Benywaidd Centaur: Myth y Centaurides yn Llên Gwerin Hen Roeg

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Roedd y centaur benywaidd, a elwir hefyd a centauride, yn bodoli ochr yn ochr â'u cymheiriaid gwrywaidd rhwng Mt. Pelion a Laconia. Roeddent yn wyllt a pheryglus, ac felly nid oedd y meidrolion a'r duwiau yn eu hoffi. Roedd straeon am y centaurs benywaidd yn brin yn yr Hen Roeg o'u cymharu â'r gwrywod, felly ychydig o wybodaeth sydd gennym amdanynt. Byddai'r erthygl hon yn edrych ar ddisgrifiad a rôl y canwrid yn yr hen Roeg.

Beth Yw Tarddiad Cennadoedd Benywaidd?

Mae'r canwridau a'r canwriaid yn rhannu'r un tarddiad, felly roedden nhw naill ai wedi ei eni o uniad Ixion a Nephele neu ddyn o'r enw Centaurus. Yn ôl y chwedl, roedd gan Ixion awydd cryf i gysgu gyda Hera, gwraig Zeus, wedi i Zeus ei achub.

Trick Zeus

Pan sylweddolodd Zeus wir fwriadau Ixion, fe'i twyllodd ef. trwy wneud i Nephele ymddangos fel Hera ac i hudo Ixion. Cysgodd Ixion gyda Nephele a rhoddodd y cwpl enedigaeth i'r centaurs a'r centaurides.

Dywedodd fersiwn arall o darddiad y canwriaid fod dyn o'r enw Centaurus yn cysgu gyda y cesig Magnesaidd a'r undeb annaturiol dwyn allan centaurs. Credai'r Groegiaid hynafol fod Centaurus naill ai'n fab i Ixion a Nephele neu Apollo a Stilbe, y nymff. Centaurus oedd efeilliaid i Lapithes, hynafiad y Lapithiaid a ymladdodd â'r canwriaid yn ycentauromachy.

Llwythau Eraill o Ganwriaid Benywaidd

Yna yr oedd y canwriaid corniog yn byw yn ardal Cyprus. Deilliodd y ddau o Zeus a oedd yn chwantau ar Aphrodite ac a'i hymlidiodd i gael rhyw gyda hi. Fodd bynnag, nid oedd y dduwies yn anodd ei gweld, gan orfodi Zeus i arllwys ei semen ar lawr mewn rhwystredigaeth. O'i had ef y tarddodd y canwriaid corniog a oedd yn wahanol i'w llwythau ar dir mawr Groeg.

Math arall oedd y 12 canwr corn corniog y gorchmynnwyd iddynt gan Zeus i amddiffyn y baban Dionysos rhag. Gelwid y centaurs hyn yn wreiddiol fel Lamian Pheres ac roeddent yn wirodydd yr afon Lamos. Llwyddodd Hera, fodd bynnag, i drawsnewid y Lamian Pheres yn ychen corniog a helpodd Dionysos yn ddiweddarach i frwydro yn erbyn yr Indiaid.

Disgrifiad o'r Centaurides

Roedd y centaurides yn rhannu'r un nodweddion ffisegol â'r centaur ; hanner gwraig a hanner ceffyl. Disgrifiodd Philostratus yr Hynaf hwy fel ceffylau hardd a hudolus a dyfodd yn ganriiaid. Yn ôl iddo, roedd rhai ohonyn nhw'n wyn ac roedd gan eraill y cymhlethdod o gastanwydden. Roedd rhai centaurides hefyd yn cynnwys croen brith a oedd yn disgleirio'n llachar pan gafodd ei daro gan olau'r haul.

Disgrifiodd hefyd y harddwch o'r canrifoedd oedd â gwedd gymysg o ddu a gwyn ac a dybient eu bod yn cynrychioli undod.

Ysgrifennodd y bardd Ovid am y canwrid poblogaidd,Hylonome, fel y mwyaf deniadol ymhlith y canwriaid yr oedd eu cariad a'u geiriau melys yn gwisgo calon Cyllarus (canoliad).

Hylonome: Y Canwriad Mwyaf Poblogaidd

parhaodd Ovid bod Hylonome yn cymryd gofal mawr o'i hun ac yn gwneud popeth i ymddangos yn ddeniadol ac yn ddeniadol. Roedd gan Hylonome wallt sgleiniog cyrliog yr oedd hi'n ei addurno â rhosod, fioledau neu lili pur. Yn ôl Ovid, roedd Cyllarus yn ymdrochi ddwywaith y dydd yn nant lewyrchus coedwig drwchus Pagasae ac yn gwisgo'r croen anifeiliaid harddaf.

Fel y soniwyd eisoes, gwraig Cyllarus oedd Hylonome a gymerodd rhan yn y Centauromachy. Rhyfel rhwng y Centauroma a'r Lapithiaid oedd y Centauromachi, cefndryd i'r canwriaid. Ymladdodd Hylonome ochr yn ochr â'i gŵr yn y frwydr gan ddangos medrusrwydd a chryfder mawr. Dechreuodd y rhyfel pan geisiodd y canwriaid herwgipio Hippodamia a merched Lapith yn ystod ei phriodas â Pirithous, Brenin y Lapithiaid.

Ymladdodd Theseus, Brenin chwedlonol Athen a fu'n westai yn y briodas, ar ystlys y Lapithiaid a yn eu cynorthwyo i orchfygu'r canwriaid. Bu farw Cyllarus, gwr Hylonome, yn ystod y Centauromachi pan aeth gwaywffon trwy ei berfedd. Pan welodd Hylonome ei gŵr yn marw rhoddodd y gorau i'r ymladd a rhuthro i'w ochr. Yna taflodd Hylonome ei hun ar y waywffon a laddodd ei gŵr a bu farw ochr yn ochr â'rdyn yr oedd hi'n ei garu yn fwy na'i bywyd.

Cynrychioliadau Artistig o Ganwriad

Darluniodd yr Hen Roegiaid y canwriad mewn tair ffurf wahanol. Yr un gyntaf a'r mwyaf poblogaidd oedd torso benywaidd a osodwyd ar wywon (ardal gwddf) ceffyl. Roedd top y fenyw heb ei orchuddio gan mwyaf er bod rhai darluniau a oedd yn darlunio eu gwallt yn gorchuddio'r bronnau. Roedd yr ail gynrychioliad o ganrwyd yn dangos corff dynol gyda choesau wedi'u cysylltu yn y canol â gweddill y ceffyl. Yna roedd y ffurf olaf yn debyg i'r ail un ond roedd ganddo goesau dynol o'i flaen a gyda charnau ceffylau yn y cefn.

Gweld hefyd: Y Siconau yn Yr Odyssey: Enghraifft Homer o Ddial Carmig

Mewn cyfnodau diweddarach, darluniwyd canrifiaid gydag adenydd ond y ffurf gelfyddydol hon yn llai poblogaidd na'r rhai a grybwyllwyd uchod. Roedd y Rhufeiniaid yn aml yn darlunio'r canwriaid yn eu paentiadau a'r enghraifft enwocaf oedd Cameo Constantine a oedd yn cynnwys Cystennin mewn cerbyd a yrrir gan ganwr.

Gweld hefyd: Haemon: Dioddefwr Trasig Antigone

FAQ

Do Benyw Centaurides Ymddangosiad y Tu Allan i Fytholeg?

Ydy, mae canwridiaid benywaidd yn ymddangos y tu allan i fytholeg Roegaidd, er enghraifft, defnyddiodd un teulu o'r enw Lambert o Brydain canwrid gyda rhosyn yn y llaw chwith fel eu symbol . Fodd bynnag, bu'n rhaid iddynt newid y ddelwedd i wryw yn y 18fed Ganrif am resymau a oedd yn fwyaf adnabyddus iddynt. Serch hynny, mewn diwylliant poblogaidd, fe'u gwelwyd gan fod Disney hefyd yn cynnwys canraddau yn eu hanimeiddiad 1940.ffilm, Fantasia, lle cawsant eu galw'n centaurettes yn lle centaurides.

Mae Centaurides wedi cael lle amlwg yn Japan ers y 2000au fel rhan o y “merch anghenfil” a darodd y Japaneaid golygfa anime. Mae comics fel Monster Musume ac A Centaur's Life yn cynnwys centaurides ymhlith bwystfilod eraill yn eu datganiadau misol.

Yng nghân 1972 gan Barbara Dickson o'r enw Witch of the Westmoreland, mae llinell yn disgrifio gwrach garedig fel hanner-wraig a hanner gaseg gyda llawer yn ei ddehongli fel canwrid.

Casgliad

Edrychodd yr erthygl hon ar sut mae canwridau wedi cael eu darlunio ym myth Groeg a llenyddiaeth fodern. Dyma adolygiad o'r prif bynciau a drafodir yn yr erthygl hon:

  • Roedd Centaurides yn llai poblogaidd mewn mytholeg na'u cymheiriaid gwrywaidd, felly mae gwybodaeth amdanynt yn eithaf prin.
  • Fodd bynnag, credid eu bod wedi eu geni naill ai gan Ixion a'i wraig Nephele, Centaurus neu Zeus pan arllwysodd ei semen ar lawr wedi iddo fethu cysgu gydag Aphrodite.
  • Y mwyaf poblogaidd o'r canwriaid oedd Hylonome a ymladdodd ochr yn ochr â'i gŵr yn y Centauromachi a bu farw gydag ef.
  • Dechreuodd y Centauromachy pan geisiodd y canwriaid gipio gwraig y Brenin Pirithous a merched eraill o Lapith yn seremoni briodas y Brenin.
  • Mae canrifoedd wedi'u darlunio mewn tair ffurf gyda'r un mwyaf poblogaidd yn cael ei ddangosnhw gyda torso dynol wedi'u cysylltu â gwddf ceffyl.

Yn y cyfnod modern, mae canraddau wedi cael sylw mewn rhai ffilmiau a chyfresi comig megis animeiddiad Disney 1940, Fantasia , a chyfresi comic Japaneaidd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.