Alcinous yn Yr Odyssey: Y Brenin A Oedd yn Waredwr Odysseus

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Alcinous in the Odyssey yw brenin y Phaeaciaid, o'i deyrnas ynys Scheria. Mae rhan fawr o’r naratif yn ailadrodd crwydro Odysseus gyda’r brenin i dderbyn ei straeon. Pan ddarganfuwyd Odysseus wedi'i olchi i'r lan ar y traeth, cafodd ei drin yn groesawgar fel gwestai yn ei balas. Yn gyfnewid am hyn, darparodd dramwyfa ddiogel iddo yn ôl i Ithaca unwaith yr oedd Odysseus wedi gwella o'r diwedd.

Pwy yw Alcinous yn The Odyssey?

Er bod Alcinous yn hael gyda'i groesawgar triniaeth Odysseus, daeth Nausicaa, merch Alcinous, ar ei draws gyntaf ar yr ynys. Cafodd Nausicaa freuddwyd o Athena , wedi ei chuddio fel dynes hardd, yn gofyn iddi olchi ei dillad ar hyd y draethlin. Pan ddeffrôdd hi drannoeth, gwrandawodd Nausicaa ar eiriau Athena a anelu am y lan, lle cyfarfu ag Odysseus.

Gweld hefyd: Y Wasps – Aristophanes

Trwy deithiau Odysseus yn llawn moroedd ystormus a heriau, yn olaf, rhoddwyd iddo cerydd, seibiant byr yn ystod ei arhosiad yn nheyrnas Scheria. Cafodd gyfle o'r diwedd i gymryd anadl, i gofio ei wits, i gofio ei amcanion, ac i ddur ei hun ar gyfer y dioddefaint olaf. wrth law tuag Ithaca. Mae’n llythrennol yn y tawelwch cyn y storm.

Mae rôl Alcinous yn fwy na dim ond y gwesteiwr elusennol i’r arwr orffwys. Ef hefyd yw y llaw arweiniol y gall Odysseus edrych i fyny iddi. I'r brenin, Alcinous yn yNid brenin mewn enw yn unig yw Odyssey, ond mab i arwr parchedig o Scheria.

Alcinous ym Mytholeg Roeg

Brenin Alcinous yn yr Odyssey yw mab Nausithous, a elwir y Lionheart, ac ŵyr y Sea God Poseidon. Bugeilio Nausithous ei bobl i ffwrdd o grafangau'r Cyclops a'u setlo yn Scheria. Yr oedd wedi adeiladu dai a muriau, temlau i'r duwiau, ac aredig y tiroedd, ond yn bwysicaf oll, efe a warchododd y Phaeaciaid.

Bu iddo ddau fab, Rhexenor ac Alcinous; fodd bynnag, saethodd duw Apollo y brawd hynaf i lawr, gan adael Alcinous i briodi Arete, y mae pobl eu teyrnas yn cyfeirio ato fel eu duw. Nid oedd gan Arete synnwyr da a chrebwyll, ac yr oedd Alcinous yn ei charu yn fwy nag unrhyw ŵr a anrhydeddai ei wraig. Crybwyllodd Nausicaa, a hyd yn oed Athena, wedi ei guddio fel merch fach i Odysseus, mai dim ond os oedd angen iddo ennill ffafr Arete. roedd am ddychwelyd i'w famwlad. Byddai Alcinous a gweddill Scheria yn dilyn.

Gan gofio'r haelioni a roddai'r duwiau unwaith i'w tir, bu Alcinous yn gyflym i ofalu am yr Odysseus newynog, a aeth i mewn i'w neuadd wledd a taflu ei hun ar draed Arete. Rhoddwyd bwyd a diod iddo a sicrhawyd yn ddigonol y byddai'n cael ar unwaith fynd adref. Gwrandawodd ar chwedl ryfedd y llongddrylliad ac aeth hyd yn oed cyn belled a chyflwyno'r dieithryn hwn i'w gartref.pobl. Roedd yn trin Odysseus nid yn unig fel gwestai ond fel brawd a chyd-ddyn, sy'n deyrngar ac yn gyfrifol am y teyrnasoedd y maent yn eu llywodraethu.

Nausicaa

Merch werthfawr Alcinous ac Arete , Mae Nausicaa yn ddeallus a charedig ond dewr a chlir; y nodweddion a drosglwyddwyd iddi gan ei rhieni. Dyna pam mae’r dduwies Athena yn ei ffafrio yn ogystal â’i dewis i fod yr un i dywys Odysseus i balas Alcinous. Byddai delwedd merch ifanc â chalon dosturiol yn tawelu'r llafur a'r caledi a fu arno dros y dyddiau diwethaf.

Gweld hefyd: Pam dallodd Oedipus ei hun?

Ymddangosodd y dduwies Athena o flaen Nausicaa mewn breuddwyd, ei hannog i fynd at y draethlin a golchi ei dillad gyda'i morynion. Pan ddeffrôdd y wawr wedi hyny, dilynodd Nausicaa yn eiddgar ei dymuniadau, a chyda'i morwynion a'u brethynau, cyrhaeddasant y draethlin gan ddefnyddio cerbyd a fenthycwyd gan ei thad.

>Sgwrs swnllyd y merched1> deffrodd Odysseus o'i gwsg,a ymddangosodd o flaen y gwragedd braw yn noeth. Yna erfyniodd am ei chynnorthwy, yr hyn a orfododd ar fyrder trwy gael ei morwynion i wisgo y dyn. Gofynnodd yn gwrtais iddo ymdrochi ei hun, gan ei fod eisoes yn teimlo gormod o gywilyddi gael ei amgylchynu gan ferched ifanc.

Rheswm arall pam y mae Athena yn meddwl mor hoffus am Nausicaa yw, er ei fod yn ddiniwed ac ychydig yn naïf. o'r byd, gall hi fod yn ddewr a doeth arniberchen ac yn gwybod ei lle yng nghymdeithas Phaeacian. Mae hi'n ferch ddi-briod a chan wybod y byddai'r ddinas yn sibrwd sibrydion cas amdani'n mynd yn ôl gyda dyn anhysbys, gofynnodd i Odysseus ddilyn eu carafán o bellter diogel. Mae'r arwr yn cytuno â hyn, ac Athena, wedi Wedi bendithio'r cyfnewid hwn, aeth hyd yn oed yr ail filltir i helpu Odysseus i deithio dan orchudd niwl trwchus i guddio ei olwg rhag y bobl leol Phaeacian.

Wedi iddo orffen egluro ei amgylchiadau i'r brenin a'r frenhines, Mae Odysseus yn cwrdd â Nausicaa am y tro olaf ac yn diolch iddi am ei chymorth. Mae Nausicaa yn derbyn ei ddiolch a hyd yn oed yn gwneud iddo addo na fydd byth yn anghofio sut yr achubodd ei fywyd, rhywbeth y mae Odysseus yn ei gydnabod yn ddiolchgar.

Gallai rôl Nausicaa yn yr Odyssey fod yn yr enghraifft gyntaf o gariad di-alw mewn llenyddiaeth.

3> Bod, neu fe allai fod yn anwyldeb gwanaidd, mamol yn bresennol yn Arete ag yr oedd Nausicaa wedi ei gael yn uniongyrchol. Er na chafodd ei archwilio’n llawn na’i hawgrymu, ar wahân i argraffiadau cyntaf lluwchog Nausicas o’r Odysseus noethyn rhedeg allan o’r goedwig, nid oedd y ddau i fod gyda’i gilydd erioed, oherwydd bydd gan Nausicaa ei hun ddyweddi. Ar yr un pryd, roedd angen i Odysseus fynd adref am Penelope. Yn wir, fe all rôl Nausicaa yn y clasur Homeraidd gyfeirio at ei hiraeth am Penelopea bod yn rhaid i Odysseus frysio yn ôl amdani.

Alcinous, Arete, a'rRôl Phaeacians yn Yr Odyssey

Ar ôl cyfnod anhrefnus ar y môr, erfyniodd Athena â chydwybod y duwiau i roi seibiant i Odysseus o'r cythrwfl, rhag iddo fynd yn wallgof a cholli ei. ffordd i Ithaca. Cytunodd Zeus, y duw goruchaf, ac anfonodd rafft Odysseus i ynys y Phaeaciaid, lle mae'r holl dduwiau yn gwybod, yn enwedig Zeus ac Athena, sy'n eu ffafrio, y caiff ei drin yn dda.

Cwrdd â'r Nausicaa hardd ac yn y pen draw o gael cyfarwyddyd, cafodd Odysseus o'r diwedd ei flas cyntaf ar heddwch. Er mwyn amddiffyn ei allu meddyliol gwanychu, roedd mewn angen dirfawr am wareiddiad a chyswllt dynol hanfodol, gan wybod y byddai hyd yn oed mwy o broblemau sylweddol unwaith yn teithio yn ôl i'w famwlad.

Heb yn wybod iddo, fodd bynnag, roedd teyrnas ynys y Phaeaciaid yn llewyrchus i'w alluogi i gyflawni ei anghenion, i'r pwynt o ailafael yn ôl i ei hunan blaenorol a hyd yn oed yn gryfach nag o'r blaen. O ran lleoliad daearyddol Scheria, mae'r Phaeaciaid yn brif forwyr ac yn fwy na abl i arfogi'r arwr ar ei daith olaf.

Ac felly, gyda cheisiadau anhunanol Alcinous i wneud ei arhosiad yn fwy cyfforddus, ynghyd â phresenoldeb awdurdodol ond tyner Arete yn tawelu ei feddwl, a phobl a diwylliant y deyrnas hon yn ei atgoffa o'i ddyletswyddau fel brenin, roedd Odysseus yn fwy na pharod ar gyfer y set nesaf o heriau dod eiffordd.

Casgliad

Nawr ein bod wedi sôn am deyrnas ynys Scheria, a ffafrir gan y duwiau, Alcinous, brenin caredig y Phaeaciaid a'i fonheddig genedigaeth, y frenhines osgeiddig Arete a'i merch brydferth Nausicaa, gadewch inni fynd dros bwyntiau hollbwysig yr erthygl hon. o Phaeacians, o'i deyrnas ynys Scheria, ac yn fab duw Groegaidd Poseidon.

 • Mae rôl alcinaidd yn yr Odysses yn fwy na dim ond y gwesteiwr elusennol i'r arwr orffwys. Ef hefyd yw'r tywysydd y gall Odysseus edrych i fyny iddi.
 • Wedi deffro o freuddwyd gan Athena, aeth Nausicaa i'r draethlin lle daeth ar draws y llongddrylliad Odysseus.
 • Pwyntiodd hi wedyn ef i gyfeiriad y ddinas, i balas Alcinous, lle y gallai geisio lloches.
 • Wedi ei fendithio ag etifeddiaeth fonheddig, rhoddodd y Brenin Alcinous o'r Phaeaciaid driniaeth ostyngedig i Odysseus, ac offrymodd iddo fwyd a diod.
 • Adrodd Odysseus ei hanes hyd yn hyn i Frenin a Brenhines teyrnas yr ynys.
 • Yna cafodd ei drin fel gwestai anrhydeddus yn y palas, ac addawodd y Brenin Alcinous daith sicr iddo i Ithaca.<13
 • Gellir ystyried perthynas Odysseus â Nausicaa fel un o’r achosion cyntaf erioed o gariad di-alw mewn llenyddiaeth ganonaidd.
 • Gyda’u lletygarwch rhagorol, daeth Odysseus i’r amlwg o’r diwedd o’rynys ddyn newydd a gwell.
 • I gloi, rôl Alcinous yw i fod yn llaw arweiniol y duwiau a sicrhau bod Odysseus yn parhau â’i daith wedi’i baratoi’n dda ar gyfer y storm sydd i ddod. Mae ef ac Odysseus fel ei gilydd mewn rhai ffyrdd, er bod Odysseus yn honni nad yw'n agos at ddisgynyddion arwr na duw.

  Mae hanes hir ei deulu o ryfel a thywallt gwaed wedi dysgu'r brenin Phaecian i fod yn ostyngedig er gwaethaf y cyfoeth a roddwyd iddynt gan y duwiau. Mae'r ddau yn gweld anghenion eu teyrnasoedd ac yn ddoeth a gostyngedig yn eu ffyrdd.

  Gellid gweld rôl Alcinous hefyd fel achubiaeth frys i'r arwr, pe bai Odysseus yn colli ei feddwl tra oedd allan ar y môr. Yr oedd i drin Alcinous fel galwad deffro fel yr oedd i fod, a diolch byth, nid oedd angen pethau o'r fath arno i barhau ar y daith olaf i Ithaca.

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.