Mytholeg Roegaidd: Beth yw Muse yn yr Odyssey?

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae The Muse in the Odyssey yn dduwies neu'n dduwies y gwnaeth Homer, yr awdur, apêl ati wrth iddo ddechrau ysgrifennu'r gerdd epig. Ym mytholeg Groeg, roedd yna dduwiesau Groegaidd yn gyfrifol am roi ysbrydoliaeth, sgil, gwybodaeth, a hyd yn oed yr emosiwn cywir ar ddechrau eu gwaith.

Beth Wnaeth yr Muses Gwneud yn yr Odyssey?

Yn yr Odyssey, mae naratif y gerdd yn dechrau trwy ofyn i'r awen i roi bendith ac ysbrydoliaeth iddo wrth iddo ysgrifennu hanes teithiau ac anturiaethau Odysseus. Gelwir hyn yn invocation yr awen. Yn ogystal, mae'r olaf yn gweithredu fel prolog a osodir ar ddechrau'r gerdd.

Gweddi neu anerchiad a wneir i'r dduwdod neu'r dduwies ym mytholeg Roeg yw'r cais. Roedd galw'r awen yn gyffredin iawn ym marddoniaeth epig yr hen Roeg a Lladin ac fe'i dilynwyd yn ddiweddarach gan feirdd o'r cyfnod Neoglasurol a'r Dadeni.

Gweld hefyd: Hector vs Achilles: Cymharu'r Ddau Ryfelwr Mawr

Roedd naw awen ym mytholeg Roeg, a adnabyddir hefyd fel “Merched Ffraethineb a Swyn.” Maent yn dduwiesau celfyddyd amrywiol, megis dawns, cerddoriaeth, a barddoniaeth, a gynorthwyodd dduwiau a dynolryw i anghofio eu problemau trwy roi’r gallu iddynt gyrraedd mwy o ddeallusol. uchelfannau a chreadigedd.

Gall marwolion, sy’n cael y doniau artistig hyn, ddefnyddio eu cân swynol neu eu dawns osgeiddig i gysuro’r rhai sy’n dioddef ac i iacháu’r sâl. Yr musesyn hardd gan eu bod yn hynod o artistig ac yn rhagori yn eu crefftau a'u sgiliau priodol. Dyna pam y mae cymaint o arwyddocâd i’r term muse yn nhirwedd greadigol ac artistig heddiw.

Merched Zeus a Mnemosyne, yw’r awenau hyn, sef: Kleio, awen hanes; Euterpe, yr awen o chwarae ffliwt; Thaleia, awen comedi; Melpomene, awen trasiedi; Terpsichore, awen y ddawns; Erato, awen cerddi serch; Polymnia, awen cerddoriaeth gysegredig; Ourania, yr awen o sêr-ddewiniaeth; ac yn olaf, Kalliope, awen barddoniaeth epig.

Pwy Yw'r Muse in the Odyssey?

O'r naw muses, Kalliope yw yr hynaf o'r Groegiaid. awenau. Hi yw'r awen y soniodd Homer amdani yn ei gerdd epig Odyssey. Hi hefyd yw'r awen yn yr Iliad. Credir weithiau hefyd mai hi yw awen Virgil ar gyfer y gerdd epig Aeneid.

Gelwid Kalliope hefyd yn “Chief of All Muses” gan Hesiod ac Ovid. Ystyrid hi hefyd y mwyaf pendant a doethaf o'r awenau yn ol Hesiod. Rhoddodd hefyd anrheg huodledd i dywysogion a brenhinoedd tra'n mynychu eu genedigaeth.

Roedd hi fel arfer yn cael ei darlunio yn cario llyfr neu'n dal llechen ysgrifennu. Weithiau mae hi'n ymddangos yn gwisgo coron aur neu gyda'i phlant. Priododd â Brenin Oeagrus o Thrace mewn tref ger Mynydd Olympus o'r enw Pampleia. Yr oedd ganddi ddau fab gyda naill ai y Brenin Oeagrus neu Apollo ; nhwyw Orpheus a Linus. Ymddengys hefyd mewn rhai cyfrifon ei bod yn fam i Corybantes gan ei thad Zeus, mam seirenau wrth y duw afon Achelous, a mam Rhesus wrth y duw afon Strymon.

Mewn gornest ganu, gorchfygodd Kalipoe ferched Pierus, brenin Thessali, a cosbodd hi hwynt trwy eu troi yn brŷd. Dysgodd hefyd adnodau i'w canu gan Orpheus i'w fab.

Invocation to the Muse Example

Mae isod enghraifft o invocation to the muse o'r Odyssey, y gellir ei darllen yn dechreuad y gerdd.

“Can i mi am y dyn, Muse, gŵr tro a thro... ac oddiallan drachefn, wedi iddo ysbeilio

uchelder sancteiddiol Troy.

Amryw ddinasoedd o ddynion a welodd ac a ddysgodd eu meddyliau,

lawer o boenau a ddioddefodd, salwch calon ar y môr agored, ymladd i achub

ei fywyd a dod â'i gymrodyr adref.”

I symleiddio, mae’r adroddwr yn ceisio cymorth gan ei awen i ysbrydoli ei waith wrth iddo adrodd hanes taith Odysseus ar ôl Rhyfel Caerdroea. Gellir cymharu hyn â'r invocation yn yr Iliad sydd hefyd yn dechrau gyda ffurf o ysbrydoliaeth wrth i'r adroddwr ddychmygu'r awen yn canu trwyddo am ysbrydoliaeth.

Tynged yr Odyssey

Os disgrifir tynged fel “datblygiad digwyddiadau y tu hwnt i rai personrheolaeth, neu ei bennu gan bŵer goruwchnaturiol,” yna yn yr Odyssey, gellir tybio mai tynged Odysseus yw dychwelyd adref yn fyw i ynys Ithaca o'i daith hir oherwydd bod ganddo warchodwr, Athena, y duwies doethineb a hefyd noddwr arwyr.

Athena sy'n rheoli tynged Odysseus, yn enwedig pan mae'n gofyn i Zeus adael i Odysseus ddychwelyd adref. Fodd bynnag, ni all Odysseus ddianc rhag y ffaith ei fod wedi gorfod wynebu canlyniadau ei weithredoedd ei hun, yn enwedig pan benderfynodd ddall Polyphemus y Cyclops i allu dianc o ynys seiclops ac ailddechrau ei fordaith gyda'i griw. . Cythruddwyd Poseidon, tad Polyphemus, gan weithred Odysseus a cheisiodd ei daro â storm yn y môr.

Tynged Odysseus yw wynebu'r canlyniad a dioddef digofaint Poseidon, ond Athena sy'n gwneud popeth ynddi pŵer i gynorthwyo ac amddiffyn Odysseus ar ei daith yn ôl adref. Mae hi'n chwarae rolau amrywiol drwy gydol yr epig. Mae hi'n cynorthwyo Telemachus ac yn ymddangos mewn cuddwisg fel mentor Ithacan, gan gyfarwyddo Telemachus i deithio ar gyfer ei dad. Gweithredodd fel gwarcheidwad i deulu Odysseus gan ddefnyddio ei phwerau dwyfol.

Casgliad

> Yr awen yn yr Odyssey yw'r duwies neu'r dduwies sy'n rhoi ysbrydoliaeth i awduron fel Homer. Galwodd Homer yr awen fel y'i hysgrifennwyd ym mhrolog ei gerdd. Dyma rai o uchafbwyntiau a drafodir yn hynerthygl.

  • Calliope yw awen yr Odyssey. Hi yw'r nawfed awen ym mytholeg Roeg.
  • Mae'r invocation i'r muses yn gyffredin iawn mewn barddoniaeth Groeg.
  • Gellir ei darllen hefyd yn Iliad Homer ac Aeneid Virgil.
  • Mae'r gair muse yn cael ei ystyried yn derm pwysig iawn y dyddiau hyn o ran y celfyddydau a thirlun creadigol.
  • Pan gyfeirir at fenyw fel muse, hi yw symbol neu wyneb y brand neu'r pwnc y mae hi. yn cynrychioli.

Dechreuodd y gerdd epig hon a ysgrifennwyd gan y bardd Groegaidd hwn gyda deisyfiad i'r awen ar ffurf gweddi neu anerchiad.

Gweld hefyd: Seiren vs Mermaid: Creaduriaid Hanner Dynol a Hanner Anifeiliaid o Fytholeg Roegaidd

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.