Arwriaeth yn yr Odyssey: Trwy'r Arwr Epig Odysseus

John Campbell 27-03-2024
John Campbell

Arwriaeth yn yr Odyssey yw un o'r themâu cyffredin sy'n hawdd ei hadnabod yn y darn oesol hwn o lenyddiaeth sy'n debyg i achos unrhyw epig arall. Roedd cymeriadau gwahanol yn arddangos fersiynau gwahanol o arwriaeth, ac mewn rhai achosion, efallai na fyddwch yn cytuno'n rhwydd.

Fodd bynnag, wrth i chi barhau i ddarllen ymlaen a darganfod mwy am y stori, efallai y byddwch chi'n meddwl fel arall. Darganfyddwch sut roedd y gwahanol nodau yn yr Odyssey yn arddangos arwriaeth ym mron pob agwedd fel person a bodau dynol.

Beth Sy'n Gwneud Arwr Epig?

Cyfeiria arwr epig i'r prif gymeriad mewn epig sy'n dangos gweithredoedd arwrol trwy gydol y stori. Mae bod yn arwr yn wir yn wahanol i bob unigolyn, boed yn y byd go iawn neu'n un ffug. I rai, mae bod yn arwr yn golygu mynd trwy ac ennill llawer o frwydrau mewn bywyd.

I eraill, gallai olygu aberthu bywyd un dros eich anwyliaid. Neu hyd yn oed o safbwynt trydydd, mae rhai yn credu bod bod yn arwr yn golygu cael ei ffafrio gan dduwiau a duwiesau, sy'n gwneud pob ymgymeriad yn symlach ac yn haws.

Sut i Ddod yn Arwr?

Sut mae person gall dod yn arwr herio syniadau a safbwyntiau gwahanol . Eto i gyd, mae un peth yn sicr; mae arwr yn deilwng o efelychiad ymhlith ei gynulleidfa a'i ddilynwyr ym mha bynnag sefyllfa y cânt eu hunain ynddi.

Gweld hefyd: Hubris yn yr Iliad: Y Cymeriadau Sy'n Arddangos Balchder Anghymmedrol

Gellir edrych ar arwriaeth o wahanol lensys; fodd bynnag, maent i gyd yn cynnwys un cyffredinedd.Rhaid i'r cymeriad allu tu hwnt i'r holl heriau a gwneud gweithredoedd arwrol. Nid yw cael clod fel arwr yn ddigon; rhaid dangos dewrder, cryfder, dewrder, a deallusrwydd, ymhlith nodweddion eraill, i allu cyflawni tasgau anferth a rhagori ar ddisgwyliadau.

Yr Odyssey, Arwriaeth Oes

Epics fel yr Iliad ac mae i Odyssey, fel math barhaus o lenyddiaeth, eu nodweddion diffiniol. Yr amlycaf yw presenoldeb arwr epig. Mewn epig, dethlir yr arwyr a'u gweithredoedd nerthol drwy'r holl ysgrifau.

Yr un mor enwog ac sy'n dal i gael ei ddarllen yn eang heddiw yw'r Odyssey, llyfr 24 rhan o gerddi naratif hir sy'n disgrifio profiadau a gorchestion y prif arwr Groegaidd Odysseus.

Yn flinedig ac wedi blino o gymryd rhan yn y Rhyfel Trojan drwg-enwog, byddai rhywun yn disgwyl i ragluniaeth fod yn garedig i'r milwr blinedig hwn a gadael iddo fynd yn syth adref , ond trwy nerth duwiau yn y nef, nid oedd mor hawdd. Aeth Odysseus ar daith ddeng mlynedd tuag at ei gartref: teyrnas Ithaca. Felly, mae hanes hir yr epig hwn yn dechrau.

Credir yn wreiddiol iddo gael ei ysgrifennu gan lenor Groegaidd dall, Homer, mae llawer yn cyfaddef bod y copi modern sy'n cael ei ddarllen mae heddiw eisoes wedi mynd trwy lawer o newidiadau.

Dilyniant i'r Iliad gan yr un awdur, The Odyssey a ddylanwadodd ar sut roedd y byd yn edrych ar yGroegiaid yr Henfyd: eu hanes, mytholegau, chwedlau, ac epigau.

Yr Arwr Arwrol o Hyd

Traethawd arwr i Odysseus yw'r Odyssey. Ni allai rhywun byth ddychmygu maint ei frwydrau gan ei fod yn cael ei gadw ar wahân oddi wrth ei anwyliaid ar ôl ymuno â rhyfel nad oedd am ei ymladd. Wrth iddo deithio tuag at ei gartref, Ithaca, wynebodd lawer o amgylchiadau a ddaeth â'i natur allan fel bod dynol.

Dangosodd rhai o'r heriau a gafodd yn ystod ei daith mor ddewr ydoedd. oedd. Er engraifft, aeth heibio i'r culfor anhraethadwy oedd yn larll Scylla a Charybdis. Fe wnaeth hyd yn oed wynebu a dallu'r cawr unllygeidiog Polyphemus. Yn ynys y cyclops, profwyd ei ufudd-dod; ni chyffyrddodd â hoff wartheg y duw haul Helios. Fodd bynnag, ni wnaeth ei ddynion wneud yr un peth.

Fel bod dynol, nid oedd Odysseus yn berffaith. Bu adegau pan adawodd i'w drachwant oresgyn y rhan well ohono. Am flwyddyn, bu'n byw'n llipa ym mreichiau'r Circe hudolus. Yn ffodus, ar ôl blwyddyn, llwyddodd ei ddynion i daro rhywfaint o synnwyr i'w harweinydd mawr.

Ar hyd ei deithiau, roedd Odysseus yn gallu wynebu ei ofnau a'i elyn eithaf, ei hun. Dechreuodd fel person hunanol, gyda gormod o hubris. Ond yn y diwedd, llwyddodd i newid i fersiwn well ohono'i hun heb golli ei waddolion arbennig: ei ddeallusrwydd, ei fyfyrio,amynedd, a meistrolaeth ac arweiniad gwych.

Roedd yn gallu defnyddio'r sgiliau personol hyn i oresgyn gwahanol heriau. Bu’r sgiliau hyn yn ddefnyddiol iawn wrth i’n prif arwr gyflawni cymod yn The Odyssey pan, ar ôl y daith hir, lafurus a bradus adref, ailuno unwaith eto â chariad ei fywyd, a arhosodd yn amyneddgar amdano. , ynghyd â'i fab.

Enghreifftiau Eraill o Arwriaeth yn yr Odyssey

Mae llawer o enghreifftiau o arwriaeth yn yr Odyssey, fel y dangosir gan gymeriadau mawr eraill. Os bydd rhywun yn ddigon dyfeisgar i ddehongli y gwahanol frwydrau a orchfygwyd gan Penelope, Agamemnon, Achilles, a Hercules, byddech yn darganfod bod y cymeriadau hyn, hefyd, yn arwyr yn eu rhinwedd eu hunain.

It derbynnir yn eang fod llenyddiaeth fawr wedi goroesi prawf yr oes nid yn unig oherwydd y straeon godidog a adroddir, ond yn bennaf oll oherwydd y gwersi y mae yn eu dysgu i ni, feidrolion, sydd, er gwaethaf ein heiddilwch, yn chwilio'n barhaus am ffyrdd i wella ein hunain. Rhoddodd yr Odyssey  wersi i ni mewn cariad, rhyfel, ymddiriedaeth, ac ymdrechion dewr arall gan y cymeriadau.

Yn wir, nid yn unig yw’r Odyssey ond gwaith celf ond campwaith sy’n dangos sut y gall bod dynol cyffredin dod yn arwyr hefyd.

Y Wraig Arwrol: Penelope

Ar wahân i Odysseus, person arall y datgelwyd ei fod yn arwr yn yr epig hwn oedd ei wraig, Penelope. Penelope yn yr Odyssey yn ddiauyn gweddu i fesur yr arwr, ac roedd llawer o ysgolheigion llenyddol hyd yn oed yn dadlau mai Penelope mewn gwirionedd oedd prif arwr Yr Odyssey yn hytrach nag Odysseus.

Mae gwraig Odysseus yn hardd ei gwedd. Er na lansiodd ei hwyneb fil o longau, yn wahanol i'w chwaer Helen, mae gan Penelope swyn ei hun. Roedd ganddi nifer eithaf mawr o gystadleuwyr yn cystadlu am ei sylw cyn Odysseus. Rhoddwyd mwy o bwysau arni i ailbriodi tra bu'n aros yn amyneddgar am ddychweliad ei gŵr am ddeng mlynedd hir.

Mae ei chryfder a ddangoswyd trwy ei hamynedd yn bur ryfeddol. Gan ddiddanu gwrywod gwahanol a fynegodd eu diddordeb, bu'n ymddwyn gyda gras a hyder. Ni ellid bod wedi cyflawni hyn yn hawdd pe bai Penelope yn fenyw wan clingy a geir yn ystrydebol yn y rhan fwyaf o ddarnau o lenyddiaeth.

Byddai eraill yn dweud bod Penelope, fel unrhyw fod dynol arall, yn rhwym o gael ei demtio. Fodd bynnag, hyd yn oed os oedd hi, roedd hi'n gallu ymladd yn erbyn y demtasiwn honno, gan ei gwneud hi'n gryfach ac yn fwy dewr.

Gallu arwrol arall oedd gan Penelope oedd ei deallusrwydd. Er mwyn osgoi rhwymedigaethau ymlaen llaw, roedd hi'n gallu tawelu ei chyfreithwyr gyda'r syniad o ailbriodi ar ôl iddi orffen gwau amdo, y bu'n oedi'n glyfar â hi nes i'w gŵr ddychwelyd.

Diwethaf ond nid y lleiaf oedd ei gallu i garu. Ei gariad di-farw aroedd teyrngarwch i Odysseus wedi gwrthsefyll y brwydrau niferus y daeth hi a'i gŵr ar eu traws. Mae gwir gariad yn aros. Ar ôl degawdau, fe'i hadunwyd â'r gŵr yr oedd hi'n ei garu fwyaf, ei gŵr.

Arwyr yn yr Isfyd

Yn un o'i deithiau, tramwyodd Odysseus isfyd y Cimmerians ac a edrychodd am Tiresias, y proffwyd dall, a allai ddweud wrth Odysseus sut i gyrraedd adref i Ithaca. Tra yn yr isfyd, cyfarfu â nifer o eneidiau o arwyr hysbys: Achilles, Agamemnon, a hyd yn oed Hercules.

Er nad oeddent yn chwarae rhan fawr yn hyn o beth. rhan o'r Odyssey, mae ymddangosiad yr arwyr enwog hyn yn atgoffa'r darllenwyr na allai rhywun, hyd yn oed mewn ysbryd, roi'r gorau i wneud gweithredoedd arwrol bach, a allai helpu'r rhai sydd ar goll neu mewn angen dybryd am help.<4

Gweld hefyd: Brenin y Daniaid yn Beowulf: Pwy Yw Hrothgar yn y Gerdd Enwog?

Agamemnon

Er nad y prif gymeriad yn y llyfr hwn bellach, roedd Agamemnon yn yr Odyssey yn un o y personas cylchol, sydd bellach mewn ysbryd, y cyfarfu Odysseus â nhw yn ystod ei daith i lawr iddo. gwlad yr isfyd. Yn y cyfarfyddiad hwn, adroddodd Agamemnon sut y dioddefodd farwolaeth gan ei wraig a chariad ei wraig. Yna rhybuddiodd Odysseus i beidio ag ymddiried yn ormodol mewn merched.

Cyfeirir ato'n aml fel arweiniodd yr arwr melltigedig, Brenin Agamemnon Mycenae y rhyfel yn Troy i gymryd gwraig ei frawd Menelaus, Helen. Ar ôl y rhyfel, dychwelodd Agamemnon adref, dim ond i gael ei lofruddio. Mae'n drahaus,cymeriad emosiynol, a pathetig y gellid priodoli ei droad anffafriol o ddigwyddiadau mewn bywyd yn dda iddo.

Mae cael sgwrs ag Agamemnon yn gwneud Odysseus yn gyndyn o ddod adref, ond ar ddiwedd eu cyfnod. cyfarfyddiad, anogodd Agamemnon ef i fynd ymlaen â'i daith adref at ei wraig, Penelope.

Achilles

Erbyn i'r Odyssey ddechrau, yr arwr Trojan Roedd Achilles eisoes wedi marw. Yn union fel Agamemnon, roedd yr Achilles penboeth yn yr Odyssey hefyd yn ymddangos fel ysbryd yn Llyfr 11. Wedi'u cyfosod â'i gilydd, mae'r awdur yn pwysleisio'r rhinweddau yr oedd pob dyn yn dyheu am eu cael. Roedd Odysseus yn dymuno nerth ac enwogrwydd Achilles, tra roedd Achilles yn eiddigeddus o Odysseus am fod yn fyw.

I ysgafnhau ei lwyth, dywedodd Odysseus wrth Achilles am ei fab, sydd bellach yn dod yn filwr pwysig. Yr un gogoniant a fwynhaodd Achilles ar un adeg, ond y mae'n fodlon ei ollwng os caiff gyfle i gael bywyd hirach.

Hercules

Soniodd Odysseus hefyd ei fod wedi gweld ysbryd Hercules yn yr isfyd. Mae'r ddau arwr hyn yn aml yn cael eu cymharu â'i gilydd oherwydd difrifoldeb y tasgau y maent wedi dod ar eu traws, ond eto yn wahanol i odyssey Hercules, a oedd yn cynnwys cwblhau deuddeg o gargantuan tasgau a osodwyd gan y duwiau eu hunain, nid oedd Odysseus yn dioddef o gwbl i gyflawni deuddeg tasg ond yn hytrach mae ganddo atafaeluprofi rhai profiadau anturus ar ei ffordd adref.

Casgliad

Un o nodau annileadwy epig yw'r arwyr y mae'n eu dathlu. Amlygodd yr Odyssey ymlidiadau arwrol Odysseus, a orchfygodd, oherwydd ei ddewrder a'i ddewrder, a chydag ychydig o help gan dduwiau a duwiesau, y gorchwylion blinion ac ymdrechgar yr oedd angen iddo eu cyflawni. dangoswyd arwriaeth yn yr Odyssey yn y canlynol:

  • > Dangosodd Odysseus y rhinweddau a ddisgwylir gan arwyr, megis dewrder, cryfder, dewrder, arweinyddiaeth , a deallusrwydd.
  • Cafodd ffafrau a chymorth gan dduwiau a duwiesau eu cyflwyno i'r prif gymeriad.
  • Datblygodd yr arwr o fod yn unigolyn hunan-amlwg i fod yn berson myfyrgar a goleuedig trwy'r anturiaethau a gyflawnodd. a'r gwersi a ddysgodd gan bob un.
  • Nid yn unig y mae gweithredoedd arwrol yn cael eu hamlygu yn y brwydrau a enillwyd ar faes y gad, ond yn fwy felly yn y brwydrau, ennillasoch yn erbyn temtasiynau ac yn eich erbyn eich hunain, fel y dangosir gan Penelope.

Cyfiawnder yn yr Odyssey yw y prif nod a gyflawnwyd gan y cymeriadau pryd bynnag y portreadir arwriaeth. Er gwaethaf yr holl ymrwymiadau anodd a wynebodd ein harwyr, yn y diwedd, byddai'r cyfan yn werth chweil gan y byddant yn medi ffrwyth melys y cyfiawnder y maent yn ei haeddu'n llawn.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.