Hector vs Achilles: Cymharu'r Ddau Ryfelwr Mawr

John Campbell 18-04-2024
John Campbell

Mae selogion llenyddiaeth glasurol wedi cymharu Hector ag Achilles yn ystod Rhyfel Caerdroea ac wedi dadansoddi eu cryfderau, gwendidau, cenadaethau, a nodau yn fanwl.

Yr hyn y maent wedi ei ddarganfod yw casgliad o wersi gwerthfawr a all ddeillio o'r ddau ryfelwr mawr hyn o bob ochr i'r Rhyfel.

Bydd yr erthygl hon yn trafod cymhelliad y milwyr hyn, a enillodd y gornest, a'r hyn y gallwn ei ddysgu ganddynt. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen hyd y diwedd wrth i ni archwilio cymeriadau cyferbyniol dau bencampwr , Hector vs Achilles.

Tabl Cymharu

Nodweddion Hector Achilles
Natur Dyn llawn Hanner dwyfoldeb
Cryfderau Rhyfelwr Caerdroea mwyaf Ar anorchfygolrwydd
Gwendid Ei gorff cyfan Ei sawdl
Cymhelliant Ymladd dros Troy Dal marwolaeth ei ffrind
Cymeriad Anhunanol a ffyddlon Anhunanol ac anffyddlon
Beth Yw'r Gwahaniaethau Rhwng Hector yn erbyn Achilles?

Y prif wahaniaeth rhwng Hector ac Achilles oedd eu cymhelliad i ymladd yn rhyfel Caerdroea. Roedd Hector yn ddyn anhunanol, teuluol a oedd yn deyrngar i'r wladwriaeth tra roedd Achilles yn ddyn hunan-ganolog a gafodd ei sbarduno gan ddial ar ei ffrind.hunanol a dirmygu corff Hector. Ar y cyfan, mae Hector yn ymddangos yn well arwr nag Achilles , o ystyried ei werthoedd moesol uwchraddol er bod Achilles yn rhyfelwr gwell.

Patroclus.

Am beth mae Achilles yn fwyaf adnabyddus?

Genedigaeth, Magwraeth, a Chymeriad Achilles

Ganwyd Achilles i Frenin Myrmidons o Thessaly a Thetis, nymff môr , felly yr oedd yn hanner anfarwol ac atgyfnerthodd ei fam ei natur trwy ei drochi i'r afon anweddaidd Styx.

Gwnaeth hyn ef bron yn anorchfygol ac eithrio ei sawdl a daliodd ei fam, Thetis, pan trochodd hi i'r afon ddirgel. Disgrifiodd Homer ef fel y rhyfelwr mwyaf a fu erioed oherwydd ei natur a’i orchestion ar faes y gad.

Disgrifiwyd ef fel “ yn fwy na Heracles, yn fwy na Sinbad yn fwy na…wel, pwy yw’r rhyfelwr mwyaf yn byw nawr? “. Yn ôl yr hen fardd Groegaidd, magwyd Achilles ar aelwyd canwr o'r enw Chiron pan adawodd ei fam ef.

Meddyliodd Chiron gerddoriaeth, hela, ac athroniaeth iddo a'i fwydo ar a ymborth o gyrch llew, esgyrn bleiddiaid hi, a baeddod gwylltion i gryfhau y bachgen hanner-anfarwol. Yn fachgen cafodd Achilles y ddawn o siarad ag anifeiliaid a'u deall.

Yr oedd yn falch, yr oedd ganddo ysbryd dialgar, yr oedd yn ddigio yn gyflym, ac yn boeth-dymheru. Pan gafodd ei eni fe broffwydodd y duwiau, er ei fod bron yn anfarwol, y daw ei farwolaeth unwaith y bydd yn mentro i Troy.

Mae Achilles yn Enwog am yr Ymadrodd Sawdl Achilles

Mae Achilles yn fwyaf adnabyddus am yr ymadrodd‘ Sawdl Achilles ’ hyd yn oed ymhlith pobl nad ydynt erioed wedi darllen na chlywed am y gerdd glasurol. Ymadrodd yw sawdl Achilles sy'n disgrifio bregusrwydd person neu system sydd fel arall yn anorchfygol a all arwain at gwymp.

Yn ôl tarddiad y myth, mam Achilles, Thetis, eisiau ei wneud yn anfarwol trwy ei drochi fel babi yn yr Afon Styx . Daliodd Thetis sawdl y bachgen wrth iddi drochi gweddill y corff i'r afon anffernol.

Felly, tra bod pob rhan o gorff Achilles yn anorchfygol, roedd ei sawdl, a ddaliai ei fam, yn fregus oherwydd arhosodd y rhan honno uwchben y Styx. Yn ddiweddarach, arweiniodd Achilles fyddinoedd Groeg yn erbyn Troy yn arbennig i ladd Hector a dial marwolaeth ei annwyl gyfaill Patroclus.

Er iddo lwyddo i gyflawni ei genhadaeth, yr oedd yn wedi'i ladd gan gamgymeriad a saethwyd i'w sawdl , yr unig wendid oedd ganddo. Dyma sut y daeth yr ymadrodd a'r ymadrodd idiomatig 'sawdl Achilles' i fodolaeth.

Roedd Achilles yn Enwog am Ei Gryfder

Roedd yr arwr Groegaidd yn fwyaf adnabyddus am ei gryfder, ei ddewrder, ei hyder, ei anorchfygolrwydd. a y rhyfelwr mwyaf yng Ngwlad Groeg i gyd. Yr oedd hefyd yn ddyn rhuthro yr oedd ei olygus yn denu nifer o ferched.

Pan oedd Achilles yn ifanc roedd proffwydoliaeth yn honni y byddai farw yn Troy , gan orfodi ei dad Peleus i'w anfon ymaith at y Brenin Lycomedes ar Scyros. Y brenin wedyncuddio Achilles trwy ei wisgo i fyny i edrych, siarad ac ymddwyn fel un o'i ferched.

Mae'n debyg i Achilles fanteisio ar hyn a huno gydag un o ferched y brenin, Deidamia, a rhoesant enedigaeth i mab o'r enw Neoptolemus y cyfeirir ato hefyd fel Pyrrhus. Tyfodd yr Achilles ifanc i fyny yn llys y Brenin Lycomedes nes i daleithiau Groeg benderfynu rhyfela yn erbyn Troy am gymryd gwraig y Brenin Menelaus, Helen.

Fodd bynnag, rhybuddiwyd y Groegiaid gan Calchas y gweledydd y byddai trechu Troy yn digwydd. amhosibl heb Achilles penodol. Felly, gorchmynnwyd chwilio am Achilles nes ei ganfod ar ynys Skyros yn llys y Brenin Lycomedes.

Argyhoeddodd y Groegiaid Achilles i ymladd dros eu hachos a chydsyniodd a chyrhaeddodd 50 o'i longau. Roedd pob llong yn cynnwys 50 o filwyr Myrmidon a oedd yn ymroddedig iawn iddo. Gyda'i Myrmidons, ymladdodd Achilles a dinistrio 11 o ynysoedd a 12 o ddinasoedd yn ystod naw mlynedd gyntaf y rhyfel.

Er hynny, tynnodd Achilles yn ôl o'r rhyfel oherwydd yr hyn a oedd, yn ei farn ef, yn warth a wnaed iddo gan y Brenin Agamemnon. Arweiniodd hyn at orchfygiad dinistriol i luoedd Groeg wrth iddynt gael eu hymladd yn ôl gan y Trojans.

Mae Achilles Yn Adnabyddus hefyd am Ei Deyrngarwch

Mae'r rhyfelwr Groegaidd eithaf yn enwog am ei ffyddlondeb i'w ffrind Patroclus y cyfarfu ag ef pan oedden nhw'n fechgyn. Pan benderfynodd Achilles yn erbyn ymladdi'r Groegiaid am ei waradwyddo, fe wisgodd Patroclus ei hun fel Achilles a mynd i frwydro yn erbyn y Trojans.

Roedd yn gobeithio y byddai ei olwg arno wedi ei guddio fel Achilles yn ddigon i ddychryn y Trojans a throi'r llanw o blaid y Groegiaid. Fodd bynnag, rhybuddiodd Achilles Patroclus i beidio â mynd i Troy ond dim ond i arwain y Myrmidoniaid i yrru'r Trojans i ffwrdd o'r llongau Groegaidd.

Ni thalodd Patroclus unrhyw sylw i rybudd Achilles ac aeth i Troy. Arweiniodd at ei farwolaeth yn nwylo Hector. Cythruddodd hyn Achilles a ddiystyrodd ei benderfyniad ac a aeth i frwydr gan geisio dial am farwolaeth ei annwyl gyfaill Patroclus.

Y Groegiaid ac Achilles yn lladd Hector a llusgodd Achilles ei gorff yn ôl i'w wersyll. Mae cariad Achilles at Patroclus wedi bod yn destun llawer o weithiau llenyddol gyda rhai yn barnu eu bod yn gariadon.

Am beth y mae Hector yn fwyaf adnabyddus?

Genedigaeth, Magwraeth, a Chymeriad Hector

I’r gwrthwyneb, roedd Hector yn gwbl ddynol, yn fab hynaf i Priam a Hecuba yn Frenin a Brenhines Troy. Mae Hector yn cael ei bortreadu fel un pen gwastad a thymer gwastad yn ogystal â rhyfelwr eithaf holl fyddin Caerdroea .

Mae ysgolheigion wedi nodi mai ef yw'r unig gymeriad a grybwyllir ym mhob un o'r 24 llyfrau'r Iliad. Roedd Hector yn fab da a ddaeth â llawenydd i'w dad yn wahanol i'w frawd iau, Paris a herwgipiodd Helen a rhoi Troy i gyd ynrisg.

Anwylodd ei gymeriad ef at Apollo, duw proffwydoliaeth, a disgrifiwyd ef yn fab i Apollo . Yr oedd yn ŵr da a gadawodd ei wraig cyn mynd i'r frwydr i wynebu'r Groegiaid. Yr oedd hefyd yn gyfaill ffyddlon a amddiffynai Sarpedon, mab Zeus.

Roedd yn anhunanol, gostyngedig, parchus , ac ymladdodd er lles Troy, yn wahanol i Achilles a gymhellwyd gan ddialedd yn unig. dros ei ffrind Patroclus. Pe bai Patroclus wedi byw, ni fyddai gan Achilles unrhyw reswm i ddychwelyd i'r rhyfel ar ôl iddo gael ei dramgwyddo gan Agamemnon.

Mae Hector yn Boblogaidd am Ei Nerth a'i Ddewrder

Yn union fel Achilles, mae Hector yn yn adnabyddus am ei ddewrder a'i nerth wrth amddiffyn anrhydedd dinas Troy. Gelwid ef yn rhyfelwr mwyaf Troy a wnaeth orchfygiad trwm i'r Groegiaid gan wrthyrru eu cynnydd.

Ar ddechrau'r rhyfel, ymladdodd Hector a lladdodd Protesilaus arweinydd y Phylaceeaid, a chyflawnodd broffwydoliaeth yn datgan y byddai i'r cyntaf i lanio yn Troy ddioddef angau.

Er i Protesilaus wybod am y broffwydoliaeth, meddyliodd y gallai drechu'r duwiau trwy daflu ei darian a glanio arni. Ond, unwaith iddo lanio arno fe laniodd ar ei darian cafodd ei wynebu a'i ladd gan Hector.

Mae Hector yn Adnabyddus am Ei Sifalri

Heblaw am ei gryfder, mae Hector yn adnabyddus am y uchelwyr a chwrteisi a ddangosodd tuag atoei elynion. Yn ystod y rhyfel, heriodd Hector y rhyfelwyr Groegaidd i ddewis eu milwr cryfaf i ddod i'w ymladd mewn gornest.

Bwriodd y Groegiaid goelbrennau a ddisgynnodd ar Ajax o Salamis; rhyfelwr a oedd yn gwisgo tarian anhreiddiadwy enfawr. Nid oedd Hector yn gallu trechu Ajax felly cyfnewidiodd y ddau ddyn anrhegion; Derbyniodd Ajax gleddyf Hector tra cafodd Hector wregys Ajax.

Arweiniodd yr un weithred hon gan Hector ac Ajax at gadoediad lle cytunodd y ddwy ochr i gymryd peth amser i ffwrdd i gladdu’r meirw. Yn ogystal, cyn mynd i ryfel i atal y Groegiaid rhag datblygu, ceisiodd gwraig Hector Andromache stopio a'i argyhoeddi i aros . Yn lle ei brwsio o'r neilltu, fe'i hatgoffodd yn dyner o'r angen iddo ymladd i atal Troy rhag cael ei choncro. Sicrhaodd hi na allai gael ei ladd oni bai fod ei amser ar ben.

Cofleidiodd Andromache a'i fab Astyanax a gweddïo y byddai ei fab yn dod yn fwy nag yr oedd. Yna gadawodd am faes y gad byth i ddychwelyd at ei deulu a'i deyrnas .

Cwestiynau Cyffredin

Hector vs Achilles Pwy Enillodd?

Achilles y frwydr yn erbyn Hector trwy saethu saeth trwy dwll bychan yn y gwddf gan ei ladd. Yn ôl fersiynau eraill, trywanodd Achilles Hector trwy fwlch yn ei arfwisg o amgylch ei wddf. Felly, llwyddodd Achilles i ddial marwolaeth ei ffrind Patroclus.

Pam Llusgodd AchillesCorff Hector?

Llusgodd Achilles gorff Hector i ddial am farwolaeth ei ffrind annwyl Patroclus a hefyd i fychanu Hector . Yna plediodd tad Hector, Brenin Priam o Troy, ar Achilles i ollwng corff ei fab er mwyn iddo allu rhoi claddedigaeth dda iddo.

Pwy Lladdodd Achilles a Sut Bu Achilles Farw?

Achilles Lladdwyd gan Paris pan saethodd saeth yn syth i'w sawdl . Mae rhai fersiynau'n honni bod y saeth wedi'i harwain gan y duw Apollo tra bod fersiynau eraill yn dangos i Achilles gael ei saethu â saeth wrth iddo geisio diswyddo dinas Troy.

A oedd Achilles Real?

Ni all un dywedwch yn sicr a oedd Achilles yn byw mewn gwirionedd ai peidio. Naill ai roedd yn berson go iawn a gafodd chwedloniaeth yn ddiweddarach a'i briodoli â chryfder a galluoedd goruwchddynol neu roedd yn ffuglen yn unig.

Ai Stori Wir Hector Vs Achilles?

Mae'n debyg bod y stori wedi'i ffuglennu o ystyried y digwyddiadau goruwchnaturiol a ddigwyddodd yn ystod y frwydr. Nid yw ysgolheigion wedi gallu pennu a oedd Achilles a Hector yn byw mewn gwirionedd felly fel y mae pethau, gellir dod i'r casgliad yn ddiogel mai ffuglen o ddychymyg Homer yw'r stori.

Gweld hefyd: Epithets Homerig - Rhythm Disgrifiadau Arwrol

A oedd Achilles yn Well Na Hector?

Pryd daeth i foesgarwch, sifalri, ac anrhydedd, Yr oedd Hector ymhell ar y blaen i'w wrthwynebydd Achilles . Fodd bynnag, o gymharu cryfder, dewrder, hyder, a sgil, roedd Achilles yn well na Hector. Felly, gallwn gloibod Hector yn arwr mwy tra mai Achilles oedd y rhyfelwr gorau.

Oes gan Hector Siawns Realistig o Gorchfygu Achilles?

Na, ni wnaeth . Yn gyntaf, roedd y duwiau wedi ewyllysio y byddai Hector yn marw yn nwylo Achilles a dyna pam y daw Athena i gymorth Achilles. Hefyd, roedd Achilles yn ymladdwr a rhyfelwr gwell ac roedd bron yn annistrywiol, felly nid oedd gan Hector unrhyw obaith o drechu Achilles.

Casgliad

Fel y gwelir yn y traethawd Hector vs Achilles hwn a dadansoddiad cymeriad , roedd gan ddau gymeriad yr Iliad rai tebygrwydd a gwahaniaethau. Roedd gwaed brenhinol gan y ddau ryfelwr a nhw oedd y milwyr gorau yn cynrychioli pob ochr i'r rhyfel.

Roedd y ddau yn deyrngar i'w hachosion ac yn ymladd yn erbyn ei gilydd gan gredu mai eu hachos oedd y gorau . Yr oedd y ddau ryfelwr mawr o nerth anfesurol gyda Hector, a adwaenir fel y rhyfelwr mwyaf yn Troy, yn ennill y rhan fwyaf o'i ornestau tra yr oedd Achilles yn gryfach na Heracles ac Aladdin.

Fodd bynnag, roedd Hector yn hollol farwol a dinistriol tra oedd Achilles hanner marwol â'i sawdl fel ei unig wendid. Er i'r ddau brofi eu teyrngarwch, yr oedd teyrngarwch Hector i'r dalaith , ac yr oedd yn fodlon marw drosto tra mai dim ond dial ar ei ffrind Patroclus a gymhellwyd Achilles.

Roedd Hector yn anhunanol yn ei weithredoedd. ac yn dangos parch i'w wrthwynebwyr, ar y llaw arall, yr oedd Achilles

Gweld hefyd: Phorcys: Duw y Môr a'r Brenin o Phrygia

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.