseidon, brawd Zeus, ei ferch brydferth i Briareus, er mawr siom iddi.

Kymopoleia a Percy Jackson

Gwnaethpwyd fersiwn modern o'r cymeriad Kymopoleiaanfarwol yn y llyfr cyfoes o'r enw The Blood of Olympus gan Rick Riordan.

Mae'n bwysig gwybod bod Kymopoleia wedi'i ddatgelu fel rhywun yn agos at ei llysfrawd Percy Jackson neu Perseus, un o feibion ​​Poseidon. Gyda'i gilydd, roeddent wedi mynd trwy wahanol anturiaethau a thasgau lle rhoddwyd galluoedd a phwerau Kymopoleia ar waith.

Gweld hefyd: Thesmophoriazusae – Aristophanes – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Yn wahanol i'w chymeriad yn llenyddiaeth wreiddiol yr hen Roeg, cafodd Kymopoleia yn y gyfres hon ei ddathlu'n wirioneddol, o ganlyniad. mewn llawer o weithiau ffuglen ffan a ysgrifennwyd amdani.

Kymopoleia a'i Henw Ystyr

Deilliodd ystyr yr enw Kymopoleia a'i gymar Rhufeinig Cymopoleia o ddau air Groeg, kyma a poleo, sy'n golygu amrediad tonnau . Roedd erthyglau eraill hefyd yn nodi bod ei henw yn golygu tonnau cerddwr. Mae sut i ynganu Kymopoleia a Cymopoleia yn union yr un fath: kim-uh-po-ly-a.

Fel arall, gelwir hi yn Kymatolege neu Cymatolege yn Rhufeinig, sy'n golygu ton-stiller.

5>Casgliad

Un o'r duwiesau hyn oedd Kymopoleia, cymeriad bron yn anhysbys , ond eto roedd ganddi nerth a nerth fel y duwiau amlwg eraill. Mae hi'n cael ei chofio orau fel y canlynol:

  • Hi yw Duwies Stormydd a Moroedd Treisgar, hynny yw, gallai greu naill ai moroedd tawel neu anhrefnus.
  • Mae hi'n priod Briareus, un o'r bodau mwyaf pwerus yn y stori; gyda'i help, yr Olympiaidamddiffyn eu teyrnasiad o'r bydysawd.
  • Dim ond wrth fynd heibio yr oedd hi wedi ymddangos yn Theogony Hesiod.
  • Dywedir iddi fagu un ferch yn unig, Oiolyka, a'i gwregys a gyrchwyd gan Heracles;<12
  • Yng nghyfres Percy Jackson, mae hi'n chwaer i Percy Jackson (Perseus), a oedd yn hoff iawn ohoni.

Er gwaethaf ei hyd a'i chwmpas, nid yw chwedloniaeth Roegaidd wedi sôn am rai duwiau a duwiesau, ond eto mae eu bodolaeth yn rhoi awch a chydlyniad ychwanegol i'r chwedl eang. Y tro nesaf y byddwch chi'n edrych allan i'r moroedd, p'un ai'n dawel ai peidio, efallai mai'r dduwies anadnabyddus Kymopoleia sy'n ei wneud.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.