Polydectau: Y Brenin a Ofyn am Ben Medusa

John Campbell 17-07-2023
John Campbell

Polydectes oedd brenin ynys Seriphos. Mae'r ynys yn enwog am roi lloches i Danae a'i mab, Perseus. Mae stori Polydectes a sut y gorchmynnodd i Perseus nôl pen Medusa iddo yn ddiddorol iawn.

Felly gadewch inni ddarllen ymlaen llaw am fywyd Polydectes a'r holl ddrama sydd ganddo i'w gynnig.

Tarddiad Polydectes

Mae tarddiad King Polydectes yn eithaf dadleuol. Y rheswm y tu ôl i'r ddadl hon yw bod setiau amrywiol o rieni yn cael eu priodoli i Polydectes mewn gwahanol fannau yn y cerddi a chwedloniaeth Roegaidd. Ystyrir ef yn enwog fel mab Magnes, mab Zeus a brenin cyntaf Magnesia, a naiad, a oedd yn ôl pob tebyg yn nymff yn byw ar gyrion ynys Seriphos. Dywedir hefyd ei fod yn unig fab Peristhenes ac Androthoe, y ddau yn fodau pwysig nad ydynt yn dduw.

Ymhlith holl straeon tarddiad Polydectes, y mwyaf derbyniol yw'r Polydectes yn fab i Poseidon a Cerebia, felly yr oedd yn ddemigod a chanddo rai galluoedd duwiol. Gwyddys fod ei gymeriad a'i ymarweddiad cyn y digalondid Perseus yn garedig. Yr oedd yn frenin da ar Seriphos a ofalai am ei bobl.

Polydectes a Perseus

Fel Brenin ynys Seriphos nid dyna oedd ffynhonnell poblogrwydd Polydectes. Fe'i cofir yn fwyaf enwog oherwydd ei ddig yn erbyn Perseus. Y dirywiadDechreuodd Polydectes pan ddaeth Perseus a'i fam, Danae, i loches ar ynys Seriphos.

Stori'r Cawod Aur

Mab Danae, merch Acrisius, oedd Perseus. Rhagfynegwyd Acrisius, brenin Argos, mai mab ei ferch fyddai ei farwolaeth ef. Oherwydd y broffwydoliaeth hon, alltudiodd Acrisius ei ferch Danae i ogof gaeedig. Roedd Danae dan glo y tu mewn i'r ogof pan gyrhaeddodd cawod o aur o'i blaen.

Roedd y gawod o aur mewn gwirionedd yn guddwisg Zeus. Roedd Zeus yn ffansio Danae ac eisiau hi iddo'i hun ond oherwydd Hera a'i ymdrechion blaenorol ar y Ddaear, roedd yn betrusgar. Fe drwychodd Danae a gadawodd. Ychydig yn ddiweddarach rhoddodd Danae enedigaeth i fachgen bach o'r enw Perseus. Bu Danae a Perseus yn byw yn yr ogof am beth amser nes i Perseus dyfu i fyny.

Darganfu Acrisius fod ei ŵyr yn cael ei eni allan o briodas oherwydd Zeus. I'w achub ei hun rhag digofaint Zeus, yn lle lladd ei ŵyr, Perseus, a'i ferch, Danae, bwriodd hwy i'r môr mewn cist bren. Daeth y fam a'i mab o hyd i'r lan rai dyddiau'n ddiweddarach lle cyraeddasant ynys Seriphos lle'r oedd Polydectes.

Polydectes a Danae

Agorodd Polydectes a'i ynyswyr eu harfau i Danae a Perseus. Dechreuon nhw fyw mewn cytgord a heddwch. O'r diwedd gwelodd Perseus sut oedd bywyd go iawn nes i'r Brenin Polydectes ymyrryd. Roedd polydectes wedi cwympocanys Danae ac yr oedd am ei phriodi.

Yr oedd Perseus yn erbyn yr undeb hwn gan ei fod yn gofalu yn fawr am Danae. Ar ôl y gwrthodiad oddi wrth Danae a Perseus, aeth Polydectes ati i dynnu Perseus o'i lwybr at wir gariad.

Felly, taflodd Polydectes wledd fawreddog a gofyn i bawb ddod â rhoddion moethus i'r Brenin. . Gwyddai Polydectes na allai Perseus ddod â rhywbeth drud iddo gan nad oedd mor gefnog â hynny, a fyddai yn gyfnewid yn drueni i Perseus ymhlith y bobl.

Cyrhaeddodd Perseus y wledd yn waglaw a gofynnodd i Polydectes beth oedd ei eisiau. Gan fod Polydectes yn gweld hyn fel cyfle a gofynnodd i Perseus ddod ag ef at ben Medusa. Roedd Polydectes yn gadarnhaol y byddai Medusa yn troi Perseus yn garreg ac yna gallai briodi Danae heb unrhyw gyfyngiadau ond roedd gan dynged gynlluniau eraill ar gyfer ef.

Pen Medusa

Roedd Medusa yn un o'r tri Gorgon ym mytholeg Roeg. Disgrifiwyd hi fel gwraig brydferth gyda nadroedd gwenwynig yn lle ei gwallt. Y peth mwyaf diddorol am Medusa oedd bod pwy bynnag oedd yn rhoi ei lygaid yn syth arni yn cael ei droi i garreg mewn ychydig eiliadau. Felly ni feiddiai neb edrych arni erioed.

Gwyddai Polydectes y gallai Medusa droi neb yn garreg. Dyna pam y gorchmynnodd i Perseus ddod â'i phen iddo. Roedd Polydectes mewn gwirionedd yn cynllwynio marwolaeth Perseus yn gyfrinachol. Fodd bynnag, roedd Perseus yn gwybod yn well na syrthio i'w fagl.

Efelladd Medusa yn wyrthiol gyda chymorth Zeus. Rhoddodd Zeus gleddyf a lapio brethyn i Perseus y gallai ei ddefnyddio yn ei goncwest. Defnyddiodd Perseus yr elfen o syndod a thynnu ei phen i ffwrdd, fe'i bagiodd yn ofalus a dod ag ef yn ôl i Polydectes. Cafodd Polydectes ei syfrdanu gan ei ddewrder ac roedd yn embaras o flaen pawb.

Marwolaeth Polydectes

Fel tarddiad Polydectes, mae ei farwolaeth hefyd yn ddadleuol iawn. Mae yna lawer o straeon sy'n disgrifio eiliadau olaf bywyd Polydectes. Ymhlith y rhai y mae'r enwocaf yn perthyn i Perseus.

Yn ôl y chwedloniaeth, pan ddaeth Perseus yn ôl gyda phen Medusa, ildiodd Polydectes ar ei gariad, Danae. Cefnodd a deallodd nad yw Perseus yn rym i'w gyfrif. Ond nid oedd Perseus yn mynd i dynnu'n ôl nawr ei fod wedi tynnu'r amhosibl.

Tynnodd Perseus y pen a troi pawb yn garreg, gan gynnwys Polydectes a'i lys cyfan, ac yn union fel hynny Safai polydectes yno ar ffurf carreg.

Gweld hefyd: Brenin y Daniaid yn Beowulf: Pwy Yw Hrothgar yn y Gerdd Enwog?

Casgliad

Gellir priodoli'r rheswm dros ei enwogrwydd ym mytholeg Roeg i Perseus a'i fam, Danae. Roedd yr erthygl hon yn ymdrin â tharddiad, bywyd a marwolaeth Polydectes. Dyma y pwyntiau pwysicaf o'r erthygl:

Gweld hefyd: Haemon: Dioddefwr Trasig Antigone
  • Roedd Polydectes yn fab i naill ai Poseidon a Cerebia neu Magnes a Naiad. Nid yw ei stori darddiad yn hysbys iawn ondmae'n fwyaf enwog ei fod yn ddisgynnydd i Poseidon.
  • Mae chwedl Polydectes a Perseus yn un o'r chwedlau enwocaf ym mytholeg Roeg. Mae'r chwedl yn sôn am orchfygiad Polydectes a'i farwolaeth eithaf yn nwylo Perseus. Y rheswm oedd mam Perseus, Danae, a ddaeth yn gariad i Polydectes.
  • Trowyd Polydectes yn garreg gan Perseus. Defnyddiodd Perseus ben Medusa ym mhob un o’i ymdrechion yn y dyfodol.

Syrthiodd Polydectes mewn cariad â’r fenyw anghywir ar yr amser anghywir. Trodd ei helynt gyda Perseus yn angheuol iddo. Serch hynny, mae ei le ym mytholeg Groeg wedi'i selio. Yma down i ddiwedd bywyd a marwolaeth Polydectes, brenin Seriphos.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.