Apollo yn The Odyssey: Noddwr Holl Rhyfelwyr Bow Wielding

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae Apollo yn The Odyssey yn gymeriad cylchol nad oedd yn ymddangos yn aml ac a gafodd ei ddefnyddio amlaf yn y clasur Homerian. Chwaraeodd duw Groegaidd saethyddiaeth a golau'r haul rôl brin ond pwysig yn nhaith Odysseus adref fel tywysydd selog ac amddiffynnydd i'r arwr ochr yn ochr ag Athena, duwies doethineb.

Bydd ein herthygl yn cynnig i chi edrych yn ddyfnach i mewn.

Beth Wnaeth Apollo yn Yr Odyssey?

Yn wahanol i'w bortread treisgar yn yr Iliad, mae rôl Apollo yn yr Odyssey yn llai mawreddog ac yn fwy anghorfforol. Gwasanaethodd fel tywysydd Odysseus a llais rheswm ochr yn ochr ag Athena . Gan ei fod yn noddwr i'r holl saethwyr, roedd Apollo yn cael ei bortreadu'n aml fel ffigwr dwyfol wedi'i arfogi â bwa aur a chrynoder o saethau arian.

Mewn gwahanol gyfrifon ysgolheigaidd, dadleuir yn aml ei fod yr un peth hefyd bwa defnyddio Odysseus i drechu'r siwters aflonyddu Penelope ar rannau olaf ei daith. Mae hefyd yn gyfrifol am ei ddiogelu rhag digofaint Poseidon yn ystod ei deithiau ar y môr.

Yn rhagflaenydd yr Odyssey, yr Iliad, chwaraeodd Apollo ran bwysicach yn y chwedl fel rhyfelwr Olympaidd ffyrnig a ochrodd â'r Trojans . Er ei fod ar ochrau gwrthgyferbyniol, daeth Odysseus at y gwersyll Trojan i ddychwelyd Chriseis, merch offeiriad Apolonia. Yn ei sgil, cyflwynodd hefyd lawer o offrymau i Apollo, a oedd yn plesio'r duw Olympaidd. Wrth iddooedd hefyd yn noddwr i forwyr, dyletswydd a rannodd gyda duw'r Daeargryn Poseidon, yna sicrhaodd ddiogelwch Odysseus ar ei daith yn ôl i Ithaca.

Apollo yn Yr Odyssey: Arwyddocâd Saethyddiaeth ym Mytholeg Roeg

Ym mytholeg Roeg, roedd gan saethyddiaeth ystyr symbolaidd dyfnach; roedd yn fwy nag arf rhyfel yn unig . Ar y pryd, arf dyn oedd yn ei alluogi i gael bwyd a dillad oddi wrth yr anifeiliaid yr oedd yn eu hela, a dyna hefyd oedd ei amddiffyniad rhag peryglon y byd. Roedd nifer o dduwiau Groegaidd yn hysbys trwy'r arfau a ddefnyddiwyd ganddynt, megis bwa a saeth Apollo, ynghyd â'i chwaer Artemis yr Heliwr, ac Eros, duw cariad.

Gweld hefyd: Nodweddion Beowulf: Dadansoddi Rhinweddau Unigryw Beowulf

Marwolaethau a Saethyddiaeth

Roedd meidrolion yn cael eu portreadu fel arwyr sydd hefyd yn gwisgo'r bwa a'r saeth fel Paris, y tywysog Trojan, ac Odysseus, yr arwr enwog yn The Odyssey . Ac yn union fel y mae llawer yn gwisgo'r arf, y mae hefyd nifer o wŷr a laddwyd trwy ddefnyddio saethyddiaeth mewn brwydrau.

Cafodd yr heliwr nerthol Orion, a oedd yn adnabyddus am ei fedr yn hela unrhyw anifail, ei daro i lawr gan y yr un bwa o Artemis. Efallai mai'r enghraifft enwocaf yw marwolaeth Achilles , a gymerodd saeth i'w sawdl gan Baris, a arweiniwyd gan Apollo ei hun.

Saethyddiaeth Fel Arddull Ymladd Anonest

Roedd gan saethyddiaeth olwg hirsefydlog yn y cronicl o dduwiau a meidrolion Olympaidd, ac eto roedd gandditrosiad gwaradwyddus ym mytholeg Groeg. I'r Groegiaid, nid y rhyfelwr delfrydol oedd un a saethodd saethau, ond un a drawai waywffon: yr hoplite . Roedd hoplite yn ymladdwr wedi'i wisgo mewn arfwisg trwm, cleddyf neu waywffon, a tharian mewn llaw.

Roedd eu dull o ymladd yn cynnwys ymladd corfforol agos ac roedd angen llawer o hyfforddiant a dewrder calon , delfrydau hynny roedd y Groegiaid yn aml yn pwysleisio ac yn ystyried yn bwysig. Roedd y Groegiaid yn ystyried arddull ymladd yn seiliedig ar saethyddiaeth yn warthus ac, mewn rhai achosion, yn anonest. Mae hynny oherwydd bod yn rhaid i'r saethwr daflu'r saeth o bellter ac felly ni allai'r gwrthwynebydd eu gweld. Mae hyn hefyd wedi dod i rym ar sut y canfyddir y cymeriadau sy'n gwisgo'r bwa a'r saeth ym mytholeg Groeg.

Apollo a Saethyddiaeth yn Rhyfel Caerdroea

Yn yr Iliad, y tywysog Trojan Paris ydoedd a ddewisodd dianc gyda'r Frenhines hardd Helen o Sparta , a ddaeth yn un o'r rhesymau a sbardunodd y rhyfel Trojan. Roedd ei hyfedredd gyda'r bwa yn rhwydo bywydau llawer o eneidiau anffodus, gan gynnwys yr arwr enwog Achilles. Yn nodedig, cyflawnodd Paris yr un nod trwy law Philoctetes, saethwr medrus arall.

Nid yw'n syndod felly i Apollo, noddwr y saethwyr, ddewis ochri â'r Trojans tra<3 Athena , duwies doethineb ac arwyddlun yr hoplit, yn ochri â'r Groegiaid, a aethant wedyn i ennill y rhyfel.

Apollo aOdysseus

Yn Yr Odyssey, gwnaeth Homer Odysseus yn saethwr hefyd , er gwaethaf ei alluoedd gwych o ymladd mewn arfwisgoedd trwm. Gwyddys fod yr arwr Odysseus yn ddyn doeth a miniog, a oedd nid yn unig yn fedrus mewn ymladd ond hefyd mewn diplomyddiaeth.

Apollo ac Odysseus yn Yr Iliad

Hyd yn oed mor bell yn ôl yn yr Iliad, cyflwynodd Odysseus ei graffter mewn mwy o ffyrdd na'i allu ymladd, a oedd nid yn unig yn cynorthwyo'r Groegiaid ond hefyd yn elwa arno yn y dyfodol. Un digwyddiad o'r fath oedd pan wnaeth Agamemnon sarhau a dirmygu offeiriad Apollo , Chryses, a arweiniodd wedyn at ddicter y duw haul a rhyddhau pla ar wersyll byddin Groeg.

I dawelu ei lid a rhyddhau'r gwersyll rhag y pla, cynigiodd Odysseus ddychwelyd merch yr offeiriad, Chriseis, at ei thad, yn ogystal â pharatoi offrwm mawr o hecatomb i ddyhuddo'r duw haul wrth ei allor. Yn fodlon â'r offrymau hyn, sicrhaodd Apollo ddiogelwch Odysseus a'i gwmni wrth iddynt deithio yn ôl i'w gwersyll ar ôl gorffen eu haddoliad.

Apollo ac Odysseus yn yr Odyssey

Er eu bod ar wahanol ochrau'r rhyfel, cafodd Apollo ei blesio gan feistrolaeth Odysseus ar drafod a dewrder a chynigiodd ei gymorth droeon ar hyd taith yr arwr yn Yr Odyssey.

Mae'n ddiweddarach yn y chwedl bod y duw wedi'i grybwyll yn cynorthwyo'r arwr , er hyd yn oed cyn i Odysseus'dychwelyd i Ithaca, mynych y galwai ei enw a'i gyfeillach i gymharu peth mor brydferth, i weddio am ei arweiniad, a hyd yn oed i ofyn dewrder ar adegau o berygl. Enghraifft o hyn oedd pan gyfarfu Odysseus â Nausicaa am y tro cyntaf ar deyrnas ynys y Phaeaciaid.

Ar ôl deffro o'i gwsg, cyffelybodd yr arwr harddwch a gwedd Nausicaa i balmwydden yn Delos, wrth ymyl Apollo's allor. Dyfynnodd y Brenin Alcinous, tad Nausicaa a rheolwr y Phaeaciaid, ei enw ynghyd ag un Zeus ac Athena, i dystio i fawredd Odysseus pe bai'n priodi ei ferch ac yn byw ar yr ynys os oedd am . . 4>

Odysseus yn galw ar Apollo yn Yr Odyssey

Dim ond yn ystod cymalau olaf ei daith y dewisodd yr arwr alw enw Apollo, noddwr pob saethwr, i roi terfyn ar y gwrthdaro rhwng ei hun a'i wraig , Penelope's, gwŷr. Ar ôl iddo gyrraedd Ithaca, cuddiodd Odysseus ei hunaniaeth a chyfarfod ag Emaeus, nad oedd hyd yn oed yn adnabod ei feistr ei hun. Adroddodd Emaeus yr hyn oedd wedi digwydd yn Ithaca yn absenoldeb Odysseus, gan gynnwys tynged ei wraig Penelope a oedd yn cael ei haflonyddu gan gyfeillion drwg.

Cyfarfu hefyd â'i fab, Telemachus, a oedd wrth ei fodd yn gweld dychweliad ei dad. Yna mae'r ddau yn lansio cynllun i ymosod ar y cyfeillion yn y palas. Byddai Odysseus yn parhau i wisgo ei guddwisg cardotyn , traByddai Telemachus yn cuddio arfau’r palas i lesteirio’r gwrthwynebwyr.

Yn y cyfamser, yn y palas, roedd gan Penelope ddigon gyda’r milwyr a datganodd yn agored y byddai Apollo yn lladd y mwyaf milain ohonyn nhw , Antinous. Gan daflu ei guddwisg cardotyn o'r neilltu, gwnaeth Odysseus ei dymuniad i gymryd arno mai Apollo oedd, a saethodd Antinous â'i fwa a'i saeth, gan alw ar enw Apollo am lwc drwy'r amser.

Gweld hefyd: Helios vs Apollo: Dau Dduw Haul Mytholeg Roeg

Llwyddodd i ladd Antinous a datguddiodd ei hun i'r gweddill o'r gwrthwynebwyr mewn dicter a chafwyd brwydr waedlyd . Wedi hynny, cafodd ef a Telemachus wared ar y rhai sy'n ymladd, ac yna aduno â Penelope.

Casgliad

Nawr ein bod wedi trafod gweithredoedd arwrol a deallus Odysseus yn Apollo's. enw, ymddangosiad parhaus saethyddiaeth a'i ystyr alegorïaidd i chwedlau prif fytholegau Groeg, a rôl Apollo yn The Odyssey, gadewch inni fynd dros pwyntiau hollbwysig yr erthygl hon:

  • Apollo yw duw Saethyddiaeth hynafol Groeg, noddwr i'r holl saethwyr a milwyr, a duw golau'r haul
  • Chwaraeodd ran fawr yn yr Iliad mewn cyferbyniad â'i rôl fach iawn yn The Odyssey, yn na soniwyd amdano ond wrth fynd heibio
  • roedd Apollo o blaid yr arwr Odysseus a lwyddodd, gyda'i wroldeb a'i ddewrder, i dawelu dicter y duw ar ôl i Agamemnon sarhau ei offeiriad
  • Ym mytholeg Roeg, soniwyd am saethyddiaeth sawl gwaitheto tybid ei fod yn rhagflaenydd twyll a thwyll. Er enghraifft, dirmygwyd Paris ac Odysseus am ddefnyddio saethau a bwa i ymladd, yn hytrach na'r rhai a ymladdodd ag arfwisg drom a tharian.
  • Cyffelybodd Homer Apollo i Odysseus, a oedd nid yn unig yn hyddysg mewn ymladd ond yn a. diplomydd craff a thrafodwr.
  • Galwodd Odysseus enw Apollo wrth iddo saethu saeth i Antinous, un o wŷr Penelope, a'i ladd.

I gloi, duw saethyddiaeth a heulwen yn cael ei darlunio fel treisgar a dieflig yn yr Iliad, i gyd-fynd â chynsail cyffredinol y naratif o ryfel gwaedlyd a nerthol rhwng duwiau a meidrolion. Tra, yn The Odyssey, mae yn gwasanaethu fel tywysydd yr arwr Odysseus a llais rheswm ar hyd ei daith anodd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.