Ar bwy mae Zeus yn Ofni? Stori Zeus a Nyx

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Zeus yw brenin y duwiau Groegaidd a goruch-reolwr Olympus. Zeus yw'r duwdod goruchaf yng nghrefydd yr Hen Roeg ac fe'i gelwir hefyd yn Dad, duw'r taranau, neu'r “ cloud-gatherer ” oherwydd y gred oedd mai ef oedd yn rheoli'r awyr a'r tywydd. Gan ei fod mor bwerus, a allai Zeus ofni unrhyw un neu unrhyw beth mewn gwirionedd?

Nid oedd Zeus yn ofni bron dim. Fodd bynnag, roedd Zeus yn ofni Nyx, duwies y nos. Mae Nyx yn hŷn ac yn fwy pwerus na Zeus. Nid oes llawer yn hysbys am Nyx. Yn y myth enwocaf sy'n cynnwys Nyx, mae Zeus yn rhy ofnus i fynd i mewn i ogof Nyx rhag ofn ei chythruddo.

Beth Sy'n Bwysig Am Zeus?

Zeus, mab Cronus , proffwydwyd duw Titan amser, a Rhea, duwies Titan o ffrwythlondeb benywaidd, i fod y Duwiau mwyaf pwerus pan gafodd ei eni. Pan glywodd Cronus y broffwydoliaeth hon, daeth yn ofnus y byddai un o'i blant yn ei oddiweddyd a phenderfynodd lyncu ei holl blant.

Goroesodd Zeus oherwydd twyllodd Rhea Cronus i fwyta craig wedi'i lapio ynddi. blancedi yn lle babi Zeus. Llwyddodd Zeus a'r Olympiaid yn y pen draw i gymryd grym oddi ar Cronus a'r Titaniaid, ac ar eu buddugoliaeth, coronodd Zeus ei hun yn dduw'r awyr.

Mae'n bwysig nodi er bod Zeus yn cael ei ystyried yn duw pwysicaf ac efallai mwyaf pwerus , nid yw'n hollwybodol nac yn hollalluog. Mae hyn yn golygunad yw'n hollwybodol ( hollalluog ) nac yn holl-bwerus ( hollalluog ). Mewn gwirionedd, nid oes yr un o'r duwiau Groegaidd yn hollwybodol nac yn hollalluog; yn lle hynny, mae gan bob un ohonynt feysydd penodol o ddylanwad a grym. Nid yw'n anarferol i'r duwiau ymladd a thwyllo ei gilydd.

Yn ei deyrnasiad fel brenin y duwiau, cafodd Zeus ei dwyllo a'i wrthwynebu lawer gwaith ym myth Groeg gan dduwiau a dynion. Mae ei allu i gael ei dwyllo yn dangos nad yw'n holl-bwerus.

Cafodd ei awdurdod yn y pantheon ei herio'n fwyaf nodedig ar un achlysur pan rwymodd Hera, Athena a Poseidon Zeus i'w wely a cheisio meddiannu ei safle. fel arweinydd y duwiau. Tra bod Zeus yn gallu cael ei dwyllo a'i dwyllo, anaml y gwelwn ni Zeus yn ofnus neu'n ofni duw arall .

Pwy mae Zeus yn ei ofni?

Yn wir, mae yna un myth yn dangos bod Zeus yn ofni'r dduwies Nyx . Credir yn gyffredin mai Nyx yw'r unig dduwies y mae Zeus yn wirioneddol ofni amdani oherwydd ei bod yn hŷn ac yn fwy pwerus nag ef.

Mae hyn yn olrhain yn ôl i un stori lle Hera, gwraig Zeus a duwies priodas a genedigaeth, yn cydweithio â Hypnos, duw cwsg, i dwyllo Zeus. Dymunodd Hera gynllwynio yn erbyn Zeus, ac felly darbwyllodd Hypnos i roi ei gŵr i gysgu. Fodd bynnag, nid oedd Hypnos yn ddigon pwerus i analluogi Zeus yn llwyr.

Pan sylweddolodd Zeus beth wnaeth Hypnos, aeth ar ei ôl . Ceisiodd Hypnos lochesyn ogof ei fam Nyx, gan ganiatáu iddo ddianc rhag digofaint Zeus. Pam na aeth Zeus ar ôl Hypnos i ogof Nyx? Mae'r ateb yn syml: roedd arno ofn gwneud Nyx yn ddig.

Mae'r stori hon yn unigryw oherwydd nid yw Zeus fel arfer yn ofni gwylltio'r duwiau eraill neu'r duwiesau. Mewn gwirionedd, mae llawer o fythau yn cynnwys sefyllfaoedd lle mae duwiau neu ddynion yn ofni gwylltio Zeus.

Gweld hefyd: Athena yn Yr Odyssey: Gwaredwr Odysseus

Mae'r stori hon yn unigryw oherwydd ei bod yn dangos y Zeus, sydd fel arfer yn hollalluog, yn ofni digofaint duwies arall. Credir yn aml mai Nyx yw'r unig dduwies y mae Zeus yn ei hofni mewn gwirionedd.

Pwy yw Nyx?

Mae Nyx yn ffigwr dirgel braidd oherwydd anaml mae hi'n ymddangos yn y mytholeg y duwiau Groegaidd sydd wedi goroesi. Nyx yw duwies nos ac mae'n hŷn na Zeus a'r duwiau a duwiesau Olympaidd eraill.

Mae hynny oherwydd bod Nyx yn ferch i Chaos, y cyntaf o dduwiau Groegaidd i ddod i fodolaeth a'r dduwies sy'n cynrychioli awyr y ddaear. Mae hyn yn gwneud Nyx yn un o’r unarddeg Protogenoi, sy’n golygu “cyntaf-anedig.”

Rhoddodd anhrefn genedigaeth i Nyx a mab o’r enw Erebus, duw’r tywyllwch. Roedd Nyx ac Erebus gyda'i gilydd yn dwyn y drydedd genhedlaeth o Protogenoi, gan gynnwys Aether a Hemara. Mae Hemera , duw'r dydd, ac Aether, duwies y goleuni, yn wrthwynebol i'w rhieni, nos (Nyx) a thywyllwch (Erebus).

Yn ogystal ag Aether a Hemara, Credir hefyd mai Nyx ac Erebus yw'rrhieni llawer o dduwiau eraill nad ydynt yn cael eu hystyried yn Protogenoi, gan gynnwys yr Oneiroi (duwiau breuddwydion), y Keres (duwiesau marwolaeth dreisgar a chreulon), yr Hesperides (duwiesau nos a machlud), y Moirai (y Tynged), Geras (personoliaeth henaint), Oizys (duwies trallod), Momus (duw bai), Apate (duwies twyll), Eris (duwies cynnen), Nemesis (duwies dial), Philotes (duwies cyfeillgarwch), Hypnos (duw cwsg), Thanatos (efeilliaid Hypnos a duw marwolaeth).

Ac eithrio Philotes (cyfeillgarwch), y rhan fwyaf o rheol epil Nyx dros agweddau tywyllach bywyd. Mae Nyx yn byw yn Tartarus, dyfnder yr isfyd sy'n gysylltiedig yn bennaf â chosb dragwyddol. Mae llawer o'r duwiau tywyll eraill, megis Erebus, hefyd yn preswylio yn Tartarus.

Dywedir y byddai Nyx ac Erebus yn gadael Tartarus bob nos i gau allan y goleuni oddi wrth eu mab Aether (duw y dydd) . Yn y bore, byddai Nyx ac Erebus yn dychwelyd i'w cartref yn Tartarus tra byddai eu merch Hemara (duwies y goleuni) yn dod allan i sychu tywyllwch y nos a dod â golau i'r byd.

Tra yn ddiweddarach <1 Disodlodd> mythau Groeg rolau Aether a Hemara gyda duwiau fel Eos (duwies y wawr), Helios (duw'r haul) ac Apollo (duw'r goleuni), ni ddisodlwyd rôl Nyx gan dduw neu dduwies arall. Mae hyn yn dangos bod y Groegiaid yn dal i ddal Nyx yn uchelyn ei hystyried ac yn ei hystyried yn hynod bwerus.

Casgliad

Fel brenin y duwiau, Zeus yw'r mwyaf pwerus ymhlith yr Olympiaid. Mewn gwirionedd, roedd llawer yn ofni Zeus fel cosbwr nerthol i'r rhai a gyflawnodd gamweddau. Ymhlith ei gosbau enwocaf yr oedd Prometheus, a gondemniwyd i gael ei iau i gael ei fwyta gan eryr bob dydd fel cosb am roi tân i'r hil ddynol, a Sisyphus, a gondemniwyd i rolio carreg i fyny bryn yn yr Isfyd. am dragwyddoldeb cyfan fel cosb am ei dwyll.

Gweld hefyd: Themâu Oedipus Rex: Cysyniadau Amserol i Gynulleidfaoedd Ddoe a Heddiw

Tra bod Zeus yn wynebu cyfran deg o elynion , credir yn gyffredin mai'r unig dduwies Zeus oedd yn wirioneddol ofni oedd Nyx . Gan ei fod yn dduwies nos, mae Nyx yn cynrychioli popeth sy'n cael ei guddio neu ei orchuddio gan y tywyllwch. Dichon fod Zeus yn ofni nas gallai wybod na gweled ; pethau yn llechu dan orchudd tywyllwch y nos ac yn cael eu hamddiffyn gan Nyx.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.