Marwolaeth Patroclus yn yr Iliad

John Campbell 05-06-2024
John Campbell

Patroclus – Marwolaeth Hubris

3>

Marwolaeth Patroclus oedd un o’r golygfeydd mwyaf teimladwy a phwerus yn yr Iliad. Mae'n datgelu oferedd meidrolion yn ymdrechu i fynd yn groes i'r duwiau a phris ymddygiad di-hid. Mae byrbwylltra a haerllugrwydd yn themâu sy'n codi dro ar ôl tro drwy gydol yr epig . Mae dynion marwol yn aml yn dangos y methiannau hyn wrth gael eu cynllwynio gan y duwiau, tynged, a rhywbeth y mae Homer yn cyfeirio ato'n aml fel “ adfail.

Enillodd Achilles fywyd byr iddo'i hun a fydd yn dod i ben mewn brwydr gyda'i ffyrdd anystyriol. Mae'n benboeth ac yn angerddol, yn aml yn ddideimlad a byrbwyll. Er ei fod yn ddoethach, nid yw Patroclus yn llawer gwell. Gwahoddodd ei farwolaeth ei hun trwy fynnu mynediad i arfwisg Achilles yn gyntaf ac yna cymryd bywyd mab duw. Yn y pen draw, bydd hyd yn oed Hector, llofrudd Patroclus, yn syrthio i'w hud a'i haerllugrwydd ei hun. Er bod Zeus wedi dyfarnu gorchfygiad y Trojans , bydd Patroclus yn cwympo yn y frwydr, gan ddenu Achilles yn ôl i frwydr wedi'i dyngedu i fod yn doom iddo. Yn y pen draw, bydd Hector hefyd yn talu gyda'i fywyd.

Fel plentyn, adroddir bod Patroclus wedi lladd plentyn arall mewn dicter dros gêm. Er mwyn gwyro canlyniadau ei drosedd a rhoi cyfle iddo ddechrau eto yn rhywle arall, anfonodd ei dad, Menoetius, ef at dad Achilles, Peleus. Yn y cartref newydd, cafodd Patroclus ei enwi’n sgweier Achilles . Gweithredodd Achilles fel mentor ac amddiffynnydd, fel yhŷn a doethach o'r bechgyn. Tyfodd y ddau i fyny gyda'i gilydd, gydag Achilles yn gofalu am Patroclus. Er bod Patroclus yn cael ei ystyried yn gam uwchlaw gwas, yn gofalu am orchwylion, bu Achilles yn ei fentora.

Patroclus oedd y mwyaf ffyddlon a ffyddlon o blith dynion Achilles. Mae union berthynas y ddau ddyn yn destun cryn anghydfod. Roedd rhai awduron diweddarach yn eu darlunio fel cariadon, tra bod rhai ysgolheigion modern yn eu cyflwyno fel ffrindiau agos a ffyddlon iawn. Beth bynnag oedd y berthynas rhwng y ddau, mae'n amlwg eu bod yn dibynnu ar ei gilydd ac yn ymddiried yn ei gilydd. Roedd Achilles yn llawer mwy empathetig a gofalgar tuag at Patroclus nag unrhyw un o'i ddynion eraill. Er mwyn Patroclus yn unig, efallai ei fod wedi gwneud dewisiadau gwell.

Roedd Patroclus, o’i ran ef, yn ffyrnig o ffyddlon ac yn awyddus i weld Achilles yn llwyddo. Pan oedd Achilles yn teimlo ei fod yn cael ei ddilorni gan Agamemnon, addawodd beidio ag ailymuno â'r rhyfel nes bod ei longau ei hun dan fygythiad. Gadawodd ei wrthodiad i'r Groegiaid ymladd ar eu pennau eu hunain. Roedd Agamemnon wedi mynnu mynd â gwraig gaethwas, Briseis, i ffwrdd o Achilles i gymryd lle ei ordderchwraig ei hun. Roedd Achilles wedi caethiwo Briseis ar ôl goresgyniad Lyrnessus a lladd ei rhieni a'i brodyr. Ystyriai ei fod yn sarhad personol i gael ei wobr rhyfel wedi ei thynnu oddi arno, a gwrthododd gynorthwyo'r arweinydd Groegaidd, Agamemnon, yn y frwydr.

Yr oedd y Trojans yn pwyso'n galed ac yn dod at y llongau pan ddaeth Patroclusi Achilles yn wylo. Mae Achilles yn ei watwar am grio, gan ei gymharu â phlentyn “ yn glynu wrth sgertiau ei fam. ” Dywed Patroclus wrtho ei fod yn galaru am y milwyr Groegaidd a’u colledion. Mae’n erfyn caniatâd i fenthyg arfwisg Achilles a mynd allan yn erbyn y Trojans yn y gobaith o brynu rhywfaint o le i’r milwyr. Mae Achilles yn cytuno'n anfoddog , heb wybod mai'r frwydr hon fydd marwolaeth Patroclus.

Pam Lladdodd Hector Patroclus yn yr Iliad?

Mae penderfyniad a dewrder Patroclus wedi ennill yn elynion iddo ymhlith y Trojans. Ar ôl ennill arfwisg Achilles, mae'n rhuthro i'r frwydr, gan yrru'r Trojans yn ôl. Mae'r duwiau'n chwarae pob ochr yn erbyn y llall . Mae Zeus wedi penderfynu y bydd Troy yn cwympo, ond nid cyn i'r Groegiaid gymryd colledion trwm.

Mae ei fab marwol ei hun, Sarpedon, ymhlith y milwyr Trojan wrth i Patroclus eu gyrru i ffwrdd o'r llongau. Mewn bwrlwm o ogoniant a chwant gwaed, mae Patroclus yn dechrau lladd pob pren Troea y mae'n dod ar ei draws i ad-dalu ei gyd-filwyr sydd wedi cwympo. Sarpedon yn syrthio o dan ei lafn, gan gynddeiriogi Zeus .

Y duw yn chwarae ei law, gan osod llwfrdra dros dro i Hector, arweinydd y lluoedd Caerdroea, fel ei fod yn cilio i gyfeiriad y Ddinas. Wedi'i galonogi, mae Patroclus yn mynd ar drywydd. Mae’n herio gorchymyn Achilles dim ond i yrru’r Trojans i ffwrdd o’r llongau .

Mae Patroclus yn llwyddo i ladd gyrrwr cerbyd Hector. Yn yr anhrefn dilynol,mae duw Apollo yn clwyfo Patroclus, ac mae Hector yn gyflym i'w orffen, gan yrru gwaywffon trwy ei fol. Gyda'i eiriau marw, mae Patroclus yn rhagfynegi trychineb Hector ei hun .

Ymateb Achilles i farwolaeth Patroclus

commons.wikimedia.com

Pan ddaw Achilles i wybod am farwolaeth Patroclus , mae'n curo'r llawr, gan ryddhau gwaedd anfarwol a ddaeth â'i fam, Thetis, o'r môr i'w gysuro. Mae Thetis yn canfod bod Achilles yn galaru am farwolaeth Patroclus , yn gandryll ac yn alarus. Mae'n ei annog i aros un diwrnod i unioni ei ddialedd yn erbyn Hector. Bydd yr oedi yn rhoi amser iddi gael y gof dwyfol i greu ei arfwisg i gymryd lle'r un a gafodd ei ddwyn a'i wisgo gan Hector. Mae Achilles yn cytuno er ei fod yn mynd allan i faes y gad, gan ddangos ei hun yn ddigon hir i ddychryn y Trojans yn dal i frwydro dros gorff Patroclus i ffoi.

Y Frwydr yn Troi

Mewn gwirionedd, y enillwyd rhyfel oherwydd marwolaeth Patroclus . Arweiniodd drama a hanes yr Iliad at foment ei farwolaeth a'r dial a ddaeth yn ei sgil. Mae Achilles, yn gandryll ac yn galaru am ei golled, yn dychwelyd i'r frwydr. Er mai ei nod yw llwybro'r Trojans, mae bellach yn cynnal vendetta personol. Mae'n benderfynol o ladd Hector.

Mae haerllugrwydd Hector ei hun yn profi ei gwymp. Dywed ei gynghorydd ei hun, Polydamas, wrtho y byddai'n ddoeth encilio i furiau'r Ddinas yn erbyn ymosodiad arall gan Achaean. Polydamaswedi cynnig cyngor doeth i Hector trwy gydol yr Iliad. Yn gynnar, tynnodd sylw at y ffaith bod balchder a diofalwch Paris wedi achosi i'r rhyfel ddechrau ac mae'n argymell bod Helen yn cael ei dychwelyd i'r Groegiaid. Tra bod llawer o’r milwyr yn cytuno’n dawel, mae cyngor Polydamas yn cael ei anwybyddu. Pan mae'n argymell encilio i furiau'r Ddinas, mae Hector yn gwrthod unwaith eto. Mae'n benderfynol o barhau i frwydro ac ennill gogoniant iddo'i hun a Troy . Byddai wedi bod yn ddoethach i dderbyn cyngor Polydamas.

Achilles, yn galaru am farwolaeth Patroclus , yn paratoi ar gyfer brwydr. Mae Thetis yn dod â'r arfwisg newydd iddo. Disgrifir yr arfwisg a’r darian yn helaeth yn y gerdd, gan gyferbynnu hylltra rhyfel â phrydferthwch celfyddyd a’r byd mwy y mae’n digwydd ynddo. Wrth iddo baratoi, daw Agamemnon ato a chymodi eu hanghytundeb. Dychwelir y caethwas a ddaliwyd, Briseis, i Achilles, a rhoddir eu ffrae o'r neilltu. Mae Thetis yn sicrhau Achilles y bydd hi'n gwylio dros gorff Patroclus a'i gadw'n ddiogel nes iddo ddychwelyd.

Pwy sy'n Gyfrifol am farwolaeth Patroclus yn yr Iliad?

Er i Hector yrru'r waywffon adref, gellir dadlau mai Zeus, Achilles, neu hyd yn oed Patroclus ei hun , oedd yn gyfrifol yn y pen draw am ei farwolaeth. Penderfynodd Zeus y byddai Patroclus yn disgyn i Hector ar ôl i Patroclus ladd ei fab ei hun ar faes y gad. Y duw a orchmynnodd y digwyddiadau adod â Patroclus o fewn cwmpas gwaywffon Hector.

Wrth gwrs, traddododd Hector yr ergyd angheuol mewn dial ar gyfer y milwyr Trojan a laddwyd Patroclus a gyrrwr ei gerbyd ei hun.

A oedd mai bai'r naill neu'r llall o'r rhain yw bod Patroclus wedi marw?

Gweld hefyd: Yr Aeneid – Vergil Epic

Mater o ddadl yw hynny. Heriodd Patroclus orchmynion Achilles pan gychwynnodd ar ôl y Trojans a oedd yn ffoi. Pe bai wedi rhoi'r gorau i ymosod, fel yr addawodd i Achilles y byddai, ar ôl i'r llongau gael eu hachub, efallai y byddai wedi goroesi. Pe na bai wedi syrthio ar y Trojans a enciliodd, gan eu lladd yn ddiarwybod, efallai na fyddai wedi mynd yn ddrwg i ddigofaint Zeus. Profodd ei haerllugrwydd a'i awydd am ogoniant ei gwymp .

Yn olaf, pe byddai Achilles wedi ymuno â'r frwydr o'r dechrau, mae'n bosibl na fyddai Patroclus wedi marw. Arweiniodd ei ffrae ag Agamemnon dros y caethwas a ddaliwyd, Briseis, i bwdu a gwrthod cymryd rhan yn y rhyfel. Yn lle mynd allan i arwain y milwyr, caniataodd i Patroclus fynd yn ei le, gwisgo ei arfwisg , a thalu'r pris eithaf.

Fel y rhan fwyaf o epigau Groegaidd, mae'r Iliad yn dangos y ynfydrwydd hela gogoniant a cheisio trais dros ddoethineb a strategaeth . Gellid bod wedi atal llawer o'r lladd a'r trallod pe bai'r rhai dan sylw wedi gwrando ar bennau oerach a chaniatáu i ddoethineb a heddwch fodoli, ond nid oedd i fod. Yn dilyn marwolaeth Patroclus, mae Achilles yn camu allan i'rfaes y gad, yn barod i ddial ar Hector. Mae'n erlid y Trojans a Hector yn ddialedd.

Gan wybod y bydd cynddaredd Achilles yn dod â'r Trojans i lawr, mae Zeus yn codi ei archddyfarniad yn erbyn ymyrraeth ddwyfol yn y frwydr, gan ganiatáu i'r duwiau ymyrryd os dymunant . Fel corff, maent yn dewis yn lle hynny gymryd lleoedd ar y mynyddoedd ar hyd maes y gad i weld sut mae'r meidrolion yn ffynnu'n annibynnol.

Mae'n bryd i Achilles wynebu ei dynged. Mae wedi gwybod erioed mai dim ond marwolaeth oedd yn ei ddisgwyl yn Troy . O agoriad yr Iliad, roedd ganddo'r opsiwn o gael bywyd hir, os aneglur, yn Phthia. Byddai ymladd yn Troy ond yn arwain at ei dranc. Gyda marwolaeth Patroclus , gwneir ei feddwl i fyny. Trwy gydol yr epig, ychydig o gynnydd a wna Achilles fel cymeriad neu fel dyn. Mae ei dymerau angerddol a byrbwylltra yn parhau i fod yn ddigymhleth wrth iddo ruthro i'r frwydr olaf. Mae'n dechrau lladd y Trojans, heb ei rwystro hyd yn oed gan ymyrraeth gan y duwiau.

Ni all hyd yn oed duw ei gadw rhag ei ​​nod eithaf. Mae'n parhau â'r ymosodiad ar y fyddin Trojan, gan ladd cymaint fel ei fod yn cynddeiriogi duw afon, sy'n ymosod arno a bron â'i ladd . Mae Hera yn ymyrryd, gan roi'r gwastadeddau ar dân a berwi'r afon nes i'r duw ildio. Mae Achilles yn dychwelyd, gan ddal i fynd ar drywydd ei nod eithaf.

Wrth ddychwelyd i'r Ddinas, mae Achilles yn gyrru'r holl filwyr yn ôl nes i Hector aros ar ymaes brwydr. Yn gywilydd am y golled a ddaeth yn sgil ei or-hyder, mae Hector yn gwrthod cilio i'r Ddinas gyda'r lleill. Wrth weled Achilles yn dyfod, ac yn gwybod ei hun ar goll, y mae yn rhedeg, o amgylch y Ddinas bedair gwaith cyn troi i ymladd , yn cael ei gynnorthwyo, fel y cred gan ei gyfaill a'i gynghreiriad, Deiphobus.

Yn anffodus i Hector , mae'r duwiau yn chwarae triciau eto. Athena ar ffurf yw'r Deiphobus ffug mewn gwirionedd. Wedi iddo daflu gwaywffon a methu Achilles, mae'n gofyn i Deiphobus am ei waywffon, dim ond i sylweddoli bod ei ffrind wedi mynd. Mae wedi cael ei dwyllo.

Mae Achilles yn gwybod pob pwynt gwan o'r arfwisg sydd wedi'i dwyn ac yn defnyddio'r wybodaeth honno i drywanu Hector drwy ei wddf.

Gyda'i eiriau marw, mae Hector yn erfyn bod ei gorff i gael ei ddychwelyd at ei bobl, ond mae Achilles yn gwrthod. Mae'n gosod y pren Troea anffodus yng nghefn ei gerbyd ac yn llusgo y corff yn fuddugoliaethus drwy'r baw. Mae Patroclus wedi cael ei ddial, a bydd Achilles o'r diwedd yn caniatáu i'w gorff gael ei amlosgi er mwyn i'w ffrind fod mewn heddwch.

Y Gladdedigaeth Olaf

Mae Achilles yn parhau i gam-drin corff Hector, gan ei lusgo y tu ôl i'w gorff. cerbyd o amgylch bedd Patroclus, am ddeuddeng niwrnod ychwanegol. Yn olaf, mae Zeus ac Apollo yn ymyrryd, gan anfon Thetis i argyhoeddi Achilles i dderbyn pridwerth dros y corff . Mae Achilles wedi'i argyhoeddi'n anfoddog ac yn caniatáu i'r Trojans adalw corff Hector a'i ddychwelydam angladd a chladdedigaeth iawn. Mae yna seibiant o'r ymladd am ddeuddeg diwrnod wrth i'r Trojans alaru ar eu harwr syrthiedig. Nawr mae Patroclus a Hector ill dau yn cael eu rhoi i orffwys.

Gweld hefyd: Lysistrata – Aristophanes

Er bod yr Iliad yn dod i ben cyn cwymp olaf Troy a marwolaeth Achilles , mae ei ddiweddglo gwrthlimactig yn briodol. Mae'r cwymp a'r farwolaeth yn cael eu tynghedu a bydd yn dod i fod, ond roedd newid Achilles yn dilyn marwolaeth Patroclus yn llai hawdd i'w ragweld. Gan ddechrau’r epig fel dyn balch, byrbwyll, a hunan-ganolog, mae Achilles o’r diwedd yn ennyn cydymdeimlad pan ddaw Priam ato i drafod dychwelyd corff Hector.

Sonia Priam am Peleus, tad Achilles ei hun. Mae Achilles yn sylweddoli ei fod wedi tynghedu ei dad Peleus i ddioddef yr un dynged â Priam . Bydd ei dad yn galaru ar ei golled pan na fydd yn dychwelyd o Troy, yn union fel y mae Priam yn galaru ar Hector.

Mae'r cydymdeimlad hwn a'r gydnabyddiaeth o alar rhywun arall yn ei argyhoeddi i ryddhau corff llofrudd ei ffrind. Yn y diwedd, mae Achilles yn newid o fod yn un sy'n cael ei yrru gan gynddaredd hunanol i rywun sydd wedi darganfod ei anrhydedd personol ei hun.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.