Tynged yn yr Iliad: Dadansoddi Rôl Tynged yng Ngherdd Epig Homer

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tynged yn yr Iliad yn archwilio'r berthynas rhwng y duwiau a'u cymheiriaid dynol. Mewn rhai amgylchiadau, mae'r duwiau yn ymyrryd â gweithredoedd dynol tra bod bodau dynol yn arddangos ewyllys rydd mewn senarios eraill.

Hefyd, yn chwarae rhan mewn dehongli tynged yw'r gweledyddion nodedig sy'n cyflawni eu dyletswydd trwy arsylwi arwyddion ac argoelion i ragweld y dyfodol. Parhewch i ddarllen yr erthygl hon gan y bydd yn archwilio rhai enghreifftiau o dynged yng ngherdd Homer.

Beth Yw Tynged yn yr Iliad?

Tynged yn yr Iliad yw sut mae'r duwiau yn pennu tynged cymeriadau yn y gerdd epig a sut mae gweithredoedd y cymeriadau yn eu gyrru tuag at eu dibenion tyngedfennol. Credir bod yr Iliad ei hun yn un tyngedfennol eisoes gan ei bod yn hen stori a drosglwyddwyd dros genedlaethau.

Zeus a Thynged yn yr Iliad

Er bod y duwiau eraill yn chwarae rhan wrth benderfynu ar y dynged o blith cymeriadau’r gerdd, ar ysgwyddau Zeus y mae’r cyfrifoldeb yn y pen draw. Ar ddechrau rhyfel Trojan, mae'r duwiau Olympaidd yn ochri ac yn yn ceisio dylanwadu ar ganlyniad y rhyfel trwy eu gweithredoedd niferus.

Mae Zeus, fodd bynnag, yn symbol o'r barnwr diduedd sy'n gwneud yn siŵr bod y rhyfel yn dilyn ei gwrs tyngedfennol. Ef yw y ceidwad heddwch sy'n cadw trefn ar ddwy ochr y rhyfel ac yn gorfodi disgyblaeth ymhlith y duwiau.

Mae'r duwiau hefyd yn cydnabod mai dyna pam y maent yn gofyn caniatâd Zeuscyn ymyrryd â'r rhyfel. Mae ei wraig ei hun a brenhines y duwiau, Hera, sy'n cefnogi'r Groegiaid, yn gofyn i Zeus a all hi ailddechrau'r rhyfel i sicrhau sach Troy.

Mae Thetis, y nymff, hefyd yn ceisio caniatâd i domen y clorian o blaid y Trojans. Mae hyn oll yn dangos y ffaith mai Zeus yw'r duwdod holl-bwerus sydd â'r gair olaf o ran tynged.

Gan wybod hyn, ceisiodd rhai duwiau twyllo Zeus i roi barn o blaid eu hochrau dewisol. Enghraifft wych yw pan fydd Hera yn hudo Zeus i roi'r llaw uchaf i'r Groegiaid yn ystod y rhyfel.

Fodd bynnag, mae Zeus yn ceisio bod yn deg a chynnal cydbwysedd perffaith, hyd yn oed os yw'n golygu colli ei fab, Sarpedon, yn y gwrthdaro. Rôl Zeus oedd sicrhau bod tynged y cymeriadau a'r rhyfel yn dod i ben, hyd yn oed pe bai'n dod â llawer o alar iddo.

Tynged Achilles yn yr Iliad

Achilles yn mynd i mewn i ryfel Caerdroea gan wybod yn iawn fod marwolaeth yn ei ddisgwyl, ond nid yw yn caniatáu iddo ei rwystro. Bydd ei fam yn ei alluogi i ddewis rhwng bywyd hir inglorious a bywyd byr llawn gogoniant gyda'i enw wedi'i gadarnhau yn y cronicl hanes. Er ei fod yn dewis y bywyd hir anghofus i ddechrau, mae marwolaeth ei ffrind gorau yn nwylo Hektor yn ei wthio i ddewis yr un byr. Felly, mae llawer yn meddwl bod Achilles yn rheoli ei dynged yn llwyr ac yn gallu dewis fel y mynno.

Fodd bynnag, mae ysgolheigion eraill yn credu mai y duwiauwedi tynghedu Achilles i ddewis bywyd byr a gogoneddus. Maen nhw o'r farn fod y duwiau'n fwriadol yn cychwyn ar rai digwyddiadau er mwyn sicrhau bod Achilles yn dychwelyd i faes y gad.

Gweld hefyd: Ipotane: The Lookalikes of Centaurs a Sileni ym Mytholeg Roeg

Yn ôl y duwiau mae'r duwiau yn bwriadu i gosbi Achilles am ei wrhydri (falchder gormodol) oherwydd iddo wrthod helpu'r Achaeans. Mae hyn yn esbonio pam mae'r duwiau'n arwain saeth, a fyddai wedi methu Achilles, i'r union fan ar ei sawdl lle mae'n fwyaf agored i niwed.

Fodd bynnag, mae rhai yn credu bod tynged Achilles yn ymylu ar y rhai y gellir eu rheoli a'r na ellir eu rheoli. Ar y naill law, mae'n rheoli pa mor hir y mae am fyw; ar y llaw arall, y duwiau sy'n penderfynu ei dynged. Serch hynny, gallai fod wedi aros allan o'r rhyfel ond bu marwolaeth ei ffrind a dychweliad ei gaethferch yn ei orfodi i mewn iddo.

Mae'n debyg, pwysodd Achilles y ddau ddewis a phenderfynodd y byddai'r ddau yn dod i ben mewn marwolaeth, dim ond bod un yn dod yn gynt ond gyda gogoniant, a'r llall yn dod yn ddiweddarach ac yn gorffen mewn ebargofiant. Felly, dewisodd y cyntaf.

Gweld hefyd: Megapenthes: Y Ddau Gymeriad Sy'n Dwyn yr Enw ym Mytholeg Roeg

Tynged Hector yn yr Iliad

Nid oes gan Hektor y moethusrwydd o ddewis pa dynged y mae am ei daro. Nid oes ganddo ddealltwriaeth leiaf o'r hyn sydd i ddod. Mae'n mynd i frwydr gydag anrhydedd, gan dderbyn pa bynnag dynged a rydd iddo. Mae ei wraig yn dweud wrtho y bydd yn marw, ond mae'n ei hatgoffa o'i gyfrifoldeb i gadw Troy yn ddiogel.

Yn ystod y frwydr,Mae Hector yn cwrdd â Patroclus, y mae'n ei ladd cyn marw. Mae'n proffwydo marwolaeth Hektor yn nwylo Achilles. Fodd bynnag, nid yw hyn yn rhwystro Hektor wrth iddo aros y tu allan i furiau dinas Troy am ei elyn, Achilles, tra bod y rhyfelwyr Trojan eraill yn rhedeg i mewn i'r ddinas. Yn wyneb Achilles, mae cryfder a dewrder Hektor yn ei fethu wrth iddo droi i redeg gydag Achilles ar drywydd poeth deirgwaith o amgylch y ddinas. Yn olaf, mae Hektor yn rheoli rhywfaint o ddewrder ac yn wynebu ei wrthwynebydd.

Mae'r duwiau'n chwarae rhan wrth greu ei dynged doomedig pan mae Athena yn cuddio ei hun fel Deiphobus brawd Hektor ac yn dod i'w gynorthwyo. Mae hyn yn rhoi hwb eiliad i hyder Hektor ac mae'n taflu gwaywffon at Achilles ond yn methu.

Fodd bynnag, mae'n sylweddoli bod ei dynged wedi dod pan mae'n troi i nôl mwy o waywffon ond yn dod o hyd i neb, oherwydd mae'r Athena cudd wedi gadael fe. Mae tynged Hektor wedi ei fwrw mewn carreg, ac nid oes dim y gall ei wneud yn ei gylch ond yr hyn sy'n fwy clodwiw yw ei fod yn derbyn ei dynged gyda thawelwch rhyfeddol.

Tynged Paris yn yr Iliad

Yn wahanol i Hektor ac Achilleus, mae tynged Paris yn hysbys hyd yn oed cyn i'w rieni ei eni. Yn ôl yr Iliad, mam Paris, mae Hecuba yn breuddwydio am ei darpar fab yn cario thortsh. Mae hi'n ymgynghori â'r gweledydd, Aesacus, sy'n dweud y bydd y bachgen yn dod â thrafferth mawr i wlad Troy a fydd yn arwain at sach Troy. Er mwyn atal y doomedrhag cyflawni'r broffwydoliaeth, mae Hecuba a'i gŵr, y Brenin Priam, yn rhoi'r bachgen allan i fugail i'w ladd.

Yn methu cyflawni'r weithred ddrwg, mae'r bugail yn gadael y bachgen ar fynydd i farw, ond fel bydd tynged yn ei chael, Paris yn cael ei ddarganfod a'i feithrin gan arth. Mae'r bugail yn dychwelyd ac yn gweld y bachgen yn fyw a yn ei gymryd fel arwydd fod y duwiau yn ei olygu i fyw.

Mae'n mynd â'r bachgen i'w gartref ac yn cyflwyno tafod y ci i'r Brenin Priam a ei wraig fel arwydd o farwolaeth y bachgen . Mae'r bachgen, Paris, yn cychwyn ar lawer o anturiaethau, ond mae'n goroesi'r cyfan oherwydd nad yw ei dynged wedi'i gyflawni.

Yn wir, oherwydd nad yw wedi'i dyngedu i farw yn ystod Rhyfel Caerdroea, mae Paris yn ei goroesi hyd yn oed pan fydd bron â bod. yn colli ei fywyd i Menelaus. Pan fydd Menelaus ar fin rhoi'r ergyd farwol, mae y dduwies Aphrodite yn chwisgio Paris ac yn ei anfon yn syth i'w ystafell wely. Ystyrir bod tynged Paris yn yr Iliad yn well na'i frawd, Hektor, sy'n byw bywyd byr ac yn gadael gwraig a mab, Astyanax ar ôl. Nid yw'n ymddangos yn deg, ond dyna sut mae tynged yn gweithredu mewn gweithiau llenyddol Groegaidd ac mewn bywyd go iawn.

Tynged ac Ewyllys Rydd yn yr Iliad

Er ei bod yn ymddangos bod hanes cyfan mae'r Iliad yn dyngedfennol ac nid oes gan y cymeriadau ewyllys rydd, nid yw hynny'n wir. Mae Homer yn cydbwyso tynged gydag ewyllys rydd oherwydd nid yw'r duwiau yn gorfodi dewisiadau ar y nodau.

Mae'r cymeriadau ynrhydd i ddewis beth bynnag a ddymunant ond mae canlyniadau i'w dewisiadau. Un o'r enghreifftiau o ewyllys rydd yn yr Iliad yw pan fydd Achilleus yn cael y cyfle i ddewis rhwng bywyd hir inglorious ac un byr gogoneddus.

I ddechrau, dewisodd y cyntaf, ond arweiniodd ei ddialedd ei hun at ddialedd. yr olaf. Hyd yn oed ar ôl marwolaeth ei ffrind gorau, gallai fod wedi dewis cadw draw o’r rhyfel ond penderfynodd ymuno ag ef. Ni orfodwyd dewisiadau Achilleus arno , gwnaeth y dewis a arweiniodd at ei dynged yn y pen draw.

Casgliad

Drwy gydol yr erthygl hon, rydym wedi astudio un o themâu amlycaf yr Iliad ac wedi ystyried rhai enghreifftiau gwych o dynged yn y gerdd epig. Dyma grynodeb o'r cyfan rydyn ni wedi'i astudio:

  • Mae tynged yn cyfeirio at sut mae duwiau'n gorchymyn digwyddiadau i gyflawni tynged marwol a'r camau y mae dyn yn eu cymryd i'w hwyluso.
  • Zeus sydd â'r gair olaf wrth bennu'r dynged ac mae hefyd yn gyfrifol am ei gorfodi a sicrhau nad yw'r duwiau yn mynd yn ei herbyn.
  • Er bod cymeriadau'r Iliad yn cael eu tynghedu, maent yn dal i allu gwneud dewisiadau fel y dangoswyd gan Achilleus pan ddewisodd fywyd byr llawn anrhydedd dros fywyd hir inglorus.
  • Gwnaeth cymeriadau eraill fel Hektor, Paris, ac Agamemnon ddewisiadau hefyd ond yn y pen draw ni allent ddianc rhag eu tynged.
  • Mae Homer yn cydbwyso'r graddfeydd rhwng tynged a rhyddewyllys gan ddangos nad yw dewisiadau'r meidrolion yn cael eu gorfodi ond yn cael eu gwneud yn rhydd.

Mae tynged yn nhraethawd yr Iliad yn dangos i ni fod gennym law o hyd yn ein tynged a'n gweithredoedd arwain ni yn raddol i'n tynged.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.