Oedd Beowulf Real? Ymgais I Wahanu Ffaith O Ffaith

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

A oedd Beowulf go iawn?

Gweld hefyd: Phorcys: Duw y Môr a'r Brenin o Phrygia

Yr ateb yw ‘ie’ a ‘na’ oherwydd bod gan y gerdd Hen Saesneg sawl elfen a oedd yn ffeithiol a nodweddion eraill ffuglenol.

Mae rhai ysgolheigion hyd yn oed yn credu mai mae'n bosibl bod y cymeriad teitl, Beowulf, yn frenin chwedlonol y gallai ei gampau fod wedi'u gorliwio. Bydd y traethawd hwn yn ceisio gwahaniaethu rhwng yr hyn sy'n real yn y gerdd epig Saesneg a beth yw figment o ddychymyg yr awdur .

A oedd Beowulf Real neu Seiliedig ar Ffuglen ?

Nid oes unrhyw dystiolaeth i gefnogi bodolaeth y cymeriad Beowulf ond credir, yn union fel y Brenin Arthur, y gallai Beowulf fod wedi bodoli ar adeg benodol . Mae rhai haneswyr yn credu ei fod yn frenin chwedlonol a allai fod wedi gorliwio ei gampau am effeithiau llenyddol.

Mae'r gred hon wedi'i wreiddio gan nifer o ddelweddau a ffigurau Beowulf yn y gerdd sy'n ffeithiol ac yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn a ffigurau hanesyddol. Dyma rhai ffigurau a digwyddiadau hanesyddol y mae eu presenoldeb yn Beowulf yn peri i rai ysgolheigion gredu bod y gerdd Hen Saesneg yn un go iawn.

Brenin Hrothgar

Un ohonynt yw'r Brenin Hrothgar o'r Daniaid sy'n ymddangos mewn nifer o weithiau llenyddol y cyfnod gan gynnwys y Widsyth; hefyd cerdd Hen Saesneg. Mae'r Brenin Hrothgar yn hanu o Scylding sy'n deulu bonheddig chwedlonol o darddiad Llychlyn.

Roedd ei dad yn Brenin Halfdan , aBrenin Denmarc a deyrnasodd yn ystod rhannau o'r 5ed a'r 6ed ganrif. Daeth brawd Hrothgar, Halga, hefyd yn frenin yn ogystal â'i nai, Hrolf Kraki, y mae ei chwedl yn cael ei hadrodd mewn nifer o gerddi Llychlyn.

Y Brenin Ongentheow

Yn y gerdd epig Beowulf, roedd Ongentheow yn ddewr a rhyfelwr pwerus brenin yr Sweden a achubodd ei frenhines o'r Geats. Cafodd ei ladd yn ddiweddarach gan gyfuniad o ddau ryfelwr Geatish, Eofor a Wulf Wonreding.

Mae haneswyr yn nodi Ongentheow fel y brenin chwedlonol o Sweden Egil Vendelcrow y cyfeiriwyd ato yn y Historia Norwagiae ( Hanes Norwy ) wedi'i ysgrifennu gan fynach dienw. Daeth ysgolheigion i'r casgliad hwn am fod pob un o'r enwau yn meddiannu yr un safle yn llinach brenhinoedd Sweden.

Hefyd, desgrifiwyd y ddau enw fel tad Ohthere; ffigwr hanesyddol chwedlonol arall. Mae rhai gweithiau llenyddol hefyd yn eu hadnabod fel taid Eadgils , rheolwr Sweden yn ystod y 6ed Ganrif.

Onela

Yn stori Beowulf, Onela oedd yn frenin o Sweden a ysgogodd y rhyfel rhwng yr Swedes a'r Geatish ynghyd â'i frawd Ohthere. Daeth Onela yn frenin yn ddiweddarach pan geisiodd mab ei frawd Eagils ac Eandmund loches yn nheyrnas y Geats.

Dilynodd Onela hwy yno ac ymladd â'r Geats. Yn ystod y frwydr a ddilynodd, mae rhyfelwr Onela, Weohstan, yn llofruddio Eandmund ond dihangodd Eagils ayn ddiweddarach yn cael ei helpu gan Beowulf i ddial yn union.

Offa a Hengest

Roedd Offa yn Frenin hanesyddol yr Eingl a deyrnasodd yn ystod y bedwaredd ganrif. Yn Beowulf, gelwid ef yn ŵr i Modthryth, tywysoges ddrwg a ddaeth yn y diwedd yn frenhines dda. Yn hanesyddol, roedd Offa yn adnabyddus i'r gynulleidfa Seisnig fel brenin gweithredoedd bonheddig. Ehangodd Offa yr Eingl trwy orchfygu dau dywysog o dylwyth y Myrgings ac ychwanegu eu tir at dir yr Eingl.

Hengest, ar y llaw arall, coronwyd yn arweinydd yr Hanner-Daniaid ar ôl marwolaeth Hnaef. Mae ysgolheigion yn credu mai ef oedd yr un Hengest a deithiodd i Loegr yn 449 gyda Horsa i helpu'r Prydeinwyr i ffrwyno ymosodiadau'r Pyllau a'r Albanwyr.

Fodd bynnag, bradychasant y llywodraethwr Prydeinig Vortigern, ei ladd, a sefydlu'r Deyrnas. o Gaint. Mae ffynonellau hanesyddol eraill yn portreadu Hengest fel hurfilwr alltud sy'n cyfateb yn berffaith i'r ffordd y caiff ei ddisgrifio yn yr epig Beowulf.

Teyrnas Geat

Teyrnas Geat y sonnir amdani yn Beowulf oedd Kingdo m hanesyddol a fodolai mor bell yn ôl â'r 2il Ganrif. Meddianasant yr hyn sy'n awr yn Ne Sweden a chredir eu bod hwy, ynghyd â'r Gutes, yn hynafiaid i'r Swedes fodern.

Gweld hefyd: Theogony – Hesiod

Y digwyddiad yn y gerdd, Beowulf, lle llofruddiwyd Hygelac y Geats wrth arwain un alldaith i diriogaeth Ffrancaidd ar ôl ennill brwydr Ravenswood ynategwyd gan Gregory o Tours, hanesydd o'r 6ed Ganrif. Yn ôl ef, mae'n bosibl bod y cyrch wedi digwydd tua 523 OC .

Y Cyfeiriad at yr Swedes

Yn union fel Teyrnas y Geats, y cyfeiriad at yr Swedes yn cael ei ystyried yn hanesyddol . Mae hyn oherwydd bod cloddiadau archeolegol a wnaed yn Uppsala a Vendel-Crow wedi datgelu twmpathau bedd sy'n dyddio'n ôl i'r oesoedd canol.

Yn ogystal, y rhyfeloedd a gynhyrfodd rhwng y Geats a'r Swedes yn y gerdd digwydd mewn gwirionedd oherwydd bod Teyrnas y Geats wedi colli ei hannibyniaeth i'r Swedeniaid erbyn y 6ed Ganrif. Felly, bu digwyddiadau'r rhyfel hwn yn gefndir i'r frwydr rhwng Beowulf a'r ddraig.

Rhai o Gymeriadau Beowulf Ffuglenol

Mae haneswyr eraill wedi dosbarthu testun Beowulf fel cerdd lled-hanesyddol ddyledus. i gyfuniad o ffigurau hanesyddol a ffuglen, digwyddiadau a lleoedd. Dyma rhai cymeriadau ffuglennol a digwyddiadau y mae eu hanesyddoldeb yn annhebygol neu heb ei sefydlu.

Grendel, Mam Grendel, a'r Ddraig

Nid oes unrhyw gysgod amheuaeth ymhlith ysgolheigion nad oedd y bwystfilod a ddisgrifir yn Beowulf yn ddim ond creadigaethau'r awdur. Er na chrybwyllir disgrifiad corfforol Grendel yn y gerdd mae llawer o argraffiadau artistig yn ei bortreadu yn ymddangosiad dyn anferth ag ewinedd hir a phigau ar hyd ei gorff.

Disgrifiwyd mam Grendel felanghenfil twyllodrus yr oedd ei groen mor drwchus fel na allai gwaywffyn a chleddyfau dreiddio iddo. Disgrifiwyd y ddraig sy’n anadlu tân yn Beowulf fel ‘seirff â brathiad gwenwynig’ yn Saesneg modern.

Gan nad yw hwn yn ddarganfyddiadau archeolegol sy’n cefnogi bodolaeth creaduriaid o’r fath, mae’n ddiogel tybio bod gan Grendel’s y fam, y ddraig, a Grendel ei hun oll yn ffuglennol .

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Yw Awdur Beowulf?

Awdur y mae'r gerdd yn anhysbys oherwydd bod y gerdd ei hun yn draddodiad llafar a drosglwyddwyd o un bardd i'r llall dros ganrifoedd. Credir i'r gerdd gael ei chyfansoddi o'r diwedd ar ei ffurf bresennol rhwng yr wythfed a'r unfed ganrif ar ddeg gan berson anhysbys.

A oedd Beowulf Go Iawn?

Nid y cyfan, mae'r gerdd yn cynnwys ffigurau real fel Hrothgar, Ongetheow, ac Onela a digwyddiadau go iawn fel y Swede-Geatish wa r. Fodd bynnag, mae'r cymeriad teitl yn ffuglen neu gall fod yn seiliedig ar berson go iawn gyda galluoedd anghyffredin.

Mae'r gerdd hefyd yn disgrifio'n briodol ddiwylliant Eingl-Sacsonaidd y cyfnod canoloesol. Mae cymeriadau eraill yn ffuglen pur fel Unferth ac mae'r bwystfilod a ddisgrifir yn y gerdd felly, gellir disgrifio'r gerdd fel un lled-hanesyddol.

Ble Mae Beowulf yn Cymryd Lle a Pa mor Hir Mae Beowulf?

Y mae'r gerdd wedi ei osod yn Sgandinafia'r 6ed Ganrif sy'n ardal syddyn cael ei feddiannu gan Denmarc a Sweden heddiw. Mae gan y gerdd 3182 o linellau ac os darllenwch 250 gair y funud bydd angen llai na 3 awr i orffen llawysgrif Beowulf. Gellir darllen pdf cryno o Beowulf ymhen ychydig funudau.

Beth Yw Beowulf yn ei Olygu a Ble Mae Gosod Beowulf?

Ystyr yr enw Beowulf yn llythrennol yw chwiliwr gwenyn , fodd bynnag, mae ysgolheigion yn credu ei fod yn rhag-genning. Mae'r stori wedi'i lleoli yn Sgandinafia y 6ed Ganrif, hynny yw Denmarc a Sweden heddiw.

Sut Byddai Beowulf yn Cael ei Gryno?

Mae crynodeb o Beowulf yn adrodd hanes y cymeriad teitlog sy'n yn dod i gymorth Hrothgar ar ôl i'r anghenfil Grendel ymosod ar ei ddynion. Mae Beowulf yn lladd yr anghenfil trwy dynnu ei fraich allan o'i gorff. Nesaf, daw mam Grendel i ddial ond caiff ei herlid gan Beowulf i'w chwrs a'i lladd yno. Yr anghenfil Beowulf olaf y mae'r cymeriad teitl yn ei wynebu yw'r ddraig y mae'n ei lladd gyda chymorth ffrind ond mae Beowulf yn marw o'i glwyfau marwol. Mae'r stori'n dysgu gwersi moesol fel dewrder, anhunanoldeb, trachwant, teyrngarwch, a chyfeillgarwch.

Casgliad

Hyd yma rydym wedi darganfod hanesiaeth y gerdd Hen Saesneg, ei chymeriadau, digwyddiadau, a lleoedd.

Dyma crynodeb o bopeth mae'r erthygl wedi'i gwmpasu:

  • Mae'r cymeriad Beowulf yn ffuglen neu gall fod yn seiliedig ar wych brenin yr oedd ei gryfder a'i gyflawniadauwedi'u gorliwio'n fawr gan y bardd.
  • Fodd bynnag, yr oedd nifer o gymeriadau megis Hroghthar, Ongentheow, Offa, a Hengest yn bodoli mewn gwirionedd.
  • Hefyd, teyrnasoedd megis y Geatish a'r Swedeg y cyfeirir atynt yn y gerdd oedd hanesyddol.
  • Bu digwyddiadau fel y rhyfeloedd Geataidd a Sweden a ddigwyddodd yn y chweched ganrif yn gefndir i'r frwydr olaf rhwng Beowulf a'r ddraig.

Y gerdd Hen Saesneg yw ffynhonnell wych o ffeithiau hanesyddol a gwerthfawrogiad llenyddol sy'n gwneud darlleniad da. Felly, ewch ymlaen a mwynhewch y clasur bythol, Beowulf .

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.