Nestor yn yr Iliad: Mytholeg Brenin Chwedlonol Pylos

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Nestor yn yr Iliad oedd brenin Pylos a oedd yn adnabyddus am ei ddoethineb a'i ddirnadaeth a fu'n gymorth i sawl cymeriad yn y gerdd epig, er bod peth o'i gyngor yn ddadleuol.

Roedd yn hysbys ei fod yn ddyn ysgogol ac ysbrydoledig a oedd yn rhoi areithiau ac yn helpu pobl. Parhewch i ddarllen yr erthygl hon i wybod popeth amdano.

Pwy Oedd Nestor?

Nestor yn yr Iliad oedd brenin Pylos y mae ei straeon ysbrydoledig helpu i yrru plot cerdd epig Homer. Roedd ar ochr y Groegiaid yn erbyn y Trojans ond roedd yn rhy hen i gymryd rhan yn y rhyfel felly ei gyfraniadau oedd ei chwedlau.

Anturiaethau Nestor

Pan oedd Nestor yn ifanc, y ddinas Dinistriwyd Pylos, felly cludwyd ef i dref hynafol Gerenia a dyna sut y cafodd yr enw Nestor y Gerenian. Yn ystod ei ieuenctid, bu'n ymwneud â rhai anturiaethau nodedig megis hela Baedd Calydonian.

Fel argonaut, cynorthwyodd Jason i adalw'r Cnu Aur ac ymladd yn erbyn y centaurs. Yn ddiweddarach, fe'i coronwyd yn Frenin Pylos ar ôl i'r arwr Groegaidd Heracles ddinistrio ei dad a'i frodyr a chwiorydd.

Gweld hefyd: Bucolig (Eclogues) – Virgil – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Oherwydd y drasiedi a ddigwyddodd i'w frodyr a'i dad, Apollo, duw cyfiawnder dwyfol, a roddodd iddo oes hir hyd ei drydedd genhedlaeth. Er fod Nestor yn hen erbyn dyfodiad Rhyfel Caerdroea, cymerodd ef a'i feibion ​​ran ynddo; ymladd ar ochryr Acheans.

Dangosodd Nestor beth arwriaeth er gwaethaf ei oedran uwch ac roedd yn adnabyddus am ei sgiliau llafar a chyngor. Pan fu Agamemnon ac Achilles yn ffraeo dros Briseis yn yr Iliad, chwaraeodd cyngor Nestor ran hollbwysig yn eu cymodi.

Yn yr Iliad, gorchmynnodd Nestor ei filwyr mewn brwydr drwy farchogaeth ei gerbyd o flaen yr Iliad. fyddin. Fodd bynnag, saethwyd un o'i geffylau a'i ladd gan saeth o fwa Paris, mab Priam. Roedd ganddo darian aur a chyfeiriwyd ato'n aml fel y marchog Gerenaidd.

Cwnsleriaid Nestor Patroclus

Gan ei fod yn enwog am ei ddoethineb, daeth Patroclus, ffrind gorau Achilleus i geisio cyngor gan fe. Dywedodd Nestor wrth Patroclus sut yr oedd y milwyr Achaean wedi dioddef colledion enfawr yn nwylo’r Trojans a’i gynghori i naill ai perswadio Achilleus i ddychwelyd i’r rhyfel neu i guddio’i hun fel Achilleus.

Gweld hefyd: Wilusa Dinas Ddirgel Troy

Patroclus aeth gyda'r olaf a chuddio ei hun fel Achilleus, digwyddiad a drodd y llanw wedi hynny o blaid y Groegiaid a helpu i ennill y rhyfel. Araith Nestor a ysgogodd Ajax Fawr i ymladd yn erbyn Hector a threfnu cadoediad dros dro.

Cynghorodd Nestor Antilochus

Yn ystod gemau angladd Patroclus, helpodd Nestor ei fab, Antilochus , dyfeisio strategaeth i ennill y ras cerbyd. Er bod manylion y strategaeth yn aneglur, daeth Antilochus yn ail o flaen Menelaus a gyhuddodd ygynt o dwyllo. Cred rhai ysgolheigion i Antilochus anwybyddu cyngor ei dad a dyna pam y daeth yn ail, fodd bynnag, mae eraill yn haeru mai cyngor Nestor a helpodd Antilochus i ddod yn ail er gwaethaf ei geffylau araf.

Nestor yn Cofio Ei Ras yn Bouprasion<8

Ar ddiwedd y ras, gwobrodd Achilleus Nestor er cof am Patroclus a rhoddodd Nestor araith hir yn adrodd pan gystadlodd yn y ras gerbydau yn ystod gemau angladd y Brenin Amarynkeus. Yn ôl iddo, enillodd bob cystadleuaeth ac eithrio'r ras gerbyd a gollodd i'r efeilliaid a adnabyddir fel Aktorione neu Molione.

Dywedodd fod yr efeilliaid wedi ennill y ras dim ond oherwydd eu bod yn ddwy ac ef oedd yr unig un. Roedd y strategaeth a fabwysiadwyd gan yr efeilliaid yn syml; daliodd un ohonynt ei gafael yn dynn ar awenau'r ceffylau a'r llall yn sbarduno'r bwystfilod gyda chwip.

Bu'r strategaeth hon gan yr efeilliaid yn gymorth i gadw'r cydbwysedd rhwng y cydbwysedd a chyflymder y ceffylau. Felly, enillasant heb aberthu y naill elfen am y llall. Mae hyn mewn gwrthgyferbyniad llwyr i Eumelos (cystadleuydd yn ystod gemau angladd Patroclus) a gafodd y ceffylau cyflymaf ond a gollodd y ras oherwydd na allai ei geffylau gydbwyso sefydlogrwydd â chyflymder.

Nestor's Cyngor Gwrthgyferbyniol

Fodd bynnag, ni ddaeth holl gyngor Nestor i fuddugoliaeth i'w gynulleidfa. Er enghraifft, pan dwyllodd Zeus y Groegiaid trwy roi abreuddwyd ffug o obaith i Frenin Mycenae, syrthiodd Nestor am y gamp ac anogodd y Groegiaid i frwydr . Fodd bynnag, dioddefodd y Groegiaid golledion trwm a thynnodd y fantol o blaid y Trojans.

Hefyd, yn Llyfr Pedwar yr Iliad, dywedodd Nestor wrth yr Achaeans am ddefnyddio technegau gwaywffon yn eu brwydr yn erbyn y Trojans. Darn o gyngor a brofodd yn drychinebus wrth i filwyr Achae ddioddef anafiadau trwm.

Pwy Yw Nestor yn yr Odyssey a Beth yw Rôl Nestor yn yr Iliad?

Ef yw y yr un peth â Nestor sy'n ymddangos yn yr Iliad a'i rôl yw adrodd hanes digwyddiadau'r gorffennol cyn rhyfel Caerdroea. Mae hefyd yn cymell y rhyfelwyr trwy ei areithiau hirwyntog o ddewrder a buddugoliaeth ar faes y gad.

Teulu Nestor

Tad Nestor oedd Brenin Neleus a'i mam oedd Brenhines Chloris , a hanai'n wreiddiol o Minyae. Yn ôl cyfrifon eraill, Polymede oedd mam Nestor. Mae gwraig Nestor yn amrywio yn dibynnu ar y myth; dywed rhai ei fod wedi priodi Eurydice, tywysoges Pylos tra bod eraill yn honni mai Anaxibia, merch Cratieus, oedd ei wraig.

Waeth pwy a briododd, bu gan Nestor naw o blant gan gynnwys Pisidice, Thrasymedes, Perseus, Peisistratus, Polycaste, ac Aretus. Y lleill oedd Echephron, Stratichus, ac Antilochus gyda hanesion diweddarach yn ychwanegu Epicaste, mam y bardd Homer.

Casgliad

Dymamae'r erthygl wedi ymdrin â teulu a rôl Nestor, cymeriad bach ond allweddol yn y gerdd epig yr Iliad. Dyma grynodeb o'r cyfan yr ydym wedi ei ddarllen hyd yn hyn:

  • Neileus y Brenin Pylos oedd tad Nestor ac roedd ei fam naill ai'n Chloris o Minyae neu'n Polymede, yn dibynnu ar ffynhonnell y myth .
  • Priododd naill ai Eurydice o Pylos neu Anaxibia, merch Craetius, a bu iddynt naw o blant gan gynnwys Antilochus, Aretus, Perseus, Polycaste, Echephron a Stratichus.
  • Cymerodd ran yn Rhyfel Caerdroea. ochr yn ochr â'i feibion ​​​​ac arwain y Pyliaid yn ei gerbyd ond saethwyd un o'i geffylau a'i ladd gan saeth o fwa Paris.
  • Sefydlodd cyngor Nestor i Patroclus ddigwyddiadau a fyddai'n arwain yn y pen draw at fuddugoliaeth y Groegiaid dros y Trojans er iddo gostio bywyd Patroclus.

Yng Ngemau angladd Patroclus, helpodd cyngor Nestor ei fab Antilochus i ddod yn ail a gwobrwywyd Nestor am ei henaint a doethineb. Er ei fod yn orwyllt ac yn tueddu i sôn am ei gyflawniadau ei hun yn ystod ei gyngor hirfaith, roedd ei gynulleidfa yn ei garu ac yn ei barchu'n fawr.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.