Patroclus ac Achilles: Y Gwir y tu ôl i'w Perthynas

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Roedd gan Patroclus ac Achilles berthynas un-o-fath, ac roedd yn un o’r prif themâu yn nofel epig Homer, Yr Iliad. Sbardunodd eu hagosrwydd ddadl ar ba fath o berthynas oedd ganddynt a sut yr effeithiodd ar ddigwyddiadau ym mytholeg Groeg.

Parhewch i ddarllen i ddarganfod mwy amdano.

Beth Yw Perthynas Patroclus ac Achilles?

Mae perthynas Patroclus ac Achilles yn gwlwm dwfn oherwydd iddynt dyfu i fyny gyda'i gilydd, ac mae hyn wedi cael ei weld a'i ddehongli gan eraill fel perthynas ramantus yn hytrach na phlantonig yn unig. Er, nid oes sicrwydd beth yw'r label priodol i'w roi ar y berthynas rhwng Patroclus ac Achilles.

Dechrau Eu Stori Patroclus ac Achilles

Ym mytholeg Roeg, mae hanes Dechreuodd Patroclus ac Achilles pan oedd y ddau yn fechgyn ifanc. Dywedir i Patroclus ladd plentyn, ac i osgoi canlyniadau ei weithredoedd, anfonodd ei dad, Menoetius, ef at Peleus, tad Achilles.

Dyma yn y gobaith y Bydd Patroclus yn gallu dechrau bywyd newydd. Gwnaethpwyd Patroclus yn sgweier Achilles. O ystyried bod Patroclus yn fwy profiadol ac yn llawer mwy aeddfed, gwasanaethodd fel gwarcheidwad a thywysydd. Felly, tyfodd Patroclus ac Achilles i fyny gyda'i gilydd, gyda Patroclus bob amser yn gwylio dros Achilles.

Dywed rhai haneswyr fod y ddau ohonynt yn ymarfer pederasty, yncymrodyr, fel Orestes a Pylades, a oedd yn enwog am eu cyflawniadau ar y cyd yn hytrach nag unrhyw berthynas erotig.

Dehongliad Aeschines

Roedd Aeschines yn un o wladweinydd Groeg a oedd hefyd yn areithiwr yn yr Attic. Dadleuodd dros bwysigrwydd pederasty a chyfeiriodd at ddarlun Homer o’r berthynas rhwng Patroclus ac Achilles. Credai, er na ddywedodd Homer yn benodol, y dylai pobl addysgedig allu darllen rhwng y llinellau a deall y gellir gweld prawf y berthynas ramantus rhwng y ddau yn hawdd yn eu hoffter o'i gilydd. . Y dystiolaeth fwyaf sylweddol oedd sut y bu Achilles yn galaru ac yn galaru am farwolaeth Patroclus a chais olaf Patroclus i'w hesgyrn gael eu claddu gyda'i gilydd er mwyn iddynt orffwys yn dragwyddol gyda'i gilydd.

Cân Achilles

Ysgrifennodd Madeline Miller, nofelydd Americanaidd, nofel am Patroclus ac Achilles Song of Achilles. Mae The Song of Achilles wedi derbyn gwobr am ei gwaith godidog. Mae'n ailadroddiad o Iliad Homer o safbwynt Patroclus ac mae wedi'i osod yn Oes Arwrol Gwlad Groeg. Gyda ffocws ar eu perthynas ramantus, mae'r llyfr yn ymdrin â pherthynas Patroclus ac Achilles o'u cyfarfyddiad cyntaf hyd at eu hanturiaethau yn ystod Rhyfel Caerdroea.

Casgliad

Roedd y berthynas rhwng Patroclus ac Achilles yn un o agosrwydd dwfn, agos. YnoRoedd dau ddehongliad ohono: un yw eu bod yn rhannu cariad platonig, cyfeillgarwch pur, a'r llall yw eu bod yn gariadon rhamantaidd. Gadewch i ni grynhoi'r hyn rydyn ni wedi'i ddysgu amdanyn nhw:

Gweld hefyd: Catullus 87 Cyfieithiad
  • Tyfodd Achilles a Patroclus gyda'i gilydd. Roeddent eisoes gyda'i gilydd pan oeddent yn dal yn fechgyn ifanc gan fod Patroclus yn cael ei wneud yn sgweier Achilles. Mae hyn yn egluro dyfnder y cwlwm rhwng y ddau.
  • Ym mherthynas Iliad, Achilles a Patroclus Homer yw un o brif themâu chwedlau'r frwydr epig yn Troy.
  • gyda chymorth y duwiau, llwyddodd Hector i ladd Patroclus ar faes y gad. Cafodd ei farwolaeth effaith sylweddol ar ganlyniadau'r rhyfel. Dehonglodd rhai farwolaeth Patroclus fel “tynged,” ond fel y dangosir yn glir yn y gerdd, a dygwyd hynny ymlaen gan ei ddiofalwch a’i haerllugrwydd, a ddigiodd y duwiau. Felly, cafodd digwyddiadau eu trin i'w arwain at ei farwolaeth.
  • Galarodd Achilles yn fawr am farwolaeth Patroclus ac addunedodd geisio dial. Roedd yn benderfynol o ladd Hector. Nid oedd yn fodlon ar ddim ond ei ladd, roedd yn amharchu corff Hector ymhellach trwy ei ddistrywio.
  • Dim ond pan oedd mab Hector, Priam, yn ymbil arno ac yn ymresymu ag ef y darbwyllwyd Achilles. Roedd yn meddwl am ei dad ac yn cydymdeimlo â Priam. Yn olaf, cytunodd i ryddhau corff Hector.

Un o'r proflenni niferus i'r rhai sy'n credu a gafodd Achilles a Patroclus. perthynas ramantus oedd y ffordd yr ymatebodd Achilles pan glywodd am farwolaeth Patroclus. Un arall oedd cais Patroclus i roi eu hesgyrn at ei gilydd pan fu farw Achilles. Byddai'r ddau achos hyn yn gwneud ichi gwestiynu eu perthynas.

y mae dyn hŷn (yr erastes) a dyn iau (yr eromenos), yn nodweddiadol yn ei arddegau, mewn perthynas. Cafodd hyn ei gydnabod yn gymdeithasolgan yr hen Roegiaid, tra byddai partneriaethau hoyw gyda chariadon a oedd yn rhy debyg o ran oedran yn cael eu condemnio. Felly, roedd eraill yn gweld y berthynas rhwng Achilles a Patroclus yn bodloni'r diffiniad hwn yn berffaith.

Patroclus ac Achilles yn Yr Iliad

O ystyried mai cerdd epig Homer, Yr Iliad, yw y y naratif cynharaf sydd wedi goroesi a mwyaf cywir o'u bywydau, bu'n sail i'r gwahanol ddehongliadau a darluniau o gymeriadau Patroclus ac Achilles.

Nid oedd unrhyw wybodaeth ysgrifenedig uniongyrchol ynghylch a oedd Patroclus ac Achilles cymryd rhan mewn perthynas ramantus, ond roedd sawl rhan lle'r oedd eu hagosrwydd yn cael ei gyflwyno fel rhywbeth gwahanol i'r ffordd yr oeddent yn trin eraill. Er enghraifft, dywedir bod Achilles yn sensitif tuag at Patroclus, ond gyda phobl eraill, mae'n oddefgar ac yn llym.

Yn ogystal, yn Llyfr 16, mae Achilles hyd yn oed yn gobeithio y bydd yr holl filwyr eraill, yn Roegiaid a Trojan. , yn marw fel y gall ef a Patroclus gymryd Troy ar eu pennau eu hunain. Ymhellach, pan fydd Patroclus yn cael ei ladd gan Hector yn Llyfr 18, mae Achilles yn ymateb gyda thristwch a dicter dwys ac yn honni na all barhau i fyw nes iddo allu dial ar Patroclus’.llofrudd.

O ran Patroclus, yn ôl y gerdd, gwnaeth gais terfynol i Achilles trwy siarad ag ef fel ysbryd. Y cais hwn oedd rhoi eu llwch at ei gilydd pan fu farw Achilles a gadael iddynt orffwys yn dragwyddol gyda'i gilydd. Wedi hyn, cynhaliodd Achilles angladd twymgalon ar gyfer Patroclus.

Felly, mae'n amlwg bod Patroclus ac Achilles yn rhannu perthynas agos, agos iawn. Fodd bynnag, nid oes dim byd rhy ramantus na rhywbeth amlwg. y gellir ei ystyried yn ymwneud rhywiol a nodwyd yn yr Iliad.

Marwolaeth Patroclus

Mae marwolaeth Patroclus yn un o'r golygfeydd mwyaf trasig a dinistriol yn yr Iliad. Mae'n amlygu canlyniadau anghyfrifoldeb a pha mor ddiymadferth yw bodau dynol yn wyneb y duwiau. Yn ôl Yr Iliad, gwrthododd Achilles ymladd y rhyfel oherwydd bod Agamemnon yno. Roedd gwrthdaro blaenorol gan Achilles ac Agamemnon pan ddyfarnwyd merched iddynt fel gwobr. Fodd bynnag, pan orfodwyd Agamemnon i ildio'r wraig, penderfynodd gael Briseis, y wraig a ddyfarnwyd i Achilles.

Argyhoeddodd Patroclus Achilles i ganiatáu iddo arwain a gorchymyn y Myrmidons i frwydr pan oedd Rhyfel Caerdroea wedi dod i ben. troi yn erbyn y Groegiaid ac roedd y Trojans yn peryglu eu llongau. Er mwyn i Patroclus basio fel Achilles, gwisgodd yr arfwisg a etifeddodd Achilles gan ei dad. Yna cafodd gyfarwyddydgan Achilles i fynd yn ôl ar ôl gyrru y Trojans i ffwrdd o'u llongau, ond ni wrandawodd Patroclus. Yn hytrach, parhaodd i fynd ar ôl y rhyfelwyr Trojan yr holl ffordd i byrth Troy.

Gallodd Patroclus ladd nifer o Trojans a chynghreiriaid Trojan, gan gynnwys Sarpedon, mab marwol i Zeus. Cynddeiriogodd hyn Zeus, a ataliodd Hector, cadlywydd byddin Caerdroea, trwy ei wneud yn llwfrgi dros dro er mwyn iddo ffoi. Wrth weld hyn, anogwyd Patroclus i’w erlid a llwyddodd i ladd gyrrwr cerbyd Hector. Anafodd Apollo, y duw Groegaidd, Patroclus, a oedd yn ei wneud yn agored i gael ei ladd. Lladdodd Hector ef yn gyflym trwy wthio gwaywffon trwy ei abdomen.

Sut y Teimlai Achilles Ar Ôl Marwolaeth Patroclus

Pan gyrhaeddodd y newydd am dranc y Patroclus Achilles, yr oedd yn gandryll, ac fe gurodd y tir mor galed nes iddo wysio ei fam, Thetis, o'r môr i edrych ar ei mab. Darganfu Thetis ei mab yn galaru ac yn ddig. Roedd Thetis, yn poeni y byddai Achilles yn gwneud rhywbeth yn ddiofal i ddial Patroclus, wedi perswadio ei mab i aros o leiaf un diwrnod.

Galluogodd yr oedi hwn iddi gael digon o amser i ofyn i'r gof dwyfol, Hephaestus, i ail-greu'r arfwisg a Roedd angen Achilles oherwydd bod yr arfwisg wreiddiol a etifeddwyd gan Achilles i gan ei dad wedi'i defnyddio gan Patroclus ac yn y pen draw yn cael ei gwisgo gan Hector pan laddwyd yr olaf.Patroclus. ildiodd Achilles i gais ei fam, ond daliodd i ymddangos ar faes y gad ac arhosodd yno yn ddigon hir i ddychryn y Trojans oedd yn dal i ymladd dros gorff difywyd Patroclus.

Cyn gynted ag y derbyniodd Achilles yr arfwisg newydd o Thetis, fe'i paratowyd ar gyfer rhyfel. Cyn i Achilles ymuno â'r frwydr, daeth Agamemnon ato a setlo eu gwahaniaethau trwy ddychwelyd Briseis i Achilles.

Nid yw'n sicr yn glir, fodd bynnag, ai dyma'r rheswm pam y cytunodd Achilles i wneud iawn, ond yr hyn a awgrymwyd oedd y byddai Achilles yn ymladd y rhyfel nid yn unig dros yr Achaeans, ond gyda marwolaeth Patroclus, yr oedd ganddo reswm gwahanol dros ymuno â'r frwydr, a hyny oedd ceisio dial. Ar ôl cael sicrwydd y bydd ei fam yn gofalu am gorff Patroclus, aeth Achilles ymlaen i faes y gad.

Achilles a Rhyfel Caerdroea

Cyn i Achilles ymuno â'r rhyfel, roedd y Trojans yn ei hennill. . Fodd bynnag, gan fod Achilles yn hysbys fel ymladdwr gorau'r Achaeans, dechreuodd y byrddau droi pan ymunodd â'r frwydr, a'r Groegiaid ar yr ochr fuddugol. Yn ogystal ag ymrwymiad Achilles gan ei fod yn benderfynol o geisio dial ar Hector, y rhyfelwr gorau yn Troy, cyfrannodd haerllugrwydd Hector hefyd at gwymp y Trojans.

Cynghorodd cynghorydd doeth Hector, Polydamas, ef i encilio i mewn i furiau y ddinas, ond efegwrthododd a phenderfynodd ymladd i ddod ag anrhydedd iddo ef a Troy. Yn y diwedd, gyrrwyd Hector i wynebu marwolaeth gan ddwylo Achilles, a hyd yn oed wedi hynny, llusgwyd corff Hector a'i drin â'r fath ddirmyg nes i'r duwiau hyd yn oed orfod camu i mewn i atal Achilles.

Achilles' Dial

Roedd Achilles yn benderfynol o gyrraedd Hector, ac ar y ffordd, lladdodd lawer o ryfelwyr Trojan. Ymladdodd y ddau ymladdwr gorau o bob ochr, Hector ac Achilles, un ar un, a phan oedd yn amlwg y byddai Hector yn colli, ceisiodd ymresymu ag Achilles, ond ni fyddai Achilles yn derbyn unrhyw esboniad gan ei fod ei ddallu gan ei gynddaredd a'i nod o ladd Hector i ddial am farwolaeth Patroclus. Gan fod Achilles yn gwybod gwendid yr arfwisg oedd wedi ei dwyn yr oedd Hector yn ei gwisgo, llwyddodd i'w gwaywffon yn ei wddf, a thrwy hynny ei ladd.

Cyn iddo farw, gwnaeth Hector gais terfynol i Achilles: i roddi ei gorff i'w deulu. Nid yn unig y gwrthododd Achilles ddychwelyd corff Hector, ond fe'i gwarthodd ymhellach trwy halogi ei gorff. Gosododd Achilles gorff difywyd Hector i gefn ei gerbyd a'i lusgo o amgylch muriau dinas Troy.

Mae'r arddangosiad hwn o ddyfnder cynddaredd Achilles tuag at Hector wedi'i weld gan lawer fel prawf o'i gariad. dros Patroclus, wrth iddo fynd i drafferth fawr dim ond i ddial am farwolaeth Patroclus. Byddai dadansoddiad pellach o'i weithredoedd yn datgelu hynnyefallai hefyd ei fod yn teimlo'n euog am adael i Patroclus wisgo ei darian, gan wneud i'r Trojans feddwl mai ef oedd hi.

Fodd bynnag, efallai pe na bai Achilles yn gwrthod ymladd yn y frwydr yn y lle cyntaf, ni fyddai Patroclus wedi marw. Ond wedyn eto, tynged Patroclus oedd cael ei ladd gan Hector ac, yn ei dro, i Hector gael ei ladd gan Achilles yn gyfnewid.

Claddedigaeth Patroclus

Am y deuddeg diwrnod yn dilyn marwolaeth Hector. marwolaeth, roedd ei gorff yn dal i fod ynghlwm wrth gerbyd Achilles. Yn ystod y deuddeg diwrnod hyn, daeth y frwydr oedd wedi bod yn mynd ymlaen ers bron i naw mlynedd i ben wrth i'r Trojans alaru am golli eu tywysog a'u harwr.

Y duwiau Groegaidd Zeus a Ymyrrodd Apollo o'r diwedd a gorchmynnodd Thetis, mam Achilles, i berswadio Achilles i stopio a derbyn pridwerth i ddychwelyd y corff i'w deulu.

Gweld hefyd: Tynged yn yr Aeneid: Archwilio Thema Rhagoriaeth yn y Gerdd

Yn ogystal, erfyniodd Priam, mab Hector, ar Achilles am gorff Hector. Perswadiodd Achilles i feddwl am ei dad ei hun, Peleus, a phe bai'r hyn a ddigwyddodd i Hector yn digwydd iddo, dychmygwch sut y byddai ei dad yn teimlo. Cafodd Achilles newid calon a chydymdeimlo â Priam.

Ar y llaw arall, hyd yn oed os oedd yn dal yn erbyn ei ewyllys, gadawodd i'r Trojans adennill corff Hector. Yn fuan wedyn, y ddau Patroclus a Hector yn cael eu hangladdau priodol ac yn cael eu claddu yn unol â hynny.

Patroclus ac Achilles' With DifferentDehongliadau

Gellid gweld y berthynas rhwng Achilles a Patroclus mewn ddwy ffordd wahanol. Er eu bod i gyd yn seiliedig ar Yr Iliad gan Homer, bu amryw o athronwyr, awduron, a haneswyr yn dadansoddi ac yn gosod yr ysgrifen ysgrifenedig. disgrifiadau yn eu cyd-destun.

Ni wnaeth Homer ddarlunio y ddau yn amlwg fel cariadon, ond gwnaeth eraill fel Aeschylus, Plato, Pindar, ac Aeschines. Mae i'w weld yn eu hysgrifau o'r cyfnodau hynafol hynafol a Groegaidd. Yn ôl eu gweithiau, drwy gydol y bumed a'r bedwaredd ganrif CC, portreadwyd y berthynas fel cariad rhamantus rhwng pobl o'r un rhyw.

Yn Athen, mae'r math hwn o berthynas yn gymdeithasol dderbyniol os y gwahaniaeth oedran rhwng y cyplau yn arwyddocaol. Mae ei strwythur delfrydol yn cynnwys cariad hŷn a fydd yn amddiffynwr ac un iau fel yr annwyl. Fodd bynnag, roedd hyn yn peri problem i'r awduron oherwydd bod angen iddynt nodi pwy ddylai fod yr hynaf a'r ddau iau.

Y Myrmidons gan Aeschylus: Dehongliad o Berthynas Patroclus ac Achilles

Yn ôl roedd gwaith y bumed ganrif CC “The Myrmidons” gan y dramodydd Groegaidd hynafol Aeschylus, a elwir hefyd yn dad trasiedi, Achilles a Patroclus mewn perthynas un rhyw. Wrth i Achilles ddihysbyddu popeth o fewn ei allu i ddial yn union ar Hector am farwolaeth Patroclus, tybiwyd ei fod yny gwarcheidwad a'r amddiffynnydd neu ddileu, tra rhoddwyd rôl eromenos i Patroclus. Afraid dweud, credai Aeschylus fod cariadon Patroclus ac Achilles yn un o fath.

Pindar’s Take on Patroclus ac Achilles’ Relationship

Credwr arall yn y berthynas ramantus rhwng Patroclus ac Achilles oedd Pindar. Yr oedd yn fardd telynegol Theban i'r Groegiaid yn yr hen amser a wnaeth awgrymiadau yn seiliedig ar ei gymhariaeth o'r berthynas rhwng y ddau ddyn, sy'n cynnwys perthynas y paffiwr ifanc Hagesidamus a'i hyfforddwr Ilas, yn ogystal â Hagesidamus a chariad Zeus, Ganymede.

Diweddglo Plato

Yn y Symposiwm gan Plato, mae'r siaradwr Phaedrus yn dyfynnu Achilles a Patroclus fel enghraifft o bâr a gafodd sancsiynau dwyfol tua 385 CC. Gan fod gan Achilles nodweddion a oedd yn nodweddiadol o'r eromenos, megis harddwch ac ieuenctid, yn ogystal â rhinwedd a gallu ymladd, mae Phaedrus yn dadlau bod Aeschylus yn anghywir wrth haeru mai Achilles oedd y erastes. Yn lle hynny, yn ôl Phaedrus, Achilles yw'r eromenos a barchodd ei erastes, Patroclus, i'r pwynt lle byddai'n marw i ddial yn union drosto.

Perthynas Patroclus ac Achilles mewn Symposiwm

Xenophon , yn gyfoeswr i Plato, roedd Socrates yn dadlau yn ei Symposiwm ei hun fod Achilles a Patroclus yn gyd-chwaraewyr didwyll a ffyddlon. Mae Xenophon hefyd yn dyfynnu enghreifftiau eraill o chwedlonol

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.