Brenin Priam: The Last Standing King of Troy

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Y Brenin Priam oedd brenin sefydlog olaf Troy yn ystod rhyfel Caerdroea. Roedd yn ffigwr pwysig ym mytholeg yr hen Roeg. Eglurir ei hanes yn Llyfr tri o'r Illiad gan Homer mewn modd swynol iawn. Yn yr erthygl hon, edrychwn ar fywyd, marwolaeth, a nodweddion Brenin Priam o Troy a sut y bu'n rhan o ryfel drwg-enwog Caerdroea.

Pwy Oedd y Brenin Priam?

Os Brenin Priam yn cael ei grybwyll yn unrhyw le yn y llenyddiaeth neu yn y straeon, fe'i dangosir fel brenin dewr Troy a ymladdodd yn ddewr yn rhyfel Caerdroea. Roedd yn frenin golygus ei olwg a oedd yn adnabyddus am ei garedigrwydd a'i haelioni. Ef oedd brenin sefydlog olaf Troy,

Brenin Priam mewn Mytholeg

Mae'r enw, Priam yn unigryw iawn yn y fytholeg. Mae'n golygu “person eithriadol dewr.” Ni allasai fod ffordd fwy perffaith i'w enwi. Ar wahân i hyn, mae rhai lleoedd yn cysylltu ystyr Priam â “prynu.” Mae hyn yn gysylltiedig â'r adeg y bu'n rhaid i chwaer Priam dalu pridwerth i gael Priam yn ôl o Heracles a thrwy hynny ei adbrynu mewn ffordd.

Er hynny, ym Mytholeg Groeg, yr oedd Priam yn frenin eithriadol a ddylai gan ei bobl hyd ddiwedd y rhyfel diweddaf, wedi colli ei fywyd yn amddiffyn ei ddinas fawr, Troy. I gael dealltwriaeth ddyfnach o Priam, dechreuwn gyda'i deulu a'i esgyniad i rym.

Gweld hefyd: Apollo ac Artemis: Stori Eu Cysylltiad Unigryw

Tarddiad y Brenin Priam ym Mytholeg Roeg

Priam oedd uno'r tri phlentyn cyfreithlon a anwyd i Laomedon . Ei ddau frawd neu chwaer arall oedd Hesione a Tithonus. Y tri hyn oedd unig blant Laomedon a anwyd o briodas ond ni wyddys pwy oedd gwraig gyntaf Laomedon. Ei frodyr a'i chwiorydd enwog eraill ydynt Lampus, Cilla, a Proclia.

Trosglwyddwyd brenhiniaeth Troy ymlaen yn eu teulu, a chan mai Priam oedd mab cyfreithlon hynaf Laomedon, efe a esgynodd i'r orsedd. Y foment pan ddaeth i rym, daeth â llawer o ddatblygiadau newydd i'r ddinas. Ffynnodd y ddinas dan ei lywodraeth. Fodd bynnag, roedd gan ffawd gynlluniau eraill ar gyfer ei ddinas annwyl.

Nodweddion

Disgrifir y Brenin Priam fel dyn golygus iawn . Roedd yn arbennig o gyhyrog ac roedd ganddo strwythur dynol iawn. Yr oedd ei lygaid yn gysgod gwyrddion a'i wallt yn sidanaidd a melyn. Mae'n swnio fel y brenin perffaith ac felly yr oedd.

Nid oedd ei bersonoliaeth yn llai chwaith. Ar wahân i fod yn frenin mawr, hael a charedig , yr oedd yn gleddyfwr rhyfeddol ac yn hyddysg mewn tactegau rhyfela. Daeth â bywyd i'w fyddin a llawenydd i'w deyrnas. Bu Priam mewn cariad am byth â'i blant a'i ddinas Troy.

Gweld hefyd: GROEG HYNAFOL – EURIPIDES – ORESTES

Priodas a Phlant

Priam, brenin Troy priod Hecuba a oedd yn ferch i'r brenin Groegaidd Phrygian Dymas . Buont yn byw bywyd hapus iawn gyda'i gilydd er bod Priam yn enwog iawn ymhlith y merched. Yr oedd ganddo amryw ordderchwragedd at ei wasanaeth ond eiyr oedd y galon yn perthyn i Hecuba.

Gyda'i frenhines Hecuba a nifer o ordderchwragedd, cafodd Priam lawer o blant cyfreithlon ac anghyfreithlon . Rhai o'i blant mwyaf adnabyddus yw Hector, Paris, Helenus, Cassandra, Deiphobus, Troilus, Laodice, Polyxena, Creusa, a Polydorus. Yr oedd ei blant yn enwog iawn ym mytholeg Groeg, hyd yn oed a byth yn enwog na'u tad. Roedd gan bob un o'i blant linell stori yn yr Illiad fel y disgrifiwyd gan Homer.

Y Brenin Priam yn Rhyfel Caerdroea

Er mawr lwc i Prima, digwyddodd rhyfel Troea mawr pan Priam oedd y brenin. Er hynny rhoddodd ei bopeth i amddiffyn ei annwyl ddinas. Dechreuodd y rhyfel Trojan oherwydd i Paris, un o nifer o feibion ​​​​Priam, gipio brenhines Sparta, Helen. Dechreuodd hyn y rhyfel Trojan a fyddai'n newid cwrs chwedloniaeth Groeg a thrwy'r amser bydd y rhyfel Groeg mwyaf enwog.

Argyhoeddodd Menelaus, gŵr Helen a Brenin Sparta, ei frawd Agamemnon, brenin Sparta. Mycenae, i ddatgan rhyfel yn erbyn Troy er mwyn cael Helen yn ôl. Roedd y Brenin Priam yn ymwneud yn uniongyrchol â'r rhyfel gan fod ei fab ei hun wedi dod â Helen i'w byrth. Gadawodd iddynt aros a pharatoi ar gyfer y rhyfel oherwydd na allai oddef gweld ei fab mewn trallod a mwy na hynny ni allai weld Troy yn cwympo.

Parhaodd y rhyfel tua 10 mlynedd ac roedd yn llawn. o boen, marwolaeth, gwaed, a dicter. Serch hynny, cynddeiriogodd y rhyfel a'r Troysyrthiodd yn y diwedd. Ond yn y canol mae llawer o hanesion yn datblygu fel y'u hysgrifennir yn yr Illiad.

Y Brenin Priam ac Achilles

Yr oedd y rhyfel rhwng y Groegiaid a phobl Troy. Lladdodd lawer o bobl o'r ddwy ochr. Fodd bynnag, y Brenin Priam a gollodd fwyaf. Collodd ei fab, Hector a laddwyd gan Achilles.

Yna gorymdeithiodd Achilles gorff Hector yn ninas y Brenin Priam, Troy, fel arwydd o'i gleddyfaeth fawr a'i ddewrder. Collodd llawer o bobl barch ato yn y fan a'r lle. Gwrthododd ildio ei gorff yn ôl i bobl Troy a pharhau i'w ddiraddio. Roedd y Brenin Priam ar goll mewn geiriau ac nid oedd yn gwybod beth i'w wneud oherwydd ei fod eisiau gweld ei fab am un tro olaf a rhoi claddedigaeth iawn iddo.

Dyma pryd anfonodd Zeus Hermes i hebrwng y Brenin Priam i'r gwersyll Groegaidd fel y gallai gyfarfod yn bersonol a darbwyllo Achilles i beidio â difetha corff marw ei fab ac o leiaf gadael iddo gael claddedigaeth iawn.

Adalw Corff Hector

Cyfarfu'r Brenin Priam ac Achilles yn y gwersyll lle llefarodd Priam ei galon. Ymbiliodd ac erfyn ar Achilles ond ni fyddai'n ildio. Cyfeiriodd Priam at dad marw Achilles ond nid oedd Achilles yn un meddal enaid.

Bu Achilles yn uffern o gadw corff pydru hector gydag ef ac anfon Priam yn ôl yn waglaw. Yn sydyn, penliniodd Priam a chusanu llaw Achilles gan adael Achilles wedi ei syfrdanu. Dywedodd Priam nad oes neb wedi teimlo eipoen ac mae'n gadael y cyfan i'r dyn a laddodd ei fab. Taniodd rhywbeth yn Achilles a chafodd ei droi.

Rhoddodd Achilles y corff yn ôl a chyhoeddi cadoediad 10 diwrnod. Addawodd na fyddai unrhyw un o filwyr Groegaidd yn troedio yn eu tiriogaeth ac y gallent rhowch gladdedigaeth iawn i Hector ac angladd haeddiannol. Fodd bynnag, rhybuddiodd hwy hefyd y byddai'r rhyfel yn parhau yn ddi-oed o'r 11eg diwrnod. Cytunodd y Brenin Priam yn hapus ac aeth yn ôl i Troy gyda chorff Hector lle'r oedd y gorymdeithiau angladdol yn aros amdanynt.

Marwolaeth y Brenin Priam

Parhaodd y rhyfel ar yr 11eg diwrnod ac aeth popeth yn waedlyd eto. Lladdwyd Priam, brenin olaf Troy, gan Neoptolemus, mab Achilles. Bu ei farwolaeth yn rhwystr mawr i'r deyrnas. Roedd ei farwolaeth hefyd yn selio tynged ei ddinas, Troy. Diswyddwyd y ddinas a chymerodd y Groegiaid Troy.

Mae'r Illiad gan Homer yn disgrifio rhyfel Caerdroea a'r holl gymeriadau a fu mewn modd rhyfeddol ond dinistriol. Yn wir, gwnaeth gyfiawnder barddonol â theimladau chwedloniaeth Roegaidd.

Cwestiynau Cyffredin

A oedd Priam yn Frenin Da?

Roedd y Brenin Priam yn frenin da iawn. Roedd yn garedig i'w bobl ac yn adnabyddus am ei haelioni . Wedi iddo ddod yn frenin, ffynnodd y ddinas dan ei lywodraeth. Roedd pawb yn byw yn hapus nes i ryfel Caerdroea ddinistrio'r dref.

Pwy Oedd Brenin Cyntaf Troy?

Teucer oedd brenin cyntaf Troy ynmytholeg Groeg. Roedd yn fab i dduw y môr, Scamander ac Idaea. Gyda'i wraig a nifer o ordderchwragedd, yr oedd gan Teucer 50 o feibion ​​a 12 o ferched a boblogodd Troy.

Yn yr Iliad, Paham y Llefain Priam ac Achilles?

Y gwaeddodd Priam ac Achilles yn Illiad oherwydd bod y ddau wedi colli rhywun arwyddocaol iddyn nhw yn rhyfel Caerdroea. Collodd Priam ei annwyl fab, Hector, a chollodd Achilles ei ffrind a'i gydymaith gorau, Patroclus.

Casgliad

Y Brenin Priam oedd brenin olaf dinas Troy pan datganodd y Groegiaid ryfel Caerdroea. Mae Priam yn caru ei blant a'i ddinas. Collodd y ddau oherwydd na allai adael i'w fab, Paris, gael ei gosbi am ei droseddau. Dyma'r prif bwyntiau o'r erthygl:

  • Priam oedd un o'r tri phlentyn cyfreithlon a aned i Laomedon. Ei ddau frawd neu chwaer arall oedd Hesione a Tithonus. Priododd Hecuba a bu iddynt amryw o blant gyda hi ac amryw ordderchwragedd.
  • Plant enwocaf Priam yw Hector, Paris, Helenus, Cassandra, Deiphobus, Troilus, Laodice, Polyxena, Creusa, a Polydorus.
  • Disgrifir y Brenin Priam fel dyn golygus iawn gyda chorff cyhyrog, llygaid gwyrdd, a gwallt melyn sidanaidd.
  • Yn y rhyfel Trojan, cyfarfu’r Brenin Priam ac Achilles yn y gwersyll Groegaidd lle erfyniodd Priam ar Achilles i ddychwelyd. ei fab, corff Hector a oedd yn cael ei orymdeithio yn y ddinas gan Achilles. Ar ôl llawer o berswâd, rhoddodd Achilles ef o'r diweddyn ôl.
  • O'r diwedd bu farw Priam yn ninas Troi, o flaen Neoptolemus, mab Achilles.

Mae'r hyn a ddigwyddodd i'r Brenin Priam yn drasig. Daeth ei dynged ag ef a'i ddinas i lawr i'r llawr . Yma rydym yn dod at ddiwedd yr erthygl. Gobeithio eich bod wedi cael darlleniad pleserus.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.