Y Marchogion - Aristophanes - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
wedi gwthio ei ffordd i hyder Demos, ac yn aml yn twyllo eu meistr i'w curo ac yn cymryd clod yn gyson am waith a wneir ganddynt hwy eu hunain.

Maent yn ffantasïo am redeg i ffwrdd oddi wrth eu meistr, ond yn hytrach maent yn pentyrru ychydig o win a, ar ôl ychydig o ddiodydd, cânt eu hysbrydoli i ddwyn meddiant mwyaf gwerthfawr Cleon, set o oraclau y mae bob amser wedi gwrthod gadael i unrhyw un arall eu gweld. Wrth ddarllen yr oraclau wedi eu dwyn, dysgant fod Cleon yn un o amryw bedleriaid sydd i reoli y polis, ac mai ei dynged yw cael ei ddisodli gan werthwr selsig.

Gwerthwr selsig, Agoracritus, digwydd mynd heibio ar yr union foment honno, gyda'i gegin gludadwy. Mae'r ddau gaethwas yn ei gyfarwyddo â'i dynged, er ei fod ymhell o fod yn argyhoeddedig ar y dechrau. Cododd ei amheuon, Cleon yn rhuthro o'r tŷ ac, wedi darganfod y bowlen win wag, mae'n cyhuddo'r lleill ar unwaith o frad. Mae Demosthenes yn galw ar Farchogion Athen am gymorth ac mae Corws ohonynt yn cyhuddo Cleon i mewn i'r theatr ac yn fras i fyny Cleon, gan ei gyhuddo o drin y gyfundrefn wleidyddol a chyfreithiol er budd personol.

Ar ôl gêm weiddi rhwng Cleon a'r teulu. gwerthwr selsig, lle mae pob dyn yn ymdrechu i ddangos ei fod yn areithiwr mwy digywilydd a diegwyddor na'r llall, mae'r Marchogion yn cyhoeddi'r gwerthwr selsig yr enillydd, ac mae Cleon yn stormio i'w gwadu i gyd ar gyhuddiad trwm obrad.

Gweld hefyd: Nestor yn yr Iliad: Mytholeg Brenin Chwedlonol Pylos

Y Corws yn camu ymlaen i annerch y gynulleidfa ar ran yr awdur, gan ganmol y ffordd hynod drefnus a gofalus y mae Aristophanes wedi mynd at ei yrfa fel bardd digrif. , ac yn canmol y genhedlaeth hŷn o ddynion a wnaeth Athen yn fawr. Mae darn digon rhyfedd lle dychmygir bod y ceffylau Groegaidd a gyflogwyd yn ystod yr ymosodiad diweddar ar Gorinth wedi rhwyfo'r cychod mewn steil dewr.

Pan fydd y gwerthwr selsig yn dychwelyd, mae'n adrodd ei fod wedi ennill gwobr y Cyngor. cefnogaeth trwy drechu Cleon gyda chynigion afradlon o fwyd am ddim ar draul y wladwriaeth. Mae Cleon yn dychwelyd mewn cynddaredd ac yn herio'r gwerthwr selsig i gyflwyno eu gwahaniaethau yn uniongyrchol i Demos. Mae’r gwerthwr selsig yn cyhuddo Cleon o fod yn ddifater ynghylch dioddefaint pobl gyffredin yn ystod y rhyfel, ac o ddefnyddio’r rhyfel fel cyfle i lygredd, ac mae’n honni bod Cleon yn ymestyn y rhyfel rhag ofn y caiff ei erlyn pan ddaw heddwch yn ôl. Mae demos yn cael eu hennill gan y dadleuon hyn ac yn dirmygu apeliadau gwichian Cleon am gydymdeimlad.

Wedi hynny, mae cyhuddiadau’r gwerthwr selsig yn erbyn Pafflagonia/Cleon yn mynd yn fwyfwy di-chwaeth ac abswrd. Mae'r gwerthwr selsig yn ennill dwy ornest arall lle byddan nhw'n cystadlu am ffafr Demos, un mewn darllen oraclau sy'n gwenud y bobl, ac un mewn ras i weld pa un ohonyn nhw all wasanaethu holl angen y Demos sydd wedi'i faldod orau.<3

NawrYn anobeithiol, mae Cleon yn gwneud un ymdrech olaf i gadw ei safle breintiedig ar yr aelwyd, trwy gyflwyno ei oracl a holi’r gwerthwr selsig i weld a yw’n cyd-fynd â’r disgrifiad o’i olynydd a ddisgrifir yn yr oracl, yn ei holl fanylion di-chwaeth, y mae’n wir iddo. yn gwneud. Mewn digalondid trasig, mae o'r diwedd yn derbyn ei dynged ac yn ildio ei le i'r gwerthwr selsig.

Mae Marchogion y Corws yn camu ymlaen ac yn ein cynghori mai anrhydedd yw gwatwar pobl amharchus, a bwrw ymlaen i watwar Ariphrades am ei archwaeth wrthnysig am gyfrinachau benywaidd, a Hyperbolus am gario'r rhyfel i Carthage.

Agoracritus yn dychwelyd i'r llwyfan, gan gyhoeddi datblygiad newydd: y mae wedi adfywio Demos trwy ei ferwi i lawr fel darn o gig, a'r Demos newydd yn cael ei gyflwyno, wedi'i adfer yn rhyfeddol i ieuenctid ac egni a'i wisgo yng ngwisg hen Atheniaid amseroedd y fuddugoliaeth ym Marathon. Yna mae Agoracritus yn cyflwyno dwy ferch hardd o’r enw’r “Peacetreaties” yr oedd Cleon wedi’u cadw dan glo er mwyn ymestyn y rhyfel.

Mae Demos yn gwahodd Agoracritus i wledd yn neuadd y dref ac mae’r cast cyfan yn gadael mewn hwyl fawr. , i gyd ac eithrio Pafflagonian/Cleon wrth gwrs, sydd bellach wedi'i gyfyngu i werthu selsig wrth borth y ddinas fel cosb am ei droseddau.

Dadansoddiad

Yn ôl i Ben y Dudalen

Fel dychan ar ybywyd cymdeithasol a gwleidyddol Athen clasurol yn ystod y Rhyfel Peloponnesaidd, mae’r ddrama’n nodweddiadol o ddramâu cynnar Aristophanes . Fodd bynnag, mae'n unigryw yn y nifer cymharol fach o'i chymeriadau, oherwydd ei ddiddordeb braidd yn werin ag un dyn, y poblogaidd o blaid y rhyfel, Cleon, a oedd wedi erlyn Aristophanes o'r blaen am athrod y polis ag un cynharach. (coll) chwarae, “Y Babiloniaid” yn 426 BCE. Roedd y dramodydd ifanc wedi addo dial yn erbyn Cleon yn ei ddrama nesaf “The Acharnians” yn 425 BCE, a “The Knights” , a gynhyrchodd yr un nesaf flwyddyn, yn cynrychioli'r dial hwnnw.

Gweld hefyd: Troy vs Sparta: Dwy Ddinas Manginaf Gwlad Groeg yr Henfyd

Roedd gan Aristophanes y doethineb i beidio â defnyddio'r enw Cleon yn unrhyw le yn y ddrama, fodd bynnag, yn lle'r cymeriad alegorïaidd Paphlagonian, ond yn ei ddisgrifio fel na allai. o bosibl yn camgymryd. O ofni carfan Cleon, ni feiddiai unrhyw wneuthurwr masgiau wneud copi o’i wyneb ar gyfer y ddrama, a phenderfynodd Aristophanes chwarae’r rhan ei hun yn ddewr, dim ond peintio ei wyneb ei hun. Roedd Marchogion y Corws yn ddosbarth cyfoethog o Athen, yn ddigon gwleidyddol ac addysgedig i allu gweld trwy ddemagoguery Cleon poblogaidd ac a welwyd gan Aristophanes fel ei gynghreiriaid naturiol yn ei groesgad personol yn ei erbyn.

Mae Aristophanes yn gwneud nifer o gyhuddiadau yn erbyn Cleon yn y ddrama, llawer ohonynt yn gomigond rhai mewn difrif. Mae’r rhain yn cynnwys cwestiynau am ei darddiad cymdeithasol, ei ddefnydd o’r llysoedd barn at ddibenion personol a gwleidyddol, ei ymdrechion i sensoriaeth wleidyddol (gan gynnwys Aristophanes ei hun), ei gamddefnydd o archwiliadau o swyddfeydd y wladwriaeth a’i driniaeth o rhestrau cyfrifiad er mwyn gosod beichiau ariannol llethol ar ei ddewis o ddioddefwyr. Dylid cofio y byddai Cleon ei hun fwy na thebyg wedi cael sedd rheng flaen ym mherfformiad gŵyl Lenaia o’r ddrama. nid yw’n gwbl lwyddiannus yn hynny o beth. Er bod y prif gymeriadau yn dod o fywyd go iawn (gyda Cleon yn cael ei gyflwyno fel y prif ddihiryn), mae'r cymeriadau alegorïaidd yn ffigurau ffantasi (y dihiryn yn y senario hwn yw Pafflagonia, monstrosity comig a gynrychiolir fel un sy'n gyfrifol am bron pob drygioni yn y byd), ac y mae uniaeth Cleon a Phafflagonia braidd yn lletchwith ac nid yw rhai o'r amwyseddau byth wedi eu llwyr ddatrys.

Delweddaeth yw un o agweddau pwysicaf barddoniaeth ddigrif Aristophanes , a rhai o'r mae delweddau yn “The Knights” yn eithaf rhyfedd. Er enghraifft, disgrifir y ffigwr alegorïaidd Pafflagonian (Cleon) mewn gwahanol ffyrdd fel cawr gwrthun, dewin chwyrnu, llifeiriant mynydd, eryr troed bachyn, picl garlleg, cynnwr mwd, pysgotwrgwylio am heigiau o bysgod, mochyn cigydd, gwenyn yn pori blodau o lygredd, epa pen ci, storm ar y môr a'r tir, clogwyni hyrddio enfawr, nyrs lladron, pysgotwyr yn hela llysywod, crochan berw, llew gnats ymladd, llwynog ci a cardotyn.

Gluttony yw un o'r themâu amlycaf sy'n dod i'r amlwg o ddelweddaeth y ddrama, a'r ffocws gorliwiedig ar fwyd a diod (gan gynnwys pytiau sy'n ymwneud â bwyd ar rai o'r enwau) yn ogystal â chyfeiriadau amrywiol at ganibaliaeth mae'n cyflwyno gweledigaeth eithaf hunllefus a chyfoglyd o'r byd i'r gynulleidfa, gan wneud y weledigaeth derfynol o Athen ddiwygiedig yn fwy disglair o'i gyferbynnu.

Adnoddau

> ><34
 • Cyfieithiad Saesneg (Internet Classics Archive): //classics.mit.edu/Aristophanes/knights.html
 • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): //www.perseus .tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:testun:1999.01.0033
 • (Comedi, Groeg, 424 BCE, 1,408 llinell)

  Cyflwyniad

  Yn ôl i Ben y Dudalen

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.