Diomedes: Arwr Cudd yr Iliad

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Ymddengys nad oes fawr o sôn am Diomedes yn yr Iliad , o ystyried pwysigrwydd ei gampau i barhad y stori.

Gweld hefyd: Catullus 64 Cyfieithiad

Brenin uchel ei barch yn ei ei hawl ei hun, daw Diomedes i'r rhyfel fel Brenin Argos. Wedi ei rwymo gan lw Tyndareus, daeth i amddiffyn priodas Menelaus a Helen, fel yr addawodd fel ei chyfreithiwr. Wedi cyrraedd, daeth yn gyflym yn un o ymladdwyr mwyaf clyfar a defnyddiol y Groegiaid.

Tra bod Achilles yn pwdu yn ei bebyll yn ddig wrth i Agamemnon gymryd ei wobr ryfel yn Briseis, mae Diomedes yn camu i fyny, gan gymryd rhan mewn nifer o wrthdaro pwysig.

Pwy yw Diomedes yn yr Iliad?

Diomedes , Ffrewyll Troy, a Diomedes, Arglwydd Rhyfel, nid yw ond dyn yn y diwedd. o bob peth. Un o'r ychydig Arwyr sy'n wirioneddol Ddynol, heb etifeddiaeth na gwaed dwyfol i nodi ei etifeddiaeth, mae Diomedes, serch hynny, yn un o gymeriadau colofnol yr epig.

Yn fab i frenin a alltudiwyd, roedd gan Diomedes a gorffennol i oresgyn. Cafodd ei dad, Tydeus, ei alltudio o'i famwlad yn Caydon ar ôl lladd olynwyr posibl eraill i orsedd Oeneus, ei dad. Alltudiwyd Tydeus a'i fab Diomedes am frad Tydeus, a bu camweddau ei dad am byth yn dynodi Diomedes.

Pan gyrhaeddasant Argos, enillodd Tydeus noddfa gan y brenin Adsastus yn gyfnewid am ei gymorth mewn rhyfel yn erbyn Thebes. Yn gyfnewid am ynoddfa a gynigiwyd iddo, daeth yn un o'r Saith Yn Erbyn Thebes mewn rhyfel i gynorthwyo Polynices. Talodd Tydeus yn druenus am ei dderbyn yn Argos oherwydd iddo farw ar faes y gad.

Er iddo gael ei alltudio o wlad ei darddiad, dialodd Diomedes Oeneus pan garcharwyd ef gan feibion ​​Argios. Unwaith y daeth Diomedes i oed, aeth allan i achub ei daid o'i garchar. Lladdodd feibion ​​​​Argios, gan ennill rhyddid ei dad-cu a maddeuant am weithredoedd ei ddiweddar dad.

Aeth y pâr allan am Peleponnese ond cawsant eu twyllo gan ddau fab a oedd yn goroesi, Onchestos a Therisiaid. Lladdwyd Oeneus yn yr ymosodiad hwn, a gorfu i Diomedes deithio gweddill y pellder yn unig. Dychwelodd gorff ei daid i Argos ar gyfer claddedigaeth iawn.

Ar ôl iddo gyrraedd, priododd Aigaleia, merch i Adrastos. Yna daeth yn frenin ieuengaf Argos. Er gwaethaf ei oedran a'r anawsterau y daeth ar eu traws ar y dechrau, rhedodd Diomedes y deyrnas gyda sgil a enillodd iddo barch llywodraethwyr eraill, gan gynnwys Agamemnon.

Diomedes vs. y Duwiau: Marwol Sy'n Ymladd y Duwiau

commons.wikimedia.org

Cyn i Diomedes hyd yn oed gyrraedd maes y gad , mae wedi ei ddal i fyny yn rhai o ddramâu cynharach y rhyfel. Mae'n ennill lle anrhydeddus ymhlith y diffoddwyr trwy gynnig 80 o longau i'r ymdrech, yn ail yn unig i 100 o longau Agmemnon aNestor yn 90.

Yn Llyfr 7, mae ymhlith y rhai a ddewiswyd i ymladd yn erbyn Hector. Yn ystod y frwydr, byddai unwaith eto yn dod ar draws Thersites, un o lofruddwyr ei dad-cu. Mewn sioe o uchelwyr, fodd bynnag, mae'n brwydro yn erbyn y llall yn ddiduedd. Pan fydd Achillies yn lladd Theresites am ei watwar, Diomedes yw'r unig un sy'n galw am gosbi Achilles am y weithred, ystum ofer ond symbolaidd i anrhydeddu'r meirw.

Efallai mai ei natur anrhydeddus a chyfiawn a enillodd. iddo le o anrhydedd ymhlith y duwiau wrth iddynt ffraeo a chynorthwyo eu gwahanol ffefrynnau. Er bod Diomedes ymhlith yr ieuengaf o frenhinoedd Achaean, fe'i hystyrid y rhyfelwr mwyaf profiadol ar ôl Achilles.

O'i flaen ef, collodd ei dad ffafr y dduwies Athena wrth iddo farw trwy ddifa ymenyddiau'r ymadawedig a casau gelyn, ond enillodd Diomedes ei ffafr gyda'i ddewrder a'i anrhydedd. Gyrrodd hi hyd yn oed ei gerbyd unwaith wrth iddo fynd i'r frwydr. Ef yw'r unig Arwr wrth ymyl Hercules, mab Zeus, a ymosododd ac a anafodd dduwiau Olympaidd, gan daro Ares â'i waywffon. O holl Arwyr yr Iliad, dim ond Diomedes sy'n ymladd y duwiau , a chafodd ef a Meneclause gyfle i fyw am byth.

Diomedes: Arfau'n Addas i Ryfelwr

Roedd Athena yn ffafrio dau ryfelwr yn drwm yn ystod pob un o'r brwydrau: Odysseus a Diomedes . Mae mytholeg Groeg yn dweud wrthym fod pob un o'r dynion yn adlewyrchu agweddau pwysigo gymeriad Athena.

Yr oedd Odysseus, y rhyfelwr Groegaidd, yn adnabyddus am ei ddoethineb a'i natur gyfrwys, a dangosodd Diomedes ddewrder a medrusrwydd mawr mewn brwydr.

Dim ond Achilles a Diomedes oedd yn cario arfau creu gan dduw . Creodd Hephaestus, gof y duwiau a'r un a grefftodd arfwisg Achilles hefyd cuirass Diomedes. Dyluniwyd y darn arbennig o arfwisg i amddiffyn y blaen a'r cefn. Hefyd, roedd ganddo arfwisg aur wedi'i marcio ag arwydd baedd, etifeddiaeth arall ei dad, Tydeus. Creodd gof Dynol ei arfwisg aur leiaf, ond roedd yn cario bendith Athena. Etifeddwyd ei gleddyf hefyd oddi wrth ei ddiweddar dad, ac a ddygodd lew a delwau baedd.

Byddai'r arfau yn ei wasanaethu'n dda, ond nid cleddyf a brynodd y gwarth mwyaf i Diomedes. Wrth ymladd yn erbyn y duw Ares, llwyddodd Diomedes i'w glwyfo â gwaywffon.

Roedd ymhlith yr unig Arwyr yn yr Iliad i sefyll yn agored ac ymladd yn erbyn duw ar faes y gad . Gwnaeth ei lwyddiant ychydig yn sgitsh i Diomedes wrth symud ymlaen. Pan gyfarfu â Glaucus, ŵyr Bellerophon, yn y parth niwtral rhwng y byddinoedd, gofynnodd am gyfnewid gwybodaeth am eu tarddiad rhag ofn wynebu dwyfoldeb arall. Datgelodd y sgwrs i'r pâr eu bod, mewn gwirionedd, yn ffrindiau gwadd, ac felly gwnaethant gadoediad personol rhyngddynt, gan gyfnewid arfwisg hyd yn oed. Diomedes yn ddoeth a gynnygiodd ei arfwisg efydd, traRhoddodd Glaucus, o dan ddylanwad Zeus, ei arfwisg aur fwy dymunol i fyny.

Odysseus a Diomedes yn Cynllwynio i Lofruddio Tywysoges

O blith holl swyddogion Agamemnon, Odysseus a Diomedes oedd dau o'r safleoedd uchaf. Nhw hefyd oedd yr arweinwyr yr oedd yn ymddiried ynddynt fwyaf. Cyn y rhyfel, ymgasglodd arweinwyr y Groegiaid yn Aulis, epil bychan o Thebes.

Lladdodd Agamemnon hydd mewn llwyn cysegredig a oruchwyliwyd gan y dduwies Artemis a brolio am ei sgiliau hela. Camgymeriad dybryd oedd hynny. Fe wnaeth Artemis, wedi'i gythruddo'n llwyr â thawelwch a haerllugrwydd y ddynoliaeth, atal y gwyntoedd, gan atal y llongau rhag hwylio ymlaen at eu nod.

Y mae'r Groegiaid yn ceisio cyngor gweledydd, Calchas. Mae gan y gweledydd newyddion drwg iddynt. Cynygiwyd dewisiad i Agamemnon: Gallai ymddiswyddo o'i le fel arweinydd y milwyr Groegaidd, gan adael Diomedes yn gyfrifol am yr ymosodiad neu offrymu aberth i'r dduwies ddialgar; ei ferch hynaf ei hun, Iphigenia. Ar y dechrau, mae'n gwrthod ond o dan bwysau gan yr arweinwyr eraill, mae Agamemnon yn penderfynu bwrw ymlaen â'r aberth a hongian ar ei safle mawreddog ei hun.

Gweld hefyd: Sappho 31 - Dehongliad o'i Darn Mwyaf Enwog

Pan ddaw'r amser i gyflawni'r aberth, Y mae Odysseus a Diomedes yn cymryd rhan yn y rhuthr , gan ddarbwyllo'r ferch ei bod i'w phriodi i Achilles.

Arweinir hi i ffwrdd i briodas faux i achub cyfle'r Groegwr i symud ymlaen a mynd i ryfel. Mewn mytholegau amrywiol yn dilyn TheIliad, mae hi'n cael ei hachub gan Artemis, sy'n cymryd lle carw neu afr yn lle'r ferch, ac Achilles ei hun, sy'n ffieiddio gan ymddygiad Agamemnon.

Diomede's Doom – Chwedl am odineb a Goresgyn

commons.wikimedia.org

Mae Diomedes yn gymeriad allweddol drwy gydol y rhyfel , gan symud y weithred yn ei blaen yn dawel bach gan ei weithredoedd a thrwy roi cymeriadau eraill ar waith.

Yn nhrydedd gyntaf yr epig, Diomedes yw'r ymladdwr allweddol, gan arddel gwerthoedd arwrol, anrhydedd a gogoniant. Mae ei daith yn ymgorffori un o brif themâu'r gerdd epig, sef anochel tynged.

Er bod y duwiau i'w gweld yn erbyn eu buddugoliaeth, mae Diomedes yn nodi bod cwymp Troy wedi'i ragweld, ac felly mae'n cael ei dyngedu. i ddod. Ni waeth sut y mae'r rhyfel yn mynd, mae'n sicr y byddant yn cael y fuddugoliaeth, fel y proffwydwyd. Mae'n mynnu parhau, hyd yn oed pan fydd Aecheaniaid eraill yn colli eu ffydd ac yn gadael maes y gad.

Yn Llyfr V, mae Diomedes yn cael gweledigaeth ddwyfol gan Athena ei hun , rhodd sy'n caniatáu iddo wneud hynny. dirnad dwyfoldeb oddi wrth ddynion cyffredin. Mae hi'n caniatáu iddo gael y gallu hwn i gael y gallu i glwyfo'r dduwies Aphrodite os daw i faes y gad, ond mae'n cael ei wahardd rhag brwydro yn erbyn unrhyw dduw arall. Mae'n cymryd y rhybudd o ddifrif, gan wrthod ymladd yn erbyn Glaucus gan bryderu y gallai fod yn dduwdod nes iddynt gyfnewid gwybodaeth.

Mae ei weledigaeth yn ei achub pan fydd Aeneas, mabAphrodite, yn ymuno â'r Pandarus marwol i ymosod. Gyda'i gilydd maen nhw'n dod i mewn i gerbyd Pandarus i ymosod. Er ei fod yn hyderus y gall gymryd y rhyfelwyr, mae'n cofio cyfarwyddiadau Athena ac yn amharod i fentro ymosod ar fab duwies. Yn hytrach na chymryd y frwydr yn ei blaen, mae'n cyfarwyddo rhyfelwr, Sthenelus, i ddwyn y ceffylau wrth wynebu Aeneas.

Pandarus yn taflu ei waywffon ac yn ymffrostio ei fod wedi lladd mab Tydeus. Mae Diomedes yn ymateb, “Bydd o leiaf un ohonoch yn cael ei ladd,” ac yn taflu ei waywffon, gan ladd Pandarus. Yna mae’n wynebu Aeneas yn ddiarfog ac yn taflu clogfaen mawr, gan wasgu clun ei wrthwynebydd.

Mae Aphrodite yn rhuthro i achub ei mab o faes y gad, ac yn cofio ei adduned i Athena, mae Diomedes yn ei herlid ac yn ei chlwyfo ar ei fraich. Daw Apollo, duw'r pla, i achub Aeneas, ac efallai fod Diomedes, gan anghofio ei fod wedi'i wahardd i ymladd â duwiau eraill, yn ymosod arno deirgwaith cyn cael ei wrthyrru a'i rybuddio i ddilyn cyngor Athena.

Mae'n cefnu ac yn tynnu allan o'r cae. Er na allai ladd Aeneas na chlwyfo Aphrodite yn ddifrifol, mae'n dod i ffwrdd gyda cheffylau Aeneas, yr ail orau o'r holl geffylau ar y maes ar ôl marchogaeth Achilles.

Mewn brwydr ddiweddarach, daw Athena ato ac yn gyrru ei gerbyd i frwydr, lle mae'n clwyfo Ares â gwaywffon. Yn y modd hwn, Diomedes yw'r unig farwol erioed i glwyfo dau anfarwol ar yr un pethDydd. Wedi iddo gyrraedd y nod hwn, mae’n gwrthod brwydro yn erbyn unrhyw anfarwolion pellach, gan fynegi parch a pharch tuag at y duwiau a’r dynged.

Ni chofnodir marwolaeth Diomedes yn Yr Iliad. Yn dilyn y rhyfel, mae'n dychwelyd i Argos i ddarganfod bod y dduwies Aphrodite wedi dylanwadu ar ei wraig, gan achosi iddi ddod yn anffyddlon. Mae ei hawl i orsedd Argos yn destun dadl. Mae'n hwylio i'r Eidal. Yn ddiweddarach sefydlodd Argyripa. Yn y diwedd, gwnaeth heddwch â'r Trojans, ac mewn rhai chwedlau, esgynodd i anfarwoldeb.

Cael ei wneud yn dduw yw ei wobr nid yn unig am ymladd â dewrder a dewrder yn y rhyfel ond am unioni camgymeriadau ei dad gyda'i. anrhydedd a pharch.

Mewn hanesion amrywiol o’r cyfnod yn dilyn ysgrifennu’r Iliad, mae sawl stori am farwolaeth Diomedes. Mewn rhai fersiynau mae'n marw tra'n treulio amser yn ei gartref newydd. Mewn eraill, mae'n dychwelyd i'w deyrnas ei hun ac yn marw yno. Mewn sawl un, nid yw'n marw o gwbl ond mae'n cael ei gludo i Olympus gan y duwiau i gael ei wobrwyo â bywyd anfeidrol.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.