Pa mor hir yw'r Iliad? Nifer y Tudalennau ac Amser Darllen

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Cerdd epig yw’r Iliad gyda dros 10,000 o linellau sy’n datgelu digwyddiadau blwyddyn olaf rhyfel Caerdroea. Wedi’i ysgrifennu gan y bardd Groegaidd Homer, mae’r campwaith clasurol yn cael ei garu oherwydd ei adrodd straeon bywiog a’i ynganu yn dal dychymyg y darllenwyr a chyffro’r cefnogwyr.

Pa mor hir yw’r Iliad a pha stori mae’n ei hadrodd?

Darganfyddwch pa mor hir y bydd yn ei gymryd i ddarllenydd cyffredin gwblhau'r gerdd glasurol.

Pa mor Hir Mae'r Iliad?

Y safon Mae'r fersiwn a dderbynnir o'r Iliad yn cynnwys yn union 15,693 o linellau i gyd wedi'u grwpio'n 24 llyfr . Mae digwyddiadau'r stori ei hun yn ymestyn dros 52 diwrnod ond mae manylion y gerdd yn ei gwneud yn wych i'w darllen.

Mae'r gerdd wedi derbyn canmoliaeth am ei chyflwyniad o gariad a rhyfel, ymddiriedaeth a brad, arwyr a dihirod, ac anrhydedd a gwarth. Fe'i gelwir hefyd yn Cân Ilium , ac mae'r gerdd yn rhan o'r Cylch Epig - casgliad o gerddi Groegaidd clasurol gwych wedi'u hysgrifennu mewn hecsamedr dactylig ac wedi'u gosod yng nghyfnod Rhyfel Caerdroea, lle sonnir cymaint am y march Trojan enwog.

Os ydych yn pendroni pa mor hir yw geiriau'r Iliad, mae gan y gerdd dros 193,500 o eiriau o gymharu â'r Odyssey sy'n cynnwys ychydig dros 134,500 o eiriau. Mae eraill hefyd yn gofyn, ' pa mor hir yw'r Iliad a'r Odyssey? '

Gweld hefyd: Hercules Furens - Seneca yr Iau - Rhufain Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Mae dros 700 tudalen yn yr Iliad a thros 380 tudalen yn yr Odyssey yn dibynnu ar yrcyfieithiad rydych yn ei ddefnyddio. Felly, y cwestiwn rhesymegol nesaf fydd pa mor hir y bydd yn ei gymryd i gwblhau'r Iliad cyfan o'r dechrau i'r diwedd, yn seiliedig ar ddarganfod sawl tudalen yw'r Iliad a'r Odyssey.

Pa mor hir y byddai'n ei gymryd i ddarllen yr Iliad?

Gyda'r person cyffredin yn darllen 250 gair y funud, bydd yn cymryd tua 11 awr a 44 munud . Gellir gweithredu'r oriau hyn mewn un eisteddiad neu eu lledaenu dros yr wythnos/penwythnos. Beth bynnag yw eich dewis, gwyddoch fod y gerdd yn swmpus ac yn gofyn am lawer o ddisgyblaeth ond byddwch yn sicr wrth eich bodd bob eiliad.

Yn ogystal, mae hyn yn dibynnu ar sawl ffactor gan gynnwys eich cyflymder darllen , amserlen, lefel llythrennedd, dealltwriaeth, ac ati. Fodd bynnag, o gymryd y cyflymder darllen cyfartalog gallwn amcangyfrif faint o amser y bydd yn ei gymryd i berson cyffredin orffen darllen y gerdd.

Faint Mae Darlleniad neu Berfformiad Cyhoeddus o'r Iliad Take?

Mae rhai ysgolheigion Groegaidd yn amodi bod darlleniad cyhoeddus yr Iliad yn cymryd rhwng tair a phum nos . Mae hyn oherwydd bod gyda'r nosau fod y rhan fwyaf o'r bobl yn llai prysur ac felly'n rhydd i ymgynnull o amgylch tân gwersyll i ddarllen yr Iliad.

Mewn rhai mannau, mae darllen yr Iliad yn ŵyl fawr sy'n cynnwys bwyd a diod i ddifyrru'r gymuned gyfan. Gwnaethpwyd yr adrodd gan y bardd lleol a fyddai'n gnawdio allan yn fwriadoly stori i helpu'r gynulleidfa i'w deall yn well fyth.

Mae'r darlleniad cyhoeddus hefyd yn cymryd mwy o amser os darllenir yr Iliad yn y trefi lle gosodir y gerdd epig neu os yw'n arbennig arwr yn hanu o'r un dref y darllenir ef ynddi. Mae hyn oherwydd bod y bardd yn fwriadol yn amlygu enwogrwydd y ddinas neu gryfderau'r arwr o'r ddinas honno i godi calon y gynulleidfa.

Fodd bynnag, os ydym am ddileu'r holl ordddramateiddio a'r anterliwtiau hir a mynd. yn union yn ôl y stori, dylai gymryd rhwng diwrnod a dau i orffen. Serch hynny, yn 2015, cymerodd tua 60 o actorion Prydeinig ran mewn darlleniad cyhoeddus o'r Iliad a pharhaodd y digwyddiad cyfan am 15 awr.

Dechreuodd y perfformiad cyhoeddus yn yr Amgueddfa Brydeinig a daeth i ben yn Theatr Almeida, i gyd yn Llundain. Er iddo gael ei ffrydio ar-lein , ciwiodd llawer o bobl y tu allan i'r Amgueddfa Brydeinig a mynychu'r digwyddiad yn Theatr Almeida i glywed eu hoff actor yn darllen rhan o'r llyfr.

Fel rhan o'r digwyddiad oedd y cynhyrchiad teimladwy lle roedd rhai actorion yn darllen i gynulleidfaoedd wrth gymudo ar fysiau. Roedd yr actorion a gymerodd ran yn y digwyddiad 15 awr yn cynnwys Rory Kinnear, Simon Russell Beale, Brian Cox, a Ben Whishaw .

Cwestiynau Cyffredin

Sut Ydw i'n Darllen yr Iliad os nad oes gen i Ddiddordeb ynddo Un Tamaid?

Y cam cyntaf yw cael cyfieithiad da sydd â geiriau symlach anid yw'n gofyn i chi ddefnyddio geiriadur ar ôl pob brawddeg. Mae rhai cyfieithiadau yn dechnegol iawn ac wedi'u bwriadu at ddibenion academaidd a all achosi i chi golli diddordeb os nad ydych yn darllen fel rhan o ymarfer academaidd.

Mae rhai pobl yn argymell fersiwn Robert Fitzgerald oherwydd maen nhw'n ei chael hi'n haws ac nid yw'n aberthu ansawdd y gerdd epig er mwyn symlrwydd. Hefyd, mae cyfieithiad da yn eich helpu i orffen y darlleniad yn gyflym er mwyn osgoi blinder ar y ffordd.

Gallwch hefyd droi at y rhyngrwyd lle mae fersiynau talfyredig a hyd yn oed nodiadau sy'n cwmpasu holl lyfrau'r Iliad. Byddai'r rhain yn rhoi syniad gweddol i chi o hanfod yr Iliad ac os ydyn nhw'n ennyn eich diddordeb, gallwch chi fachu copi neu lawrlwytho'r gerdd epig a'i darllen.

Fodd bynnag, os ydyn nhw dal ddim yn ennyn eich diddordeb. diddordeb, o leiaf, bydd gennych syniad gweddol o beth yw cerdd Homer. Os oes angen i chi ddarllen yr Iliad fel rhan o'ch astudiaethau, yna'r ffordd orau o fynd ati yw rhannu'r llyfr yn 'flociau' 20 munud a chymryd egwyl o 10 munud ar ôl pob darlleniad.

Gallwch hefyd gael sylwebaeth dda i'ch helpu i ddeall cyd-destun y gerdd. Mae sylwebaeth dda yn debygol o ennyn eich diddordeb gan ei fod wedi'i ysgrifennu mewn iaith fodern ac yn rhoi manylion a gwybodaeth gefndir.

Sylwch y bydd angen disgyblaeth ac ymdrech i ddarllen tudalennau cyntaf y gerdd, unwaithrydych chi'n cael eich cyflwyno i'r prif gymeriadau mae'r stori'n dod yn ddiddorol o'r fan honno. Mae eraill hefyd yn argymell darllen yr Ilium sy'n ail ffilm ffuglen wyddonol o'r Iliad er mwyn rhoi cyflwyniad difyr i chi i'r gerdd Roegaidd epig.

Pa mor hir yw'r Odyssey?

Mae gan yr Odyssey

2>dros 134,500 o eiriau wedi'u hysgrifennu mewn 384 tudalenac mae ganddo 12,109 o linellau ac mae'n cymryd tua 9 awr i'w gwblhau os caiff ei ddarllen ar 250 gair y funud.

Sawl Tudalen Sydd yn yr Iliad a Pam Mae'r Iliad Felly Hir?

Yn syml, mae gan yr Iliad tua 15,693 o linellau a 24 pennod/llyfr gyda dros 700 tudalen . Mae'n hir oherwydd ei fod yn cynnwys manylion 54 diwrnod olaf rhyfel Gwlad Groeg yn erbyn Troy. Fodd bynnag, gallwch gael yr Iliad pdf (fersiwn talfyredig) ar y rhyngrwyd i roi syniad teg i chi o beth yw hanfod y gerdd.

Pryd Ysgrifennwyd yr Iliad?

Yr union amser yn anhysbys ond mae ysgolheigion yn credu iddo gael ei ysgrifennu rhwng 850 a 750 BCE.

Casgliad

Rydym wedi bod yn edrych ar hyd y gerdd glasurol Roegaidd. Iliad a pha mor hir y bydd yn ei gymryd i orffen y gerdd epig. Dyma yr hyn rydyn ni wedi'i ddysgu :

Gweld hefyd: Yr Eumenides – Aeschylus – Crynodeb
  • Wedi'i hysgrifennu gan Homer, mae'r Iliad yn gerdd epig sy'n manylu ar ryfel Gwlad Groeg yn erbyn Troy sydd â thros 15,600 o linellau a thua 52,000 o eiriau sy'n fwy. na chyfrif geiriau'r Odyssey yn dibynnu ar y cyfieithiad.
  • Mae'n rhan o'r Cylch Epig o gerddi a osodwyd yn ystod ycyfnod rhyfel Caerdroea ac fe'i trosglwyddwyd ar lafar ymhell cyn i Homer ei ysgrifennu.
  • Roedd y Groegiaid yn gyfarwydd â'r stori, felly yn hytrach roedd Homer yn ymwneud â'r gwirioneddau cyffredinol y gellid eu dysgu o'r epig.

Mae'r Iliad wedi swyno ysgolheigion dros y canrifoedd gyda'i straeon cyffrous am antur ac mae yn bendant yn ddarlleniad da waeth faint o amser mae'n ei gymryd i'w gwblhau.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.