Mt IDA Rhea: Y Mynydd Cysegredig ym Mytholeg Roeg

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Mt IDA Rhea yn Creta yw un o'r ddau fynydd cysegredig ym mytholeg Roeg. Mae un o'r mynyddoedd sy'n gysylltiedig â Rhea wedi'i leoli yn Creta, tra bod y llall yn Anatolia. Rydym wedi curadu y wybodaeth fwyaf dilys o'r archifau yng Ngwlad Groeg. Bydd yr erthygl hon yn darllen am y ddau fynydd yn fanwl a pham eu bod yn bwysig ym mytholeg Groeg.

Gweld hefyd: Titans vs Duwiau: Ail a Thrydedd Genhedlaeth Duwiau Groeg

Mt IDA Rhea

Mae llawer o fynyddoedd cysegredig yn y chwedloniaeth heblaw Mynydd Olympus er enghraifft, Mount Othrys, Mynydd Parnassus, a Mynydd Pelion. Yma byddwn yn siarad am Mynydd Ida. Mynydd Ida yw enw dau fynydd, sy'n bresennol mewn dau leoliad gwahanol yn y byd, ac mae'r ddau yn ymwneud â mytholeg Roegaidd. Ceir Mynydd Ida Rhea yn Creta a Mynydd Ida Cybele yn Anatolia.

Mae’r ddau fynydd hyn wedi’u crybwyll yn Iliad Homer ac yn yr Aeneid gan Virgil, sy’n cadarnhau eu pwysigrwydd. Mae'n allweddol gwybod mai Cybele a Rhea oedd y fam dduwiesau ym mytholeg Groeg a Rhufain. Roedd y mynyddoedd hyn yn lle digwyddiadau pwysig yn eu bywydau a dyna pam y cawsant eu henwi ar eu hôl.

Mae mynyddoedd wedi chwarae rhan bwysig ym mytholeg Groeg. Mae llawer o'r digwyddiadau a'r brwydrau enwocaf wedi digwydd mewn rhai mynyddoedd. Mae man gorffwys yr holl Olympiaid hefyd yn fynydd, Mynydd Olympus. Mae gan Wlad Groeg rai o'r cadwyni mynyddoedd harddafyn fyd-eang, felly nid oedd yn briodol bod ei grefydd wedi crybwyll sawl un ohonynt.

Mount IDA In Creta

Mount IDA a leolir yn Creta, yw y copa uchaf ar y ynys Groeg. Mae'r mynydd hwn yn gysylltiedig â'r fam dduwies Groegaidd, Rhea, yn dod â llawer o ymwelwyr a thwristiaid i'r safle. Y safle enwocaf ar y mynydd yw ogof lle rhoddodd Rhea Zeus i'w fam faeth, Amaltheia i ofalu amdano a'i guddio rhag ei ​​dad Cronus. Mae'r mynydd yn chwarae rhan arwyddocaol ym mytholeg Groeg.

Rhea a'r IDA Mynydd yn Creta

Mae'n syniad hollbwysig bod Ida Mynydd Creta yn gysylltiedig â'r fam dduwies Rhea. Ym mytholeg Roeg, gelwid Rhea yn dduwies yr holl dduwiau a duwiesau Olympaidd. Hi oedd duwies ffrwythlondeb benywaidd, mamolaeth, rhwyddineb, a chenedlaethau. Roedd pobl yn cyfeirio ati fel y Meter Megale, y fam fawr. Gwraig Cronus oedd hi, a lofruddiodd Wranws ​​gan gymryd yr urdd oddi ar ei fam, Gaia.

Gweld hefyd: Xenia yn Yr Odyssey: Roedd Moesau'n Orfodol yng Ngwlad Groeg Hynafol

Gwyddai Cronus am y broffwydoliaeth y byddai un o'i feibion ​​yn farw iddo. Am y rheswm hwn, byddai'n bwyta unrhyw un a phob un o'i blant. Roedd y weithred hon yn niweidiol iawn i Rhea gan fod y naill ar ôl y llall, ei phlant yn cael eu cymryd oddi wrthi. Unwaith roedd hi'n feichiog gyda Zeus a'r tro yma roedd hi wedi gwneud ei meddwl i'w gadw'n fyw.

Pan ddaeth Cronus i fwyta Zeus, rhoddodd iddo graig wedi ei lapio mewn brethyn yn lle hynny.o Zeus. Yn ddiweddarach rhoddodd Zeus i Amaltheia, a oedd yn fam faeth i Zeus. Dyna pam mae'r mynydd yn chwarae rhan bwysig, oherwydd Mynydd Ida Rhea oedd cuddfan Zeus ym mytholeg Groeg. Arhosodd Zeus ym Mynydd Ida nes ei fod wedi tyfu i fyny, ac wedi iddo dyfu i fyny, llwyddodd i ddial ac achub ei holl frodyr a chwiorydd rhag cael tynged llwgr.

Titanomachy<8

Roedd Rhea ar flaen y gad yn y Titanomachy gan mai ei gŵr a'i mab oedd yn erbyn ei gilydd. Roedd Zeus a Cronus yn ymladd dros y goruchafiaeth eithaf ac roedd y broffwydoliaeth a oedd unwaith yn ofni Cronus wedi dod yn realiti enbyd. Ochrodd hi gyda Zeus wrth iddo geisio achub ei frodyr a chwiorydd ac yntau rhag digofaint y Titaniaid. Yn y diwedd, roedd yr Olympiaid wedi ennill ac ymunodd Rhea â nhw.

Dyma ddechrau oes yr Olympiaid ac ni allai cenhedlaeth arall eu diarddel. Roedd yr Olympiaid hyn yn byw ar Fynydd Olympus, mynydd pwysig iawn arall ym mytholeg Groeg. Yr Olympiaid greodd y bodau dynol ar y Ddaear a nhw oedd y rhai a ddysgodd ffyrdd o fyw i fodau dynol. Roedd y bodau dynol yn eu tro yn addoli'r duwiau a duwiesau Olympaidd yn grefyddol i'r eithaf.

Mynydd IDA yn Anatolia

Mynydd Ida yn Anatolia, a leolir yn Nhwrci heddiw yw'r mynydd pwysig arall yn y mytholeg. Cyfeirir at y mynydd hwn hefyd fel Phrygia. Mae'n 5820 troedfedd o uchder ac ynlleoli yn Nhalaith Balıkesir, gogledd-orllewin Twrci. Yn yr iaith Tyrceg, fe'i gelwir yn Kaz Dagi. Cysylltir y mynydd hwn â Cybele, a elwid weithiau yn dduwies Roegaidd ac weithiau yn dduwies Rufeinig.

Yn y ddwy fytholeg, enwyd hi yn fam dduwies ond o safbwynt crefyddol. barn, nid fel Rhea. Galwyd Cybele yn Mater Idae, sy'n golygu'r Fam Syniadau. Mae rhai hefyd yn honni mai Rhea a Cybele yw'r duwiesau dame. Efallai mai darn ac nid realiti yw'r syniad hwn oherwydd bod y ddau yn bodoli ar eu pen eu hunain yn y mytholegau.

Rhyfel Trojan a'r Mynydd IDA

Mae'n dawel ddiddorol sut mae'r rheswm am y mynydd hwn felly enwog a chofiedig oherwydd y ffaith iddo gael ei grybwyll yn hanes y Rhyfel Caerdroea. Rhyfel Caerdroea yw'r ail ryfel mwyaf ym mytholeg Groeg ar ôl y Titanomachy. Ymladdodd y Groegiaid yn erbyn pobl Troy, ac yr oedd y rhan fwyaf o dduwiau a duwiesau Olympaidd ar ochr y Groegiaid.

Fodd bynnag, digwyddodd rhai o'r digwyddiadau a arweiniodd at y rhyfel ar hyn. mynydd iawn, yn ôl rhai ffynonellau o lenyddiaeth ac archifau hanesyddol. Fodd bynnag, ni ellir gwirio gwirionedd y syniad hwn. Ar un cyfrif, adroddir hefyd fod y dduwiau a duwiesau Olympaidd wedi dod i'r mynydd hwn i wylio brwydr Troy. Fe wnaeth Hera hudo Zeus ar y mynydd hwn i adael i'r Groegiaid feddiannu Troy ac arwain i'r eithafbuddugoliaeth.

Os edrychwn ar ganlyniadau rhyfel Caerdroea, mae llawer o wahanol ddigwyddiadau yn digwydd ar Fynydd Ida ar ôl buddugoliaeth y Groegiaid. Dywedir mai unig fab Priam sydd wedi goroesi , Helenus, wedi ymddeol i Fynydd Ida. Yn y cyfnod hanesyddol mae sôn bod Xerxes I wedi gorymdeithio ymhell o ryfel Caerdroea a mynd ag ef heibio Mynydd Ida.

Sylwer bod y mynyddoedd hyn yn gwasanaethu fel safleoedd sanctaidd i ddilynwyr a chredinwyr ill dau yn chwedloniaeth, gan hyny edrychid arnynt yn ddwyfol, nerthol, a chysegredig. Dyna pam y mae'n syml dweud y dylid gwneud llawer o waith i achub a sicrhau sancteiddrwydd y cyrff naturiol enwog hyn, oherwydd ei hanes a'i gysegredigrwydd yng ngolwg ei ddilynwyr a'i addolwyr.

FAQ<6

Pwy Yw Ida yn yr Aeneid?

Yn Aeneid gan Virgil, Ida yw enw dau fynydd, un yn Creta a'r llall yn Anatolia. Mae'r mynyddoedd hyn yn bwysig iawn ym mytholeg Groeg fel y disgrifir gan Virgil. Pobl sy'n credu yn y chwedloniaeth bererindod i'r mynyddoedd hyn yn flynyddol.

Casgliad

Mount Ida yw enw dau fynydd ym mytholeg Roegaidd sy'n bresennol ymhell oddi wrth ei gilydd. Mae un yn bresennol yn Creta a'r llall yn bresennol yn Anatolia, sef Twrci heddiw. Cysylltir Mynydd Ida yn Creta â Rhea ac mae Mynydd Ida yn Anatolia yn gysylltiedig â Cybele a rhai digwyddiadau pwysig eraill ym mytholeg Roeg. Dymarhai peintiau a fyddai'n crynhoi yr erthygl ar Fynydd Ida:

  • Mae yna lawer o fynyddoedd cysegredig yn y fytholeg heblaw Mynydd Olympus er enghraifft Mynydd Othrys, Mynydd Parnassus a Mynydd Pelion.
  • Y safle enwocaf ar Fynydd Ida yn Creta yw ogof lle rhoddodd Rhea Zeus i'w fam faeth, Amaltheia i ofalu amdano a'i guddio rhag ei ​​dad Cronus. Felly Mynydd Ida Rhea oedd cuddfan Zeus ym mytholeg Roeg.
  • Gelwid Cybele yn Mater Idae sy'n golygu'r Fam Ideaidd tra bod pobl yn cyfeirio at Rhea fel y Meter Megale, y fam fawr.
  • Fe wnaeth Hera hudo Zeus ar fynydd Ida yn Anatolia i adael i'r Groegiaid feddiannu Troy ac arwain at fuddugoliaeth eithaf. Ymddeolodd Helenus, unig fab Priam ar ôl rhyfel Caerdroea, i Fynydd Ida.
  • Mae Mynydd Ida yn Creta ond yn enwog am ei gysylltiad â Rhea a Zeus tra bod Mynydd Ida yn Anatolia nid yn unig yn enwog am ei gysylltiad gyda Cybele neu ryfel Caerdroea, mae'n safle enwog am lawer o fytholegau a digwyddiadau hanesyddol cyfagos.

I gloi, mae Ida Mynydd Creta ac Anatolia yn chwarae rôl bwysig yn mytholegau Groeg a Rhufain. Dyma ni'n dod at ddiwedd yr erthygl a gobeithio eich bod chi wedi dod o hyd i bopeth roeddech chi'n edrych amdano.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.