Ble Mae Duwiau'n Byw ac yn Anadlu Ym Mytholegau'r Byd?

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Ble mae duwiau yn byw? Mae'r cwestiwn hwn wedi cael ei ofyn sawl gwaith ac mae'r atebion ychydig yn aneglur. Y rheswm am hyn yw bod llawer o wahanol fytholegau yn y byd ac ym mhob mytholeg, mae'r duwiau, duwiesau, eu plant, a chreaduriaid yn byw mewn gwahanol leoedd neu deyrnasoedd.

Mae pob un o'r lleoedd hyn yn dal le annwyl iawn yng nghalonnau dilynwyr y chwedloniaeth honno. Yma rydyn ni'n dod â'r holl wybodaeth i chi am wahanol leoedd lle mae'r duwiau a'r duwiesau o chwedloniaeth Roegaidd, Rufeinig a Norsaidd yn byw.

Ble Mae Duwiau'n Byw?

Mae Duwiau'n byw mewn gwahanol leoedd, mewn amrywiol mytholegau. Ym mytholeg Roeg a Rhufain, maen nhw yn byw ar Fynydd Olympus. Ym mytholeg Japan yn byw yn Takamagahara, ac roedd duwiau Llychlynnaidd yn byw yn Asgard. Fodd bynnag, roedd rhai duwiau'n cerdded ar y planhigyn, rhai yn uwch na'r awyr ac eraill o dan y ddaear.

Mytholeg Roeg

Ym mytholeg Roeg, roedd yr holl dduwiau a duwiesau yn byw ar Fynydd Olympus, sef yn cael ei ddisgrifio fel y mynydd mwyaf n yng nghanol gofod nefol, ymhell uwchlaw'r awyr. Mae pob mytholeg wedi cael eu hamser yn y goleuni ac enwogrwydd ymhlith eu pobl ond roedd rhai ohonynt yn sefyll allan ac yn parhau i fod yn enwog.

Dechreuodd mytholeg Groeg gyda y Titans sef y duwiau cyntaf erioed yn ôl y chwedloniaeth i reoli'r bydysawd nes i'r Olympiaid eu hymladd a'u hennill. Yna bu yr Olympiaid yn byw ar ymynydd Olympus a'r Titaniaid naill ai'n cael eu lladd neu eu dal.

O'r mynydd, roedd y duwiau a'r duwiesau Olympaidd yn rheoli'r bodau dynol ar y Ddaear. Mae llawer o enghreifftiau yn cael eu hesbonio yn y llenyddiaeth lle mae'r duwiau a duwiesau a ddaeth â bodau dynol a chreaduriaid eraill o'r Ddaear i'r mynydd.

Crybwyllir y mynydd yn aml iawn gan Homer yn ei lyfr, yr Iliad. Gan fod Homer yn un o feirdd mwyaf mawreddog ac adnabyddus mytholeg Roeg, ni ellir gwadu na chymryd ei eiriau fel rhai ffug.

Ni ddisgrifir nodweddion ffisegol y mynydd gan unrhyw fardd Groegaidd yn eu gweithiau. Yr unig wybodaeth sydd ar gael o'r llenyddiaeth yw fod y mynydd yn anhygoel o fawr ac eang ei fod yn gartref i balasau afradlon amryw o dduwiau, duwiesau, eu morwynion a'u morwynion, a chreaduriaid gwahanol ereill. Mae gan y mynydd hefyd afonydd rhedegog o ddŵr croyw a phob ffrwyth posib arno. Swnio fel nefoedd yng nghanol unman i dduwiau a duwiesau Groeg.

Mytholeg Rufeinig

Mae gan fytholeg Groeg a Rhufeinig lawer yn gyffredin. Oddi wrth y duwiau, duwiesau, creaduriaid, a rhai digwyddiadau mae pethau cyffredin eraill hefyd. Mae'r ddwy fytholeg yn cytuno ac yn egluro bod eu duwiau yn byw ar Fynydd Olympus. Mae gan yr un mynydd afonydd yn llifo a phob coeden ffrwythau bosibl arno.

Does dim llawer o wahaniaeth rhwng y ddwy fytholeg.Mae'r ddau yn dilyn Zeus fel duwdod pwysicaf a goruchaf fytholeg a Hera fel ei wraig. Yr unig wahaniaeth sydd yn bod yn enwau y rhan fwyaf o dduwiau, duwiesau, a chreaduriaid. Gall hyn fod oherwydd y gwahanol feirdd a ysgrifennodd y chwedlau a hefyd y gwahaniaethau daearyddol rhwng y ddwy dalaith.

Mytholeg Japan

Mae'r duwiau a duwiesau ym mytholeg Japan yn byw mewn lle o'r enw Takamagahara. Mae'r fytholeg hon yn llawn o greaduriaid a chymeriadau amrywiol ynghyd â chwedlau a mythau anhygoel. Er gwaethaf hynny, nid yw'r fytholeg hon yn lleiaf enwog ymhlith y grŵp oherwydd nid oes llawer o bobl wedi cyfieithu'r holl fytholeg wreiddiol i unrhyw iaith heblaw Japaneeg felly mae rhwystr iaith sylweddol.

Serch hynny, gelwir y Takamagahara hefyd yn

1> uchel wastadedd y nef neu wastadedd y nefoeddyw lle duwiau. Mae'r lle wedi'i gysylltu â'r Ddaear gyda phont o'r enw Ame-no-ukihashi neu wedi'i chyfieithu'n fras i bont arnofio y nefoedd. Yn ôl mytholeg a llên gwerin Japan, mae'r holl dduwiau, duwiesau, eu disgynyddion, a chreaduriaid yn byw yn Takamagahara ac yn esgyn i'r Ddaear trwy bont Ame-no-ukihashi.Ni allai unrhyw enaid dynol byth fynd i mewn i wastadedd uchel nefoedd heb gwmni na chaniatâd y duwiau dwyfol.

Ceisiodd rhai o'r ysgolheigion Japaneaidd sy'n credu'n llwyr mewn mytholeg darganfyddwch union leoliad y Takamagahara yn y byd a'r bydysawd heddiw. Cawsant eu gwneud yn hwyl a wadwyd unrhyw hygrededd oherwydd yn ôl ysgolheigion eraill, mythau yn unig yw'r rhain ac nid ydynt yn cynnwys unrhyw wirionedd iddynt. Serch hynny, fe ddylai rhywun gredu ym mha beth bynnag a fynnant os yw'n rhoi heddwch a hapusrwydd iddynt.

Mytholeg Norseaidd

Mae duwiau a duwiesau mytholeg Norsaidd yn byw yn Asgard sef y Llychlynnaidd sy'n cyfateb i Olympus mynydd. Yn ôl y chwedl, mae Asgard wedi'i rannu ymhellach yn 12 o deyrnasoedd, pob un â phwrpas penodol. Yr enwocaf o'r teyrnasoedd hyn yw Valhalla, man gorffwys Odin a'i ryfelwyr. Mae'r teyrnasoedd eraill yn cynnwys Thrudheim, teyrnas Thor, a Breidablik, lle Balder.

Dim ond pont o'r enw Bifrost oedd yn cael ei gwarchod yn drwm gan filwyr Asgardiaidd oedd yn bosib cyrraedd y tiroedd o'r Ddaear. Mytholeg Norsaidd sydd â y straeon a'r digwyddiadau mwyaf diddorol . Mae Odin yn cyfateb i Zeus Norsaidd ac mae ganddo'r pŵer eithaf dros bopeth. Mae ei feibion ​​Thor, duw'r mellt, a Loki, duw drygioni hefyd yn enwog iawn mewn chwedloniaeth.

Uchod yr oedd lleoedd byw duwiau o wahanol fytholegau. Mae wedi bod yn arferol erioed bod duwiau a duwiesau yn byw mewn lleoedd sy'n uchel yn yr awyr. Mae ganddyn nhw balasau enfawr, wedi'u haddurno â deunyddiau gwerthfawr a bwydydd egsotig. Ar y llaw arall, mae rhai yn isel iawn i'r Ddaear,yn ffigurol ac yn llythrennol, mae duwiau a duwiesau hefyd yn bodoli sy'n byw fel y gweddill ohonom.

Mae duwiau a duwiesau wedi cael eu haddoli a'u gweddïo o ddechrau amser. Creodd pobl dduwiau dirifedi i wneud eu bywydau yn haws a dyma lle dechreuodd y chwedlau. Mae'r cysyniad o Dduw wedi'i wreiddio mor ddwfn.

FAQ

I Ble Mae Duwiau'n Mynd Pan Fyddan nhw Marw Ym Mytholeg Roeg?

Pan mae'r duwiau Groegaidd yn marw, maen nhw'n mynd i'r Isfyd sy'n dod o dan awdurdodaeth Hades. Mae Hades yn frawd i Zeus ac mae'n dduw Olympaidd. Ef yw rheolwr yr Isfyd a duw'r meirw.

Ydy Duwiau'n Byw ar y Ddaear?

Mae hyn yn dibynnu ar y chwedloniaeth dan sylw. Yn ôl rhai mytholegau, mae eu duwiau yn byw uwchben yr awyr ac mae eraill yn honni bod eu duwiau yn byw ar y Ddaear yn eu plith. Er enghraifft, dywed chwedloniaeth India fod eu duwiau yn cerdded yn eu plith ac yn byw ar y Ddaear.

A yw Valhalla Real?

Os ydych yn credu mewn mytholeg Norsaidd ac yn rhyfelwr Llychlynnaidd, felly ydy, mae Valhalla yn real ac yn aros amdanoch chi. Os o unrhyw siawns nad ydych chi, felly na, nid yw Valhalla yn real.

Casgliadau

Mae duwiau a duwiesau gan amlaf yn byw yn uchel yn y cymylau lle nad oes neb yn gallu eu gweld ond maen nhw'n gallu gweld pob un. ychydig o fanylion am y Ddaear a'r hyn sy'n digwydd gyda'u dynion creedig. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n siarad am fannau byw duwiau a duwiesau o rai o'r rhai mwyaf yn y bydmytholegau enwog. Y mytholegau hyn yw'r mytholegau Groegaidd, Rhufeinig, Japaneaidd a Norsaidd. Dyma'r pwyntiau a fydd yn crynhoi'r erthygl:

Gweld hefyd: Duw Groeg Glaw, Taranau, ac Awyr: Zeus
  • Mae llawer o wahanol fytholegau yn y byd ac ym mhob mytholeg, sef y duwiau, duwiesau, eu plant, a mae creaduriaid yn byw mewn gwahanol leoedd neu deyrnasoedd. Mae rhai yn byw uwchben yr awyr tra bod rhai yn credu bod eu duwiau yn cerdded yn eu plith ac yn byw ar y Ddaear.
  • Mae llawer o debygrwydd rhwng y chwedlau Groegaidd a Rhufeinig. Mae'r duwiau, duwiesau, a'u plant, i gyd yn byw ar y mynydd mawr Olympus sydd wedi'i leoli yng nghanol bodolaeth nefol. Mae'r mynydd hwn yn afradlon ym mhobman ac mae ganddo balasau bron yr holl dduwiau a duwiesau Olympaidd a enillodd y Titanomachy.
  • Ym mytholeg Japan, mae'r duwiau a'r duwiesau yn byw yn Takamagahara, gwastadedd y nefoedd uchel. Dim ond trwy bont o'r enw Ame-no-ukihashi y gellir cyrraedd y lle. Mae'r lle hefyd yn gartref i lawer o wahanol greaduriaid a bwystfilod.
  • Ym mytholeg Norseg, mae'r holl dduwiau a duwiesau yn byw mewn teyrnas o'r enw Agard sydd wedi'i rhannu'n 12 cangen. Rhai o'r canghennau enwocaf yw Valhalla lle mae Odin yn byw gyda'i filwyr ac yn paratoi ar gyfer diwedd oes, Thrudheimis deyrnas Thor, a Breidablik lle byw Balder.

Pob duw a duwies â lleoedd byw unigryw mewn gwahanolmytholegau heblaw mytholegau Groegaidd a Rhufeinig oherwydd bod ganddynt yr un mynydd i'w duwiau. Yma rydym yn dod at ddiwedd yr erthygl. Gobeithiwn y daethoch o hyd i bopeth yr oeddech yn chwilio amdano a mwy.

Gweld hefyd: Nestor yn yr Iliad: Mytholeg Brenin Chwedlonol Pylos

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.