Ynys y LotusEaters: Odyssey Drug Island

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Djerba oedd lloer y bwytawyr lotws, ynys Odyssey , lle tyfodd planhigion lotws caethiwus. Daeth Odysseus ar draws y bwytawyr lotws ar ei daith hir adref.

Cynigon nhw fwyd iddo ef a'i ddynion. Ond, yn anadnabyddus iddynt, yr oedd y lotws yr oeddynt oll yn cnoi yn ddedwydd arno yn eu tynu o bob chwantau, gan adael dim ond yr ysfa i amlyncu'r ffrwyth.

Cawsant eu caethiwo ar ynys lle'r oedd amser i'w weld yn angof. Er mwyn deall hyn ymhellach, rhaid inni fynd yn ôl i daith Odysseus i Ithaca.

Taith Odysseus Yn ôl i Ithaca

Mae rhyfel Troy wedi dod i ben, gan adael y wlad yn wastraff a dynion sydd wedi goroesi i dychwelyd i'w cartrefi. Mae Odysseus, ffrind Agamemnon ac un o arwyr y rhyfel, yn casglu ei wŷr ac yn teithio yn ôl i fro ei febyd, Ithaca .

Cyrhaeddant gyntaf yr Ynys o'r enw Ismaros, gwlad y Cicones, lle maent yn casglu bwyd a dŵr. Yna, ysbeilio'r trefi gan gymryd eu dognau ac aur, gan siomi'r duwiau y cafodd ffafr ganddynt yn gyntaf.

Gweld hefyd: Duwies Styx: Duwies Llwon yn Afon Styx

Y mae Odysseus a'i wŷr yn caethiwo'r dynion ac yn gwahanu'r merched, gan gymryd beth bynnag sydd i'w gymryd a gadael dim. chwith i'r pentrefwyr. Mae ein harwr yn rhybuddio ei wŷr ac yn erfyn arnynt i adael ar unwaith, ond bu ei wŷr yn ystyfnig a gwledda hyd y bore.

Daeth y Cicones yn ôl gyda niferoedd mawr, gan ymosod ar Odysseus a'i wŷr , a achosodd hynny nifer o anafusion ar eu rhan. Yr oedd yn anprin y llwyddasant i ddianc rhag ymosodiad.

Taith i Djerba

Mae Zeus, duw'r awyr, mewn siom llwyr, yn anfon storm ar eu ffordd yn eu cosbi am eu gweithredoedd yn Ismaros. Mae’r môr gwyllt yn her i Odysseus a’i ddynion, gan eu gorfodi i ddocio yn yr Ynys gyfagos, Djerba .

Mae’r ynys oddi ar arfordir Tiwnisia yn gartref i’r bodau addfwyn sy’n bwyta ffrwythau yn unig o'r planhigyn lotws; felly, fe'i gelwid y lotus-eaters land. Mae Odysseus, dyn sydd eto i ddysgu o'i gamgymeriadau yn y gorffennol, yn ymddiried yn ei ddynion ac yn eu hanfon i gyfarch y rhai sy'n bwyta lotws. Er mawr siom iddo, mae nifer o oriau'n mynd heibio heb olwg na swn gan y dynion a anfonwyd ganddo.

Gwlad y Lotus-eaters

Cyrhaedda'r dynion yn lloer y lotus- bwytawyr a chyfarch trigolion y wlad . Mae’r gwesteiwyr croesawgar, y lotophages, yn cynnig bwyd a dŵr i ddynion Odysseus. Aeth nifer o oriau heibio, ac yn fuan ni allai Odysseus aros mwyach.

Mae'n gorymdeithio at ei ddynion ac yn gweld y cyflwr meddwol yr oeddent ynddo. Gwrthodasant adael yr ynys a dim ond eisiau bwyta ffrwyth y planhigyn lotws . Odysseus yn llusgo ei wŷr yn ôl, gan eu clymu wrth y cwch, a hwylio unwaith eto.

Pwy Yw'r Lotus-eaters

Mae'r lotophages neu'r bwytawyr lotws yn dod o ynys ym Môr y Canoldir a elwir Djerba ; nid ydynt yn gwrthwynebu gwŷr Odysseus ac yn eu croesawu â breichiau agored. Y maent wedi eu hysgrifenu felsloths sy'n gwneud dim ac yn dymuno dim ond bwyta'r planhigyn lotws.

Gwŷr Odysseus yn gwledda gyda'r bwytawyr lotws, gan lyncu'r ffrwyth enwog, ac felly yn gweld yn colli eu holl chwantau i fynd adref. Cawsant eu tynnu o'u nodau, gan ddioddef ffrwyth caethiwus y lotus.

Gweld hefyd: Sut Mae Grendel yn Edrych? Dadansoddiad Manwl

Yn union fel y bwytawyr lotws, aeth y dynion yn ddiog ac nid oeddent yn dymuno dim byd ond y ffrwythau lotus . Yr oedd eu caethiwed mor gryf fel y bu'n rhaid i Odysseus, a deimlai fod rhywbeth o'i le o'r ffrwyth, lusgo ei wŷr yn ôl at eu llong a'u cadwyno i'w hatal rhag dod byth yn ôl i'r Ynys.

Y Lotus Fruit yn Yr Odyssey

Yn yr iaith Roeg, mae “Lotos” yn cyfeirio at amrywiaeth o blanhigion, felly roedd y prydau bwyd a fwytawyd gan y bwytawyr lotws yn anhysbys . Roedd y planhigyn sy'n endemig i'r ynys ym Môr y Canoldir yn rhithbeiriol, yn gaethiwus i unrhyw un oedd yn ei flasu.

Felly, tybir mai'r Ziziphus lotus ydoedd. Mewn rhai cyfrifon, disgrifiwyd y planhigyn fel ffrwyth neu babi persimmon oherwydd natur gaethiwus yr hadau.

Mae dadl ynghylch y blodyn lotws fel gwrthrych sy’n adlewyrchu ac yn ymroi i bleser rhywun. Y rheswm yr effeithiwyd yn fawr ar ddynion Odysseus oedd pob un o’u dyheadau unigryw . Ychwanegwyd at hyn wedyn gan yr ofn ac, yn fwyaf tebygol, yr hiraeth am gartref.

Efallai y daw hyn i ffwrdd fel tipyn o baradocs, ond y boddhad ar unwaith o bleser a chysurbod yn sicr o'r planhigyn yn ymddangos i fod yr hyn ei ddynion angen. Dim ond unigolion sy'n dyheu am gysur oedd y bwytawyr lotws a ddarluniwyd - yn yr achos hwn, un tragwyddol.

Natur Symbolaidd y Planhigyn

Mae symbolaeth y blodyn lotws yn cynrychioli a gwrthdaro y mae'n rhaid i Odysseus a'i ddynion ei wynebu, y pechod o ddiogni . Mae'r rhai sy'n amlyncu'r planhigyn yn dod yn grŵp o bobl sydd wedi anghofio eu pwrpas mewn bywyd, gan ddiystyru eu rolau yn llwyr a chreu llwybr i blesio eu hunain yn unig. Yn y bôn maen nhw'n rhoi'r gorau i'w bywydau ac yn ildio i'r difaterwch heddychlon a ddaw yn sgil ffrwyth lotws.

Mae amser Odysseus yn y Djerba yn rhybudd ac yn rhagfynegi ymddygiad caethiwus i'r gynulleidfa ac Odysseus. Pe bai wedi amlyncu'r planhigyn, ni fyddai wedi bod ag unrhyw awydd dychwelyd i Ithaca, gan ddod â'i daith i ben a pheryglu ei gartref a'i deulu.

Mae hyn yn effeithio ar y gynulleidfa mewn modd rhybudd, gan ein rhybuddio rhag temtasiwn a pheryglon anghofio ein hunain a'n nodau . Pe bai rhywun yn dioddef temtasiynau rhai caethiwed, ni fyddem yn well na bwytawyr lotws. Mae eu hymddygiad a'u diffyg awydd mewn bywyd yn ein hannog ni i gwestiynu pwy oedden nhw o'r blaen, yn anffodus yn baglu ar y ffrwythau.

Brwydr Odysseus yn Djerba

Bwytawyr lotws, sy'n adnabyddus am eu syrthni. narcosis, yn ddrwg yng ngolwg Odysseus oherwydd y lotwseffeithiau ffrwythau. Gwnaethant ei wŷr yn anghofus a blinedig, gan eu gadael yn y cyflwr difaterwch dedwydd parhaus.

Odysseus, sydd wedi mynd trwy nifer o dreialon ac sydd wedi'i ysgrifennu i fynd trwy beryglon gwaeth, sy'n canfod gwlad y lotophages fwyaf peryglus oll.

Fel arwr i'w bobl, mae Odysseus yn deyrngar ac yn ddyfal; mae'n gosod lles a lles ei deulu a'i wŷr uwchlaw ei ei hun. Dychwelyd i Ithaca nid yn unig yw ei ddymuniad calonog ond hefyd ei ddyledswydd ddinesig fel eu brenin.

Felly cael eich tynnu yn rymus ac yn ddiarwybod i bwy ydoedd fel person; mae cael ei dynnu o'i ewyllys diwyro a gollwng yr holl galedi a wynebodd ac y mae'n rhaid iddo'i wynebu yn gryndod ac yn demtasiwn i'w feddwl, a themtasiwn yw ei ofn pennaf.

The Lotus-eaters ac Odysseus

Fel y soniwyd yn flaenorol, Roedd Odysseus yn ddyn dyledus, yn cyflawni gweithredoedd dewr gan fod ei ddynion yn parhau i fod yn oddefol rhag effaith bwyta'r planhigyn lotws . O safbwynt cychwynnol, gellir gweld Odysseus yn arwr clodwiw.

Ond, gellir ystyried ei ddyletswydd hefyd yn weithred orfodol i gael dilysiad, wedi'i chwyddo o bosibl gan ei ofn o gael ei anwybyddu gan y bobl - heb anghofio ychwanegu cyfrifoldeb a disgwyliadau oddi wrth ei ddynion a'u teuluoedd.

Mae diwylliant/llenyddiaeth fodern yn creu cyfrwng hardd sy'n cyfosod sut mae pobl yn dadansoddi testunau, gan gymryd i mewnsafbwyntiau eithafol sy'n rhyfedd yn gwneud synnwyr pan fydd disgwrs iawn wedi'i roi.

Mae hyn yn llawer mwy presennol ar gyfer testun canonaidd fel Odysseus oherwydd nid yw'n gwbl seiliedig ar ffeithiau. Eto i gyd, ni ellir chwalu persbectif ffuglennol - felly, y nifer helaeth o ddehongliadau wrth i ysgolheigion edrych yn ôl ar hyn.

Y Lotus Fruit and Modern Culture

Yn y diwylliant modern , gall dibyniaeth amrywio, yn amrywio o gyffuriau anghyfreithlon i gwmni i ffonau llaw a hyd yn oed gamblo . Yn Percy Jackson gan Rick Riordan, nid yw’r bwytawyr lotws yn endemig i Djerba ond yn byw yn ninas pechod, Las Vegas.

Yn eironig mae tref Sin yn gartref i’r sloths pechadurus; maent yn gweini eu cyffuriau, gan ddal nifer o bobl yn eu Casino lle nad oes gan rywun fawr ddim cysyniad o amser, dim ond pleser a gamblo.

Yn ogystal, nid yw drygioni yn gyfyngedig i wrthrychau corfforol ond teimladau emosiynol hefyd. Mae Pleser a Hapusrwydd yn stwffwl; fodd bynnag, mae unigolion yn tueddu i ochri tuag at unigedd, hunan-ddirmyg, neu hyd yn oed gadarnhad gan gyfoedion wrth gynnwys cyd-destun modern.

Mae'r sbectrwm yn parhau i fod yn eang gan fod pob emosiwn yn gysylltiedig â'u profiadau eu hunain, gan ei wneud yn nodedig —llinell ddeinamig lle mae pob peth yn gysylltiedig ond heb gwrdd â'r un nod. Gwelir hyn yn yr addasiad modern o fwytawyr lotws Homer.

The Lotus-Eaters in Modern-Day Media

Yn lle’r bodau addfwyn sy’n dal dimawydd mewn unrhyw beth ond bwyta'r ffrwyth, addasiad llyfr Rick Riordan o'r lotophages yw twyllwyr. Y rhai sy'n dal eu gwesteion mewn Casino gyda chyflenwad diddiwedd o lotws, gan eu gorfodi i gamblo eu ffortiwn i ffwrdd.

Unwaith y bydd Percy yn deffro o'i niwl a achosir gan gyffuriau, mae'n rhybuddio ei ffrindiau, gan ennill y sylw o'r bwytawyr lotws . Ac yn lle gadael iddynt ddianc a pheidio gofalu am eu lleoliad fel y portreadir y bwytwr lotws gwreiddiol, y maent yn erlid Percy a'i gyfeillion, gan wrthod eu gollwng yn rhydd.

Mae hyn yn enghreifftio'r enghraifft a roddwyd yn gynharach; gyda phortread Riordan o'r lotophages, mae wedi rhoi golwg fwy modern i ni o'r grŵp hwn o bobl, gan ganiatáu i'r gynulleidfa iau ddeall eu pwysigrwydd yn y plot.

Er gwaethaf cael portreadau cyferbyniol, mae Homer's a Riordan's mae addasu'r lotophages yn gysylltiedig trwy fytholeg Groeg . Yn wreiddiol daw'r myth hwn o chwedlau mor hen ag amser, sy'n cael eu dosbarthu ar lafar yn unol â'r traddodiad Groegaidd.

Mae'r traddodiad Groegaidd o bortreadu llafar yn bwysig yn y ddrama; gan fod y rhan fwyaf o fythau Groegaidd yn cael eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth, mae Homer yn glynu at y rheolau ac yn portreadu cytganau yn ei waith. Ailadroddir ei bwysigrwydd droeon yn y ddrama.

O Odysseus yn adrodd ei daith i’r Phaeciaid i Menelaus, cyfaill Odysseus, gan adrodd ei daith i Telemachus, y pwysigrwyddo'r fath naratif geiriol yw adrodd cronicl un yn llawn ac yn drylwyr gyda dyfnder ac emosiwn, camp a bortreadwyd yn llwyddiannus gan Homer gyda'r bwytawyr lotws.

Casgliad

Rydym wedi trafod y bwytawyr lotws, y blodyn lotws, eu natur symbolaidd, a'r frwydr a wynebodd Odysseus ar eu hynys.

Nawr, gadewch i ni grynhoi prif bwyntiau'r erthygl hon:

  • 14>Y mae Odysseus a'i wŷr yn ennyn siom y duwiau yn eu gweithredoedd yn Ismaros.
  • Fel cosb, mae Zeus yn anfon ystorm atynt, gan eu gorfodi i ddocio yn Ynys Djerba, lle'r oedd y bodau tyner yn galw'r lotus. bwytawyr yn byw.
  • Odysseus yn anfon ei wŷr i gyfarch trigolion y wlad, heb wybod y peryglon a wynebant.
  • Mae'r lotophages yn croesawu'r dynion ac yn eu gwahodd i'r wledd, lle maent yn amlyncu bwyd a dwr o'r blodeuyn lotus — yn eu gyru yn ddiarwybod.
  • Yn awr wedi meddwi ar ddifaterwch dedwydd, mae gwŷr Odysseus yn cael eu tynnu o'u chwantau i fynd adref ac yn hytrach yn cael eu temtio i aros ar yr Ynys i fwyta'r planhigyn caethiwus am byth. .
  • Mae Odysseus yn gweld y gwrthdaro hwn yn frwydr, oherwydd mae ef, sy'n ddyn dewr, yn ofni'r demtasiwn a ddaw yn sgil y blodeuyn lotws - gan wneud ei ddynion heb ewyllys - camp y mae'n ei ofni'n wirioneddol.
  • Mae'r blodyn lotus yn cael ei ddadlau fel gwrthrych sy'n adlewyrchu ac yn rhoi pleser i rywun; unwaith y caiff ei lyncu, mae cyflwr o narcosis yn tonnau o amgylch y bwytawr ac yn rendradnhw mewn cyflwr o ddiogni, lle mae'n ymddangos bod ewyllys a chwantau rhywun yn diflannu.
  • Mae'r planhigyn lotus yn yr Odyssey yn ein rhybuddio i rybuddio ein hunain yn wyneb helbul, oherwydd mae temtasiwn, mewn unrhyw ffurf, yn fygythiad sy'n datgymalu pwy ydyn ni fel person hefyd y nodau rydyn ni wedi'u gosod i ni'n hunain.
  • Mae addasiad Riordan a Homer o'r bwytawyr lotws yn deillio o fytholeg. Felly, er bod ganddynt bortreadau anghyson, maent yn gysylltiedig yn yr ystyr o newid y myth gwreiddiol.

I gloi, mae'r bwytawyr lotws yn yr Odyssey yn ein hatgoffa'n gryf i'n harwr fod yn ddiysgog. . Wedi'i orfodi i mewn i ynys lle mae dynion yn cael eu temtio'n hawdd i ddileu eu pryderon a'u dyletswyddau, mae'n rhaid i Odysseus, yr arwr hysbys a'r gwr dewr, barhau i fod yn ymroddedig i'r dasg dan sylw. Pe bai'n dioddef y caethiwed hwn, byddai'n rhoi tynged ei gartref a'i deulu mewn perygl enbyd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.