Theogony – Hesiod

John Campbell 22-04-2024
John Campbell

(Cerdd Didactig, Groeg, tua 700 BCE, 1,022 llinell)

Cyflwyniadefallai nid yn ffynhonnell ddiffiniol o fytholeg Roegaidd, ond yn hytrach fel ciplun o draddodiad deinamig o fythau fel yr oedd ar yr adeg benodol honno. Parhaodd mytholeg Roeg i newid ac addasu ar ôl y cyfnod hwn, ac mae rhai o hanesion a phriodweddau'r duwiau amrywiol hefyd wedi trawsnewid dros amser.

Cyfieithiad Saesneg gan Hugh Evelyn-White (Archif Testun Cysegredig Rhyngrwyd): //www.sacred-texts.com/cla/hesiod/theogony.htm
 • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): // www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0129
 • [rating_form id=”1″]

  Eros (Awydd neu gariad rhywiol), Tartarus (yr Isfyd), Erebus (Tywyllwch) a Nyx (Nos).<3

  Atgynhyrchodd Erebos a Nyx i wneud Aither (disgleirdeb) a Hemera (Day), ac o Gaia daeth Ouranos (Sky), yr Ourea (Mynyddoedd) a Pontus (Môr). Ymunodd Ouranos â Gaia i greu tair set o epil: y deuddeg Titan (Oceanos, Coeus, Crius, Hyperion, Iapetos, Theia, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phoebe, Tethys a Kronos), hil o dduwiau pwerus a deyrnasodd yn ystod y chwedlonol. Oes Aur; y tri Kyklopes neu Cyclops (Brontes, Steropes ac Arges), hil o gewri unllygeidiog; a'r tri Hecatonchires (Kottos, Briareos a Gyges), cewri can llaw o fwy fyth o rym a ffyrnigrwydd na'r Titaniaid. i groth Gaia, felly erfyniodd Gaia ar y Titaniaid i gosbi eu tad. Dim ond Kronos, y Titan ieuengaf a mwyaf uchelgeisiol, oedd yn fodlon gwneud hynny, a sbaddwyd ei dad â chryman Gaia. Ymledodd gwaed Ouranos ar y ddaear, gan gynhyrchu’r Erinyes (y Furies vengeful), y Gigantes (Cewri) a’r Meliai (ras o nymffau coed). Taflodd Kronos geilliau drylliedig Ouranos i'r môr, a ffurfiodd Aphrodite (duwies Cariad) o ewyn y môr a arweiniodd at hynny.

  Cynhyrchodd Nyx lawer o blant , gan gynnwys Moros (Doom) , Oneiroi (Breuddwydion), Kera'r Keres (Tynged), Eris (Discord), Momos (Bai), Philotes (Cariad), Geras (Hen Oes), Thanatos (Marwolaeth), y Moirai (Tyngedau), Nemesis (Retribution), yr Hesperides (Merch y Nos ), Hypnos (Cwsg), Oizys (Caledi) ac Apate (Twyll). Yn ei thro, cynhyrchodd Eris Ponos (Poen), Hysmine (Brwydrau), y Neikea (Quarrels), y Phonoi (Murders), Lethe (Oblivion), Makhai (Fight), Pseudologos (Lies), Amphilogia (Anghydfodau), Limos (Newyn), Androktasia (Dynladdiadau), Bwyta (Adfail), Dysnomia (Anghyfraith), yr Algea (salwch), Horkos (Llwon) a Logoi (Storïau).

  Ar ôl ysbaddiad Ouranos , Priododd Gaia Pontus ac aethant ymlaen i gynhyrchu llinell o dduwiau morol, nymffau a bwystfilod, gan gynnwys Nereus (Hen Wr y Môr, a elwir hefyd yn Proteus a Phorcys yn ei agweddau eraill, o ba rai yr oedd Mr. disgynnodd i'r Nereids, hanner cant nymff y môr, a'r mwyaf adnabyddus oedd Thetis), Thaumas (a briododd yn ddiweddarach yr Oceanid Electra, ac a esgorodd ar Iris, neu Rainbow, a'r ddau wirodydd asgellog, Aello ac Ocypetes, a elwir yr Harpies) , Eurybia a Cetus (anghenfil môr erchyll).

  Cafodd Cetus a'i chwaer, Phorcys, lawer o blant eu hunain, gan gynnwys y Graiae (rhannwyd y tair gwrach lwyd ag un llygad ac un dant). yn eu plith), y tri Gorgon (y mwyaf adnabyddus oedd y neidr walltog Medusa, a fyddai'n rhoi genedigaeth yn ddiweddarach i'r ceffyl asgellog Pegasus), Echidna (sarff-anghenfil corff sydd yn ei dro yn cynhyrchu llawer o angenfilod adnabyddus eraill megis y Nemean Lion, y Chimera, yr Hydra, y Sphinx a Cerberus) ac Ophion.

  Gweld hefyd:Pwy Yw Cain yn Beowulf, a Beth Yw Ei Arwyddocâd?

  Priododd y Titaniaid rhyngddynt eu hunain a roedd ganddynt epil Titan eu hunain: roedd Oceanus a Tethys yn cario tair mil o nymffau Oceanid (gan gynnwys Electra, Calypso a Styx) yn ogystal â holl afonydd, ffynhonnau a llynnoedd y byd; Yr oedd gan Theia a Hyperion Helios (Haul), Selene (Lleuad) ac Eos (Gwawr); Ganed Crius ac Eurybia Astraios (tad, gydag Eos, o'r duwiau gwynt, Zephyros, Boreas, Notos ac Eurus, yn ogystal â'r holl sêr), Pallas (tad, gyda'r Oceanid Styx, o Zelos neu Zeal, Nike neu Victory, Cratos neu Nerth a Bia neu Llu), a Perses; priododd Coeus a Phoebe i gynhyrchu Leto ac Asteria (mam, gyda'i chefnder Perses o Hecate, duwies anialwch, geni plant, dewiniaeth a hud); Priododd Iapetos y nymff Oceanid Clymene a chael Atlas, Menoetius, Prometheus ac Epimetheus.

  Epimetheus. ei chwaer Rhea ond, gan gofio'r broffwydoliaeth y byddai un o'i blant yn ei ddymchwel, sicrhaodd lyncu pob un o'r plant a ganwyd ganddi: Hestia (duwies yr aelwyd a chartref), Demeter (duwies y ddaear a ffrwythlondeb), Hera (duwies merched a phriodas), Hades (duw yr Isfyd), Poseidon (duw ofy môr) a Zeus (duw yr awyr a'r taranau, ac yn ddiweddarach i ddod yn frenin y duwiau) yn y drefn honno. Fodd bynnag, gyda chymorth Gaia ac Ouranos, llwyddodd Rhea i dwyllo Kronos i achub Zeus o'r dynged hon, ac yna i'w dwyllo ymhellach i chwydu ei bum plentyn arall.

  Ymuno â Zeus , yna bu epil eraill Rhea a Kronos (a adwaenid gyda'i gilydd fel y duwiau Olympaidd, ar gyfer eu cartref dewisol ar Fynydd Olympus), ynghyd â'r Kyklopes, Prometheus ac Epimetheus, yn rhyfela deng mlynedd mawr yn erbyn y Titaniaid a'r Cewri am rheoli'r cosmos. Yn y diwedd, rhyddhaodd Zeus yr Hecatonchires o'u carchariad yn Tartarus i ysgwyd y ddaear, gan ganiatáu iddo ennill y llaw uchaf yn yr ymrafael, a chan fwrw llid ei daranfolltau at y Titaniaid, eu taflu i lawr i Tartarus.

  Yn ei dicter ar orchfygiad y Titans, roedd gan Gaia fab olaf, a oedd yn dad i Tartarus, a elwir yn Typhoeus neu Typhon. Roedd Typhoeus yn un o'r bwystfilod mwyaf grotesg a marwol erioed, yn ymestyn mor uchel â'r sêr, a'i ddwylo'n cyrraedd y dwyrain a'r gorllewin gyda chant o bennau draig ar bob un, ei hanner gwaelod yn cynnwys coiliau gwiber hisian enfawr, a'i gorff cyfan wedi'i orchuddio mewn adenydd a thân yn fflachio o'i lygaid. Gorchfygwyd ef hefyd gan Zeus, fodd bynnag, a'i daliodd o dan Fynydd Etna.

  Gan fod Prometheus wedi helpu Zeus yn y frwydr yn erbyn y Titaniaid, yr oeddheb ei anfon at Tartarus fel y lleill, ond arweiniodd ei ymdrechion dilynol i dwyllo Zeus ac yna ei ladrad tân gwaharddedig oddi wrth y duwiau Olympaidd, Zeus i'w gosbi trwy ei gadwyno i glogwyn lle byddai eryr yn bwydo'n barhaus ar ei iau, a fyddai'n adfywio'n hudol bob dydd. Hefyd o ganlyniad i ladrad Prometheus o gyfrinach tân i ddyn, galwodd Zeus ar Athena a Hephaistos, y gof cloff at y duwiau, i greu gwraig hardd, Pandora, a agorodd jar (cyfeirir ato). i fel “blwch Pandora” mewn cyfrifon modern) yn rhyddhau holl ddrygau dynolryw, gan adael dim ond Hope y tu mewn unwaith y byddai wedi ei chau eto. Awgrymodd Hesiod hefyd ar y pwynt hwn y byddai merched yn gyffredinol o hyn ymlaen yn cael eu hystyried yn felltith ar ddynion. 17>brenin y duwiau Olympaidd , yn gyntaf priododd yr Oceanid Metis , ond, er mwyn osgoi proffwydoliaeth y byddai unrhyw epil o'i undeb â Metis yn fwy nag ef, llyncodd Zeus Metis ei hun i atal hi rhag rhoi genedigaeth. Fodd bynnag, roedd Metis eisoes yn feichiog gydag Athena bryd hynny a bu'n ei meithrin y tu mewn i Zeus, nes i Athena dorri allan o dalcen Zeus, yn llawn arfog.

  Ail wraig Zeus oedd y Titan Themis , a esgorodd ar y tair Horae (yr Oriau, duwiesau yn rheoli bywyd trefnus), Eunomia (Trefn), Dike (Cyfiawnder), Eirene (Heddwch), Tyche (Ffyniant) ay tri Moirae (y Tynged, personoliaethau gwisg wen o dynged, sef Klotho y Troellwr, Lachesis yr Alotter ac Atropos yr Unturned, fersiwn amgen o'u rhieni i'w creadigaeth gan Nyx).

  Zeus ' trydedd wraig oedd yr Oceanid Eurynome , a esgorodd ar y tair Charit neu Graces, duwiesau swyn, harddwch, natur, creadigrwydd dynol a ffrwythlondeb, sef Aglaea (Harddwch), Euphrosyne (Mirth) a Thalia (Serch Da).

  Pedwaredd wraig Zeus oedd ei chwaer Demeter ei hun, a esgorodd ar Persephone, a oedd yn ddiweddarach i briodi Hades ac i ddwyn Melinoe (duwies ysbrydion). ), Zagreus (duw y dirgelion Orphig) a Macaria (duwies yr ôl-fywyd bendigedig).

  pumed gwraig Zeus oedd y Titan Mnemosyne , oddi wrth bwy y daeth y naw Muses, Clio (Hanes), Euterpe (Cerddoriaeth), Thalia (Comedi), Melpomene (Trasiedi), Terpsichore (Dawns), Erato (Barddoniaeth Telynegol), Polyhymnia (Barddoniaeth Gorawl), Wrania (Seryddiaeth) a Calliope (Barddoniaeth Arwrol ).

  Gweld hefyd:Heracles vs Hercules: Yr Un Arwr mewn Dwy Fytholeg Wahanol

  Chweched gwraig Zeus oedd yr ail genhedlaeth Titan Leto , a roddodd enedigaeth i Apollo (duw cerdd, barddoniaeth ac oraclau, a aned ar ynys arnofiol Delos ar ôl i Hera wahardd Leto rhag rhoi genedigaeth ar y ddaear) a'i efaill Artemis (duwies yr helfa, genedigaeth a ffrwythlondeb).

  Seithfed Zeus a'i wraig olaf oedd ei chwaer Hera , a roddodd enedigaeth i Hebe(cwpan y duwiau), Ares (duw rhyfel), Enyo (duwies rhyfel), Hephaistos (gof cloff a chrefftwr y duwiau) ac Eileithyia (duwies geni a bydwreigiaeth).

  Y tu allan i'w waith ef priodasau, fodd bynnag, roedd gan Zeus hefyd lawer o faterion â merched marwol, megis : Semele, a oedd yn fam i Dionysus (a adnabyddir hefyd gan y Groegiaid fel Bacchus), duw gwin ac ecstasi; Danae, yr hon oedd fam yr arwr Perseus ; Leda, a oedd yn fam i Helen o Troy, Clytemnestra a'r efeilliaid Castor a Pollux; ac Alkmene, mam yr arwr Heracles.

  Priododd Poseidon, brawd Zeu yr Amffitriad Nereid a chynhyrchodd Triton, cennad y dyfnder. Ystyriwyd bod yr arwr Theseus, a oedd yn fab i Aethra, wedi'i dadeni ar y cyd gan Poseidon ac Aegeus, gŵr Aethra, gan fod Aethra wedi gorwedd gyda'r ddau ar noson ei feichiogi.

  Aphrodite Rhoddwyd mewn priodas gan Zeus â'i fab ei hun, yr Hephaistos cloff a hyll, mewn ymgais i atal unrhyw genfigen a chystadleuaeth a allai godi dros ei harddwch mawr. Ond serch hynny cafodd berthynas ag Ares a rhoddodd enedigaeth i Eros (Cariad), Phobos (Ofn), Deimos (Cowardice) a Harmonia (Harmony). Yn ddiweddarach byddai Harmonia yn priodi Cadmus, sylfaenydd Thebes, i hwˆr Ino, Semele (mam Dionysus gan Zeus), Agaue, Polydorus aYmreolaeth.

  Adnodd

  >
  Yn ôl i Ben y Dudalen

  Dadansoddiad

  Yn ôl i Ben y Dudalen

  Yn ei hanfod, mae’r “Theogony” yn gyfuniad ar raddfa fawr o amrywiaeth eang o draddodiadau Groegaidd lleol ynghylch y duwiau a’r bydysawd, wedi'i threfnu fel naratif sy'n sôn am greu'r byd allan o Anrhefn ac am y duwiau a luniodd y cosmos. I ryw raddau, mae'n cynrychioli'r chwedl Roegaidd sy'n cyfateb i lyfr Genesis yn yr Hebraeg a'r Cristnogaeth “Beibl” , gan ei fod yn rhestru cenedlaethau cynnar ac achau'r duwiau, y titaniaid a'r arwyr ers dechrau'r bydysawd.

  Yn ddiddorol, mae Hesiod yn honni yn y gwaith ei fod ef (bardd, ac nid rhyw frenin nerthol) wedi cael yr awdurdod a'r cyfrifoldeb i ledaenu'r hanesion hyn gan yr Muses yn uniongyrchol, felly rhoi ei hun bron yn safle proffwyd.

  Yn ffurfiol, cyflwynir y gerdd fel emyn mewn 1,022 o linellau yn galw Zeus a'r Muses, yn y traddodiad o'r rhagarweiniadau emynyddol y byddai rhapsode Groeg hynafol yn dechrau ei berfformiad mewn cystadlaethau barddonol. Mae'n debyg na sefydlwyd ffurf ysgrifenedig olaf y "Theogony" tan y 6ed Ganrif BCE, fodd bynnag, ac mae rhai golygyddion wedi dod i'r casgliad bod ychydig o fân benodau, megis pennod Typhoeus yn adnodau 820-880, yn rhyngosodiad (rhan a gyflwynir yn ddiweddarach).

  Dylai

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.