Theoclymenus yn Yr Odyssey: The Uninvited Guest

John Campbell 27-07-2023
John Campbell

Mae Theoclymenus yn The Odyssey yn chwarae rhan fach ond hanfodol yn y ddrama. Mae'n ddisgynnydd i broffwyd enwog sy'n ffoi rhag cael ei erlyn am drosedd o ddynladdiad a gyflawnwyd ganddo yn Argos.

5>Mae'n cyfarfod â Telemachus ac yn gofyn am ddod ar fwrdd y llong, ac mae Telemachus yn croesawu ac yn cynnig lletygarwch wrth iddo ddychwelyd i Ithaca. Ond pwy yw Theoclymenus yn Yr Odyssey?

Gweld hefyd: Mytholeg Roeg Ladon: Myth y Ddraig Hesperian Aml-Bennaeth

Daw'r ateb wrth i Telemachus deithio i Pylos a Sparta, i chwilio am leoliad ei dad.

Pwy Yw Theoclymenus yn Yr Odyssey?

Telemachus yn teithio i Pylos i gwrdd â Nestor, ffrind agos i'w dad, Odysseus. Mae Athena, sydd wedi'i guddio fel Mentor, yn helpu Telemachus i sgwrsio â Nestor wrth iddynt agosáu at Pylos. Ar ôl cyrraedd Pylos, mae Telemachus yn dod o hyd i Nestor a'i feibion ​​​​ar y lan, yn offrymu aberth i'r duw Groegaidd Poseidon.

Mae Nestor yn rhoi croeso cynnes iddynt ond, yn anffodus, nid oedd ganddo unrhyw wybodaeth am Odysseus. Awgrymodd i Telemachus ymweld â Menelaus, ffrind Odysseus a fentrodd i’r Aifft. Gyda hynny, mae'n anfon ei fab Pisistratus gyda Telemachus i deithio i Sparta drannoeth.

Wrth gyrraedd Sparta, croesewir Telemachus a Pisistratus gan Menelaus a Helen o Sparta , a adnabu Telemachus o nodweddion ei dad. Cawsant eu bwydo a'u bathu wrth i Menelaus, y gŵr croesawgar ef, baratoi bwyd iddynt wledda arno.

Dros swper, dywed Menelaus wrtho am eiddo ei dad.anturiaethau, o Farch Caerdroea hyd at ladd y Trojans. Mae'n adrodd y diwrnod y dychwelodd o Troy a sut y daeth yn sownd yn yr Aifft, lle y gorfodwyd ef i gipio Proteus, hen ŵr dwyfol y Môr. Clywodd am leoliad ei ffrind Odysseus a sut y gall fentro yn ôl i Sparta.

Wedi'i gyfarwyddo gan Athena i ddychwelyd i'w gartref, mae Telemachus yn teithio gyda Pisistratus yn ôl i Pylos ac yn ffarwelio â Menelaus a Helen. Wrth gyrraedd Pylos, mae Telemachus yn gollwng Pisistratus i ffwrdd ac yn mynnu na allai ymweld â Nestor mwyach; mae'n mynd ymlaen i ymadael pan erfynia'r gweledydd, Theoclymenus, i'w ollwng ar fwrdd.

Gorffennol y Gwestai Heb Wahoddiad

Mae gorffennol Theoclymenus yn drasig ond yn arwyddocaol yn Mordaith Telemachus yn chwilio am ei dad . Wedi'i lygru â gorffennol pechadurus a'i alltudio o Argos am ladd aelod o'i deulu, mae Theoclymenus yn cwrdd â Telemachus, mab Odysseus, ac yn cynnig ei hun i roi atebion i'r mordaith ifanc i'r llu o gwestiynau sydd ganddo.

Er gwaethaf gorffennol Theoclymenus, croesawodd Telemachus ef ar fwrdd y llong oherwydd ei fod yn ysu am atebion.

Rôl y gweledydd yn Yr Odyssey yw hype-ddyn, gan roi dewrder i Telemachus wrth iddo fentro i chwilio am Odysseus. Fel proffwyd, mae’n gweld gweledigaethau a fyddai’n helpu i ffrwyno amheuon Telemachus.

Pan hedfanodd aderyn dros gario colomen yn ei ysgafelloedd, dehonglodd hyn fel arwydd da.a'i fod yn arddangos cryfder tŷ Odysseus a'i deulu.

Yr oedd Theoclymenus, gweledigaethwr dawnus wrth ddarllen yr adar, yn sathru ar bob un o chwilfrydedd Telemachus ac yn cyflwyno newyddion da yn gyson.

Gweld hefyd: Phorcys: Duw y Môr a'r Brenin o Phrygia

Wrth gyrraedd Ithaca, roedd hefyd yn gallu sôn bod ei Dad, Odysseus eisoes ar yr ynys yn casglu gwybodaeth . Gyda'r dehongliadau a roddwyd, mae Telemachus yn gobeithio y byddai ei dad yn aros yn fyw ac er gwaethaf yr anawsterau gyda'r cystadleuwyr, y byddent yn llwyddo.

Rôl Theoclymenus yn The Odyssey

Rôl o Theoclymenus yn The Odyssey yw gweledydd i ddarparu dehongliadau i'r pethau a welir mewn cas adar . Byddai'n cynrychioli rhywbeth na allai pobl gyffredin ei weld ac na fyddai'n ei ystyried yn arwyddocaol. Rhoddodd obaith i Telemachus y byddai ei dad yn fyw ac yn iach fel y gallent ill dau ddychwelyd adref i Ithaca a delio â charcharorion ei fam.

Heb Theoclymenus yn The Odyssey, ni fyddai Telemachus wedi cael y gobaith a ffydd i ymladd dros ei gartref. Ni fyddai wedi credu bod ei dad, Odysseus, yn dal yn fyw, ac ni fyddai wedi cael y nerth i ddal gafael. Mae dehongliad Theoclymenus o’r arwydd yn gweld Odysseus fel creadur ymosodol.

Fel eryr brenhinol pwerus yn honni ei fod yn goruchafiaeth dros yr un bregus, byddai’n teyrnasu ymhellach, gan oroesi pob hertaflu ei ffordd. Dehonglwyd hyn fel Odysseus yn gystadleuydd cadarn na fyddai'n marw o rywbeth dibwys fel taith adref ; mae’r eryr yn symbol o gryfder yn ewyllys, teulu, a dewrder Odysseus.

Telemachus a Theoclymenus

Mae gan Theoclymenus a Telemachus gyfeillgarwch cynnes a charedig. Er ei fod yn drafodol, roedd angen i Theoclymenus ddianc rhag erlyniad tra bod angen i Telemachus dawelu ei nerfau. Cysylltodd Theoclymenus â Telemachus gan ddweud ei fod yn broffwyd a allai ddehongli adar fel argoelion a allai eu helpu i ddod o hyd i'w dad.

Mae'n rhoi atebion i'w gwestiynau i Telemachus ac yn tawelu ei amheuon, sydd oll yn rhoi'r dewrder sydd ei angen ar Telemachus i fordaith. ymhellach. Mae'n werth nodi hefyd fod derbyniad cynnes Telemachus o Theoclymenus yn ystyriol er gwaethaf y brys.

Casgliad

Nawr ein bod wedi trafod Theoclymenus, pwy ydyw, ei rôl yn Theoclymenus. Odyssey, ei orffennol, a'i argoelion y mae'n eu dehongli, gadewch inni fynd dros brif bwyntiau'r erthygl hon:

 • Gall Theoclymenus, disgynnydd proffwyd, ddehongli'r adar fel argoelion a chwaraeodd ran fechan ond hanfodol yn The Odyssey.
 • Gan ddianc rhag erlyniad am Ddynladdiad yn Argos, Mae'n gofyn am fynd ar fwrdd llong Telemachus yn gyfnewid am ei wasanaeth; Mae Telemachus yn ei groesawu'n gynnes ar fwrdd y llong.
 • I chwilio am ei dad, aeth Telemachus i Pylos yn unol â chyfarwyddiadau'r Mentor, sef Mr.Athena dan gudd.
 • Cyfarfu â Nestor, un o gynghreiriaid ei dad, yn ystod rhyfel Caerdroea. Er nad oedd ganddo unrhyw wybodaeth am leoliad ei dad, rhoddodd gyfarwyddyd iddynt deithio gyda Pisistratus i Sparta, lle trigai Menelaus.
 • Cyn dychwelyd adref, roedd Menelaus yn sownd yn yr Aifft, lle cyfarfu â'r Hen dduw môr Proteus.
 • Aeth Menelaus ymlaen i ddweud wrthynt am ei anturiaethau gydag Odysseus; o chwedlau Ceffyl Caerdroea hyd at ladd y Trojans, adroddai bob manylyn i Telemachus a'i wŷr.
 • Yna mae Menelaus yn disgrifio ei fod yn sownd yn yr Aifft a'i frwydrau i ddal Proteus, a ddywedodd wrtho fod Odysseus yn ar ynys yn gaeth gan y nymff Calypso.
 • Wrth iddo adael, diolchodd i Menelaus a Helen am eu lletygarwch ac aeth ymlaen i hwylio i Pylos.
 • Wrth gyrraedd Pylos i ollwng Pisistratus, cyfarfu â Theoclymenus , proffwyd yn dymuno mynd ar fwrdd y llong; mae'n croesawu'r gweledydd yn gynnes ac yn mynd ati i hwylio i Ithaca.
 • Mae rôl Theoclymenus yn The Odyssey i'w weld wrth iddo fynd ati i ddehongli eryr â cholomen yn ei gribau, ac os felly dywed mai'r eryr yw Odysseus a byddai ei berthynas yn parhau yn llinach rymus ac na fyddai neb yn meiddio bradychu.
 • Mae'n werth nodi hefyd i Theoclymenus ddehongli hefyd y byddai Odysseus, yn debyg iawn i'r eryr brenhinol, yn plymio i lawr ac yn lladd ei ysglyfaeth, sef awgrymir i fod yn gystadleuwyrwedi ei synnu yn ddiarwybod gan Odysseus.
 • Yn ogystal, mae Theoclymenus hefyd yn sôn am leoliad tad Telemachus a’i fod ar hyn o bryd yn Ithaca yn ceisio cynlluniau i ddychwelyd.

I gloi, mae gan Theoclymenus funud ond rôl hanfodol yn The Odyssey. Darparodd fodd o ryddhad a'r hyder yr oedd ei angen ar Telemachus yn ystod pwynt isaf yr olaf. Roedd gan Telemachus amheuon, amheuon a oedd yn ymwneud â'i gryfder i'r orsedd, lles ei dad, yn ogystal â'i ofnau am y gwrthwynebwyr a'u cynlluniau.

Diffodd Theoclymenus y meddwl i'r holl amheuon a'r ofnau hyn, ac yn cyfnewid am fyrddio llong Telemachus, dewrder y mordaith ieuanc fyddai efe.

Darparodd ddehongliadau i rai o'r argoelion a welir yn yr adar, ac fel proffwyd, dywedodd wrth Telemachus y byddai'n aros yn ffit i'r orsedd fel perthynas agosaf i'w dad.

Heb Theoclymenus yn yr Odyssey, byddai amheuon Telemachus wedi ei fwyta'n gyfan a'i rwystro rhag dod yn wirioneddol y dyn y rhagwelodd Odysseus iddo fod. Gallwn ddweud i Theoclymenus roi'r sicrwydd yr oedd ei angen ar Telemachus.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.