Troy vs Sparta: Dwy Ddinas Manginaf Gwlad Groeg yr Henfyd

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Troy vs Sparta yn gymhariaeth o ddwy ddinas Groeg bwysig iawn lle roedd un yn ddinas go iawn a'r llall yn ddinas ym mytholeg Groeg. Mae'r ddwy ddinas yn enwog iawn ymhlith y Groegiaid a'u diwylliant gan fod llawer o'u digwyddiadau enwog wedi bod o gwmpas y dinasoedd hyn.

Am gymhariaeth gywir o'r ddwy ddinas, rhaid i ni yn gyntaf wybod yn fanwl amdanynt. Yn yr erthygl ganlynol rydyn ni'n dod â'r holl wybodaeth i chi am ddinasoedd Troy a Sparta gyda dadansoddiad manwl er mwyn i chi ddeall ac i gymharu'n gywir.

Tabl Cymharu Troy vs Sparta

<10 Tarddiad
Nodweddion Troy Sparta
Mytholeg Groeg Groeg yr Henfyd
Abode Daear Daear
Presennol Lleoliad Dydd Twrci De Gwlad Groeg
Crefydd Mytholeg Groeg Polytheism Groeg
Rhyfeloedd Rhyfel Trojan Rhyfel Peloponnisia
Ystyr Milwr Traed Syml, Frugal
Poblogrwydd Mam Dinas Rhufain Gelyn Athen
Yn enwog am Gosod Rhyfel Caerdroea Arwain Milwrol Groeg

Beth Yw y Gwahaniaethau Rhwng Troy vs Sparta?

Y prif wahaniaeth rhwng Troy a Sparta yw bod Troy yndinas ym mytholeg Groeg tra bod Sparta yn ddinas go iawn yng Ngwlad Groeg hynafol. Mae'r ddwy ddinas hyn yn bwysig iawn i'r Groegiaid oherwydd eu treftadaeth ddiwylliannol a hefyd y digwyddiadau pwysig a ddigwyddodd ynddynt.

Am beth y mae Troy yn fwyaf adnabyddus?

Mae Troy yn fwyaf adnabyddus amdano sef lleoliad rhyfel Caerdroea ym mytholeg Roeg.

Pwysigrwydd Troy

Digwyddodd llawer o farwolaethau a datblygiad pwysig yn y lle hwn a dyna pam ei fod y ddinas bwysicaf ym mytholeg yr hen Roeg. Ymhlith llawer o bethau eraill, roedd Troy hefyd yn ddinas bwysig iawn yng ngolwg y duwiau gan fod llawer o'u meibion ​​a'u merched a oedd yn ddemigod yn byw yn Troy neu mewn ardaloedd cyfagos. Roedd Troy felly yn ddinas bwysig ym mytholeg Roeg a hefyd yn niwylliant modern.

Gweld hefyd: Menander – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Hyd y 19eg ganrif, credai llawer o bobl mai dim ond dinas gyfansoddiadol ym mytholeg Roeg oedd Troy. Roedd ysgolheigion, histolegwyr, ac archeolegwyr yn dadlau i'r gwrthwyneb ac yn y 19eg ganrif, wrth gloddio safle ger cyfesurynnau Troy, daethant o hyd i olion aneddiadau cynharach. Roedd yr aneddiadau hyn yn darlunio arwyddion o ryfel mawr y gellir eu tybio fel rhyfel Caerdroea. Roedd y darganfyddiad hwn yn peri cryn syndod i'r gymuned gan y gallai hyn dderbyn neu negyddu realiti mytholeg Roegaidd am byth.

Lleoliad

Dinas ym mytholeg Roeg oedd Troy mewn gwirionedd. Os edrychwn ar y cyfesurynnau a'u paru â nhwy ddaearyddiaeth fyd-eang bresennol, mae Troy yn dod yn agos y wlad heddiw, Twrci. Mae'n rhaid bod y rhyfel Caerdroea mawr wedi digwydd. Mae meddwl am yr holl seilwaith a daearyddiaeth hynafol yn ein helpu ni i roi pethau mewn persbectif.

Nid dinas go iawn yw Troy ond dinas ym mytholeg Roeg. Y mae Hesiod a Homer, y beirdd Groegaidd mawr, yn son lawer gwaith am Troy yn eu llyfrau, yr Iliad a'r Odyssey. Yr oedd yn ddinas fel dim un arall ar y pryd. Roedd ganddi'r dechnoleg ddiweddaraf a'r arddull ddiweddaraf o seilwaith.

Roedd pwy bynnag oedd yn rheoli Troy yn cael ei ystyried yn arweinydd o'r radd flaenaf oherwydd dinas mor fawr o dan ei deyrnasiad. Ychwanegu mwy o enwogrwydd i'r ddinas oedd eisoes yn enwog oedd y rhyfel Trojan. Aeth y rhyfel Trojan ymlaen am 10 mlynedd hir ac yn y blynyddoedd hynny fe'i gosodwyd yn Troy.

Yr Iliad a Troy

Yr Iliad gan Homer sy'n enwi ac yn gogoneddu Troy fel y mwyaf ymhlith yr holl wlad. gweithiau mytholeg Groeg hynafol. Yn y llenyddiaeth, mae Homer yn diffinio Troy fel un gwir brifddinas gwareiddiad Groeg y byddai'r cynghreiriaid, mewn amser o angen, yn gadael eu dinasoedd ac yn dod i amddiffyn Troy rhag unrhyw niwed a phob niwed.

Yn Nhwrci, Gorllewin Anatolia yw union leoliad dinas hynafol Troy, lle'r aeth Alecsander Fawr i barchu mytholeg Roegaidd ac Achilles a Patroclus oherwydd ei fod yn hoff iawn o'u rhai nhw.

Gweld hefyd: Amores - Ovid

BethRôl a Chwaraeodd Troy yn Rhyfel Caerdroea?

Chwaraeodd Troy y rhan bwysicaf yn rhyfel Caerdroea ym mytholeg Groeg. Gosodwyd hwn yn Troy ac aeth ymlaen am y 10 mlynedd hiraf a welodd y byd erioed. Cafodd Troy ei ddiswyddo ac roedd y ddinas odidog a oedd unwaith yn hysbys yn gorwedd mewn baw a rwbel. Cafodd hyn i gyd ei gredydu i'r rhyfel Caerdroea enwog.

Dechreuodd rhyfel Caerdroea pan gipiodd y tywysog Caerdroea enwog Paris Helen, gwraig Menelaus o Sparta. Gwrthododd y Trojans roi Helen o Troy yn ôl pan ofynnwyd i'm Menelaus. Heb unrhyw ffordd ar ôl, gofynnodd Menelaus i'w gynghreiriaid roi cefnogaeth iddo yn y rhyfel a ymladdodd ar y Trojans ac felly y gwnaeth ei gynghreiriaid. Aeth y Groegiaid ymlaen am ryfel llawn gyda'r Trojans lle'r oedd gan bob ochr bopeth i'w golli.

Am beth y mae Sparta yn fwyaf adnabyddus?

Mae Sparta yn fwyaf adnabyddus am ei sylfaen yn ymerodraeth Groeg a hefyd am fod yn brif rym tir milwrol y rhanbarth.

Pwysigrwydd Sparta

Ymhlith llawer o nodweddion mawr eraill y ddinas hynafol hon, fe'i gwelwyd yn ar flaen y gad yn Rhyfeloedd Groeg-Persia. Ymladdwyd y rhyfeloedd hyn rhwng Groeg a'i chymydog yn Athen. Profodd Groeg ei hun yn rym milwrol amlwg yn y rhyfeloedd hyn yn erbyn Athen oherwydd ei dinas gref, Sparta.

Cymerodd Sparta felly mewn llawer o ryfeloedd pendant yn erbyn Athen, yr oedd rhai o'i phlaid tra nad oedd rhai. Yn 146 CC, daeth Rhufeiniaidi osod gwarchae ar Wlad Groeg. Llwyddasant i gymryd rhan fawr o Wlad Groeg gan gynnwys Sparta. Fodd bynnag, adenillodd y ddinas y rhan fwyaf o'i thir a'i hymreolaeth yn ddiweddarach. Ar ôl y Rhufeiniaid, daeth llawer o wareiddiadau eraill i ddiswyddo'r ddinas.

Roedd Sparta yn enwog am y ffordd yr oedd yn rhedeg ei seilwaith gwleidyddol a'i heconomi, Roedd yn ddinas hunangynhaliol a hunan-sefyll a dyna pam yr oedd yng ngolwg llawer o ysglyfaethwyr. Roedd y rhan fwyaf o arweinwyr y gwledydd eraill eisiau i ddinas fawr Sparta fethu a syrthio i'r llawr.

Lleoliad Sparta

Roedd Sparta ar lannau Afon Eurotas yn Laconia , yn ne-ddwyrain Peloponnese yn yr hen Roeg. Roedd yn ddinas wych yn y rhanbarth gyda system filwrol a gwleidyddol anhygoel. Roedd trigolion Sparta yn falch iawn o'u dinas ac yn dilyn ffordd o fyw gwaraidd iawn. Roedd y ddinas yn un o'i bath yn yr hen amser oherwydd ei harweinwyr llythrennog a'i phobl.

Er i Sparta ddod i gysylltiad â llawer o elynion mewn rhyfeloedd a brwydrau, roedd bob amser yn canfod ei ffordd allan. Adeiladwyd y ddinas gan gadw mewn cof yr holl dactegau angenrheidiol i'w hamddiffyn yn y foment o angen oherwydd hyn cadwodd y ddinas ei harddwch a'i strwythur yn gyfan hyd yn oed ar ôl y rhyfeloedd parhaus ag Athen, y wlad gyfagos.<4 Gall

Sparta hefyd gael ei enwi yn un o ddinasoedd mwyaf niwtral o ran rhyw yr hen fyd. Llenyddiaeth hynafolyn datgan bod menywod yn cael cyfle cyfartal mewn swyddi a llawer o bethau eraill â dynion. Nid oedd unrhyw anghydraddoldeb mewn cyflogau ac roedd y gwareiddiad yn ffynnu o dan yr anghydraddoldeb hwn.

Sut Oedd Bywyd yn Sparta

Roedd bywyd yn waraidd iawn yn Sparta. Gan fod Sparta yn dalaith filwrol, rhoddwyd addysg filwrol i'r plant o'r cychwyn a'u cadwodd yn heini a chryf. Rhoddwyd lleoedd cyfartal yn y fyddin i fenywod a dynion. Heblaw am y personél milwrol, roedd y dinasyddion arferol hefyd yn byw eu bywydau gorau.

Roedd y bobl i mewn i amaethyddiaeth a dyma oedd prif fasnach y ddinas hefyd oherwydd ei chynllunio sifil rhyfeddol, roedd dŵr yn drwm ar gael ym mhobman ar gyfer y cnydau. Roedd pobl Sparta yn ddathliadol iawn. Roeddent yn dathlu llawer o wyliau trwy gydol y flwyddyn gyda llymder a llawenydd llawn.

Gan fod Sparta yn ddinas enwog iawn, cynhyrchodd lawer o bobl enwog y mae hanes yn dal i'w cofio. Dyma rhestr o rai o'r personoliaethau hynny:

    Agis I – King
  • Chilon – Athronydd Enwog
  • Clerchus Sparta – Marchfilwr ym myddin y Deg Mil
  • Cleomenes III – Brenin a Diwygiwr
  • Gorgo – Brenhines a Gwleidydd
  • Leonidas I (c. 520–480 CC) – Brenin a’r cadlywydd ym Mrwydr Thermopylae
  • Lysander (5ed–4ydd ganrif CC) – Cadfridog

FAQ

Beth yw Pwysigrwydd Troy ynddoUNESCO?

Gellir deall pwysigrwydd Troy i UNESCO o'r ffaith bod yn y 19eg ganrif, wedi dod o hyd i olion o anheddiad hynafol gan UNESCO yn union yn y fan lle mae dinas hynafol fawr Troy efallai. Ar ôl y darganfyddiad, enwodd UNESCO y lle yn safle treftadaeth ddiwylliannol. Daeth hyn â llawer o atyniad i chwedl anghofiedig Troy a mytholeg Roegaidd. Ers hynny mae'r lle wedi cael llawer o ymwelwyr, dathliadau, a dathliadau o fytholeg Groeg.

Yn fwyaf diddorol, mae'r safle diwylliannol wedi dros naw haen o oedran wedi'i pentyrru'n berffaith ar ei gilydd. Ym 1998, fe'i ychwanegwyd at restr o safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO.

Casgliad

Roedd Troy a Sparta yn ddwy ddinas enwog yn yr Hen Roeg ond y gwahaniaeth yw bod Troy yn enwog dinas mewn mytholeg tra bod Sparta yn ddinas enwog yng Ngwlad Groeg. Troy oedd lleoliad rhyfel mawr chwedloniaeth Groeg, rhyfel Caerdroea, a ymladdwyd rhwng y Groegiaid a'r Trojans. Roedd Sparta ar y llaw arall yn bŵer milwrol enwog yng Ngwlad Groeg hynafol. Mae gan y ddwy ddinas hyn bwysigrwydd aruthrol yn niwylliant a threftadaeth Groeg.

Yn ôl daearyddiaeth, byddai Troy wedi bod yn bresennol yn lle Anatolia heddiw, byddai Twrci a Sparta wedi bod yn bresennol yn ne-ddwyrain Peloponnese. Enwodd UNESCO weddillion Troy a ddarganfuwyd yn Anatolia, Twrci fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Dyma ni'n dod i'rdiwedd yr erthygl o gymhariaeth rhwng Troy a Sparta.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.