Cymeriadau Benywaidd Yn Yr Odyssey – Cynorthwywyr a Rhwystrau

John Campbell 17-04-2024
John Campbell

Pa rolau sy'n cael eu chwarae gan y cymeriadau benywaidd yn yr odyssey?

commons.wikimedia.org

Maen nhw naill ai'n Helpwyr neu'n Rhwystrau . Mae Women in the Odyssey yn cynnig cipolwg ar rolau merched yn gyffredinol yng Ngwlad Groeg hynafol yn ystod cyfnod ysgrifennu’r epig. Roedd cymdeithas y dydd yn batriarchaidd. Ystyrid merched yn wan ond yn gyfrwys. Yr oedd dynion yn gryf, yn ddewr, yn ddewr.

Gweld hefyd: Y Cludwyr Rhyddhad - Aeschylus - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

mytholeg Groeg wrth ymestyn yn ôl i Pandora portreadu merched yn aml-ffôl a gwan eu hewyllys , gyda'u chwilfrydedd yn llawer rhy gryf er eu lles eu hunain, gan eu gadael mewn angen am ddyn i'w harwain a'u rheoli. Yn stori darddiad mytholeg Roegaidd, roedd Pandora yn fenyw a gafodd flwch yn cynnwys holl waeau'r byd . Wedi'i rhybuddio i beidio â'i hagor, nid oedd yn gallu gwrthsefyll cymryd cipolwg. Wrth agor y bocs, rhyddhaodd hi'r holl waeau sy'n plagio dynoliaeth hyd heddiw.

Fel Noswyl chwedloniaeth Gristnogol, mae Pandora yn gyfrifol am yr holl heriau ac anawsterau a wynebir gan ddynion y byd. Mae merched, yn yr Odyssey, yn byw o dan gysgod Pandora, ac annifyrrwch y duwiau . Mae arnynt angen am byth am arweiniad dynion i'w hatal rhag dryllio hafoc a chreu anhrefn yn y byd.

Defnyddiwyd merched yn aml fel gwystlon, boed hynny mewn materion dynol neu faterion y duwiau . Roedd merched yn cael eu rhoi a'u cymryd mewn priodas, yn cael eu dal fel gwrthrychau dymuniad a dirmyg. Cafodd Helen, harddwch mawr, ei dwyn i ffwrdd, gan achosi rhyfel Trojan . Cafodd ei beirniadu am ildio i’w dalwyr, gan gostio miloedd o fywydau milwyr. Ni sonnir yn wirioneddol am yr hyn a oedd yn well gan Helen ei hun o ran lle y byddai wedi hoffi byw na phwy y dymunai briodi. Nid yw hi ond gwrthrych awydd a bai.

Symboledd Am Fenywod yn Yr Odyssey

Roedd Merched yn yr Odyssey yn perthyn i un o lond dwrn o gategorïau - gallent fod yn annibynnol ar arwain a rheoli dynion, ac felly'n beryglus. Gall menyw fod yn ffynhonnell o demtasiwn ac yn wrthrych chwant rhywiol . Gallai gwraig fod yn wraig neu'n wraig o rinwedd, i'w hamddiffyn a'i hedmygu. Yn olaf, gallai menyw fod yn eiddo, yn gaethwas neu'n wraig a ddefnyddir fel gwystl wrth i ddynion ymgodymu dros bŵer a rheolaeth.

Cafodd y rhan fwyaf o fenywod a oedd yn gweithio i gynorthwyo Odysseus eu portreadu fel merched neu wragedd . Ceisiodd y merched hyn gefnogi Odysseus, gan ei symud ymlaen ar ei daith. Buont yn enghreifftio a hyrwyddo'r syniad o xenia - lletygarwch. Ystyrid y rhinwedd hwn yn anghenrheidrwydd moesol. Trwy gynnig lletygarwch i deithwyr a dieithriaid, roedd dinasyddion yn aml yn diddanu duwiau yn anymwybodol. Mae'r syniad o xenia yn un pwerus sy'n cael ei bortreadu drwy gydol yr epig . Mae tynged llawer o gymeriadau yn dibynnu ar sut y cawsant Odysseus pan ddaeth atynt yn anhysbys.

Cafodd y merched a rwystrwyd i Odysseus eu portreadu fel diffyg rhinwedd, gwan-ewyllys, ewyllysgar, neu ystyfnig . Roeddent yn dueddol o chwantu ac nid oedd ganddynt lawer o hunanreolaeth. Anaml y caiff y defnydd o gyfrwystra ei bortreadu fel peth da. Eithriad nodedig yw Penelope, gwraig Odysseus. Wrth aros iddo ddychwelyd, mae hi'n troi cefn ar ddarpar geiswyr trwy ddweud wrthynt y bydd yn ystyried eu siwtiau pan fydd wedi gorffen ei thapestri. Am gyfnod, gall hi ymestyn ei gwrthodiad trwy ddadwneud ei holl waith bob nos. Pan ddarganfyddir ei thric, gorfodir hi i orffen y tapestri . Hyd yn oed mewn gwraig rinweddol, cosbir y defnydd o gyfrwystra a chlyfar.

Sawl gwaith, cafodd merched yn y sefyllfa gaethiwed gyfleoedd i gynorthwyo Odysseus ar ei daith. Cafodd y merched hynny eu portreadu fel rhinweddol. Mae diffyg cydnabyddiaeth ddiddorol o'u safbwynt. Mae'r caethwas sy'n cynorthwyo Odysseus pan fydd yn dychwelyd i Ithaca, er enghraifft, yn gwneud hynny dan fygythiad marwolaeth.

Menywod yng Ngwlad Groeg yr Henfyd

Portread yr Odyssey o ferched yw batriarchaidd iawn, gan ei fod yn cyflwyno menywod yn llai a gwannach na dynion ym mron pob achos. Mae hyd yn oed Athena, y dduwies ryfelgar falch, sy'n hyrwyddwr i famau a merched ifanc , yn destun ffitiau o gynddaredd ac eiliadau barn wael. Roedd merched yn cael eu gwerthfawrogi am yr hyn y gallent ei gynnig i ddynion yr arc stori. Mae hyd yn oed y meirw y mae Odysseus yn sgwrsio â nhw yn cyflwyno eu hunain trwy siarad am eugwŷr a phlant a gorchestion eu meibion. Amlinellir gwerth merched yn glir gan eu perthynas â dynion a'r gwerth a gynigir iddynt.

Er na wyddom fawr ddim am fywydau beunyddiol darllenwyr gwreiddiol yr epig, mae'r gerdd yn rhoi rhywfaint o fewnwelediad i'r diwylliant. Mae hierarchaeth lem o ddosbarth a rhyw ar bob lefel . Roedd camu y tu allan i'r llinellau hynny yn rhwystredig iawn i ddynion neu fenywod. Mae unrhyw un sy'n gwrthod cyd-fynd â'r rolau a osodwyd gan gymdeithas ac sydd mewn perygl o gael tynged gan y duwiau yn eu trin yn llai na charedig.

Menywod yn Ymladd yn Ôl

Wrth i Odysseus deithio, mae'n cwrdd â rhai merched annibynnol. Mae Circe, gwrach, yn amlwg yn rhwystr i'w deithiau ac yn mynnu ei fod yn aros gyda hi am flwyddyn fel ei chariad cyn ei ryddhau i barhau â'i daith. Mae Calypso, nymff, yn ei ddal a'i gadw'n gaethiwus am saith mlynedd cyn cytuno o'r diwedd i'w ryddhau o gael ei berswadio gan dduw Hermes. Yn y ddau achos, mae'r merched yn annibynnol ar ddylanwad gwrywaidd. Yn eu cyflwr anhylaw ac afreolus, maent yn cael eu portreadu fel “gwrachod” a “nymffau,” creaduriaid sy'n meddu ar bŵer diymwad ond ychydig yn y ffordd o gymeriad neu hunanreolaeth. Mae eu dymuniad yn gwbl hunanol. Nid ydynt yn dangos unrhyw ofal am Odysseus na'i genhadaeth na'i griw. Mae Circe yn trosi ei griw yn foch yn ddifeddwl, tra bod Calypso yn ei gadw'n garcharor, gan ei atal rhag parhau â'i griw.taith.

Mae cymeriad Circe yn darparu ffoil i’r Odysseus fonheddig a chlyfar, nad yw’n ei churo â chryfder creulon ond yn hytrach yn defnyddio ei gwendid ei hun - ei chwant - yn ei herbyn. Mae Calypso yn darparu cyferbyniad. Tra bod Odysseus yn hiraethu am ei gartref ac yn mynegi teimlad naturiol tuag at ei wraig, mae hi'n ceisio'n ddidrugaredd i'w ddenu i aros gyda hi. Nid yw hyd yn oed ei chynnig o anfarwoldeb yn ddigon i'w siglo oddi wrth ei awydd i ddychwelyd i'w gartref.

Trwy Lygad y Nodwyddau

Prin yw merched yr Odyssey . O'r 19 prif gymeriad a grybwyllir yn y ddrama, dim ond saith sy'n fenywaidd, ac mae un yn anghenfil môr . O'r rheini, mae pedwar, y dduwies Athena, Eurycleia y caethwas, a Nausicaa a'i mam Arete, tywysoges a brenhines y Phaeaciaid, yn cynorthwyo Odysseus yn hytrach na rhwystro ei daith.

Caiff pob un ei gastio yn rôl mam neu ferch. Mae Athena yn fentor, yn fam-ffigwr i Odysseus, yn pledio ei achos i’r duwiau eraill ac yn ymyrryd, gan ymddangos yn aml fel “mentor” i Odysseus ei hun. Roedd Eurycleia, er gwaethaf ei statws fel caethwas, yn nyrs i Odysseus ac yn ddiweddarach ei fab. Mae hi hefyd yn cael ei chastio mewn rôl famol. Mae Nausicaa a’i mam yn dîm mam-ferch sy’n defnyddio eu rhinwedd i gefnogi a chynorthwyo eu gwŷr a’u tadau, gan sicrhau bod arweinydd balch y Phaeaciaid yn cynnal cyfraith naturiol Xenia. Y llwybr i rinwedd, edmygedd a pharch i fenyw yn yRoedd Odyssey yn un cul yn wir.

Gwrachod Drwg a Harlotiaid Eraill

commons.wikimedia.org

O'r cymeriadau Odyssey sy'n fenywaidd, dim ond Athena, Circe , ac mae Calypso yn asiantau annibynnol. Mae Athena fel petai’n gweithredu o’i hewyllys ei hun pan mae’n pledio achos Odysseus gyda’r duwiau eraill. Mae hyd yn oed hi, duwies bwerus, yn rhwym i ewyllys Zeus. Nid oes angen unrhyw ddyn ar ei hynys ynysig Circe, i drin unrhyw un sy'n dod yn agos gyda'r dirmyg mwyaf. Mae hi’n troi criw Odysseus yn foch, sy’n adlewyrchiad eithaf addas o’i barn am wrywod yn gyffredinol . Mae hi’n cael ei phortreadu’n ddiofal, yn ddifeddwl, ac yn greulon nes bod Odysseus, gyda chymorth Hermes, yn ei threchu. Mae'n ei bygwth trwy addo peidio â'i niweidio.

Wedi creu argraff ar allu Odysseus i osgoi ei chywilydd, mae Mae Circe wedyn yn troi o gasáu dynion i gymryd Odysseus fel ei chariad am flwyddyn. Mae’r thema o fenyw yn cwympo mewn cariad â neu’n dymuno dyn sydd wedi eu trechu yn un gyffredin, ac mae Circe yn gymeriad archeteip sy’n dilyn ei rôl. Mae ei harferion chwantus a hedonistaidd yn cyferbynnu ag Odysseus, sy'n ceisio arwain ei ddynion i'r cyfeiriad cywir i'w cael adref. Mae ei flwyddyn gyda Circe yn aberth i ennill ei chytundeb i droi ei ddynion yn ôl at eu ffurfiau dynol a dianc.

Mae Calypso, y nymff, yn cynrychioli rhywioldeb merch . Fel nymff, mae hi'n ddymunol ac, yn wahanol i'r cymeriadau archdeip Mam a Merch rhinweddol, mae hi'n ceisio ayn mwynhau perthynas gorfforol â dynion. Nid yw’n dangos fawr o bryder am yr hyn y mae Odysseus ei eisiau, gan ei gadw’n garcharor a cheisio llwgrwobrwyo ac ef i aros gyda hi er gwaethaf ei awydd i ddychwelyd adref at Penelope, ei wraig.

Chattel Cymeriadau yn yr Odyssey

commons.wikimedia.org

Enghraifft arall o ddefnydd merched yn yr Odyssey fel pawns neu offer yn unig yw'r geiriad a ddefnyddir i ddisgrifio gwraig a merch brenin y cewri canibalaidd, Antiffates. Ar ôl cyrraedd glannau Lamos, cartref y Laestrygones, mae Odysseus yn angori ei long ei hun mewn cildraeth cudd ac yn anfon yr un ar ddeg o longau eraill ymlaen. Mae wedi dysgu o drychinebau'r gorffennol ac yn dal yn ôl tra bod ei ddynion yn ymchwilio i'r lle hwn . Yn anffodus i'r un ar ddeg o longau eraill, nid yw'r croeso a gânt yn un caredig. Unwaith eto, maent yn cael eu bradychu gan fenyw. Nid yw gwraig a merch y brenin Antiffates yn cael eu henwi yn y naratif gan fod Odysseus yn adrodd tynged ei griw. Dim ond wrth ei pherthynas â'r brenin y caiff pob gwraig ei hadnabod :

“Ychydig yn brin o'r dref, daethant ar ferch yn tynnu dŵr; yr oedd hi yn dal ac yn nerthol, merch y Brenin Antiffates . Roedd hi wedi dod i lawr at y ffrwd glir o'r ffynnon Artakia (Artacia), o'r hon y trefwyr yn nôl eu dŵr. Daethant ati a siarad â hi, gan ofyn pwy oedd y brenin a phwy oedd ei ddeiliaid; pwyntiodd ar unwaith at dŷ aruchel ei thad.Aethant i mewn i'r palas a dod o hyd i ei wraig yno, ond yr oedd hi'n sefyll yn y mynydd-dir, ac yr oeddent yn arswydus wrth ei gweld. Anfonodd yn ebrwydd i nol ei gwr y Brenin Antiffates o'r gymanfa, a'i unig feddwl oedd eu lladd yn druenus.

Dim ond enw'r brenin sy'n deilwng o sôn amdano, ac nid yw'n llai gwrthun. na'r ferch a'u bradychodd i'w rhieni neu ei wraig arswydus a alwodd arno i'w dinistrio. Hyd yn oed ymhlith cewri a bwystfilod, dim ond am eu perthynas cymeriad gwrywaidd y mae’r benywod y sonnir amdanynt.

Penelope The Passive

Holl bwynt taith Odysseus, wrth gwrs, yw dychwelyd i’w famwlad. . Mae'n ceisio gogoniant ac yn cyrraedd adref at ei wraig, Penelope. O'r prif gymeriadau yn yr Odyssey, mae hi ymhlith y rhai mwyaf goddefol. Nid yw'n cymryd llong ei hun ac yn mynd allan i chwilio am ei gŵr. Nid yw hi'n codi cleddyf i ymladd am ei anrhydedd neu hyd yn oed ei rhyddid ei hun. Mae hi'n defnyddio clyfar a chywilydd i atal ei hun rhag cael ei chymryd gan unrhyw un o'r cyfeillion digroeso sydd wedi dod i gystadlu am ei llaw. Fel Sleeping Beauty, Rapunzel, a llawer o ferched mytholegol eraill, mae hi'n oddefol, yn aros i'w harwr ddychwelyd ati.

Fel gwraig Odysseus a mam eu mab, mae hi'n cael ei phortreadu'n fonheddig a rhinweddol. Mae ei chlyfrwch wrth gadw'r cyfeillion oddi ar y cystadleuwyr hyd nes y daw Odysseus yn glodwiw . Ar ôl OdysseusWrth gyrraedd, mae hi’n helpu i sicrhau bod hunaniaeth ei gŵr yn cael ei derbyn yn gadarn trwy fynnu ei fod yn profi ei hun iddi. Mae hi'n gofyn iddo symud ei gwely o'i ystafell wely. Wrth gwrs, mae Odysseus yn ateb na ellir ei symud gan fod un o'r coesau wedi'i gerfio o goeden fyw. Trwy ddangos y wybodaeth hynod bersonol a chlos hon, y mae yn profi yn ddiamheuol ei fod yn wir Odysseus, wedi dychwelyd adref.

Gweld hefyd: Y Marchogion - Aristophanes - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Trwy gydol yr epig, glyfaredd a chyfrwystra merched sydd yn symud Odysseus ymlaen yn ei fywyd. daith , a dewrder a nerth creulon dynion yn cael clod am ei gynnydd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.