Neifion vs Poseidon: Archwilio'r Tebygrwydd a'r Gwahaniaethau

John Campbell 14-10-2023
John Campbell

Mae Neptune vs Poseidon yn erthygl a fydd yn datgelu'r tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhwng dau dduw mytholegau Rhufeinig a Groegaidd yn y drefn honno. Er bod Neifion yn dduwdod yn y pantheon Rhufeinig a Poseidon yn dduw yn y Groegiaid, mae'r rhan fwyaf o bobl yn tueddu i ddrysu'r ddau dduw.

Bydd yr erthygl hon yn cyferbynnu’r ddau dduw ac yn egluro eu tarddiad, eu tebygrwydd a’u gwahaniaethau. Hefyd, eir i'r afael â chwestiynau cyffredin ynghylch y ddwy dduwdod hyn.

Gweld hefyd: Homer – Bardd Groeg Hynafol – Gweithiau, Cerddi aamp; Ffeithiau

Tabl Cymharu Neptune vs Poseidon

<10 Neifion
Nodwedd Poseidon
Tarddiad Rhufeinig Groeg
Epil Dim Llawer o blant
Disgrifiad corfforol Vague Vivid
Gŵyl Neptunalia<11 Dim
Oedran Ieuengach Hyn

Beth Yw'r Gwahaniaethau Rhwng Neifion a Poseidon?

Y prif wahaniaeth rhwng Neifion a Poseidon yw eu tarddiad - Neifion yw duw'r môr a dŵr croyw mewn mythau Rhufeinig tra bod Poseidon wedi yr un arglwyddiaeth ym mytholeg Groeg. Ar y llaw arall, roedd gan Poseidon lawer o blant gan gynnwys Theseus, Polyffemus, ac Atlas, ac nid oedd gan Neifion. duw y dwfr, dwfr croyw, a'r môr. Y mae yn enwog am fod yn dduw ynMytholeg Rufeinig, i fod yn fanwl gywir, roedd yn fab i Sadwrn. Roedd ganddo alluoedd dwyfol fel anadlu o dan y dŵr a chyfathrebu â chreaduriaid y môr.

Tarddiad a Natur Neifion

Mae chwedloniaeth Rufeinig yn adrodd bod Neifion yn fab i Sadwrn, duw amser, ac Ops, duwies ffrwythlondeb. Yr oedd ganddo ddau frawd; Jupiter brenin y duwiau a Phlwton, rheolwr yr Isfyd. Roedd gan Neifion hefyd dair chwaer sef Juno, brenhines y duwiau, Vesta, duwies y teulu a Ceres duwies amaethyddiaeth a ffrwythlondeb. Parodd y Rhufeiniaid Neifion â Salacia, duwies y môr, fel ei gymar.

Gŵyl Neifion

Roedd Neifion yn enwog am ei gwyl flynyddol, Neptunalia, a Cynhaliwyd yr wyl ar Orffennaf 23. Nodweddwyd yr ŵyl gan orfoledd wrth i'r bobl yfed dŵr croyw a gwin i ymdopi â'r gwres. Caniateir i'r merched hefyd gymysgu gyda'r dynion i ganu a dawnsio'n llawen wrth fwynhau ffrwythau'r caeau. Ymgasglodd y Rhufeiniaid o dan y cytiau rhwng Afon Tiber a'r ffordd a elwir Via Salaria.

Mae'r dinasyddion hefyd yn treulio amser yn draenio cyrff dŵr arwynebol a oedd wedi gorlifo eu glannau ac yn clirio llwyni o amgylch nentydd. Uchafbwynt yr ŵyl yw aberthu'r tarw i'r duw, Neifion, fel duw ffrwythlondeb. Mae'r Neptunalia yn rhan o dair gŵyl sy'n cael eu dathlu yn ystod haf y Rhufeiniaidcalendr. Y gyntaf oedd gŵyl Lucaria a oedd yn cynnwys clirio llwyni i wneud lle i'r ail ŵyl, Neptunalia.

Dilynwyd Neptunian gan y Furrinalia a gynhaliwyd er anrhydedd i'r dduwies Furrina, y dwyfoldeb yr oedd ei arglwyddiaeth yn ffynhonnau a ffynhonnau. Cynhaliwyd y Furrinalia yn llwyn cysegredig y dduwies ar fryn Janiculum a leolir yng ngorllewin Rhufain. Cafodd y gwyliau eu grwpio gyda'i gilydd mae'n debyg oherwydd bod y duwiau yn gysylltiedig â dŵr.

Addoli Neifion

Sefydlodd y Rhufeiniaid Neifion fel un o'r unig bedwar duw duwiol y byddent yn offrymu tarw iddynt. aberthau. Y rheswm oedd eu bod yn ei ystyried yn dduwdod ffrwythlondeb ac yn rhan annatod o'u bywydau beunyddiol. Y duwiau Rhufeinig eraill i elwa o aberthau tarw oedd Iau, Apollo a Mars gyda chofnodion yn dangos bod Iau weithiau'n derbyn tarw ac aberth llo. Yn ôl y chwedloniaeth, roedd yn rhaid gwneud cymod os oedd yr aberth yn cael ei wneud mewn modd anghywir.

Mae ffynonellau'n dangos nad oedd gan lawer o'r boblogaeth Rufeinig fynediad i'r môr, felly roedden nhw'n addoli Neifion i ddechrau fel dŵr croyw. duw. I'r gwrthwyneb, roedd y Groegiaid wedi'u hamgylchynu gan y môr â llawer o ynysoedd, felly roedd Poseidon yn cael ei barchu fel dwyfoldeb y môr o'r cychwyn cyntaf. Mae ysgolheigion yn credu bod Neifion yn gyfuniad o Poseidon a duw Etruscan Nethuns y môr. Ni wnaeth Neifionunrhyw ddisgrifiad corfforol byw mewn llenyddiaeth Rufeinig tra bod nodweddion corfforol Poseidon wedi'u cynllunio'n dda.

Gweld hefyd: Kymopoleia: Duwies Môr Anhysbys Mytholeg Roeg

Am beth y mae Poseidon yn fwyaf adnabyddus?

Mae'r duw Groegaidd Poseidon yn enwog am ymladd ar yr ochr o'r Olympiaid wrth iddynt ddymchwel y Titans. Yn ogystal, mae Poseidon yn adnabyddus am fod â hanes a mytholeg cyfoethocach, mae hefyd yn enwog am achosi trychinebau naturiol pan aeth yn ddig.

Genedigaeth Poseidon a Dod yn Dduw y Môr

Roedd genedigaeth Poseidon yn un cyffrous wrth i'w dad, Cronus, ei lyncu ynghyd â rhai o'i frodyr a chwiorydd eraill i osgoi proffwydoliaeth. Yn ôl y broffwydoliaeth, byddai un o feibion ​​​​Cronus yn ei ddymchwel, ac felly llyncodd ei blant ar ôl eu geni. Yn ffodus, cuddiodd eu mam, Gaia, Zeus pan gafodd ei eni a chyflwyno carreg i Cronus gan gymryd arno mai Zeus oedd hwnnw. Llyncodd Cronus y maen a chuddiwyd Zeus ar ynys ymhell o olwg Cronus.

Tyfodd Zeus i fyny a gwasanaethodd ym mhalas Cronus fel cludwr cwpan iddo. Un diwrnod, rhoddodd Zeus ddiod i Cronus a achosodd iddo chwydu'r holl blant yr oedd wedi'u llyncu gan gynnwys Poseidon. Yn ddiweddarach, helpodd Poseidon Zeus a'r Olympiaid i ymladd yn erbyn y Titans yn y rhyfel 10 mlynedd a elwir yn Titanomachy. Daeth yr Olympiaid yn fuddugol a rhoddwyd arglwyddiaeth i Poseidon dros y moroedd a holl gyrff dŵr y ddaear.

Mae Poseidon yn Enwogam Greu'r Ceffyl

Yn ôl un traddodiad, mewn ymdrech i ennill calon Demeter, duwies Amaethyddiaeth, penderfynodd greu'r anifail harddaf yn y byd. Fodd bynnag, cymerodd gymaint o amser iddo fel ei fod, erbyn iddo orffen crefftio'r ceffyl, wedi syrthio mewn cariad â Demeter.

Poseidon yn y Pantheon Groegaidd

Roedd y Groegiaid yn parchu Poseidon fel duw mawr a Cododd nifer o demlau er anrhydedd iddo ar draws y gwahanol ddinasoedd. Hyd yn oed yn ninas Athena, cafodd ei addoli fel yr ail dduwdod pwysicaf ar wahân i brif dduw'r ddinas, Athena. Ym myth Groeg, creodd Poseidon rai ynysoedd ac roedd ganddo'r pŵer i achosi daeargrynfeydd. Yn ei ddicter, gallai'r duw Groegaidd Poseidon achosi llongddrylliadau a stormydd trwy daro'r môr â'i drident.

Mae cofnodion darniog presennol yn dangos, pan brofodd rhai morwyr foroedd garw, iddynt aberthu ceffyl i Poseidon trwy foddi. Er enghraifft, roedd yn hysbys bod Alecsander Fawr wedi gorchymyn aberthu cerbyd pedwar ceffyl ar lannau Asyria cyn Brwydr Issus. Roedd Poseidon hefyd yn hysbys i fod yn noddwr yr Oracle Delphic hollbwysig cyn ei drosglwyddo i'w frawd Apollo. Oherwydd ei bwysigrwydd i'r grefydd Hellenistaidd, mae'r duw yn dal i gael ei addoli hyd heddiw.

Chwaraeodd Poseidon Rolau Mawr ym Mytholegau Groeg

Gwnaeth Poseidon hefyd sawl ymddangosiad yngweithiau llenyddol Groegaidd nodedig megis yr Iliad a'r Odyssey. Yn yr Iliad, dewisodd Poseidon ymladd dros y Groegiaid oherwydd ei chwerwder tuag at y Brenin Trojan, Laomedon. Cydoddefodd Poseidon â Hera sy'n tynnu sylw Zeus trwy ei hudo, gan ganiatáu i Poseidon ffafrio'r Groegiaid. Fodd bynnag, daeth Zeus i wybod yn ddiweddarach am ymyrraeth Poseidon ac mae’n anfon Apollo i wrthweithio Poseidon a throi’r llanw o blaid y Trojans.

Yn yr Odyssey, Poseidon oedd y prif wrthwynebydd a rwystrodd daith y prif gymeriad Odysseus. Deilliodd ei gasineb at Odysseus o'r ffaith bod Odysseus wedi dallu ei fab, Polyphemus. Anfonodd y duw stormydd a thonnau anferth ar hyd ffordd Odysseus mewn ymgais i'w foddi ond ofer fu ei ymdrechion yn y diwedd. Anfonodd hyd yn oed yr anghenfil chwe phen, Scylla, a'r trobwll peryglus, Charybdis i ddinistrio llynges Odysseus ond daeth allan yn ddianaf.

FAQ

Beth Yw'r Gwahaniaeth Rhwng Triton vs Poseidon Duw?

Mae Triton yn fab i Poseidon a'i gymar, Amffitrit, duwies y môr. Yn wahanol i'w dad, mae Triton yn hanner dyn hanner pysgodyn, ac roedd ganddo gragen enfawr y byddai'n aml yn ei chanu fel trwmped. Fel ei dad, mae Triton yn dduw'r môr ac yn helpu morwyr a oedd yn sownd i ddod o hyd i'w ffordd.

Pwy Sy'n Gryfach; Poseidon vs Zeus?

Mae gan y ddau dduwdod gryfderau a gwendidau gwahanol gan gynnwys rheolaeth dros wahanol barthau felly byddaifod yn anodd canfod pwy sy'n gryfach. Er enghraifft, gallai mellt a tharanfolltau Zeus fod yn ddiwerth ym moroedd dwfn Poseidon tra efallai na fydd tonnau a stormydd enfawr Poseidon yn cyrraedd parth Zeus, sef yr awyr. Fodd bynnag, mae safle Zeus fel brenin y duwiau yn rhoi ymyl bychan iddo dros Poseidon.

Beth Yw'r Tebygrwydd Rhwng Neifion a Poseidon?

Un o Poseidon a Yr hyn sy'n debyg i Neifion yw bod y ddau dduw yn rheoli'r cefnfor a dyfroedd croyw. Hefyd, roedd Poseidon yn rhagflaenu Neifion, felly mae Neifion yn gopi carbon o Poseidon, sef sut y maent yn debyg.

Casgliad

Neifion a Poseidon yw'r un duwiau â rolau a mytholegau tebyg. Fodd bynnag, y prif wahaniaeth yw eu bod yn perthyn i wahanol wareiddiadau; Mae Neifion yn dduwdod Rhufeinig tra bod Poseidon yn Roeg. Gwahaniaeth arall yw bod gan Poseidon fytholeg gyfoethocach a mwy cyffrous na Neifion.

Roedd y ddau dduw yn dduwiau mawr yn y ddau wareiddiad ac yn cael eu parchu'n fawr drwy gydol eu gwledydd priodol.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.