Epithets yn Beowulf: Beth Yw'r Prif Epithetau yn y Gerdd Epig?

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Disgrifiad ychwanegol yw epithet yn Beowulf a roddir i adnodau’r gerdd er mwyn ychwanegu delweddaeth bellach at y stori. Mae yna lawer o enghreifftiau o epithets yn Beowulf, ac nid y prif gymeriad yn unig sydd â nhw. Mae’r epithets hyn yn ychwanegu at ddyfnder y cymeriadau oherwydd eu bod yn canolbwyntio ar briodoleddau penodol ac yn amlygu sgiliau cymeriad. Darllenwch hwn i ddysgu popeth am yr epithetau yn Beowulf a sut maen nhw'n ychwanegu at y gerdd.

Enghreifftiau Epithet yn Beowulf

Mae gan Beowulf ddigonedd o enghreifftiau o epithetau ar gyfer y cymeriadau a'r lleoedd. Mae epithet yn air neu ymadrodd disgrifiadol sy'n cymryd lle'r enw gwirioneddol , bron fel teitl newydd. Mae'n ychwanegu elfen flodeuog i'r gerdd, gan ei gwneud hyd yn oed yn fwy pwerus a hardd.

Edrychwch ar lawer o'r enghreifftiau o epithetau a pha gymeriad neu le maen nhw'n ei ddisgrifio: (Y rhain daw enghreifftiau i gyd o gyfieithiad Seamus Heaney o’r gerdd)

 • fiend out of Hell ”: Grendel
 • clan Cain ” : y bwystfilod
 • Melltith ar Dduw ”: Grendel
 • Neuadd y neuaddau ”: Heorot, neuadd ddol y Daniaid
 • tywysog y Tarian ”: y Brenin Hrothgar, brenin y Daniaid
 • Uchel Frenin y Byd ”: y Duw Cristnogol
 • tywysog War-Geats ”: Beowulf

Yn syml, ffyrdd eraill o ddisgrifio cymeriadau a lleoedd penodol yw’r epithetau hyn. Hwy ychwanegu mwy o fanylion i'r gerdd a'r cymeriad neu'r lle. Yna gall darllenwyr ddarlunio delwedd gryfach fyth yn eu meddyliau.

Stoc Epithets yn Beowulf: Beth yw'r Gwahaniaeth?

Tra bod epithets yn llenwi'r gerdd, felly hefyd epithets stoc. Mae epithets ar eu pen eu hunain fel teitlau eraill ar gyfer rhywbeth fel “ uchel frenin y byd .” Fodd bynnag, mae epithets stoc yn ddisgrifiadau sy'n canolbwyntio ar briodoleddau neu elfennau o'r person neu'r lle hwnnw yn unig.

Gweld hefyd: Erichthonius: Brenin Mytholegol yr Atheniaid Hynafol

Edrychwch ar y rhestr hon o epithets stoc yn Beowulf:

 • brwydr traed sicr ”: mae’r ymadrodd hwn yn disgrifio’r frwydr rhwng Beowulf a mam Grendel
 • darian- yn dwyn Geat ”: Beowulf
 • >
 • Erbys Aur ”: dyma ddisgrifio Heorot, neuadd y medd
 • rhyfelwr Sylff uchel ei barch ”: Wiglaf
 • mab wedi’i adeiladu’n gryf ”: Unferth, rhyfelwr sy’n eiddigeddus o gyflawniadau Beowulf

Mae’r epithets hyn yn canolbwyntio mwy ar y priodoleddau neu bwerau'r peth neu'r person , yn lle dim ond rhoi teitl iddynt. Gall y darllenwyr wybod ychydig mwy amdanyn nhw na phe bai'r bardd newydd ddefnyddio eu henwau.

Epithet a Kenning yn Beowulf: Yma Gorwedd y Dryswch

Y rhan ddyrys am Beowulf yw bod y gerdd yn meddu ar epithets a kennings ynddo, y rhai ydynt ddau beth tebyg iawn. Y cyfan sydd angen ei wybod yw sut i ddweud y gwahaniaeth rhyngddynt, ac yna gall ychwanegu at ymwynhad o ddarllen y gerdd unwaith y deellir y gwahaniaeth. Yn gyntaf, mae epithet yn air neu ymadrodd disgrifiadol sy'n dangos ansawdd arbennig person . Mae'n deitl yn hytrach na'u henw go iawn.

Enghraifft dda o epithet yw “ gwyliwr y neuadd ” i Grendel oherwydd ei fod yn gwylio'r mead hall, yn ddig wrth bawb, yn barod i ladd. Ar y llaw arall, mae epithets stoc yn canolbwyntio hyd yn oed yn agosach ar briodoleddau yn lle dim ond amnewid yr enw â rhywbeth arall. Enghraifft o epithet stoc fyddai rhywbeth fel “ rhyfelwr cryf ei galon .” Ond gair cyfansawdd neu ymadrodd sy'n disodli'r gair yn gyfan gwbl yw kenning.

Er enghraifft, mae'r bardd yn defnyddio " ffordd morfil " wrth sôn am y môr. Defnyddir “ disgell haul ” ar gyfer golau'r haul, a defnyddir “ cronni asgwrn ” i ddisgrifio corff. Er bod y rhain yn arfau llenyddol ychydig yn wahanol, mae eu pwrpas yn debyg iawn. Mae'r ddau yn ychwanegu rhywbeth at y gerdd, yn ei gwneud yn llawnach, yn harddach, ac helaethir dychymyg y darllenwyr .

Gweld hefyd: Ble Mae Duwiau'n Byw ac yn Anadlu Ym Mytholegau'r Byd?

Beth Mae Epithets yn ei Ddysgu i Ni Am Beowulf, y Rhyfelwr?

Yn y gerdd, mae sawl epithet sy'n canolbwyntio ar Beowulf fel dyn ac fel rhyfelwr . Mae'r rhain yn eich helpu i roi gwell syniad amdano ef a'i weithredoedd yn ystod yr amser y mae'r epithet yn cael ei ddefnyddio.

Edrychwch ar yr epithets hyn sy'n canolbwyntio ar Beowulf yn unig a'r hyn y maent yn ei olygu: <5

 • mabEcgtheow ”: crybwyllir hyn yn rhan gynnar y gerdd. Roedd yn ddefnydd cyffredin i nodi enw’r tad ynghyd ag enw’r person, ond mae hyn yn helpu Hrothgar i wybod pwy yw Beowulf. Mae’n ei atgoffa o’r hen deyrngarwch oedd rhwng y Daniaid a’r Geats
 • Beowulf the Geat ”: Er bod dechrau’r stori yn digwydd yn Denmarc, yn ymladd dros y Daniaid, Daw Beowulf o Geatland mewn gwirionedd. Yn ddiweddarach daw'n frenin y wlad honno pan fydd yn rhaid iddo gymryd ei drydydd anghenfil, a'r olaf, y ddraig
 • Y tywysog daioni hwnnw ”: Mae Beowulf yn dangos ei deyrngarwch, ei ddewrder, a'i nerth drwyddi draw. y gerdd. Oherwydd bod yn rhaid iddo ddod i fyny yn erbyn y fath ddrygioni a thywyllwch, fe'i dangosir bob amser fel y goleuni a'r daioni
 • Ceraint Hygelac ”: Hygelac yw ewythr Beowulf a helpodd Hrothgar yn y gorffennol. Eto, cawn ein hatgoffa o bwysigrwydd cysylltiad, teyrngarwch, a theulu
 • Dalwad ymddiriedol Hygelac ”: yr un peth ag uchod ond nawr mae gennym fwy o ddisgrifiad o bwy ydyw. Mae’n ddibynadwy, yn ddibynadwy, ac yn alluog
 • arweinydd milwyr yr iarll ”: hyd yn oed ar ddechrau’r gerdd, mae Beowulf yn gyfrifol am grŵp o ddynion. Dim ond gydag amser y mae’r pŵer hwnnw’n tyfu wrth iddo ddangos ei gryfder a’i alluoedd
 • Bugail ein tir ”: defnyddir y teitl hwn yn ddiweddarach gan Wiglaf, perthynas Beowulf, i ddisgrifio Beowulf fel y brenin. Mae'n ceisio annog y llallmilwyr i ymuno ag ef yn y frwydr yn erbyn y ddraig, gan eu hatgoffa o ddaioni eu brenin
 • Brenin rhyfel ”: Hyd yn oed yn ei eiliadau olaf, roedd meddwl a ffocws Beowulf ar frwydr a buddugoliaeth . Roedd yn canolbwyntio cymaint fel nad oedd yn cofio'n iawn ei fod wedi heneiddio a byddai angen help arno i ymladd

Mae yna lawer mwy o epithets sy'n canolbwyntio'n benodol ar Beowulf. Ond fe welir o hyd yn y rhestr hon fod defnyddio'r rhain yn rhoi mwy o fewnwelediad i'r rhyfelwr i'r darllenwyr.

Beth Yw Beowulf? Cefndir y Gerdd Epig Enwog

Mae Beowulf yn gerdd epig a ysgrifennwyd am arwr yn Sgandinafia yn y 6ed ganrif . Mae ysgolheigion yn credu bod y gerdd yn wreiddiol yn stori a adroddwyd ar lafar a drosglwyddwyd ar hyd cenedlaethau. Ond nid ydynt yn gwybod yn union pryd y cafodd ei drawsgrifio gyntaf. Fodd bynnag, yr hyn sy'n hysbys yw sut y mae'r gerdd epig hon a ysgrifennwyd rhwng 975 a 1025 yn Hen Saesneg, yn digwydd yn Sgandinafia tua'r 6ed ganrif.

Mae llawer o fersiynau a chyfieithiadau o'r gerdd hon, ac mae wedi dod yn un o'r gweithiau llenyddol pwysicaf y byd gorllewinol. Mae'n disgrifio hanes ac anturiaethau Beowulf, rhyfelwr ifanc, sy'n mynd i helpu'r Daniaid i frwydro yn erbyn anghenfil . Mae'n arddangos ei rym, ei ddewrder, a'i deyrngarwch trwy ymladd a llwyddo. Mae'n ymladd un anghenfil, yna un arall, ac yna yn ddiweddarach mewn bywyd, mae'n rhaid iddo ymladd ei drydydd a'r olaf.

Nid yw Beowulf yn dodDenmarc, ond Geatland, a daw yn frenin y wlad hon flynyddoedd lawer ar ol iddo ladd ei anghenfil cyntaf. Mae ei allu a'i nerth yn chwedlonol, ond y mae ei falchder yn rhwystr yn y diwedd . Pan fydd yn ymladd ei drydydd anghenfil, draig, mae'n colli ei fywyd, a'i berthynas ifanc yn dod yn frenin yn ei le. Ond mae'r ddraig hefyd yn marw, gan wneud brwydr Beowulf yn llwyddiant yn hynny o beth.

Casgliad

Cymerwch olwg ar y prif bwyntiau am Epithets yn Beowulf a gwmpesir yn yr erthygl uchod:

 • Grym y epithet yn Beowulf yw ei fod yn helpu i ychwanegu disgrifiadau a delweddaeth
 • Mae llawer o epithetau trwy gydol y gerdd am gymeriadau, pethau, a lleoedd, gair neu ymadrodd disgrifiadol yw epithet a ddefnyddir fel teitl ar gyfer rhywbeth neu rywun
 • Er enghraifft, yn lle Beowulf, gallai’r bardd ysgrifennu: “prince of the Geats”
 • Stoc epithets yn cael eu defnyddio hefyd, megis “rhyfelwr cadarn” sy’n canolbwyntio mwy ar briodwedd o’r cymeriad
 • Mae llawer o epithetau ac epithetau stoc yn cael eu defnyddio ar gyfer y prif gymeriad yn y gerdd hon, ac maen nhw’n helpu i roi ychydig i ni mwy o fewnwelediad i bwy yw e fel cymeriad
 • Ond mae epithets a kennings yn aml yn ddryslyd oherwydd eu bod yn debyg iawn
 • Tra bod epithets yn deitl, yn disgrifio cymeriad mewn ffordd unigryw, mae kennings yn yr un peth, ond maent yn disodli'r gair yn gyfan gwbl
 • Er enghraifft, mae dau kennings yn Beowulf yn cynnwys: “whale-heol” am y môr a “dawl haul” am olau’r haul
 • Canlyniad i Beowulf a ddaw’n ddiweddarach yn y gerdd yw “ring-giver” a oedd yn derm cyffredin am rywun sy’n frenin
 • Hyd yn oed os ydynt yn wahanol, mae kennings ac epithets yn Beowulf ill dau yn gwneud yr un peth. Maent yn ychwanegu harddwch, delweddaeth, disgrifiad hyfryd i'r gerdd, ac yn rhoi cipolwg i ni ar y cymeriadau

Mae epithetau yn Beowulf yn britho drwy'r gerdd enwog, am gymeriadau, lleoedd, a phethau. Gan fod cymaint o wahanol epithetau yn cael eu defnyddio cymaint o wahanol amserau, dysgwn gymaint am y cymeriadau a'r lleoedd yn y gerdd . Cawn ein tynnu i mewn i’r gerdd fel darllenwyr oherwydd y disgrifiadau hardd, ac ni fyddai Beowulf yr un fath pe bai bob amser yn cael ei alw wrth ei enw yn unig.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.