Odysseus yn yr Iliad: Chwedl Ulysses a Rhyfel Caerdroea

John Campbell 14-03-2024
John Campbell

Mae Odysseus yn yr Iliad yn rhyfelwr Groegaidd a dyn doeth a adawodd i ymladd yn Rhyfel Caerdroea. Roedd ei stori yn un enwog oherwydd pa mor glyfar oedd o wrth helpu i ymladd a chreu cymod rhwng Agamemnon ac Achilles. Ef oedd Brenin Ithaca, a thra oedd i ffwrdd, bu'n rhaid iddo wynebu sawl her unigryw a diddorol yn y rhyfel.

Darllenwch hwn i ddarganfod beth yn union oedd yr heriau hynny.

Pwy Ydy Odysseus yn yr Iliad? Cefndir Stori Enwog Homer

Mae Odysseus (neu Ulysses, ei gymar Rhufeinig) yn un o prif gymeriadau cerdd epig enwog y bardd Groegaidd Homer , yr Iliad. Ysgrifennodd Homer hefyd gerdd epig arall o'r enw yr Odyssey, lle mae Odysseus yn chwarae rhan, ond a ddaw ar ôl yr Iliad.

Ysgrifennwyd yr Iliad a'r Odyssey tua y 7fed neu'r 8fed ganrif CC . Maen nhw wedi dod mor enwog am y wybodaeth maen nhw'n ei rhannu am Ryfel Caerdroea ond hefyd oherwydd y cyffro.

Fel y soniwyd o'r blaen, roedd yn Frenin Ithaca, yn chwedlonol am ei ddoethineb, ei glyfar, a'i allu i ddatrys. problemau. Yr oedd hefyd yn ymladdwr a rhyfelwr medrus, ond nid oedd hynny mor bwysig â chryfder ei feddwl. Yn yr Iliad , mae'r gerdd yn dechrau reit yng nghanol Rhyfel Caerdroea , a bu'r ddwy fyddin mewn brwydr am ddeng mlynedd. Mae ar ochr y Groegiaid ac yn swydd cynghorydd i'r Cadfridog Agamemnon.

Gweld hefyd: Dardanus: Sylfaenydd Chwedlonol Dardania a Hynafiad y Rhufeiniaid

Roedd gan Odysseus lawer o rolau ynRhyfel Caerdroea a'i gwnaeth yn enwog ac a helpodd i droi llanw'r frwydr.

Beth Wnaeth Odysseus yn Rhyfel Caerdroea?

Rôl Odysseus yn y Rhyfel Caerdroea? Roedd Rhyfel Trojan i fod yn gynghorydd i'r cadfridog yn ogystal â gwasanaethu yn y fyddin Roegaidd. Gan ei fod yn rhyfel hir, un o sgiliau a rolau Odysseus oedd adfer ffydd a morâl y milwyr.

Roedd y cadfridog ychydig yn boeth ei dymer a byddai’n bygwth gadael Troy bob hyn a hyn. Fodd bynnag, cadwodd Odysseus Agamemnon yn y rhyfel , hyd yn oed pan fygythiodd ddychwelyd adref.

Dangoswyd ef fel cymeriad o synnwyr da, ffibr moesol da, a chryfder trwy gydol y gerdd. Ar nodyn arall, chwaraeodd Odysseus ran gyda'r rhyfelwr enwog, Achilles .

Proffwydwyd mai Achilles oedd yr unig ffordd y gallai'r Groegiaid ennill y rhyfel yn erbyn Troy . Felly, bu'n rhaid i Odysseus ac eraill chwilio amdano a'i recriwtio. Bu'n rhaid iddo hefyd gyfryngu anghydweld yn aml rhwng Achilles ac Agamemnon.

Yn ogystal, syniad Odysseus oedd defnyddio'r Ceffyl Troea i fynd i mewn i'r ddinas ac ymosod, a lladrataodd dîm o feirch cain gan frenin yn gweithio gyda'r Trojans.

Odysseus a Diomedes: Taith y Nos yn Rhyfel Caerdroea

Yn ystod y rhyfel, pan oedd y Groegiaid ar ei hôl hi, a sylweddoli bod angen arnynt. beth bynnag oedd yn angenrheidiol i ymladd y rhyfel, fe benderfynon nhw edrych y tu hwnt i'w rhai nhwgwersyll .

Brenin chwedlonol Thracaidd oedd y Brenin Rhesus, ac yr oedd ar ochr y Trojans, ond pan gyrhaeddodd Troy i'w cynorthwyo, ni allai hyd yn oed wneud hynny. ymladd . Clywodd Odysseus am geffylau enwog y brenin, y rhai gorau yn y wlad yn ôl y sôn.

Gyda'i gilydd, sleifiodd Odysseus a Diomedes, yr Arglwydd Rhyfel, i'w wersyll Trojan a'i ladd yn ei babell. Yna, fe wnaethon nhw ddwyn ei geffylau enwog, gan obeithio y byddai eu caffael yn eu helpu i ennill cynnydd yn y rhyfel.

Odysseus a'r Ceffyl Trojan: Y Cynllun Dyfeisgar a Aeth i Lawr mewn Hanes

Tra gwnaeth Odysseus lawer pethau ar gyfer yr ymdrech ryfel yn erbyn Troy, yr un enwocaf a mwyaf cofiadwy yw y Ceffyl Troea . Mae mor enwog fel ein bod ni hyd yn oed yn ei ddefnyddio mewn dywediadau heddiw.

Ar eiliadau olaf Rhyfel Caerdroea, mae'r Groegiaid yn penderfynu twyllo'r Trojans i feddwl mai nhw enillodd. Gorfododd Odysseus adeiladu ceffyl pren anferth yn anrheg gwahanu oherwydd mai'r ceffyl yw symbol Troy. Ei adael y tu allan i'r ddinas a gwneud iddi edrych fel eu llongau yn hwylio i ffwrdd.

Ond mewn gwirionedd, roedd rhyfelwyr yn cuddio y tu mewn i'r ceffyl mawr. Hwn oedd eu cyfle olaf i geisio dod o hyd i ffordd i ddiweddu'r rhyfel oedd yn fuddugol.

Unwaith roedd drysau'r ddinas yn agored, a'r ceffyl wedi rholio i mewn, arhosodd y rhyfelwyr a dod allan dan orchudd tywyllwch. Fe wnaethon nhw feddiannu'r ddinas , ar ôl hynnyagorwyd y clwydi y milwyr oedd yn aros am y que tu allan.

Dyma pryd mae Odysseus a'i bartner Diomedes yn cipio'r Palladian, y cerflun yr oedd ei angen ar Troy i'w hamddiffyn. Mae'r rhyfel wedi dod i ben , ac oherwydd athrylith Odysseus, y Groegiaid oedd yn fuddugol.

Mae rhai ysgolheigion yn cwestiynu a oedd y rhyfel yn gyffredinol, yn ogystal â'r Ceffyl Troea, mewn gwirionedd go iawn . Ond mae tystiolaeth archeolegol a ganfuwyd yn Nhwrci yn nodi bod y rhyfel yn debygol o ddigwydd, ond nid ydym mor siŵr o hyd am y ceffyl.

Odysseus yn yr Iliad: Perthnasoedd Pwysig a Gafodd Odysseus Ag Eraill

Yna oedd sawl perthynas bwysig sydd gan Odysseus ag eraill yn y gerdd. Mae'r rhain yn cynnwys Agamemnon, Achilles, a Diomedes .

Gadewch i ni archwilio ei berthynas â phob un ohonynt:

 • Odysseus ac Agamemnon : Roedd Agamemnon yn frawd i Menelaus, brenin Sparta, ac mae'n talu'r rhyfel yn erbyn Troy. Roedd Odysseus yn un o'i gynghorwyr a'i helpodd i wneud penderfyniadau clyfar trwy gydol y rhyfel
 • Odysseus ac Achilles : Proffwydwyd mai Achilles oedd yr unig un i helpu'r Groegiaid i ennill Rhyfel Caerdroea. Teithiodd Odysseus ac eraill i ddod o hyd iddo a dod ag ef i Troy. Fodd bynnag, bu'n rhaid iddynt ddefnyddio triciau i'w gael i ddatgelu ei hun iddynt
 • Odysseus a Diomedes: Rhyfelwr arall a ddaeth i gymryd rhan yn Rhyfel Caerdroea yw Diomedes. Aeth ef ac Odysseus ymlaen lawermentro yn ystod y cyfnod hwnnw, a byddai'n aml yn helpu Odysseus

Odysseus Versus Achilles: Y Grymoedd Gwrthwynebol yn yr Iliad

Mae llawer yn credu bod Odysseus ac Achilles yn rymoedd gwrthwynebol yng ngherdd Homer . Yn y gerdd, mae Achilles yn aml yn llawn dicter ac angerdd, ac mae ei sgiliau brwydro yn ddigymar. Ar un adeg oherwydd ei anghytundebau niferus ag Agamemnon, gwrthododd Achilles ymladd, methodd hyd yn oed Odysseus â'i gael i ddychwelyd.

Serch hynny, bu farw partner Achilles, Patroclus, mewn brwydr, a dyna pam y darbwyllwyd ef i ddychwelyd. Mewn gwrthwynebiad i Achilles, roedd Odysseus bob amser yn cael ei ddangos fel un wedi'i fesur, yn glyfar, ac yn llawn diplomyddiaeth . Mae'r gerdd yn ei ddangos fel y dyn mwyaf addas i ddelio â phob math o argyfyngau a sefyllfaoedd. Ef yw'r un pen gwastad ymhlith y grŵp o gymeriadau, ac mae'n llwyddiannus y rhan fwyaf o'r amser.

Crynodeb o Pam Cymerodd Rhyfel Caerdroea

Dechreuodd Rhyfel Caerdroea oherwydd Herwgipiodd Paris, Tywysog Troy, y Frenhines Helen , a oedd yn briod â Brenin Menelaus o Sparta. Teithiodd y Groegiaid i Troy i ymladd a dod â'u brenhines yn ôl, a gwersyllasant y tu allan i ddinas muriau Troy.

Casgliad

Cymerwch olwg ar y prif bwyntiau am Odysseus yn yr Iliad a drafodir yn yr erthygl uchod.

Gweld hefyd: Y Llyffantod - Aristophanes -
 • Arwr Groegaidd yw Odysseus ac un o brif gymeriadau cerddi Homer: yr Iliad a'r Odyssey, a ysgrifennwyd yn y seithfeda'r wythfed ganrif
 • Yr Iliad yw'r gerdd sy'n dod gyntaf, ac mae'n manylu ar hanes Rhyfel Caerdroea a rhan Odysseus ynddo
 • Dyma'r brif ffynhonnell wybodaeth sydd gennym ar y Rhyfel Caerdroea
 • Ymladdodd Odysseus, brenin Ithaca, yn Rhyfel Caerdroea a chynorthwyo'r Cadfridog Agamemnon, brawd Brenin Sparta
 • Roedd Odysseus yn glyfar, yn ddoeth, ac yn ddiplomyddol, ac roedd yn y doethaf o'r cymeriadau yn y gerdd
 • Bu'n helpu i gysoni a datrys anghydfodau rhwng Agamemnon ac Achilles, rhyfelwr mawr y rhyfel
 • Bu'n rhaid iddo ddarbwyllo Achilles i ymuno â'r rhyfel, ac mae wedi i helpu i gadw tymer Achilles dan reolaeth
 • Mae ysgolheigion yn credu bod Achilles ac Odysseus yn rymoedd gwrthwynebol yn y gerdd
 • Ynghyd â chynghorydd arall i’r cadfridog, fe wnaeth Odysseus ddwyn tîm o geffylau a lladd eu perchennog i'w helpu i ennill y rhyfel
 • Fe hefyd wnaeth y syniad am y Ceffyl Trojan
 • Adeiladodd y Groegiaid geffyl yn anrheg i'r Trojans, gan arwyddo eu bod wedi gwneud hynny. rhoi'r gorau i'r rhyfel
 • Aethon nhw hyd yn oed eu llongau i ffwrdd, ond roedd rhyfelwyr wedi'u cuddio y tu mewn - ei hun, ac roedd rhyfelwyr hefyd wedi'u cuddio y tu allan i byrth y ddinas
 • Unwaith yr oedd y ceffyl wedi'i gludo i mewn i'r ddinas, dihangodd y rhyfelwyr y ceffyl ac anrheithio'r ddinas, gan adael y lleill i mewn i'r ddinas i helpu

Chwaraeodd Odysseus yn yr Iliad ran fawr, yn portreadu'rnodweddion doethineb, clyfar, diplomyddiaeth, a mwy . Mae'n cael ei bortreadu i fod yn un o brif gymeriadau'r gerdd er nad ef oedd y rhyfelwr mwyaf ac nid ef oedd â'r grym mwyaf. Heb Odysseus, ni fyddem wedi cael y Rhyfel Trojan, a gallai hanes fod wedi troi allan yn llawer gwahanol.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.