Protogenoi: Y duwiau Groegaidd a Fodolaeth Cyn Dechreu'r Greadigaeth

John Campbell 04-04-2024
John Campbell

Y protogenoi yw'r duwiau primordial a fodolai cyn y Titaniaid a'r Olympiaid. Roedd y duwiau hyn yn cymryd rhan weithredol yng nghreadigaeth y cosmos ond ni chawsant eu haddoli.

Ymhellach, ni roddwyd rhinweddau dynol iddynt ychwaith ac felly nid oedd eu nodweddion corfforol yn hysbys mewn gwirionedd. Yn lle hynny, roedd y duwiau hyn yn symbol o gysyniadau haniaethol a lleoliadau daearyddol. I wybod mwy am y duwiau cenhedlaeth gyntaf hyn ym mytholeg Roeg , parhewch i ddarllen.

Yr Unarddeg Protogenoi Yn ôl Hesiod

Bardd Groegaidd oedd Hesiod a'r yn gyntaf i lunio rhestr o'r duwiau primordial yn ei waith a elwir y Theogony . Yn ôl Hesiod, y duwdod primordial cyntaf oedd Chaos, y cyflwr di-ffurf a di-siâp a ragflaenodd y greadigaeth. Yn union ar ôl Anrhefn daeth Gaia, ac yna Tartarus, Eros, Erebus, Hemera, a Nyx. Y duwiau hyn wedyn a gynhyrchodd y Titans a’r Cyclopes a esgorodd yn ei dro ar yr Olympiaid dan arweiniad Zeus.

Daeth gwaith Orpheus ar ôl rhestr Hesiod a chredwyd hyd yn oed ei fod yn an-Groegaidd oherwydd ei ddeuoliaeth. Yn y cyfamser, gwaith Hesiod yw y chwedloniaeth Roegaidd safonol a dderbynnir o sut y daeth y bydysawd i fodolaeth.

Yn ôl y bardd Groegaidd Orpheus, Phanes oedd y duwdod primordial cyntaf a ddilynwyd gan Chaos. Roedd Phanes yn gyfrifol am drefn y bydysawd cyn iddo ddisgyn i anhrefn. Roedd Phanes yn adnabyddus fel yyr ydym wedi darllen hyd yn hyn:

 • Yn ol Theogony Hesiod, sef y mwyaf poblogaidd, yr oedd un-ar-ddeg o dduwiau príodol, a daeth pedwar o honynt i fodolaeth ar eu pen eu hunain.
 • Yr oedd y pedwar hynny yn Anrhefn, ac yna'r Ddaear (Gaia), yna daeth Tartarus (abys dwfn o dan y Ddaear), ac yna Eros.
 • Yn ddiweddarach, rhoddodd Anhrefn enedigaeth i Nyx (Nos) ac Erebos (Tywyllwch) a roddodd enedigaeth yn eu tro. i Aether (Golau) a Hemera (Dydd).
 • Daeth Gaia allan Wranws ​​(Nef) a Pontus (Ocean) i gwblhau'r duwiau primordial ond Cronus yn ysbaddu Wranws ​​ac yn taflu ei semen i'r môr a gynhyrchodd Aphrodite.
 • Yr oedd Wranws ​​a Gaia yn rhoi genedigaeth i'r Titaniaid a esgorodd hefyd ar y duwiau Olympaidd a ddaeth yn dduwiau olaf ym myth yr olyniaeth Roegaidd. Myth creadigaeth Roegaidd, gwyddoch eu bod oll yn ymgais dyn i egluro tarddiad y bydysawd ac i wneud synnwyr ohono. dwyfoldeb daioni a goleuni.

  Anhrefn

  Duw oedd anhrefn a oedd yn personoli y gagendor rhwng y nefoedd a'r ddaear a'r niwl oedd o amgylch y ddaear. Yn ddiweddarach, mamodd Chaos y Nos a'r Tywyllwch ac yn ddiweddarach daeth yn nain i Aither, a Hemera. Mae'r gair 'Anrhefn' yn golygu bwlch neu bwl eang ac weithiau mae'n cynrychioli'r pydew di-ben-draw o dywyllwch tragwyddol a fodolai cyn y greadigaeth.

  Gaia

  Ar ôl Anrhefn daeth Gaia a wasanaethodd fel y symbol o'r ddaear a mam yr holl dduwiau, daeth Gaia yn sylfaen i bob bodolaeth ac yn dduwies holl anifeiliaid y tir.

  Gweld hefyd: Cawr 100 Llygaid – Argus Panoptes: Cawr Gwarcheidiol

  Wranws ​​

  Yna esgorodd Gaia ar Wranws ​​heb law. cyfatebol gwrywaidd, proses a elwir yn parthenogenesis. Yn ôl Hesiod, rhoddodd Wranws ​​duw'r Nefoedd (a oedd yn fab i Gaia) ynghyd â Gaia enedigaeth i'r Titaniaid, Cyclopes, Hecantochires, a'r Gigantes. Pan anwyd y Cyclopes a'r Hecantochires, yr oedd Wranws ​​yn eu casáu, ac a ddyfeisiodd gynllun i'w cuddio rhag Gaia.

  Pan na allai ddod o hyd i'w hiliogaeth, ymgynghorodd Gaia â'i phlant eraill i'w helpu i ddial ar ei cholled. Gwirfoddolodd Cronus, duw amser, a rhoddodd Gaia gryman fflint llwyd iddo. Pan ddaeth Wranws ​​yn ôl i Gaia i wneud cariad ati, cododd Cronus i fyny arnyn nhw a'i ysbaddu . Cynhyrchodd ysbaddiad Wranws ​​lawer o waed a ddefnyddiodd Gaia i greu'r Furies (duwiesau dial), y Cewri, a'r Meliae (nymffau).o'r onnen.

  Yna taflodd Cronus geilliau Wranws ​​i'r môr a gynhyrchodd Aphrodite, duwies cariad a harddwch erotig .

  Ourea

  Yr oedd yr Ourea yn fynyddoedd a ddygwyd allan gan Gaia, oll ar ei phen ei hun.

  Y rhain oedd:

  Athos, Aitna, Helikon , Kithairon, Nysos, Olympos o Thessaly, Olympos o Phrygia, Parnes a Tmolos. Sylwch mai enwau mynyddoedd mawr oedd y rhain i gyd a'u bod i gyd yn cael eu hystyried yn un duwdod primordial.

  Pontus

  Pontus oedd trydydd plentyn parthenogenig Gaia a oedd y duwdod a bersonolodd y se. a. Yn ddiweddarach, Gaia a hunodd gyda Pontus, ac a esgorodd ar Thaumas, Eurybia, Ceto, Phorcis, a Nereus; holl dduwiau'r môr.

  Tartaros

  Ar ôl Gaia daeth Tartaros, y duwdod a bersonolodd yr affwys fawr lle anfonwyd pobl ddrwg i'w barnu a'u poenydio ar ôl marwolaeth. Daeth Tartoros hefyd yn dwnsiwn lle carcharwyd y Titaniaid ar ôl iddynt gael eu dymchwel gan yr Olympiaid.

  Rhannuodd Tartaros a Gaia y sarff anferth Typhon a orweddodd yn ddiweddarach gyda Zeus drosodd. rheolaeth y bydysawd. Credid bob amser fod Tartaros yn is na'r ddaear ac yn gromen wrthdro a oedd yn wahanol i'r awyr.

  Eros

  Nesaf daeth duw rhyw a chariad, Eros , y mae ei enw yn golygu ' awydd '. Fel yr awgrymodd ei enw, Eros oedd yn gyfrifol am genhedlu yn y cosmos. Roedd ecredir ei fod y decaf o'r holl dduwiau primordial ac yn ymgorffori doethineb y duwiau a'r dynion. Yn theogony Orpheus, Phanes (enw arall ar Eros), oedd y duwdod primordial cyntaf a darddodd o'r 'wy byd'.

  Mae mytholegau eraill yn enwi Eros fel epil Ares ac Aphrodite a ddaeth yn aelod o'r erotes yn ddiweddarach – sawl duw Groegaidd yn gysylltiedig â rhyw a chariad . Ymhellach, gelwid Eros hefyd yn dduwies cariad a chyfeillgarwch ac fe'i parwyd yn ddiweddarach â Psyche, duwies yr enaid, mewn mythau Rhufeinig diweddarach.

  Erebus

  Erebus oedd y dwyfoldeb a bersonolodd dywyllwch a mab Chaos . Roedd yn chwaer i dduwdod primordial arall, Nyx, duwies y nos. Gyda'i chwaer Nyx, roedd Erebus yn dad i Aether (a bersonolodd yr awyr wych) a Hemera (a oedd yn symbol o ddiwrnod). Yn ogystal, personolwyd Erebus hefyd fel tiriogaeth o'r isfyd Groegaidd lle mae eneidiau ymadawedig yn mynd yn syth ar ôl marwolaeth.

  Nyx

  Nyx oedd duwies y nos a chydag Erebus , daeth yn fam i Hypnos (personeiddiad Cwsg) a Thanatos (personeiddiad Marwolaeth). Er na chrybwyllwyd hi'n aml mewn testunau Groeg hynafol, credwyd bod gan Nyx bwerau gwych yr oedd yr holl dduwiau yn eu hofni gan gynnwys Zeus. Cynhyrchodd Nyx hefyd bersonoliad Oneiroi (Breuddwydion), Oizys (Poen a Gofid), Nemesis (Dial), ay Tynged.

  Tartaros oedd cartref Nyx, lle bu'n byw gyda Hypnos a Thanatos. Credai'r Groegiaid hynafol fod Nyx yn niwl tywyll a oedd yn rhwystro golau'r haul. Cynrychiolwyd hi fel duwies asgellog neu wraig mewn cerbyd cerbyd gyda niwl tywyll o amgylch ei phen.

  Aether

  Fel y soniwyd eisoes, ganwyd Aether gan Erebus (tywyllwch) a Nyx (nos ). Roedd Aether yn symbol o'r awyr uwch llachar ac roedd yn wahanol i'w chwaer Hemera, personoliad Day. Gweithiodd y ddwy dduwdod ar y cyd i sicrhau bod digon o olau drwyddi draw a buont yn llywyddu ar weithgareddau dynol yn ystod y dydd.

  Hemera

  Hemera duwies Dydd , er a duwdod primordial, a anwyd gan Erebus a Nyx. Wrth egluro'r cysyniad o ddydd a nos, dywedodd Hesiod, tra bod Hemera, personoliad dydd yn croesi'r awyr, ei chwaer, Nyx, sy'n cynrychioli nos yn aros ei thro.

  Unwaith i Hemera orffen ei chwrs, roedd y ddau yn cyfarch ei gilydd yna cymerodd Nyx ei chwrs hefyd. Nid oedd y ddau byth yn cael aros gyda'i gilydd ar y ddaear a dyna pam y mae nos a dydd.

  Hemera yn dal golau llachar yn ei dwylo a helpodd pawb pobl i weld yn glir yn ystod y dydd. Roedd Nyx, ar y llaw arall, yn dal cwsg yn ei dwylo ac fe'i chwythodd ar bobl gan achosi iddynt syrthio i gysgu. Roedd Hemera hefyd yn wraig i Aether, dwyfoldeb primordial yr awyr uwch llachar. Rhai mythau hefydei chysylltu ag Eon a Hera, duwiesau'r wawr a'r nef.

  Protogenoi Eraill

  Y Protogenoi yn ôl Homer

  Nid Theogony Hesiod oedd yr unig un a fanylodd ar y creu'r Cosmos. Rhoddodd awdur yr Iliad, Homer hefyd ei hanes ei hun o chwedl y creu, er ei fod yn fyrrach na chwedl Hesiod. Yn ôl Homer, rhoddodd Oceanus ac yn ôl pob tebyg Tethys enedigaeth i’r holl dduwiau eraill yr oedd y Groegiaid yn eu haddoli. Fodd bynnag, ym mytholeg Roegaidd boblogaidd, roedd Oceanus a Tethys yn Titaniaid ac yn ddisgynyddion i'r duwiau Wranws ​​a Gaia.

  Y Protogenoi Yn ôl Alcman

  Bardd Groegaidd hynafol oedd Alcman a gredai mai Thetis yn hytrach oedd y duwdod cyntaf ac fe silio duwiau eraill fel poros (llwybr), tekmor (marciwr), a sgotos (tywyllwch). Roedd Poros yn gynrychioliad o wrthun a defnyddioldeb tra bod Tekmor yn symbol o derfyn bywyd.

  Fodd bynnag, yn ddiweddarach, daeth Tekmor i gysylltiad â thynged a deallwyd na ellid newid beth bynnag a orchmynnodd hi, hyd yn oed gan y duwiau. Roedd Skotos yn personoli tywyllwch ac yn cyfateb i Erebus yn Theogony Hesiod.

  Y Duwiau Cyntaf Yn ôl Orpheus

  Fel y soniwyd eisoes, roedd Orpheus, y bardd Groegaidd, yn meddwl mai Nyx oedd y cyntaf duwdod primordial a roddodd enedigaeth i lawer o dduwiau eraill yn ddiweddarach. Mae traddodiadau Orffig eraill yn gosod Phanes fel y duwdod primordial cyntaf i ddeor ohonoyr wy cosmig.

  Duwiau pennaf Yn ôl Aristophanes

  Ddramodydd oedd Aristophanes a ysgrifennodd mai Nyx oedd y duwdod primordial cyntaf a silio'r duw Eros o wy.

  Protogenoi Yn ôl Pherecydes o Syros

  Ym marn Pherecydes (athronydd Groegaidd), roedd tair egwyddor yn bodoli cyn y greadigaeth ac yn bodoli erioed. Y cyntaf oedd Zas (Zeus), a ddilynwyd gan Chthonie (Earth), ac yna daeth Chronos (Amser).

  Gweld hefyd: Themâu yn yr Aeneid: Archwilio Syniadau yn y Gerdd Epig Ladin

  Roedd Zeus yn bwer oedd yn personoli creadigrwydd a rhywioldeb gwrywaidd yn union fel Eros yn theogony Orpheus. Dysgodd Pherecydes fod semen Chronos yn tarddu o'r duwiau eraill ar ôl llunio tân, aer, a dŵr o'i had (semen) a'u gadael mewn pum pant.

  Unwaith y ffurfiwyd y duwiau, aethant i gyd i'w cartrefi ar wahân gyda'r duwiau tân yn trigo yn Wranws ​​(Awyr) ac Aither (Awyr Uchaf llachar). Arhosodd duwiau'r gwynt yn Tartaros ac aeth y duwiau dŵr i Chaos tra roedd duwiau'r tywyllwch yn byw yn Nyx. Yna priododd Zas, Eros erbyn hyn, â Chthonie mewn gwledd briodas fawr tra bod y ddaear yn ffynnu.

  Empedocles’ Protogenoi

  Athronydd Groegaidd arall a geisiodd egluro tarddiad y bydysawd oedd Empedocles o Akragas. Roedd o'r farn bod y bydysawd wedi'i lunio allan o ddau bŵer sef Philotes (Cariad) a Neikos (Strife) . Yna creodd y pwerau hyn y bydysawd gan ddefnyddio'r pedwarelfennau o aer, dŵr, tân, a gwynt. Yna cysylltodd y pedair elfen hyn â Zeus, Hera, Aidoneus, a Nestis.

  Sut y dymchwelodd y Titaniaid y Protogenoi

  Y Titans oedd y 12 epil (chwe gwryw a chwe benyw) o dduwiau primordial Uranus a Gaia. Y gwrywod oedd Oceanus, Crius, Hyperion, Iapetus, Coeus, a Cronus a'r Titaniaid benywaidd oedd Themis, Phoebe, Tethys, Mnemosyne, Rhea, a Theia. Priododd Cronus â Rhea a rhoddodd y ddau enedigaeth i'r Olympiaid cyntaf Zeus, Hades, Poseidon, Hestia, Demeter, a Hera.

  Fel y soniwyd yn gynharach, dymchwelodd Cronus ei dad fel y brenin trwy ei ysbaddu a thaflu ei had i ffwrdd. . Felly, daeth yn Frenin y Titaniaid a phriododd ei chwaer hynaf Rhea a gyda'i gilydd esgorodd y cwpl i'r Olympiaid cyntaf . Fodd bynnag, rhybuddiodd ei rieni ef y byddai un o'i blant yn ei ddymchwel yn union fel y gwnaeth i'w dad, Wranws, felly dyfeisiodd Cronus gynllun. Penderfynodd lyncu ei holl blant, wedi iddynt gael eu geni, er mwyn atal y felltith oedd ar fin digwydd.

  Dysgodd Rhea am gynlluniau cyfeiliornus ei gŵr felly cymerodd ei mab cyntaf, Zeus, i ynys Creta a chuddio ef yno. Yna lapiodd garreg mewn dillad swaddling a'i chyflwyno i'w gŵr gan gymryd arno mai Zeus ydoedd. Llyncodd Cronus y graig gan feddwl mai Zeus ydoedd, felly arbedwyd bywyd Zeus . Unwaith y tyfodd Zeus i fyny gofynnodd i'w dad wneudiddo ei gludydd cwpan lle cymysgodd ddiod i win y tad gan achosi iddo chwydu ei holl frodyr a chwiorydd.

  Yr Olympiaid yn dial ar y Protogenoi

  Yna roedd Zeus a'i frodyr a chwiorydd yn yn cyd-fynd â'r Cyclopes a Hencantochires (holl blant Wranws) i ymladd yn erbyn Cronus. Roedd y Cyclopes yn llunio taranau a mellt i Zeus a'r Hecantochires ddefnyddio eu dwylo niferus i daflu cerrig. Roedd Themis a Prometheus (pob Titan) yn gysylltiedig â Zeus tra bod gweddill y Titans yn ymladd dros Cronus. Parhaodd yr ymladd rhwng yr Olympiaid (duwiau) a'r Titaniaid am 10 mlynedd gyda Zeus a'r Olympiaid yn dod i'r amlwg fel enillwyr.

  Yna caeodd Zeus y Titaniaid a ymladdodd â Cronus y tu ôl i fariau yn Tartarus a gosod yr Hencantochires yn warchodwyr drosodd. nhw. Am ei rôl yn y rhyfel yn erbyn Zeus, cafodd Atlas (a Titan), y baich trwm o gynnal yr awyr. Mewn fersiynau eraill o'r myth, mae Zeus yn rhyddhau'r Titans .

  Ynganiad Protogenoi

  Ynganiad y gair Groeg sy'n golygu ' duwiau cyntaf ' fel a ganlyn:

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.