Otrera: Creawdwr a Brenhines Gyntaf yr Amazonau ym Mytholeg Roeg

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Otrera, yn ôl mytholeg Roegaidd, oedd rhyfelwraig fenywaidd a feddai ar y cryfder, y sgil, y dewrder a'r ystwythder a oedd yn debyg i'w chymheiriaid gwrywaidd. Oherwydd ei natur ryfelgar , cysylltodd y Groegiaid hi ag Ares, duw rhyfel. Creodd Otrera yr Amasoniaid a daeth yn frenhines gyntaf iddynt gan arwain at sawl buddugoliaeth. Darllenwch ymlaen i ddarganfod teulu a chwedloniaeth Otrera.

Teulu Otrera

Merch yr Ares a'r Harmonia oedd Otrera, nymff yn nyffryn Acmonia. Yn ôl rhai mythau, rhoddodd Ares a Harmonia enedigaeth i'r Amazonau i gyd tra bod eraill yn cydnabod Otrera fel eu crëwr. Ymhen amser, rhoddodd Otrera ac Ares enedigaeth i'r Amasoniaid gan gynnwys Hippolyta, Antiope, Melanippe a Phenthesilea.

Y Plant

Hippolyte

Hi oedd yr enwocaf o ferched Otrera ac mae'n debyg y cryfaf o'r Amasoniaid. Hi oedd yr hynaf ac roedd ganddi wregys hudolus a roddodd nerth a galluoedd goruwchddynol iddi.

Gwnaed y gwregys ei hun o ledr ac fe'i rhoddwyd iddi fel anrheg ar gyfer ei gampau fel y rhyfelwr gorau ar Amazon. Fel rhan o'i Ddeuddeg Llafur, gorchmynnodd y Brenin Eurystheus i Heracles gael y gwregys o Hippolyte i'w ferch, Admete, a oedd am fod mor gryf â'r Amasoniaid.

Rhai fersiynau o'r myth adrodd bod merch hynaf Otrera wedi rhoi ei gwregys i Hercules ar ôl iddi fod ynwedi ei syfrdanu gan ei nerth a'i ddewrder.

Penthesileia

Roedd hi'n frenhines Amazon a ymladdodd ar ochr y Trojans yn ystod 10 mlynedd Rhyfel Caerdroea. Cyn hynny, fodd bynnag, roedd hi wedi llofruddio ei chwaer, Hippolyte, yn ddamweiniol, tra roedden nhw'n hela ceirw. Roedd hyn yn galaru i Benthesileia gymaint nes iddi ddymuno marw ond ni allai gymryd ei bywyd ei hun yn ôl traddodiad Amazon. Roedd disgwyl i'r Amazoniaid farw'n anrhydeddus yng ngwres y frwydr, felly bu'n rhaid iddi gymryd rhan yn Rhyfel Caerdroea a gobeithio y byddai rhywun yn ei lladd yn y pen draw.

Gweld hefyd: Medea - Seneca yr Iau - Rhufain Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Yn ôl llenyddiaeth yr hen Roeg, Aethiopis , Cynullodd Penthesileia 12 Amazon arall a daeth gyda hwy i gynorthwyo'r Trojans. Ymladdodd yn ddewr a medrus nes dod i gysylltiad ag Achilles a'i lladdodd. Felly, talodd am ladd ei chwaer, a chymerwyd ei chorff i Thermodon i'w gladdu.

Antiope<10

Etifeddodd Antiope yr orsedd ar ôl marwolaeth ei mam a rheoli teyrnas yr Amason gyda'i chwaer Orythria. Arddangosodd Antiope ddoethineb aruthrol a dyrchafodd y deyrnas i uchelfannau. Roedd hi'n fenyw gref a hyfforddodd yr Amazoniaid mewn ymladd a'u harwain at rai buddugoliaethau. Yn ôl mythau Groegaidd amrywiol, priododd Antiope Theseus, a oedd wedi mynd gyda Heracles ar ei Ddeuddeg Llafur.

Dywed rhai fersiynau iddi syrthio mewn cariad â Theseus a bradychu ei phobl tra bod fersiynau eraill yn dweud hynny.cafodd ei herwgipio gan Theseus. Cafodd Theseus ac Antiope fab o'r enw Hippolytus, er bod rhai fersiynau'n honni ei fod yn fab i Hippolyte yn lle hynny. Cyfarfu Antiope â’i marwolaeth pan laddodd Amazonian o’r enw Molpadia hi yn ddamweiniol wrth iddynt fynd i’w hachub rhag Theseus. Roedd hyn yn galaru Theseus a laddodd Molpadia yn ddiweddarach i ddial am farwolaeth ei gariad.

Melanippe

Yn ôl rhai fersiynau o chwedl Heracles, cipiwyd Melanippe gan Heracles a gofynnodd am wregys Hippolyte cyn rhyddhau Melanippe . Cytunodd yr Amazoniaid a rhoi gwregys Hippolyte ar gyfer Melanippe. Cymerodd Heracles y gwregys i Ewrysteus a chyflawni ei nawfed llafur. Dywed adroddiadau eraill mai Melanippe a herwgipiwyd ac a briodwyd gan Theseus.

Mae rhai mythau hefyd yn adrodd i Melanippe gael ei ladd gan Telamon, Argonaut a aeth gyda Jason ar ei anturiaethau.

Gweld hefyd: Phaedra – Seneca yr Iau – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Y Myth a yr Amazoniaid

roedd Otrera a'i dinasyddion yn enwog am eu creulondeb a'u gallu rhagorol i ymladd. Fe wnaethon nhw wahardd dynion rhag dod i mewn i'w teyrnas a magu merched yn unig. Roedd y plant gwrywaidd naill ai'n cael eu lladd neu eu hanfon i fyw gyda'u tadau. Tyngodd rhai Amazoniaid hefyd eu bod yn byw bywyd di-ri fel y gallent ganolbwyntio ar amddiffyn eu tiriogaethau a hyfforddi Amasoniaid ifanc eraill.

Teml Artemis

Teml Artemis yn Effesus a elwir hefyd yn Artemision oeddcredir iddo gael ei sefydlu gan Otrera a'r Amazons. Roedd y deml odidog yn cael ei hystyried yn un o Saith Rhyfeddod y Byd.

Mae cofnodion hynafol yn dangos y credir mai Teml Artemis oedd yr adeilad mwyaf o amgylch y byd yn ôl y daearyddwr Groegaidd Pausanius. Yn ystod cysegru'r deml, gosododd yr Amazoniaid ddelwedd o Artemis o dan dderwen a pherfformio dawns ryfel o'i chwmpas tra'n chwifio eu cleddyfau a'u gwaywffyn.

Yna perfformiodd Hippolyte weddill o y defodau a datganwyd y byddai dawns y rhyfel yn cael ei pherfformio’n flynyddol ac y byddai unrhyw un a wrthodai gymryd rhan yn cael ei gosbi. Yn ôl y myth, gwrthododd Hippolyte berfformio y ddawns ar un achlysur a chafodd ei gosbi am hynny.

Roedd yr Amazoniaid yn llwyth ffyrnig oedd yn caru marchogaeth a hela felly nid oedd yn syndod bod eu teml wedi'i chysegru i'r dduwies hela, Artemis. Fe wnaethon nhw lunio eu ffordd o fyw yn ôl Artemis gyda rhai ohonyn nhw'n addo aros yn ddigywilydd, yn union fel eu duwies.

Y deml ar wahân i fod yn breswylfa i dduwies Otrera, Artemis, serch hynny, roedd hi hefyd noddfa i'r Amasoniaid pan ymladdasant yn erbyn Theseus a'i fyddin.

Ares ac Otrera

Ares, duw rhyfel chwedloniaeth Roeg, a greodd Otrera gymaint o argraff harddwch, medr a nerth a ganmolodd hi. Wedi cyffroi am ygymeradwyaeth gan y dwyfoldeb rhyfel, adeiladodd yr Amazoniaid deml i'w anrhydeddu. Yna datblygodd yr Amazoniaid ddefosiwn cryf tuag at Ares a pherfformio defodau a oedd yn cynnwys aberthu anifeiliaid er bendith y duw.

Marwolaeth Otrera

Bellerophon, yr anghenfil Groegaidd mawr lladdwr, lladdodd Otrera fel rhan o gyfres o anturiaethau a roddwyd iddo gan Brenin Iobates o Lycia. Roedd Bellerophon wedi'i gyhuddo ar gam o drosedd a chafodd ei anfon at y Brenin Iobates i'w gosbi. Rhoddodd Iobates gyfres o dasgau amhosibl i Bellerophon a fyddai, yn ei farn ef, yn arwain at farwolaeth Bellerophon. Roedd y tasgau hyn yn cynnwys ymladd yn erbyn Otrera a'r Amasoniaid a oroesodd trwy ei lladd.

Mae mythau eraill yn dangos hynny Cymerodd Otrera a'r Amazoniaid ran yn Rhyfel Trojan trwy ymladd yn erbyn Gwlad Groeg. Anfonwyd Bellerophon i ryfela yn erbyn yr Amazoniaid am gefnogi'r Groegiaid. Yno bu'n ymladd â brenhines gyntaf yr Amazoniaid a'i lladd.

Ystyr Otrera

Er nad yw'r ystyr gwreiddiol yn hysbys, yr ystyr modern yw mam yr Amasoniaid.<3

Otrera yn y Cyfnod Modern

Mae brenhines yr Amazon yn ymddangos yng ngweithiau llenyddol yr awdur Americanaidd Rick Riordan yn ogystal â rhai llyfrau comig a ffilmiau, yn enwedig Wonder gwraig. Mae gan Otrera Riordan ac Otrera Wonder Woman yr un nodweddion ag Otrera ym mytholeg yr hen Roeg.

Ynganiad

Yenw prif frenhines Amazon yn cael ei ynganu

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.