Tynged yn Antigone: Y Llinyn Coch Sy'n Ei Glymu

John Campbell 29-07-2023
John Campbell

Mae tynged Antigone wedi bod yn rhedeg ar ôl ein Harwres ers digwyddiadau Oedipus Rex. Mae melltith ei theulu yn mynd yn ôl at ei thad a’i droseddau. Er mwyn deall eironi Tynged Antigone ymhellach, gadewch inni fynd yn ôl at Oedipus Rex, lle y dechreuodd y cyfan.

Oedipus Rex

Bywyd trasig Oedipus a'i deulu yn dechrau ar enedigaeth Oedipus. Mae oracl yn rhybuddio Jocasta, ei fam, am weledigaeth y mab i ladd ei dad, y Brenin Laius, yn y pen draw. Wedi ei ddychryn gan y tro hwn, mae’r brenin yn gorchymyn i was gymryd ei blentyn a’i foddi yn yr afon, ond yn lle taflu corff y baban i’r dyfroedd bas, mae’r gwas yn penderfynu ei adael ar ochr y mynydd. . Wrth i'r gwas fynd, mae bugail o Gorinth yn clywed cri newydd-anedig, mae'n dod â'r plentyn at Frenin a Brenhines Corinth, ac maen nhw'n mabwysiadu'r baban tlawd. Mae’r Brenin Polybus a Brenhines Merope o Gorinth yn croesawu eu mab ac yn ei enwi Oedipus.

Ar ôl ychydig flynyddoedd, mae Oedipus yn penderfynu cerdded i Delphi, lle mae teml Apollo yn byw. Mae’n derbyn oracl y byddai wedi llofruddio ei dad mewn gwaed oer, yn ofni niweidio ei annwyl rieni, mae Oedipus yn ymgartrefu yn Thebes. Ar y daith i Thebes, mae Oedipus yn dod ar draws dyn hŷn ac yn dadlau ag ef. Mewn cynddaredd dall, mae'n lladd y dyn a'i weision, gan ganiatáu i un ddianc. Yna mae'n trechu'r sffincs yn loetran o flaen porth Theban. Ersyna, fe'i hystyrir yn arwr a caniatawyd iddo briodi brenhines bresennol Thebes, Jocasta. Ganed Oedipus a Jocasta ddwy ferch a dau fab, Antigone, Ismene, Eteocles, a Polyneices.<4

Mae blynyddoedd yn mynd heibio, ac mae glaw i'w weld yn brin ar dir Thebes. Roedd y sychder mor ddifrifol nes bod y bobl yn mynnu bod Oedipus yn gwneud rhywbeth am y lle diffrwyth. Mae’n penderfynu anfon brawd ei wraig, Creon, i fynd i’r temlau a gofyn am help. Yno, mae Creon yn mynd i'r deml i ofyn am arweiniad ac yn cael oracl: rhaid dod o hyd i lofrudd yr ymerawdwr blaenorol i setlo materion Thebes.

Mae geiriau Creon yn caniatáu i Oedipus ymchwilio i'r mater ac arwain at y proffwyd dall, Tiresias. Honna Tiresias fod Oedipus wedi cwblhau ei dynged trwy ladd ei dad, yr ymerawdwr blaenorol. Mae Oedipus yn gwrthod credu geiriau o’r fath ac yn cael ei arwain at yr unig oroeswr o gyflafan y brenin blaenorol; y dyn a'i dihangodd yn ei hyrddiad llofruddiog flynyddoedd yn ôl. Wedi'i chynhyrfu gan y datguddiad hwn, mae Oedipus yn edrych am ei wraig i gynddaredd, gan gredu ei bod yn gwybod beth oedd wedi digwydd ers talwm.

Mae Jocast yn lladd ei hun ar ôl sylweddoli ei phechodau. Mae Oedipus yn gadael ei feibion ​​yng ngofal yr orsedd wrth gondemnio ei hun; mae'n dod ag Antigone gydag ef, gan adael Ismene ar ôl i weithredu fel negesydd. Yn ei ymchwil, mae Oedipus yn cael ei daro gan fellten ac yn marw mewn amrantiad, gan adael Antigone ar ei ben ei hun. Ar ei ffordd yn ôl i Thebes, mae Antigone yn ymwybodol o farwolaethau ei brodyr ac archddyfarniad anghyfreithlon Creon.

Antigone

Yn Antigone, mae melltith Oedipus yn parhau. Y ddau Eteocles ac y mae Polyneices wedi marw, ac nid yw Antigone ymhell ar ol. Mae hi'n ymladd dros hawl Polyneices i gael ei chladdu ac yn cael ei ddedfrydu i farwolaeth yn y broses. Drwy gydol ei hoes, mae Antigone wedi bod yn ymladd yn erbyn tynged ei theulu. Yn cymryd cyfrifoldeb dros eu tad yn unig ac yn cadw i fyny â'r teulu roedden nhw wedi'i adael ar ôl. Roedd hi'n ymroddedig i'w theulu, ac nid oedd Creon yn mynd i'w hatal. Roedd hi'n credu'n gryf mewn deddfau Dwyfol bod yn datgan bod yn rhaid i bob corff gael ei gladdu mewn marwolaeth i basio trwy'r isfyd ac mae'n gweld cyfreithiau Creon yn israddol ac yn anghyfiawn yn erbyn y deddfau Dwyfol y maent wedi'u cynnal ers canrifoedd.

Gweld hefyd: Beth yw rôl Athena yn yr Iliad?

Mae herfeiddiad Antigone yn erbyn Creon am ei ormes yn frad oherwydd mae hi'n mynd yn gryf yn erbyn gorchmynion y teyrn. Mae hi'n ymladd yn ddewr dros gladdedigaeth Polyneices ac yn ennill yn y diwedd. Er gwaethaf cael ei dal a chael ei ddedfrydu i farwolaeth, roedd Antigone yn dal i gladdu ei brawd, gan gwblhau ei hunig gôl. Oherwydd iddi gael ei chladdu, mae Antigone yn penderfynu cymryd ei bywyd ei hun ac ymuno â’i theulu yn y broses, gan dderbyn ei diwedd anffodus. Er hyn, dangosodd ei dewrder i bawb ei weld. Rhoddodd obaith i'r rhai oedd yn brwydro yn erbyn gwrthwynebiad a rhyddid meddwl.

Tynged yn erbyn Ewyllys RyddAntigone

Yn nhrioleg Sophocles, mae’r cysyniad o dynged wedi’i lapio o amgylch ewyllys rhydd ein cymeriadau yn unig. Er derbyn oraclau o'u tynged, eu gweithredoedd yn unig ydynt. Er enghraifft, yn Oedipus Rex, derbyniodd Oedipus ei broffwyd yn weddol gynnar mewn bywyd. Roedd eisoes wedi cymryd yn ganiataol ei fod wedi'i fabwysiadu ac, felly, roedd yn gwybod y gallai unrhyw un y byddai'n ei ladd fod yn dad iddo. Eto i gyd, caniataodd iddo'i hun ildio i'w gynddaredd a lladd dyn hŷn ar hap a'i barti, a oedd yn eironig yn perthyn i'w dad biolegol.

Mewn ystyr, gallai Oedipus fod wedi rheoli ei dymer neu dyngu unrhyw drais i ffwrdd. dueddiadau rhag ofn profi yr oraclau yn gywir. Ei ewyllys ef yw ei ewyllys ei hun. Roedd ganddo'r rhyddid i ddewis ei dynged ond roedd yn caniatáu iddo'i hun gyflawni'r broffwydoliaeth. Oherwydd ei gamgymeriadau, ei gamwedd, mae ei deulu'n cael eu melltithio gan y duwiau, a bu'n rhaid i Antigone roi'r gorau i'w bywyd i roi terfyn arno.

Dyfyniadau Antigone Ynghylch Tynged

Tynged yn y drasiedi Roegaidd yw a ddisgrifir fel ewyllys y duwiau, bod y duwiau a'u mympwyon yn rheoli dyfodol dyn. Mae rhai dyfyniadau ar Ffawd fel a ganlyn:

“Rwy'n ei nabod hefyd, ac mae'n peri penbleth i mi. Mae ildio'n ddrwg, ond mae'r enaid ystyfnig sy'n ymladd â thynged yn cael ei daro'n ddifrifol” Fel y dywed Creon hyn, mae'n sylweddoli bod y gosb a'r dynged y ceisiodd mor daer i'w gwthio o'r neilltu yn ddiwerth fel y duwiau wedi cael ffordd i bob amsercosbi nhw. Yr oedd wedi dysgu oddi wrth gamgymeriadau Oedipus ac yn meddwl ei archddyfarniad.

Gweld hefyd: Nodweddion Beowulf: Dadansoddi Rhinweddau Unigryw Beowulf

“O chwaer, paid â gwawdio fi, gadewch imi rannu. Dy waith o dduwioldeb, a marw gyda thi.” Yn datgan Ismene wrth iddi erfyn rhannu canlyniadau ei chwaer.

“Paid â hawlio gwaith nad oedd gennyt law; Mae un farwolaeth yn ddigon. Paham y byddit farw?" Yn gwrthod Antigone am nad oedd hi eisiau i'w chwaer farw oherwydd ei chamgymeriadau. Yn hyn, gwelwn Antigone yn dewis gadael i Ismene fyw er gwaethaf tynged eu teulu.

“Ie, oherwydd dewisaist ti fywyd, a minnau i farw,” Dywed Antigone un tro olaf wrth iddi ddewis marw â'i dwylo na chaniatáu i Creon gymryd ei rhai hi.

Dyma rai o ddyfyniadau Antigone yn ymwneud â Thynged. Mae rhai yn dewis derbyn eu Tynged, a rhai yn dewis ei herio; y naill ffordd neu'r llall, mae tynged yn rhan hanfodol o drasiedïau Groeg. Mae'n dangos i ni gymeriad pob unigolyn. Ydyn nhw'n eilradd i'w Tynged? neu a fyddan nhw'n ei herio'n gryf?

Symbolau Tynged a Thynged

Nid yw llinyn coch Antigone, Tynged a thynged yn dod i ben ar ddyfyniadau'n unig o'n cymeriad hollbwysig. Mae symbolau hefyd yn cael eu defnyddio gan Sophocles i ailadrodd llwybr tynged Antigone. Un o'r symbolaeth mwyaf arwyddocaol o'r fath yw bedd Antigone.

Yn nodedig, golygiad i'r meirw a olygir, ac mae cosb Antigone o gael ei gladdu yn fyw yn yr ogof yn ei symboleiddio hi.teyrngarwch i'r meirw, ac fel y cyfryw, ei thynged, yn ol cyfarwyddyd y Brenin Creon, yw ymuno â hwy yn fyw. Mae hi'n cael ei charcharu'n fyw mewn ogof heb fawr o fwyd, dim ond digon i oroesi er mwyn osgoi cael gwaed Antigone ar ddwylo Creon.

Gellir dehongli carchar Antigone mewn beddrod i y meirw hefyd fel sarhad ar y duwiau. Yr oedd y duwiau wedi gorchymyn fod yn rhaid claddu yr ymadawedig, a'r ymadawedig yn unig, eto yr oedd Antigone wedi ei gladdu yn fyw. Mae gweithredoedd bron yn gableddus Creon yn ceisio gwrthdroi cydbwysedd natur, gan osod ei hun ar yr un lefel â'r duwiau a ceisio teyrnasu rheolaeth dros eu tiriogaeth. Felly, ei gosb yw colli ei fab a'i wraig am weithredoedd mor erchyll yn erbyn y duwiau a'u credinwyr.

Casgliad

Nawr ein bod wedi siarad am Ffawd, ewyllys rydd, a'i goblygiadau yn y drasiedi Roegaidd, gadewch i ni fynd dros egwyddorion sylfaenol yr erthygl hon .

  • > Disgrifir tynged gan lwybr rhagderfynedig cymeriad a osodwyd gan y duwiau ac a roddwyd trwy oraclau neu symbolau mewn trasiedïau Groegaidd.
  • Mae Antigone wedi bod yn ceisio rhedeg i ffwrdd o’i thynged o ddechrau’r ddrama, gan wrthod gwrando ar felltith ei theulu.
  • Er gwaethaf ei hymdrechion, mae’n cyrraedd ei therfyn trwy warchod y deddfau dwyfol, gan roi terfyn arni. melltith anffodus y teulu, ac achub bywyd Ismene ac enaid Polyneices yn y broses.
  • Antigone yn derbyny dynged y mae'r duwiau wedi ei gosod ar ei chyfer, ond yn gwrthod gwrando ar gynlluniau Creon, ac felly mae'n ei lladd ei hun cyn iddo allu lladd ei bywyd.
  • Y mae tynged ac ewyllys rydd yn cael eu cydblethu yn nhrychineb Soffoclean; gweithredoedd ac agwedd pob cymeriad yw'r hyn yn union sy'n eu dwyn i'w Tynged, gan ddod yn llawn gylch â'r oraclau a roddir iddynt. Oherwydd hyn, bydd tynged a rhydd am byth yn cael eu clymu wrth ei gilydd gan linyn coch.
  • Mae bedd Antigone yn symbol o'i thynged i farw oherwydd ei theyrngarwch, ac fel sarhad ar y duwiau mae Creon yn dymuno eu herio, mae hi'n claddu'n daer ei marw. Brawd, ac felly yr oedd hi yn haeddu cael ei chladdu hefyd.

I gloi, mae tynged ac ewyllys rydd yn gysylltiedig yn nhrasiedi Groeg. Mae tynged ein hanwyl Arwres yn ymlynu yn ei hewyllys rydd; ei gweithredoedd, ei hagwedd, a'i natur bres yw'r hyn yn union sy'n dod â'i chylch llawn i'w thynged. Ac yna ewch! Ffawd ac ewyllys rydd yn Antigone a'r llinyn coch sy'n ei glymu.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.