Pum Afon yr Isfyd a'u Defnydd ym Mytholeg Roeg

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Credwyd bod afonydd yr Isfyd yng ngholuddion y ddaear ym mharth Hades, duw yr Isfyd. Roedd gan bob afon nodweddion unigryw, ac roedd pob un yn personoli emosiwn neu dduwdod y cawsant eu henwi ar eu hôl. Roedd yr Isfyd, ym mytholeg Roeg, yn lle ffisegol a oedd â dolydd Asphodel, Tartarus, ac Elysium, sy'n ateb y cwestiwn ‘beth yw tair ardal yr Isfyd?’ Darllenwch ymlaen i ddarganfod enwau yr afonydd a lifai yng ngholuddion y ddaear a'u swyddogaethau.

Pum Afon yr Isfyd

Mae mytholeg yr Hen Roeg yn sôn am bum afon wahanol yn ardal Hades a'u swyddogaethau. Enwau'r afonydd yw Styx, Lethe, Acheron, Phlegethon, a Cocyton. Llifai'r afonydd hyn trwy ac o amgylch parth y meirw gan gynrychioli gwirioneddau llym marwolaeth. Credwyd bod yr holl afonydd hyn yn cydgyfarfod yn un gors fawr, a elwir weithiau yn Styx. ffin rhwng gwlad y byw a thir y meirw. Mae Styx yn golygu “casineb” ac mae'n symbol o'r nymff a oedd yn byw wrth fynedfa'r Isfyd.

Roedd y nymff Styx yn ferch i Oceanus a Tethys, y ddau yn Titaniaid. Felly credai'r Groegiaid fod yr afon Styx yn llifo allan o Oceanus. Yr afon Styx oeddcredir hefyd fod ganddo bwerau gwyrthiol yn deillio o'r nymff oedd yn dwyn ei enw.

Swyddogaethau Styx

Yr afon Styx oedd lle y tyngodd holl dduwiau'r pantheon Groeg eu llw. 3> Er enghraifft, tyngodd Zeus i'r Styx y gallai ei ordderchwraig Semele ofyn unrhyw beth iddo ac y byddai'n ei wneud.

Yna er mawr arswyd Zeus, gofynnodd Semele iddo ddatgelu ei hun yn ei ysblander llawn a wyddai. byddai'n ei lladd ar unwaith. Fodd bynnag, gan ei fod eisoes wedi tyngu llw gan y Styx, nid oedd ganddo ddewis ond fynd trwodd â'r cais a ddaeth â bywyd Semele i ben yn drist.

Hefyd, roedd gan yr afon y pwerau i >gwneud un yn ddiamddiffyn a bron yn anfarwol fel y dangoswyd gan fam Achilles. Pan oedd yn fachgen, trochodd ei fam Tethys ef yn y Styx i'w wneud yn annistrywiol heblaw am ei sawdl lle'r oedd hi.

Cludwyd eneidiau'r meirw ar y Styx o wlad y byw a'r byw. ymhellach i lawr yr afon yr anfonwyd enaid, mwyaf oll y gosb. Credai pobl Groeg hynafol fod y meirw yn gorfod talu am y cludiant ar y Styx, felly gosodasant ddarn arian yng ngheg yr ymadawedig yn ystod y claddu.

Afon Lethe

Mae'r afon nesaf o'r enw Lethe yn symbol o anghofrwydd a disgwylir i'r meirw yfed ohono i anghofio am eu gorffennol. Yn union fel Styx, Lethe hefyd oedd enw'r dduwies anghofrwydd ac ebargofiant a gafodd ei geni.gan Eris, duwies Ymryson ac anghytgord.

Gweld hefyd: Eurycleia yn The Odyssey: Teyrngarwch Yn Para Oes

Hi oedd gwarcheidwad yr isfyd a safai yn llys dwyfoldeb cwsg a elwir Hypnos. Trwy gydol yr hanes, cysylltwyd Lethe gyda Mnemosyne, duwies y cof.

Swyddogaethau Lethe

Fel y crybwyllwyd eisoes, gwnaed i eneidiau yr ymadawedig yfed y Lethe cyn eu hail-ymgnawdoliad. Yn nhy Plato. gwaith llenyddol, Republic, nododd fod y marw wedi glanio ar dir diffaith a elwir Lethe gyda'r afon Ameles yn rhedeg drwyddo. Yna gorfu i eneidiau'r ymadawedig yfed o'r afon a pho fwyaf y buont yn yfed, po fwyaf yr anghofiasant am eu gorffennol. Fodd bynnag, dysgodd rhai crefyddau yn ystod y cyfnod Greco-Rufeinig fod yna ail afon a elwid Mnemosyne a alluogodd ei yfwyr i adennill eu cof.

Yn y cyfnod diweddar, credid bod gan afon fechan sy'n llifo rhwng Portiwgal a Sbaen yr un pŵer anghofrwydd â'r Lethe. Felly, cyfeiriwyd ato ar gam wrth yr un enw (Lethe) gyda rhai milwyr o dan y cadfridog Rhufeinig Decimus Junius Brutus Callacious yn gwrthod croesi'r afon rhag ofn colli eu cof.

Fodd bynnag, gorchfygodd y milwyr eu ofn pan groesodd eu cadlywydd yr afon arswydus a galw arnynt i wneud yr un peth. Yr enw gwreiddiol ar afon Guadalete, yn Sbaen, oedd Lethe fel rhan o gadoediad rhwng lleolGwladychwyr Groegaidd a Phoenician ar ôl iddynt addo anghofio eu gwahaniaethau.

Afon Acheron

Afon chwedlonol arall yn yr Isfyd yw Acheron. Acheron (32.31mi) yn tywys y meirw i deyrnas Hades ac mae'n personoli trallod neu wae. Cyfeiriodd y bardd Rhufeinig, Virgil, ati fel y brif afon a lifai trwy Tartarus ac y daeth yr afonydd Styx a Cocytus ohoni.

Acheron hefyd oedd enw duw'r afon; mab Helios (y duw haul) a naill ai Demeter neu Gaia. Yn ôl mytholeg Groeg, cafodd Acheron ei drawsnewid yn afon Isfyd ar ôl rhoi dŵr i'r Titaniaid i'w yfed yn ystod eu rhyfel â'r duwiau Olympaidd.

Swyddogaethau Afon Acheron

Rhai mae chwedlau Groegaidd hynafol hefyd yn dweud mai Acheron oedd yr afon y cludwyd eneidiau'r ymadawedig arni gan y duw lleiaf Charon. Disgrifiodd y gwyddoniadur Bysantaidd o'r 10fed Ganrif, Suda, yr afon fel lle i iachau, glanhau a glanhau pechodau. Yn ôl yr athronydd Groegaidd Plato, roedd yr Acheron yn afon wyntog lle'r aeth yr eneidiau i aros am amser penodedig ac ar ôl hynny daethant yn ôl i'r ddaear fel anifeiliaid.

Ar hyn o bryd, afon sy'n llifo yn rhanbarth Epirus yng Ngwlad Groeg mae'n cael ei enwi ar ôl yr afon infernal, Acheron. Llifa afon Acheron o bentref Zotiko i'r môr Ïonaidd mewn pentref pysgota bychan o'r enw Ammoudia.

Rhaidefnyddiodd ysgrifenwyr Groeg hynafol Acheron fel synecdoche ar gyfer Hades felly daeth afon Acheron i gynrychioli'r Isfyd. Yn ôl Plato, Acheron oedd yr afon fwyaf anhygoel ymhlith afonydd mytholeg Roegaidd yr Isfyd.

Afon Phlegethon

Roedd y Phlegethon yn hysbys. fel yr afon o dân, gyda Plato yn ei ddisgrifio fel ffrwd o dân yn llifo o gwmpas y ddaear ac yn diweddu yn ymysgaroedd Tartarus. Yn ôl y chwedl, syrthiodd y dduwies Styx mewn cariad â Phlegethon ond bu farw pan ddaeth i gysylltiad â'i fflamau tanllyd.

I'w haduno â chariad ei bywyd, caniataodd Hades iddi afon i lifo yn gyfochrog ag un Phlegethon. Ysgrifennodd y bardd Eidalaidd Dante yn ei lyfr Inferno, fod Phlegethon yn afon o waed yn berwi eneidiau.

Swyddogaethau Phlegethon

Yn ôl Inferno Dante, mae'r afon yn a leolir yn Seithfed Cylch Uffern ac fe'i defnyddir fel cosb i eneidiau a gyflawnodd droseddau difrifol tra oeddent yn fyw. Mae'r lot yn cynnwys llofruddwyr, gormeswyr, lladron, cablwyr, benthycwyr arian barus a sodomitiaid. Yn dibynnu ar natur ddifrifol y drosedd a gyflawnwyd, rhoddwyd lefel benodol i bob enaid yn yr afon berwedig o dân. Saethwyd at eneidiau a geisiodd godi uwchlaw eu lefel gan centaurs a oedd yn patrolio ffiniau Phlegethon.

Ategodd y bardd Saesneg Edmund Spenser fersiwn Dante hefydo Phlegethon yn ei gerdd The Faerie Queene a adroddodd am ddilyw tanllyd a friodd eneidiau damnedig yn Uffern. Gwasanaethodd yr afon hefyd fel carchar i'r Titaniaid wedi iddynt gael eu gorchfygu a'u dymchwelyd gan yr Olympiaid.

Yn un o fythau Persephone, adroddodd Ascalaphus, gwarcheidwad gardd Hades, Persephone am fwyta’r pomgranadau gwaharddedig. Felly cosbwyd hi i dreulio pedwar mis o bob blwyddyn gyda Hades.

I gosbi Ascalaphus, taenellodd Persephone y Phlegethon arno, gan ei droi yn dylluan sgrech. Llenorion eraill megis Plato teimlo mai'r afon oedd ffynhonnell ffrwydradau folcanig.

Gweld hefyd: Sut mae Beowulf yn Edrych, a Sut Mae'n Cael Ei Ddarlunio yn y Gerdd?

Gelwid yr Afon Cocytus

Cocytus yn afon galarnad neu wylofain a chredir bod ganddi ei tharddiad o'r Styx a llifo i'r Acheron yn Hades. Disgrifiodd Dante y Cocytus fel y nawfed cylch a'r olaf o Uffern, gan gyfeirio ato fel llyn wedi rhewi yn lle afon. Y rheswm oedd i Satan neu Lucifer droi'r afon yn iâ trwy fflapio'i adenydd.

Swyddogaethau Afon Cocytus

Yn ôl Dante, roedd gan yr afon bedair rownd ddisgynnol, ac anfonwyd eneidiau yno yn dibynnu ar y math o drosedd a gyflawnwyd ganddynt. Caina oedd y rownd gyntaf, a enwyd ar ôl Cain yn y Beibl ac fe'i neilltuwyd ar gyfer bradwyr i berthnasau.

Y nesaf oedd Antenora, yn cynrychioli Antenor yr Iliad, yr hwn a fradychodd ei wlad.Ptolomea oedd y drydedd rownd a oedd yn symbol o lywodraethwr Jericho, Ptolemy, a laddodd ei westeion; a thrwy hynny anfonwyd bradwyr i wahoddedigion yno.

Yna yr enw ar y rownd olaf oedd Judecca, ar ôl Jwdas Iscariot, ac fe'i bwriadwyd ar gyfer pobl oedd yn bradychu eu meistri neu eu cymwynaswyr. Roedd glannau afon Cocytus yn gartref i eneidiau na chawsant gladdedigaeth iawn ac felly'n gwasanaethu fel eu tiroedd crwydro.

Crynodeb:

Hyd yn hyn, ni' Rwyf wedi astudio'r pum corff dŵr yn yr Isfyd a'u swyddogaethau. Dyma grynodeb o bopeth rydyn ni wedi'i ddarganfod:

  • Yn ôl mytholeg Roeg, roedd pum afon ym mharth Hades, pob un â'i swyddogaeth.
  • Yr afonydd oedd Styx, Lethe, Acheron, Phlegethon a Cocytus a'u duwiau.
  • Roedd Acheron a Styx ill dau yn ffiniau rhwng byd y byw a'r meirw tra bod Phlegethon a Cocytus yn cael eu defnyddio. i gosbi'r drwgweithredwyr.
  • Ar y llaw arall, roedd Lethe yn symbol o anghofrwydd a bu'n rhaid i'r meirw yfed ohono i anghofio'u gorffennol.

Chwaraeodd yr holl afonydd ran arwyddocaol wrth sicrhau bod yr eneidiau damniedig wedi talu am eu gweithredoedd a'u mytholegau yn rhybudd i'r byw i ymatal rhag drwg.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.