Duwies Melinoe: Ail Dduwies yr Isfyd

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Duwies Melinoe oedd esgor ar wallgofrwydd, hunllefau a thywyllwch ym mytholeg Roeg. Cyfeirir ati yn fwyaf enwog yn yr Emynau Orffig.

Arweiniodd y dduwies fywyd llawn digwyddiadau gan ei bod yn gysylltiedig ag ychydig o gymeriadau adnabyddus ym mytholeg Groeg. Yma rydym wedi casglu'r holl wybodaeth am y dduwies o'r ffynonellau mwyaf dilys o chwedloniaeth.

Pwy Oedd Duwies Melinoe?

Roedd Melinoe yn newid siâp. Ei grym oedd dod i mewn i freuddwydion pobl a'u dychryn. Wrth wneud hyn, roedd hi’n aml yn cymryd siapiau o’r pethau oedd yn codi ofn ar y bobl fwyaf. Ym mytholeg Groeg, gall y rhan fwyaf o dduwiau a duwiesau newid siâp, ac nid oedd Melinoe yn ddim gwahanol.

Duwies y Meirw

Cafodd Melinoe ei phriodoli fel duwies y tywyllwch a'r meirw. Ym mytholeg Groeg, mae llawer o dduwiau a duwiesau yn gysylltiedig â'r meirw a'r farwolaeth, ond roedd Melinoe yn wahanol i'r gweddill. Hi oedd dduwies y meirw a anfonwyd i'r Isfyd am eu camweddau. Fe'i haddolwyd gan y bobl am lawer o resymau gan gynnwys ei gallu i uno'r meirw â'u hanwyliaid am eiliad fer.

Tarddiad Duwies Melinoe

Mewn llenyddiaeth, mae Melinoe yn hysbys i byddwch yn ferch i Persephone a Zeus sy'n ymddangos yn eithaf syml ond nad yw mewn gwirionedd. Ar y pryd, cafodd Zeus ei ailgarcharu yn yr Isfyd ac roedd ganddo sawl agwedd. Roedd Persephone wedi'i drwythogan Zeus yn un o avatars Hades, Plouton. Mae hyn yn golygu bod Zeus a Hades yn ddau dduw yn un.

Roedd Persephone, felly, wedi'i drwytho gan Zeus, ar ffurf Plwton, ar lan yr afon Cocytus. Ym mytholeg Roeg, roedd gan yr Isfyd bum afon yn llifo i mewn ac allan ohono. Yn eu plith mae Cocytus a elwir yn afon ffyrnig lle roedd Hermes wedi'i leoli i hebrwng yr eneidiau newydd ymadawedig i'r isfyd. Gorweddai'r Persephone oedd wedi'i thrwytho yno a geni Melinoe, un arall o blant anghyfreithlon Zeus.

Roedd chwant Zeus wedi gadael Persephone wedi'i thynnu o'i morwyndod a theimlodd yn flin am yr hyn a wnaeth Zeus. iddi. Roedd Melinoe, duwies yr Isfyd, gwraig Hades, a merch Zeus a Demeter bellach yn geni plentyn ei dad, Zeus. Ganwyd Melinoe felly wrth geg yr afon ac oherwydd ei pherthynas agos â'r isfyd, cafodd ei galluoedd a'i phwerau duwies eu dylanwadu'n fawr ganddo hefyd.

Nodweddion Corfforol

Pob duw Groegaidd, tywysogesau, nymffau, a chreaduriaid benywaidd yn dal harddwch anhygoel iddynt ac roedd Melinoe, nymff, yn ddim gwahanol. Hi oedd gwaed Zeus, Demeter, Hades, a Persephone, a wnaeth hi yn swynol o hardd. Roedd ei nodweddion corfforol yn eithriadol. Roedd ganddi daldra da gyda nodweddion wyneb miniog a gên.camau. Nid oedd ei phresenoldeb ond yn hysbys pan oedd am iddo fod. Yr oedd Hades yn arswydo am byth o'i soffistigeiddrwydd a'i nerthoedd a'i gwnaeth yn fwy hyderus yn ei gwedd. Yr oedd ei chroen yn wyn fel llefrith, a gwisgai bob amser ddillad lliw tywyll yn harddu ei chroen llaethog.

Hyd yn oed ar ôl i Zeus ei thrwytho, fe gododd o hyd a thaflu llwch fel gwir frenhines yr Isfyd. Roedd hi'n dduwies ddi-ofn a osododd lawer o enghreifftiau o harddwch a phŵer. Does dim gwybodaeth am ŵr y dduwies Melinoe na symbol y dduwies Melinoe.

Nodweddion

Ganwyd Melinoe yn yr Isfyd sef y peth mwyaf unigryw amdani. Nid oes babi wedi'i eni yn unman ym mytholeg Roegaidd yn y lle mwyaf peryglus heblaw Melinoe. Rhoddodd yr unigrywiaeth hon bwerau iddi na allai neb arall eu dwyn i'w cario. Mae'r enw Melinoe yn golygu'r un â meddwl tywyll ac ni allasai fod enw mwy priodol iddi o ystyried yr amodau a'i lle. genedigaeth.

Gweld hefyd: Nunc est bibendum (Odes, Llyfr 1, Cerdd 37) – Horace

Gelwid hi yn enwog fel dygwraig hunllefau, braw nos, a thywyllwch. Lle roedd pobl yn ei hofni am ei galluoedd, roedd llawer o bobl yn ei haddoli am yr un rheswm. Ar ben hynny, hi hefyd oedd y dduwies a fyddai'n croesawu'r drwgweithredwyr yn yr Isfyd. Byddai'n rhoi cosbau iddynt ac yn eu hebrwng i'w trallod tragwyddol.

Ar y llaw arall, mae rhai cyfeiriadau at Melinoe yn awgrymu bodefallai bod ganddi ochr drugarog a chariadus iddi. Byddai hi'n helpu pobl i gwrdd â'u rhai marw. Petai unrhyw berson ifanc a allai fod yn fab neu'n ŵr yn marw, byddai'n gadael iddo gwrdd â'i deulu y tro olaf cyn iddi ddechrau am dragwyddoldeb. Felly roedd Melinoe yn gyfuniad o'r rhannau da a'r drwg.

Duwies Melinoe a'r Emynau Orffig

Yr Emynau Orffig yw'r emynau a ysgrifennwyd gan Orpheus a oedd yn fardd a phroffwyd chwedlonol yn yr Hen Roeg. mytholeg. Mae ei emynau yn ffynhonnell llawer o fytholeg ac maent wedi bod o gwmpas ers amser maith. Mae llawer o feirdd hynafol ac awduron chwedloniaeth yn clodfori a chyfeirio at waith Orpheus ac yn haeddiannol felly. Roedd yn teithio trwy'r Hen Roeg i chwilio am Gnu Aur gyda Jason a'r Argonauts.

Y cyfan a wyddom am Melinoe yw trwy'r Emynau Orffig. Ym mhob un o'r Emynau Orffig, dim ond y duwiesau Melinoe a Hecate sy'n cael eu crybwyll sy'n dangos bwysigrwydd Melinoe yn y fytholeg. Mae un o adrannau’r gerdd yn dweud Melinoe a’i stori wrth gyfeirio at Zeus, Persephone, a Hades. Cyfeirir at Melinoe fel un wedi'i gorchuddio â saffrwm sy'n epithet ar gyfer y dduwies lleuad.

Diddorol iawn yw pwrpas canu Orpheus am Melinoe yn ei emyn. Gan fod Melinoe yn gludwr newyddion drwg, amseroedd tywyll, a hunllefau, mae Orpheus yn ei chydnabod ac yn ceisio lloches rhagddi. Mae'n canu ei gogoniant ac ar yr un pryd yn gofyn iddii beidio dod yn ei gwsg a'i arbed o'r holl drallod a'r tywyllwch. Dyna pam y mae'r emyn arbennig hwn yn enwog iawn gan fod pobl eraill hefyd yn ei ganu i'w hachub eu hunain rhag braw Melinoe.

Ei haddolwyr

Fel y soniwyd uchod, mae Melinoe yn adnabyddus amdani galluoedd a rhinweddau sy'n fwy drwg na da. Serch hynny, roedd pobl yn addoli'r dduwies Roegaidd Melinoe. Addolid hi mewn cysegrfeydd, gorymdeithiau angladdol, a themlau.

Aberthodd pobl eu heiddo mwyaf gwerthfawr dros Melinoe. Gwnaethpwyd hyn i gyd yn y gobaith y byddai Melinoe yn gadael eu nosweithiau a chysgu ar eu pen eu hunain ac na fyddai'n peri unrhyw drallod iddynt.

Lle'r oedd pobl yn ofni a'i nerth. , roedd llawer o bobl yn ei haddoli am yr un peth. Roedden nhw eisiau i Melinoe ddinistrio cwsg eu gelynion fel eu bod nhw'n gweddïo arni. Fe wnaethon nhw berfformio defodau aberthol a fyddai'n plesio Melinoe.

Gweld hefyd: Heracles – Euripides – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

FAQ

Beth yw Nymff ym Mytholeg Roeg?

Mae unrhyw funud o ddwyfoldeb natur ym mytholeg Roeg yn cael ei alw'n Nymff. Gallant fod yn perthyn i afonydd, moroedd, Daear, anifeiliaid, coedwigoedd, mynyddoedd, neu unrhyw fath o natur. Maent bob amser yn cael eu portreadu fel y harddaf ymhlith yr holl greaduriaid ac mae ganddynt natur hudolus. Y nymff enwocaf ym mytholeg Roeg fyddai Aegerius, brenhines y nymffau.

Casgliadau

Mae mytholeg Groeg yn gartref i rai o gymeriadau mwyaf cyfareddol y byd amae'n siwr bod Melinoe yn un ohonyn nhw. Gyda'r fath wreiddiau dramatig ac yn ddiweddarach bywyd llawn digwyddiadau, roedd hi'n wir yn dduwies yr Isfyd ar ôl ei mam wrth gwrs. Dyma'r pwyntiau mwyaf allweddol o'r erthygl: 5>

  • Merch i Persephone a Zeus oedd Melinoe a'i gwnaeth hi wrth fod yn siâp Hades. Ar y pryd roedd Zeus yn yr Isfyd ac roedd y brodyr, Zeus a Hades, yn cael eu hystyried yn ddau enaid mewn un corff. Dyna pam mae gan Melinoe dri rhiant, Hades, Zeus, a Persephone.
  • Ganed Melinoe yn yr Isfyd ger yr afon Cocytus. Mae Cocytus yn un o'r pum afon yn yr Isfyd.
  • Daeth Melinoe yn ail Dduwies yr Isfyd. O'i blaen hi, roedd Persephone yn dduwies yr Isfyd ac yn wraig i Hades.
  • Melinoe hefyd oedd duwies hunllefau, dychryn nos, a thywyllwch. Mae ei henw yn golygu'r un sydd â meddwl tywyll. Roedd hi'n hysbys ei bod hi'n dod i freuddwydion pobl wedi gwisgo fel eu hofnau gwaethaf a'u dychryn. Croesawodd hefyd y drwgweithredwyr yn yr Isfyd a'u hebrwng i'w cartrefi tragwyddol.
  • Dim ond yn yr Emynau Orffig y sonnir am Melinoe am fod Orpheus eisiau lloches ganddi. Soniodd am ei gogoniannau a'i nerth ar hyd yr amser yn gofyn iddi ei sbario ef a'i gwsg.

Roedd Melinoe yn cael ei haddoli yn fawr yn niwylliant Groeg, yn bennaf allan o ofn a braw. ffyrnig a dod hyd yn oed y mwyafdyn atgas i'w liniau. Dyma ni’n dod at ddiwedd stori’r dduwies Roegaidd Melinoe. Gobeithio i chi ddod o hyd i bopeth roeddech chi'n chwilio amdano.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.