Eurylochus yn The Odyssey: Ail mewn Gorchymyn, Cyntaf yn Cowardice

John Campbell 04-08-2023
John Campbell

Mae Eurylochus yn The Odyssey yn cynrychioli archdeip benodol mewn ffuglen. Mae'n gyflym i gwyno a beirniadu ond yn aml yn ofni gweithredu ei hun. Pan fydd yn gweithredu, gall ei benderfyniadau fod yn frech ac arwain at drafferth iddo'i hun ac i eraill.

Pa fath o ddrygioni sarrug a greodd Eurylochus? Gawn ni ddarganfod!

Pwy Yw Eurylochus yn Yr Odyssey a Mytholeg Roeg?

Er na chrybwyllir ef wrth ei enw yn Yr Iliad, gall rhywun gasglu fod Eurylochus wedi gwasanaethu o dan Gorchymyn Odysseus yn ystod Rhyfel Caerdroea. Ef oedd yr ail arlywydd ar lynges Ithacan ar y ffordd adref. Yr oedd Eurylochus ac Odysseus yn perthyn trwy briodas ; Priododd Eurylochus chwaer Odysseus, Ctimene .

Nid yw testun Yr Odyssey yn sôn yn benodol a oedd y ddau yn ffrindiau, ond ar un adeg yn y naratif, Mae Odysseus yn disgrifio Eurylochus fel “duwiol.” Wrth gwrs, sawl penillion yn ddiweddarach, mae Odysseus mor flin ag Eurylochus nes ei fod yn ystyried tynnu pen Eurylochus.

Mae Perimedes ac Eurylochus yn ymddangos fel help llaw deuawd ar gyfer Odysseus yn ystod rhai anturiaethau wedi'u recordio. Yng ngwlad y meirw, mae'r pâr yn dal y ddafad aberthol tra bod Odysseus yn hollti ei wddf, gan gynnig ei waed fel bod y meirw yn siarad â nhw. Pan fydd Odysseus eisiau clywed cân y Sireniaid gyda lleisiau angylaidd, mae Perimedes, ac Eurylochus yn sicrhau ei fod yn cael ei rwystro'n ddiogel wrth ymyl y llong.mast nes eu bod yn ddiogel heibio ynys y Sirens.

Fodd bynnag, nid yw llawer o ymddygiad Eurylochus yn ystod y daith o gymorth. Weithiau mae'n dangos gwir llwfrdra; ar adegau eraill, mae'n oriog ac yn herfeiddiol. Yn wir, ef sy'n dechnegol gyfrifol am dynged olaf criw Odysseus . Dewch i ni archwilio'r rhannau o Yr Odyssey lle mae Eurylochus yn chwarae rhan arwyddocaol.

Eurylochus ar Ynys Circe: Petruso yn Profi Buddiol… Ychydig

Rhan gyntaf rôl Eurylochus yn Ceir Yr Odyssey ar ynys Aeaea, cartref Circe, y wrach . Pan fydd Odysseus a'i griw yn cyrraedd yr hafan hon, mae eu niferoedd wedi lleihau'n sylweddol.

Ar ôl dioddef colledion yn nwylo'r Cicones, y Lotus Eaters, Polyphemus y Cyclops, a'r Laestrygoniaid canibalaidd, maent i lawr i un llong a thua hanner cant o ddynion . Yn naturiol, maent yn ofalus wrth ymchwilio i'r ynys newydd hon, er gwaethaf eu dirfawr angen am gymorth.

Mae Odysseus yn rhannu'r grŵp yn ddwy blaid, gydag ef ei hun ac Eurylochus yn arweinwyr . Gan dynnu coelbren, fe anfonon nhw dîm Eurylochus i chwilio am drigolion. Maent wrth eu bodd pan fyddant yn darganfod Circe, duwies hardd, hudolus, sy'n eu gwahodd i wledda wrth ei bwrdd. Dim ond Eurylochus sy'n amheus, ac mae'n aros yn ôl tra bod y lleill yn cael eu denu i mewn.

Mae ei ofal yn ei wasanaethu'n dda, am gyffuriau Circe aelodau'r criwi ddiflasu eu hatgofion, ac yna mae hi'n eu troi'n foch. Mae Eurylochus yn ffoi yn ôl i'r llong, ar y dechrau yn rhy ofnus a thrist i siarad. Pan mae'n gallu adrodd yr hanes, mae'r darllenydd yn canfod na welodd Eurylochus swyn hud Circe na'r moch , ac eto ffodd o'r olygfa o hyd.

“Yn eu ffolineb,

Fe aethon nhw i gyd gyda hi i mewn. Ond mi wnes i,

Wrth feddwl efallai mai tric, a arhosodd ar ôl.

Yna diflannodd y criw cyfan, pob un ohonynt.

Daeth neb allan eto. Ac eisteddais yno

Amser maith, yn gwylio drostynt.”

Homer, The Odyssey, Llyfr 10

Hefyd, tybed, os oedd Eurylochus yn amau ​​trap , pam na rannodd ei amheuon ag unrhyw un o'r dynion ar ei dîm?

Eurylochus ar Ynys Circe: Rhybudd Yn Dda, ond Nid Llwfrdra

Yn syth ar ôl clywed y newyddion, mae Odysseus yn codi ei arfau ac yn dweud wrth Eurylochus am ei arwain yn ôl i'r tŷ lle diflannodd y dynion. Yna bydded Eurylochus i'w wir lwfrdra ddangos , yn cwyno ac yn ymbil:

“Plentyn a godwyd gan Zeus, paid â mynd â fi yno

> Yn erbyn fy ewyllys. Gadewch fi yma. Rwy'n gwybod

Ni fyddwch chi'n dod yn ôl eto eich hun

Neu'n dod â gweddill eich cymdeithion yn ôl.

Na. Gadewch i ni fynd allan o'r fan hon ac yn gyflym, hefyd,

Gyda'r dynion yma. Mae’n bosibl y byddwn yn dal i ddianc o

Heddiwtrychinebau.”

Homer, Yr Odyssey, Llyfr 10

Mae Eurylochus yn fodlon, hyd yn oed yn awyddus, i gefnu ar y dynion o dan ei orchymyn . Yn ffieiddio, mae Odysseus yn ei adael ar ôl ac yn mynd ar ei ben ei hun i wynebu Circe. Yn ffodus, mae Hermes yn ymddangos ac yn dweud wrth Odysseus sut i drechu'r ddewines, gan roi perlysieuyn iddo sy'n ei wneud yn imiwn i hud Circe. Unwaith iddo ddarostwng Circe a gwneud iddi dyngu y byddai'n adfer ei wŷr a pheidio ag achosi unrhyw niwed pellach, mae'n dychwelyd i weddill y criw.

Eurylochus ar Ynys Circe: Nid oes neb yn hoffi swnian

Y criw wrth eu bodd yn gweld Odysseus yn dychwelyd yn ddianaf, gyda'r newyddion da bod cysur a gwledd yn eu disgwyl yn neuadd Circe. Wrth iddynt ddechrau dilyn Odysseus, mae Eurylochus unwaith yn dangos ei lwfrdra , ond yn waeth eto, mae'n sarhau Odysseus i geisio cael ei ffordd:

“Chi greaduriaid truenus,<4

Ble wyt ti'n mynd? Ydych chi mor mewn cariad

Gyda'r trychinebau hyn byddwch yn mynd yn ôl yno,

I dŷ Circe, lle bydd hi'n eich trawsnewid chi i gyd

I foch neu fleiddiaid neu lewod, felly fe'n gorfodir

I amddiffyn ei thŷ mawr iddi? Mae fel

Beth wnaeth y Cyclops, pan aeth ein cymdeithion

i mewn i'w ogof gyda'r dyn di-hid hwn,

Odysseus — diolch i'w ffôl galedwch

Lladdwyd y dynion hynny.”

Homer, Yr Odyssey , Llyfr10

Geiriau Eurylochus gymaint o ddicter Odysseus nes ei fod yn meddwl am “ dafellu ei ben a’i fwrw i’r ddaear .” Yn ffodus mae aelodau eraill y criw yn lleddfu ei gynddaredd ac yn argyhoeddi ef i adael Eurylochus gyda'r llong os mai dyna a fynno.

Wrth gwrs, wrth wynebu anghymeradwyaeth Odysseus a chael ei adael ar ei ben ei hun, Mae Eurylochus yn dilyn y gwŷr eraill.

Troseddau Diweddaf Eurylochus: Gwrthryfel ar Ynys Thrinacia

Y mae Eurylochus yn ymddwyn ei hun am ychydig, oherwydd y mae yn dawel, hyd yn oed yn gymwynasgar, yn ystod amryw o eu hanturiaethau nesaf . Mae Odysseus a'i griw yn clywed proffwydoliaethau yng Ngwlad y Meirw, yn goroesi yn mynd heibio i ynys beryglus y Sirens, ac yn colli chwe aelod arall o'r criw yn mordwyo rhwng Scylla a Charybdis. Wrth agosáu at Thrinacia, cartref Helios, duw'r haul, mae Odysseus yn cofio'r broffwydoliaeth y byddai'r ynys hon yn sillafu eu tynged, ac yn anffodus mae'n dweud wrth y dynion am rwyfo heibio'r ynys.

Mae pob un o'r dynion yn ddigalon, ond Eurylochus yn ateb Odysseus â sbeit :

“Dyn caled wyt ti,

Odysseus, gyda mwy o nerth na dynion eraill .

Gweld hefyd: Gwrthdaro yn The Odyssey: A Character’s Struggle

Nid yw eich coesau byth yn blino. Byddai rhywun yn meddwl

eich bod wedi'ch gwneud yn gyfan gwbl o haearn,

os ydych yn gwrthod gadael i'ch cyd-longwyr lanio,

pan maen nhw wedi blino gan waith a diffyg cwsg.”

Gweld hefyd: Polydectau: Y Brenin a Ofyn am Ben Medusa

Homer, The Odyssey, Llyfr 12

Mae'r dynion blinedig yn cytuno ag Eurylochus eu bodddylai lanio ar yr ynys. Mae Odysseus yn cydsynio unwaith y bydd pob un ohonynt yn tyngu'n ddifrifol i beidio â lladd buwch na dafad tra ar yr ynys, oherwydd dyna oedd buchesi cysegredig Helios. Yn anffodus, mae Zeus, duw'r awyr, yn creu storm wynt sy'n eu dal ar yr ynys am fis cyfan. Mae eu darpariadau yn pallu, a'r dynion yn dechreu newynu.

Troseddau Diweddaf Eurylochus: Ei Ddatganiad Sbeslyd yn Ddod yn Wir

Mae Odysseus yn gadael ei wŷr newynog i sgowtio tua'r wlad ac i weddïo ar y duwiau am gymorth . Mae Eurylochus yn achub ar y cyfle i danseilio awdurdod Odysseus eto , gan berswadio’r criwiau eraill i ladd rhai o’r gwartheg cysegredig:

“Feriaid llong, er eich bod yn dioddef trallod,<4

clywch fi allan. I fodau dynol truenus

mae pob math o farwolaeth yn atgas. Ond marw

o ddiffyg bwyd, cwrdd â’ch tynged felly,

sydd waethaf oll…

… Os yw wedi gwylltio

am ei wartheg corniog syth a'i ddymuniadau

i ddryllio ein llong a duwiau eraill yn cytuno ,

Byddai’n well gen i golli fy mywyd unwaith ac am byth

tagu ar don na newynu i farwolaeth

ar ynys anghyfannedd.”

Homer, Yr Odyssey, Llyfr 12

Pan ddaw Odysseus yn ôl a gweld beth roedden nhw wedi'i wneud, y mae'n griddfan, gan wybod fod eu tynged yn sicr. Mae Eurylochus a'r criw eraill yn gwledda ar y gwartheg am chwe diwrnod , ac ar yseithfed diwrnod, mae Zeus yn newid y gwyntoedd ac yn gadael i long Odysseus adael. Mae'r newid hwn yn eu ffawd yn gwella morâl ei griw, ond mae Odysseus yn gwybod yn well na meddwl y gallant ddianc rhag tynged.

Pan nad oes tir yn y golwg, Mae Zeus yn rhyddhau storm ffyrnig , efallai y gwaethaf y maent wedi dod ar eu traws ar eu teithiau. Mae mast y llong yn cracio ac yn disgyn, ac mae'r llong yn cael ei rhwygo gan y gwynt a'r tonnau. Mae Odysseus yn achub ei hun trwy lynu wrth y mast toredig a hwylio, ond mae pob dyn o'r criw sy'n weddill yn marw. Yn wir, mae Eurylochus yn cyflawni ei ddatganiad ac yn cyrraedd ei ddiwedd yn tagu ar don.

Casgliad

Mae Eurylochus yn chwarae rhan fach ond arwyddocaol yn Yr Odyssey.

Gadewch i ni adolygu y ffeithiau perthnasol am y cymeriad hwn:

  • Brawd-yng-nghyfraith i Odysseus yw Eurylochus; mae'n briod â chwaer Odysseus, Ctimene.
  • Ymladdodd Eurylochus ag Odysseus yn Rhyfel Caerdroea.
  • Yn Yr Odyssey, mae'n gwasanaethu fel ail orchymyn Odysseus ar y fordaith adref.
  • Mae'n petruso cyn mynd i mewn i dŷ Circe ac yn dianc pan fydd hi'n troi gweddill ei ddynion yn foch.
  • Mae'n rhy llwfr i helpu Odysseus i achub ei ddynion.
  • 12>Mae'n annog y criw i wrthryfel os na fydd Odysseus yn gadael iddyn nhw lanio ar ynys Thrinacia.
  • Er iddynt oll addo peidio lladd gwartheg cysegredig Helios, mae Eurylochus yn eu hannog i dorri eu hadduned.
  • Fel acosb am ladd y gwartheg, Zeus yn anfon storm ffyrnig sy'n dinistrio eu llong. Odysseus yn unig sydd wedi goroesi.
  • Yn wir, mae Eurylochus yn marw gan dagu ar don.

Mae Eurylochus yn gweithredu fel gwrththesis i rinweddau gwell Odysseus ac yn tynnu sylw i ffwrdd o ddiffygion Odysseus.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.