Trosiadau yn Beowulf: Sut Mae Trosiadau'n Cael eu Defnyddio yn y Gerdd Enwog?

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae Trosiadau yn Beowulf yn ffigur llafar, a ddefnyddir i ychwanegu ychydig mwy o ddelweddaeth ddiddorol at y gerdd enwog. Fe'u defnyddir ar ffurf cymeriadau, lleoedd, yn ogystal â chywyddau, ac maent yn gymorth i ddarllenwyr gael gwell dealltwriaeth o'r gerdd.

Defnyddir iaith ffigurol yn ei chyfanrwydd yn bur aml yn Beowulf, a throsiadau yn unig un rhan. Darllenwch hwn i ddarganfod sut mae trosiadau yn cael eu defnyddio yn y gerdd enwog a sut maen nhw'n helpu darllenwyr.

Enghreifftiau o drosiadau yn Beowulf

Un o'r enghreifftiau o drosiadau yn Beowulf yw'r defnydd o kennings . Geiriau neu ymadroddion cyfansawdd a ddefnyddir i ddisgrifio rhywbeth unigryw yw cennings. Dyna hefyd y mae trosiad yn ei wneud, ac felly fe allai kennings fynd o dan ymbarél trosiad.

Mae rhai enghreifftiau ceinyddol yn Beowulf yn cynnwys pethau fel: (i gyd o gyfieithiad Seamus Heaney o'r gerdd)

 • bwrdd rhyfel trwm ”: mae hwn yn disgrifio tarian
 • webin fron ”: post cadwyn
 • dallu’r haul ”: golau’r haul

Mae trosiadau eraill hefyd wedi’u cynnwys yn Beowulf, ac mae’r rhain yn rhoi darlun cliriach i ni o beth yw’r cymeriadau neu’r lleoedd mewn gwirionedd . Bydd y trosiadau a gwmpesir yn yr erthygl hon yn ymwneud â Heorot, Beowulf, a Grendel. Ystyrir Heorot yn ganolbwynt i bopeth, ac mae llawer o ddisgrifiadau yn dychwelyd at y trosiad hwnnw o hyd, megis “ rhyfeddod y byd .” Mae'n curo calon lle, yganolfan ddiogel i eneidiau, a rhaid i Beowulf ei hamddiffyn.

Y mae trosiadau Beowulf yn dangos iddo fod yn holl ddaioni ac yn oleuni, yn dyfod i amddiffyn ei bobl. Mae fel Duw mewn ffordd , trwy drosiadau fel “ bugail y wlad .” Ac y mae Grendel yn ddrwg ymgnawdoledig, y mae bron yn debyg i ddiafol neu gythraul, yn cael ei alw yn “ alltudiad yr Arglwydd ” ymhlith llawer o bethau drwg eraill.

Beth Ai Trosiad? Iaith Ffigurol yn Beowulf

Mae trosiad yn iaith ffigurol, ac mae'n gymhariaeth rhwng dau beth yn anuniongyrchol . Yn union fel mae cyffelybiaeth yn gwneud cymariaethau trwy debyg neu fel (golau fel pluen), mae trosiad yn gwneud yr un peth, ond heb debyg nac fel (Ef yw goleuni fy mywyd). Mae trosiadau yn helpu i roi disgrifiad mwy a mwy pwerus o rywbeth, ac i ddarllenwyr, mae'n cyfoethogi'r profiad.

Wrth ddarllen Beowulf, efallai y bydd rhywun yn cael ei demtio i ddefnyddio trosiadau ar gyfer y prif gymeriad fel “ Beowulf is duw, yn tynnu drygioni o'r byd .” Nid duw yw Beowulf mewn gwirionedd, ond yn y trosiad/cymhariaeth hwn, gwelwn ei fod yn dangos bod ganddo bŵer, cryfder a phwrpas mawr . Gall trosiadau fod yn anodd iawn oherwydd nid ydynt bob amser mor glir, a gallant fod yn anodd dod o hyd iddynt. Weithiau, ceir trosiadau ymhlyg, a rhaid i ddarllenwyr ddarllen yn fanwl i'w dal.

Mae iaith ffigurol yn creu cymariaethau mewn ffyrdd unigryw. Yn y Beowulf,cyflythrennu yw un o'r ffyrdd y defnyddir iaith ffigurol. Mae trosiadau, cyffelybiaethau, a phersonoliaeth i gyd yn enghreifftiau o iaith ffigurol yn Beowulf.

Y Trosiadau am Heorot: Neuadd y Neuaddau a Rhyfeddod Byd

Tra bod llawer o'r trosiadau yn Beowulf yn perthyn i'w gilydd. i bobl, mae yna ychydig drosiadau yn ymwneud â Heorot, y mead hall . Nid yw'r rhain yn drosiadau mor llwm â ​​rhai o'r lleill, ond ceir goblygiad o'r hyn y mae Heorot i fod yn y gerdd.

Cymerwch olwg ar ychydig o ddisgrifiadau/trosiadau o Heorot isod:

Gweld hefyd: Catharsis yn Oedipus Rex: Sut Mae Ofn a Thrieni yn Cael eu Hysgogi yn y Gynulleidfa9>
 • rhyfeddod y byd ”: Dyna y mae brenin y Daniaid yn gobeithio y daw Heorot, a bu am amser . Mae'r trosiad hwn ar gyfer Heorot yn dangos i ni ei bwysigrwydd i'r stori a pha mor bell y mae'n disgyn oherwydd dylanwad Grendel
 • neuadd y neuaddau ”: Eto, dangosir uchder lle Heorot yn y chwedl . Dyma ganol popeth, neuadd y neuaddau
 • y tŷ aruchel ”: Mae’r trosiad hwn wedi’i ysgrifennu yn union fel y daw Grendel i ymlusgo allan o’r tywyllwch am y tro cyntaf i wneud ei ddifrod . Mae'n ein hatgoffa o ddaioni Heorot
 • Y Trosiadau ar gyfer Beowulf: tebyg i Dduw neu mewn gwirionedd yn Dduw?

  Yn y gerdd, mae sawl trosiadau am Beowulf tha t cyffelybwch ef i ryw allu da , hyd yn oed yn agos at ei gyffelybu â Duw.

  Edrychwch ar rai o'r trosiadau ar gyfer Beowulfisod: (i gyd wedi eu cymryd o gyfieithiad Seamus Heaney o'r gerdd)

  • tywysog daioni ”: Gelwir ef ar hwn cyn bod rhaid iddo ymladd yn erbyn Grendel, ei iawnder. anghenfil cyntaf
  • bugail y wlad ”: mae ei berthynas yn ei alw hwn pan fydd yn ymladd yn erbyn y ddraig ar ddiwedd ei oes
  • yr arglwydd ”: y mae ei wŷr yn ei alw ef ar ôl iddo ddod yn frenin
  • eu trysor-roddwr ”: wedi iddo fod yn frenin, gelwir ef fel hwn a fyddai’n dioddef o nerth y ddraig

  Mae pob un o'r rhain yn rhan o ymadrodd trosiadol o fewn y gerdd, ac mae'n yn rhoi cipolwg dyfnach i ni ar bwy oedd Beowulf. Ar yr un pryd, mae'n dweud wrthym sut y dylai'r darllenwyr edrych arno. Mae'n bopeth da ac yn ysgafn, ac mae'n dymuno tynnu'r drwg o'r byd. Gallai ei gymeriad fod yn drosiad i Dduw wrth iddo ddod i achub y ddaear rhag y tywyllwch.

  Y Trosiadau am Grendel: Satan Ei Hun neu Dim ond Cythraul?

  Mae'n debyg mai'r trosiadau ar gyfer Grendel yw'r y rhai mwyaf cyffrous a ddefnyddir yn y gerdd oherwydd eu bod yn disgrifio ei ddrygioni pur. Mae'n ymgnawdoledig drwg yn ei hanfod, ac nid yw darllenwyr yn teimlo unrhyw fath o dosturi tuag at y dihiryn cwbl ddrwg hwn.

  Gweld hefyd: Brwydr Olaf Beowulf: Pam Yw'r Pwysicaf?

  Edrychwch ar y trosiadau hyn am Grendel:

  • Efe oedd alltud yr Arglwydd ”: Fel creadur drwg, byddai yn erbyn Duw, ond y mae hyn yn perthyn i hanes Satan. Satan ei hun hefyd a fwriwyd allan gan Dduw, felly hefyd Grendel atrosiad am Satan?
  • yr Ysgrublaidd felltigedig Dduw ”: Eto mae Grendel yn cael ei gymharu â rhywbeth a wthiwyd o’r neilltu a’i fwrw ymaith gan Dduw, tebyg i Satan a’i finau
  • y cythraul ”: mae’r trosiad hwn ychydig yn gliriach, yn dangos mor ddrwg yw Grendel drwy ei alw’n gyfryw
  • >

  Mae llawer o drosiadau eraill yn britho’r gerdd, ond mae’r rhain yn help wrth ddangos i ni beth oedd cymeriad Grendel i fod. Tra bod Beowulf yn gymeriad tebyg i Dduw yn llawn daioni, Grendel yw'r cymeriad tebyg i Satan yn llawn tywyllwch a drygioni . Yn union fel yn y Beibl, mae Duw a Satan yn wrthwynebol, a da a drwg yn gyson mewn brwydr.

  Gwybodaeth Dalfyredig ar y Gerdd Epig Enwog

  Yn digwydd yn Sgandinafia yn y 6ed ganrif, mae'r cerdd epig yn disgrifio anturiaethau Beowulf, rhyfelwr ifanc . Bu'n rhaid i'r arwr hwn ymladd yn erbyn tri anghenfil trwy gydol y gerdd. Ysgrifennwyd y gerdd gyntaf gan awdur dienw yn yr Hen Saesneg, rhwng y blynyddoedd 975 i 1025, er mai stori lafar oedd yn cael ei hadrodd o un genhedlaeth i'r llall yn wreiddiol.

  Daeth i helpu'r Daniaid a oedd wedi wedi bod yn cael trafferth gyda'r anghenfil ers deuddeng mlynedd. Yna, mae'n ymladd yn erbyn mam yr anghenfil ac yn ennill anrhydedd a gwobrau. Pan ddaw'n frenin ei wlad ei hun, mae'n rhaid iddo ymladd draig yn ddiweddarach. Mae'r gerdd yn enghraifft wych o bwysigrwydd y côd arwrol a sifalri yn niwylliant yamser .

  Mae wedi rhoi cipolwg i ysgolheigion ar y gorffennol yn y rhan hon o'r byd. Mae'r gerdd unigryw a chyffrous hon wedi dod yn un o'r gweithiau llenyddol pwysicaf ar gyfer y byd gorllewinol.

  Casgliad

  Cymerwch olwg ar y prif bwyntiau am trosiadau yn Beowulf a gwmpesir yn yr erthygl uchod:

  • Mae trosiadau yn Beowulf i'w cael yn hawdd os oes rhywun yn gwybod sut i chwilio amdanynt
  • Cymariaethau a wneir rhwng dau beth yw trosiadau. Maent yn helpu i ychwanegu mwy o ddyfnder i waith ysgrifenedig ac yn helpu darllenwyr i weld mwy yn y stori a’r cymeriad
  • Defnyddir iaith ffigurol megis cyflythreniad a throsiad yn gyffredin iawn yn y gerdd hon
  • Un ffordd trosiadau yn cael eu defnyddio yw trwy kennings. Geiriau cyfansawdd neu ymadroddion yn lle’r gair gwreiddiol yw ceinciau: “whale-road” am y môr
  • Mae trosiadau eraill yn gwneud cymariaethau rhwng cymeriadau a lleoedd a rhywbeth arall
  • Tra bod llawer o drosiadau yn y gerdd , mae’r erthygl hon yn trafod trosiadau ar gyfer Heorot, neuadd y medd, Beowulf, yr arwr, a Grendel, yr anghenfil
  • Heorot yw “rhyfeddod y byd,” canolbwynt y gerdd a’i chalon a’i enaid yn y dechrau
  • Beowulf yw “tywysog daioni,” a wneir i ymddangos bron yn debyg i dduw yn ei alluoedd. Ef yw cynrychiolaeth popeth sy'n dda
  • Mae Grendel yn “allan yr Arglwydd” ac yn “gythraul pwerus”
  • Mae hefyd yn frwydr rhwng da adrygioni, yn cael ei ddangos trwy drosiadau!
  • Mae'n un o'r gweithiau llenyddol pwysicaf yn y byd gorllewinol
  • >

  Mae Beowulf yn llawn trosiadau, ac mae'r rhain yn helpu'r darllenwyr i deall yn well y cymeriadau a'u pwrpas yn y stori . Heb drosiadau, efallai y byddwn yn gweld Beowulf fel rhyfelwr cryf, ond gyda nhw, gallwn weld ei fod yn cynrychioli Duw a daioni. Hyd yn oed os yw trosiadau yn ddyrys ac weithiau'n rhwystredig, hebddynt, byddai llenyddiaeth a bywyd ychydig yn llai lliwgar.

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.