Anghenfil yn yr Odyssey: Y Bwystfilod a'r Harddwch wedi'u Personoli

John Campbell 04-08-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Ym mytholeg Roeg, mae yr anghenfil yn yr Odyssey yn cynnwys Scylla, Charybdis, y seirenau, a Polyphemus y cyclops. Maent yn ffigurau pwysig yn yr Odyssey, sef cerdd epig a ystyrir yn un o'r ddau gampwaith mewn llenyddiaeth Roegaidd a ysgrifennwyd gan Homer yn yr wythfed ganrif CC. Roedd mordaith Odysseus yn cynnwys treialon ac amgylchiadau, megis wynebu storm, delio ag anffawd, a dod ar draws bwystfilod ar ei daith yn ôl adref.

Pwy Yw'r Anghenfilod yn yr Odyssey?<6

Y bwystfilod yw y dihirod yn y gerdd epig Odyssey. Dyma'r rhai y daeth Odysseus ar eu traws yn ystod ei daith ddwyffordd o ddeng mlynedd i Ithaca, lle mae'n byw ac yn rheoli, ar ôl Rhyfel Caerdroea yn Anatolia. Mae'r bwystfilod hyn yn cario ymdeimlad o drasiedi ynddynt, naill ai yn eu tynged neu sut y daethant. mab Poseidon, duw y môr. Polyphemus yw un o'r dihirod y daeth Odysseus a'i ddynion ar ei draws yn ystod eu taith i Ithaca. Gellir darllen eu cyfarfyddiad yn Llyfr VIIII Yr Odyssey.

Antur Polyphemus a Bwytawyr Lotus

Ar ôl bod ar goll yn y storm am rai dyddiau, nid yw Odysseus yn gwybod yn union ble maen nhw ; diweddant ar ynys lotus-eaters. Y mae yn neilltuo tri o'i wŷr i fyned allan i anturio yr ynys. Maen nhw'n cwrdd â grŵp o bobl sy'n ymddangosdynol, cyfeillgar, a diniwed. Mae'r bobl hyn yn cynnig planhigion lotws iddynt, ac maent yn eu bwyta. Mae gwŷr Odysseus yn gweld y planhigyn yn flasus, ac yn sydyn maent yn colli'r holl ddiddordeb mewn mynd yn ôl adref ac yn awyddus i aros gyda'r bwytawyr lotws, sef bwystfilod.

Penderfynodd Odysseus wneud hynny edrych am ei wŷr a dod o hyd iddynt, fe'u gorfododd yn ôl i'w llong a gadael yr ynys yn gyflym. Credir bod y planhigion lotws hyn yn gwneud i bobl anghofio wrth eu bwyta. Wrth i griw cyfan Odysseus fwyta'r lotws cyn gadael, maen nhw'n cyrraedd gwlad y Cyclopes yn fuan. Mae seicopau yn gewri unllygaid sy'n greaduriaid anghwrtais ac ynysig heb unrhyw ymdeimlad o gymuned, ond maen nhw'n fedrus wrth wneud caws.

Roedd Odysseus a'i ddynion yn gobeithio dod o hyd i fwyd ar ôl cyrraedd. Crwydrasant o amgylch yr ynys a chwilio am fwyd. Daethant ar draws ogof gyda llawer o gyflenwadau, megis cratiau o laeth a chaws, yn ogystal â defaid. Fe benderfynon nhw aros am y perchennog y tu mewn i'r ogof. Yn ddiweddarach, dychwelodd Polyphemus y seiclops anferth a chau agoriad yr ogof gyda chraig enfawr.

Synnwyd y cawr ar yr ochr orau o weld Odysseus a'i griw, gan feddwl bod bwyd blasus y tu mewn i'w ogof. Cydiodd mewn dau o ddynion Odysseus a eu bwyta. Bwytodd Polyphemus ddau ddyn arall i'w frecwast pan ddeffrodd y bore wedyn. Gadawodd Odysseus a'i ddynion y tu mewn i'r ogof ac aeth allangyda'i fuches o ddefaid.

Crëodd Odysseus gynllun tra oedd y cawr i ffwrdd. Hogi polyn enfawr, a phan ddaeth y cawr yn ôl, cynigiodd win a dallu Polyphemus pan oedd wedi meddwi. Llwyddasant i ddianc trwy glymu eu hunain o dan boliau defaid Polyphemus. Llwyddodd Odysseus a'i wŷr i redeg i ffwrdd o ddrygioni'r cawr a hwylio. Galwodd Polyphemus ar ei dad Poseidon i ofalu na fyddai'n gadael i Odysseus ddychwelyd adref yn fyw.

Y Seiren yn yr Odyssey 6>

Seirenau’r Odyssey yw’r creaduriaid hudolus sy’n hanner dynol a hanner-aderyn sy’n hudo morwyr i ddistryw gan ddefnyddio’u cerddoriaeth hudolus. Mae'r seirenau hyn ymhlith y bwystfilod benywaidd yn yr Odyssey. Credwyd nad oes neb erioed wedi goroesi clywed cân y seirenau.

Yn ffodus, rhybuddiodd Circe, duwies a oedd unwaith yn gaeth i Odysseus, ef am hyn a'u cynghori i blygio eu clustiau â chwyr. Mae y cwyr yn debyg i'r hyn y gwneir canwyllau o hono ; fe wnaethon nhw ei feddalu trwy ei gynhesu o dan belydrau'r haul a'i fowldio'n ddarnau. Plygodd Odysseus glustiau pob un o'i ddynion fel na fyddent yn syrthio mewn perygl.

Roedd Odysseus, ac yntau'n anturiaethwr mawr, eisiau clywed beth oedd gan y seirenau i'w ddweud er mwyn iddo allu byw ac adrodd yr hanes, felly penderfynodd beidio â rhoi cwyr yn ei glustiau. Gorchmynnodd i'w ddynion ei glymu wrth fast y llong a gofynnodd iddynti'w rwymo yn dynnach pe erfyniai gael ei ryddhau. Wrth iddynt hwylio ger ynys y seiren, daeth y gwynt da bywiog a gynorthwyodd eu hwyl i ben yn rhyfedd. Defnyddiodd y criw eu rhwyfau yn syth bin a dechrau rhwyfo.

Gweld hefyd: Coeden Deulu Zeus: Teulu Mawr Olympus

Wrth fynd drwy'r ynys, ymrysonodd Odysseus ar unwaith a straen ar y rhaffau cyn gynted ag y clywodd leisiau a cherddoriaeth swynol a swynol y seirenau. Arhosodd gwŷr Odysseus yn driw i'w gair, a rhwymasant ef yn dynnach fyth wrth iddo ymbil arnynt i'w ryddhau.

Yn y diwedd, cyrhaeddasant y pellter lle y mae'n ddiogel i ddatod a rhyddhau Odysseus o'r mast fel y cân seirenau wedi pylu. Tynnodd y dynion y cwyr allan o'u clustiau a parhau â'u taith hir adref.

5>Scylla a Charybdis yn yr Odyssey

Unwaith roedd Odysseus a'i griw wedi mynd heibio ynys y Siren , daethant ar draws Scylla a Charybdis. Scylla a Charybdis yn yr Odyssey yw'r creaduriaid goruwchnaturiol, anorchfygol, ac anfarwol sy'n trigo yn y sianel gul o ddŵr neu Culfor Messina y bu'n rhaid i Odysseus a'i wŷr ei llywio. . Mae'r cyfarfyddiad hwn i'w weld yn Llyfr XII o The Odyssey.

Roedd Scylla yn greadur môr benywaidd gyda chwe phen yn eistedd ar ben gyddfau hir, nadrog. Roedd gan bob pen res driphlyg o dannedd tebyg i siarc. Amgylchynid ei chanol gan benau cwn bae. Roedd hi'n byw ar un ochr i'r dyfroedd cul, a hi a lyncodd beth bynnag oeddo fewn ei chyrraedd. Yn y cyfamser, yr oedd Charybdis ei lloer yr ochr arall i'r dyfroedd cul. Anghenfil môr oedd hi a greodd drobyllau tanddwr enfawr sy'n bygwth llyncu llong gyfan.

Wrth fynd trwy'r dyfroedd cul, dewisodd Odysseus ddal ei gwrs yn erbyn clogwyni llabedi Scylla a osgoi y trobwll anferth a wneir gan Charybdis, yn union fel y dywedodd Circe wrtho. Fodd bynnag, wrth syllu am ennyd ar Charybdis ar yr ochr arall, plygodd pennau Scylla i lawr a llyncu chwech o wŷr Odysseus.

Scylla a Charybdis Crynodeb

Yn y cyfarfod â Scylla a Charybdis, Roedd Odysseus mewn perygl o golli chwech o'i ddynion, gan adael iddyn nhw gael eu bwyta gan chwe phen Scylla yn hytrach na cholli'r llong gyfan ar drobwll Charybdis.

Heddiw, y term “ rhwng Scylla a Charybdis” wedi dod yn idiom sy'n deillio o'r stori hon, sy'n golygu "dewis y lleiaf o ddau ddrwg," "cael eich dal rhwng craig a lle caled," "ar gyrn cyfyng-gyngor,” a “rhwng y diafol a’r môr glas dwfn.” Mae'n cael ei ddefnyddio pan fydd person yn ceisio penderfynu a chael cyfyng-gyngor rhwng dau eithaf yr un mor anffafriol, gan arwain yn anochel at drychineb.

Scylla Dod yn Anghenfil

Roedd duw'r môr Glaucus mewn cariad ag un nymff hardd Scylla ond dywedir ei fod yn gariad di-alw. Ceisiodd help gan y ddewines Circe i'w hennill hidrosodd heb wybod iddo wneud camgymeriad oherwydd bod Circe mewn cariad â Glaucus. Yna trodd Circe Scylla yn anghenfil ofnus.

Fodd bynnag, honnodd beirdd eraill mai dim ond anghenfil oedd Scylla a anwyd i deulu gwrthun. Mewn stori arall, dywedir bod duw'r môr Poseidon yn hoff o Scylla, Daeth Nereid Amphitrite, yn genfigennus, gwenwynodd y dŵr ffynnon lle byddai Scylla yn ymdrochi, ac yn y diwedd trodd hi'n anghenfil môr. Mae stori Scylla yn un o nifer o straeon lle mae'r dioddefwr yn dod yn anghenfil allan o genfigen neu gasineb.

Beth Mae'r Anghenfilod yn yr Odyssey yn ei Symboleiddio?

Yr epig mae cerdd The Odyssey yn caniatáu i'r darllenydd weld y tu hwnt i ofn cynhenid ​​y ddynoliaeth, yn enwedig o ran peryglon yr anhysbys, a sylweddoli ystyr cuddiedig y nodweddion y mae'r bwystfilod hyn yn eu dynodi. Mae'r bwystfilod hyn yn y naratif a wasanaethodd fel y prif wrthwynebydd ar daith Odysseus yn cynrychioli sawl peth ac yn dod mewn sawl ffurf.

Creaduriaid chwedlonol barbaraidd fel Polyphemus y Cyclops, dihirod di-galon fel y seirenau, Scylla, a Charybdis, ac roedd mwy o greaduriaid yr olwg fel Calypso a Circe i gyd yn symbol o gosb ddwyfol, arweiniad mewnol, a dewisiadau anodd sy'n gweithredu fel y gwthio mwyaf i newidiadau a datblygiad cymeriad Odysseus yn y stori.

Gweld hefyd: Alcinous yn Yr Odyssey: Y Brenin A Oedd yn Waredwr Odysseus

Efallai mai mordaith Odysseus yw prif ffocws y stori, ond yr angenfilod amae'r symbolau y maent yn eu cynrychioli yn parhau i adael i Odysseus gael twf cyson o ddoethineb a choethder ysbrydol a fydd yn ei fowldio i ddod yn well brenin tra ar yr un pryd yn rhoi moesoldeb y stori i'r darllenwyr, os mai dim ond byddant yn edrych ac deall yn ddyfnach.

Casgliad

Homer's Roedd yr Odyssey yn cynnwys angenfilod a roddodd amser caled i Odysseus wrth deithio ar ei ffordd adref, ond roedd ei ddewrder a'i ewyllys i ddychwelyd adref wedi'i ysgogi a'i helpu ef a'i holl griw i oroesi'r treialon a'r brwydrau a ddaeth i'w rhan.

  • Roedd Odysseus ar y fordaith ynghyd â'i griw o Anatolia i Ithaca.
  • Goroesodd Odysseus demtasiwn y bwytawyr lotws.
  • Tra bod y rhan fwyaf o'r bwystfilod adnabyddus yn fenywaidd, mae yna hefyd angenfilod gwrywaidd adnabyddus fel Polyffemus.
  • Mae'r seirenau'n iawn angenfilod symbolaidd, gan eu bod yn cynrychioli temtasiwn, risg, ac awydd. Tra maent yn cael eu darlunio fel creaduriaid hudolus, bydd unrhyw un sy'n clywed eu caneuon hyfryd yn colli eu meddwl.
  • Cafodd Scylla a Charybdis, dau o angenfilod amlycaf yn Yr Odyssey, eu dioddef gan Odysseus ei hun.
  • <13

    Wedi popeth a brofodd Odysseus, cyrhaeddodd adref i Ithaca lle'r oedd ei wraig Penelope a'i fab Telemachus yn aros, ac ail-gadarnhaodd ei orsedd. Mae'n rhaid fod y daith faith yn feichus, ond diau ei fod wedi ei ennill. buddugoliaeth ogoneddus.,

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.