Athena yn Yr Odyssey: Gwaredwr Odysseus

John Campbell 11-08-2023
John Campbell

Roedd Athena yn The Odyssey yn gweithredu fel gwarcheidwad i deulu Odysseus, gan sicrhau eu diogelwch a’u ffyniant yn y Clasur Homeric. Mae ei gweithredoedd yn arwain at wahanol bwyntiau yn y ddrama sy'n arddangos ei nodweddion fel duwies Roegaidd ac yn pwysleisio ei natur empathig tuag at fodau dynol. Ond i amgyffred yn llawn pwy yw hi yn y ddrama, rhaid mynd yn fyr dros ddigwyddiadau gwaith Homer a'r hyn y mae hi wedi ei wneud i gael ei ddisgrifio felly.

Yr Odyssey

Yr Odyssey yn cychwyn wrth i Odysseus a'i wŷr deithio adref o Ryfel Caerdroea. Teithiant y moroedd ac archwilio gwahanol leoedd, gan fynd trwy ddyfroedd dyrys ac ynysoedd peryglus. Dechreua eu hanffawd wrth ddal sylw'r duwiau a'r duwiesau trwy ysbeilio ac achosi anhrefn yn ynys y Ciccone's a chasglu rhagor ar wartheg y duwiau yn Sisili.

Yn Ynys Môn y Cyclops, Odysseus a'i ddynion Polyphemus dall, yn ddiarwybod yn ennill casineb Poseidon. Mab Poseidon oedd y demigod ac roedd yn gweld gweithredoedd Odysseus yn amharchus iddo. Roedd yn hysbys bod Poseidon, duw'r môr, yn anhygoel o anian ac egotistaidd. Felly roedd gweithredoedd Odysseus tuag at fab y duw yn cael eu gweld fel dim byd ond amarch tuag at y duw egotistaidd. Mae'n anfon stormydd ac angenfilod môr eu ffordd mewn dicter llwyr, gan orfodi'r dynion Ithacan i fentro i ynysoedd sy'n dod â niwed iddynt a lleihau'n arafmewn nifer nes mai Odysseus yw'r unig un sydd ar ôl.

Wrth i Odysseus a'i wŷr adael Sisili, y maent yn mentro i ffwrdd ac yn cael eu gorfodi i lanio ar ynys Circe. Y brenin Ithacan yn anfon ei dynion i archwilio'r ynys i fesur lefel y bygythiad cyn tocio'n llwyr. Yn ddiarwybod iddo, mae ei ddynion yn troi'n foch wrth i Circe a'r ddewines ddal eu sylw. Yn llwfrgi ymhlith y coelbren, mae un dyn, prin yn llwyddo i ddianc ac yn hysbysu Odysseus o'r hyn a ddigwyddodd, heblaw yn lle gofyn am gymorth, mae'n erfyn ar y brenin i'w gymryd a ffoi o'r ynys.

Mae Odysseus yn rhuthro tuag at weddill ei ddynion yn y gobaith o'u hachub. Fodd bynnag, mae Hermes yn ei atal mewn cuddwisg. Mae'n dweud wrth y brenin Ithacan sut i osgoi cwympo o dan swyn y Sorceresses i gadw ei ddynion. Gwrandawodd Odysseus ar y cyngor a llwyddodd i daro Circe i lawr; addawodd hi iddo droi ei ddynion yn ôl, a hynny. Yna mae Odysseus yn dod yn gariad iddi ac yn byw mewn moethusrwydd ar yr ynys am flwyddyn. Yn y diwedd, darbwyllodd ei wŷr ef i adael yr ynys a hwylio yn ôl adref, ond nid heb gynllun diogel adref.

Gweld hefyd: Anghrediniaeth Tiresias: Cwymp Oedipus

Cynghora Circe ef i geisio cymorth y proffwyd dall, Tiresias, a mentro i'r tanddaear lle y mae yn preswylio. Yn y tanddaear, mae’n siarad â Tiresias ac yn cael gwybod am deithio tuag at ynys Helios, gan osgoi hynny’n gyfan gwbl oherwydd bod ei wartheg cysegredig yn byw yn ynys y titan. Roedd Helios wrth ei foddei anifeiliaid yn fwy na dim a byddai'n ddig pe bai rhywbeth yn digwydd iddynt.

Dicter Helios

Hwyliodd Odysseus a'i wŷr unwaith eto a dod ar draws dyfroedd garw a bwystfilod y môr, eu gorfodi i ddocio yn ynys duw'r haul. Mae ef a'i wŷr yn llwgu am ddyddiau wrth i'r storm barhau islaw, yn ddi-baid wrth aros ar yr ynys. Mae Odysseus yn gadael ei wŷr, yn eu rhybuddio i beidio â chyffwrdd â'r gwartheg, i weddïo ar y duwiau. Tra i ffwrdd, mae un o'i wŷr yn argyhoeddi'r gweddill i ladd y gwartheg aur a chynnig y gorau i'r duwiau fel iawndal am eu pechod.

Maent yn argyhoeddedig y byddai'r weithred hon yn diwygio eu pechodau ac y byddent yn gwneud hynny. cael maddeuant am eu newyn hunanol. Mae Odysseus yn dychwelyd i'w wersyll ac yn darganfod gwartheg Helios yn cael eu lladd a'u bwyta, ac yn cael ei guro gan y sylweddoliad a'r ennyn dicter duw arall. Er gwaethaf y storm, mae'n caniatáu i'w ddynion orffwys am y noson. Wedi hynny, brysiant i adael yr ynys yn y bore.

Ar eu taith mae Zeus, duw'r awyr, yn taro ei daranfollt tuag at eu llong, yn ei dryllio'n llwyr ac yn boddi gweddill ei wŷr yn y broses. Mae Odysseus, yr unig oroeswr, yn golchi i'r lan ynys sy'n gartref i'r nymff Groegaidd Calypso, lle mae'n cael ei garcharu am saith mlynedd am weithredoedd ei is-weithwyr.

Dianc o Calypso

Ar ôl saith mlynedd, Athena erfyn ar Zeus, gan ddadlau dros ryddhau Odysseus. Y dduwies omae doethineb yn defnyddio ei ffraethineb a’i huodledd i ddadlau dros dynged brenin yr Ithacan, ac yn y pen draw mae ei thad yn ogofeydd, gan ganiatáu rhyddhau Odysseus. Mae’n anfon y duw Hermes i roi gwybod i Calypso am ryddhad Odysseus, gan ei annog i adael.

Yn ynys Ithaca, mae Telemachus, mab Odysseus, yn wynebu ei frwydrau wrth iddo fynd i’r afael â rheolaeth yn erbyn merched ei fam. La wedi ei guddio fel Mentor, mae Athena yn amddiffyn y dyn ifanc ac yn ei arwain ar daith o hunan-ddarganfyddiad i atal cynllun y cyfreithwyr yn ei erbyn. Mae hi'n annog ei dyfiant wrth iddynt ymlwybro tuag at Pylos, gan ganiatáu i'r tywysog ifanc ymgolli gydag arweinwyr ynysoedd eraill.

Mae Odysseus yn cyfarfod â Telemachus o'r diwedd ac yn cynllunio cyflafan cyflafan ei wraig. Ef yn ennill y gystadleuaeth am ei llaw ac yn datgelu ei hunaniaeth yn y broses. Mae teuluoedd y milwyr yn bwriadu gwrthryfela, gan geisio cyfiawnder i'w meibion ​​ond cânt eu hatal gan Athena.

Beth Yw Rôl Athena yn Yr Odyssey?

9>Mae Athena yn chwarae amryw rolau yn clasur Homer wrth i'r dduwies Roegaidd eiriol dros Odysseus a'i deulu. Gwyddys bod duwies doethineb a brwydr yn ddisgynnydd uniongyrchol i Zeus, a aned o'i dalcen offer brwydr anghyflawn. Dywedir ei bod yn noddwr dyfeisgarwch dynol ac, felly, yn dal man meddal ar gyfer bodau galluog.

Dyna pam y mae ganddi berthynas gref ag Odysseus, am ei gampau.yn cyd-fynd â'i diddordebau. Nid yw Odysseus ac Athena yn rhyngweithio'n uniongyrchol yn y ddrama, oherwydd hi yn bennaf sy'n gofalu am deulu'r brenin Ithacan, dim ond yn eiriol drosto wrth iddo gael ei garcharu ar ynys Calypso.

Athena fel Eiriolwr Odysseus

Yn yr Odyssey, mae Athena yn helpu Odysseus trwy ddadlau gyda'i thad dros gael ei ryddhau. Mae hi'n defnyddio ei deallusrwydd a'i doethineb i ddadlau a dod o hyd i gyfaddawd dros ddychwelyd; yn y pen draw, mae Zeus yn ogofa i mewn ac yn caniatáu i'r llanc adael ei gaethiwed a dychwelyd adref.

Mae Athena yn arddangos ei grym a'i deallusrwydd goruchaf gerbron cyngor Olympus wrth yn eiriol ar ran Odysseus gan ddefnyddio iaith y meddwl rhesymegol o flaen y duwiau a'r duwiesau anian. Rhoddir sylw i hyn oherwydd y prinder o ferched yn cael eu portreadu felly yn yr Henfyd. Disgrifia Homer Athena fel hardd, deallus, perswadiol, a dewr wrth iddi fynd i fyny yn erbyn Zeus a'r duwiau eraill. Camp na allai dyn, gwraig, na bod dwyfol arall fyth oroesi ei gwneud.

Gweld hefyd: Mynegai o Gymeriadau Pwysig – Llenyddiaeth Glasurol

Athena fel Mentor Telemachus

Mae Athena yn cuddio ei hun fel Mentor, blaenor Ithacan, a yn cynghori Telemachus i siwrnai i'w dad. Drama ar eiriau braidd yw hon wrth iddi Fentora'r llanc i ddod yn well fersiwn ohono'i hun. Mae Athena yn tywys Telemachus ifanc ac yn mynd gydag ef i Pylos, lle maent yn cwrdd â Nestor, Odysseus’ffrind.

Gan Nestor, mae Telemachus yn dysgu sut i hau teyrngarwch a gweithredu fel rheolwr, gan ennill gwybodaeth wleidyddol gan frenin Pylos. Yna maent yn teithio i Sparta, lle mae Menelaus, ffrind arall i Odysseus, yn byw. Oddi arno, mae Telemachus yn dysgu gwerth dewrder ac yn darganfod lleoliad Odysseus, gan roi hyder i'r llanc a lleddfu ei ofidiau wrth iddynt frysio yn ôl adref i Ithaca.

Yna mae Athena yn cyfarwyddo Telemachus i pen i gwt Emaeus cyn mynd yn syth at y castiau. Mae Telemachus yn osgoi ymgais llofruddio’r cyfreithwyr diolch i rybudd Athena a gall gwrdd â’i dad yn y diwedd.

Athena fel Gwaredwr

Drwy gydol y clasur Groegaidd, mae Homer wedi ysgrifennu amrywiol rwystrau y mae'n rhaid i Odysseus fynd drwyddynt i ddychwelyd adref. Yn y rhan fwyaf o'r bygythiadau hyn, mae Odysseus a'i deulu'n cael eu hachub gan neb llai na'u heiriolwr, Athena. Mae cuddwisgoedd Athena yn Yr Odyssey yn paratoi'r ffordd i'r dduwies Roegaidd achub Odysseus a'i deulu heb ymyrryd yn uniongyrchol â cyflwr y meidrolion. Mae gan dduwiau a duwiesau Groegaidd reol sy'n eu gwahardd i ymyrryd â meidrolion yn uniongyrchol. Felly mae duwiau a duwiesau Groeg yn cuddio eu hunain i achub y meidrolion sy'n dal eu sylw.

Mae Athena yn achub Odysseus trwy erfyn ar ei thad am ei rhyddid, yn achub mab Odysseus, Telemachus, trwy fynd gydag ef ar daith o hunan-ddarganfyddiad, gan ganiatáu iddo dyfu ac osgoi'r bygythiad y mae'r gwrthwynebwyr yn ei achosi yn ei erbyn. Mae Athena hefyd yn achub priodas Odysseus trwy ymweld â breuddwyd Penelope, gan ddweud wrthi'n gynnil am ddychweliad Odysseus.

Mae Penelope, gwraig Odysseus, yn aros bron i ddegawd cyn i'w gŵr ddychwelyd ac yn cyhoeddi priodi'r gŵr sy'n ennill cystadleuaeth o ei dewis. Ni allai ohirio ei hailbriodi mwyach gan fod ei thad yn ei hannog yn gryf i ddychwelyd adref. Yna mae Athena yn ymweld â'i breuddwyd fel aderyn ac yn rhoi gweledigaeth sy'n trosi i ddychweliad ei gŵr sydd wedi ymddieithrio.

Casgliad:

Nawr ein bod wedi siarad am Athena, pwy yw hi yn The Odyssey, a'i rôl yn y clasur Homerig, gadewch i ni fynd dros pwyntiau allweddol yr erthygl hon:

  • Athena yw duwies Groegaidd doethineb, dewrder, brwydr, ac ati. llawer mwy. Gwyddys ei bod yn ffafrio Odysseus a'i fab oherwydd eu doniau a'u diddordebau gan ei bod yn credu mewn dyfeisgarwch dynol.
  • Mae Odysseus yn ennyn chwilfrydedd Helios a Poseidon am ei weithredoedd dewr yn eu herbyn. Heb gymorth Athena, byddai Odysseus a'i wŷr wedi cyrraedd eu nod yn gynt nag yn hwyrach, ac ni fyddai Odysseus wedi gallu dychwelyd adref.
  • Mae Athena yn helpu Odysseus yn yr Odyssey yn dyst i'w chymeriad fel duwies a ei chariad at y rhai sy'n annwyl ganddi.
  • Mae hi'n eiriol dros Odysseus wrth iddo gael ei garcharu ar ynys Calypso; paratôdd hi'r ffordd iddo ddychwelyd yn ddiogelIthaca.
  • Mae Athena'n defnyddio'i hystyriaethau a'i galluoedd deallusol gwych wrth iddi ddefnyddio iaith rhesymoledd yn erbyn y duwiau a'r duwiesau anian, gan ganiatáu i Odysseus gael ei ryddhau er gwaethaf gwylltio'r duwiau am ei weithredoedd.
  • Mae Athena yn gweithredu fel mentor i Telemachus, gan guddio’i hun fel Mentor wrth iddi ei harwain ar daith o hunan-ddarganfyddiad, gan ddianc a diogelu’r llanc ifanc rhag cynllwyn y ceiswyr.
  • Athena yn amddiffyn gorsedd a gwraig Odysseus. trwy ymweld â Penelope yn ei breuddwydion, gan ganiatáu i'r frenhines Ithacan ddefnyddio ei wits wrth i'w llygaid ddal y cardotyn a ddaeth i mewn i'w chartref yn sydyn. Trodd y cardotyn hwn yn Odysseus.
  • Athena yn achub Odysseus eto wrth iddi rwystro rhieni'r rhai sy'n ceisio cael cyfiawnder i'w mab a laddwyd.
  • Mae Athena yn gweithredu fel eiriolwr, Mentor ac yn achubwr i Odysseus a'i deulu wrth iddynt frwydro am oroesiad.
  • Daw Telemachus yn ddyn teilwng o ddod yn frenin nesaf oherwydd Athena yn ei annog ar daith. Llwyddodd i fagu hyder, cysylltiadau gwleidyddol a dysgu sgiliau amrywiol ar ei daith gydag Athena.

I gloi, Athena yw'r union reswm pam y mae Odysseus yn dychwelyd adref yn ddiogel. Er gwaethaf hynny. Wrth hel Odysseus at dduwiau'r haul a'r môr, defnyddiodd Athena ei ffraethineb a'i deallusrwydd i resymoli ei ryddhad a'i ddiogelwch. Mae Athena, duwies doethineb a brwydr, yn dal yn wychperthynas ag Odysseus a'i fab am eu doniau a'u dewrder; oherwydd hynny, gwnaeth y dduwies Roegaidd ei gorau i gadw teulu a gorseddfainc Odysseus yn ddiogel ar gyfer ei ddychweliad. A dyna chi! Athena a'i rôl yn The Odyssey.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.