Pholus: Trafferth y Centaur Fawr Chiron

John Campbell 01-08-2023
John Campbell

Roedd Philus yn ganwr deallus ac yn ffrind annwyl i Heracles . Roedd yn byw i ffwrdd o'r boblogaeth mewn ogof ac anaml y byddai'n dod allan. Mae ei bersonoliaeth a'i darddiad yn wahanol iawn i'r centaurs cyffredin.

Gweld hefyd: Pryd y Lladdodd Oedipus ei Dad – Darganfyddwch hynny

Yma rydym yn dod â'r holl wybodaeth i chi am y cymeriad anarferol ond soffistigedig hwn o chwedloniaeth Roegaidd.

Pholus

Roedd Pholus yn ganwr ac nid yw centaurs yn hollol garedig a creaduriaid cariadus . Ym mytholeg Roeg, centaurs yw'r creaduriaid a aned o Ixion a Nephele. Camgymerodd Ixion Nephele am Hera a'i thrwytho. Oddi yno y dechreuodd y brid teulu o centaurs. Nid yw'r rhain yn gwbl ddynol ac nid yn gwbl debyg i anifeiliaid, ond yn rhywle yn y canol.

Yr oedd eu sylfaenydd, Ixion, yn frenin annwyl a syrthiodd oddi wrth ras a a ddaeth yn garcharor tragwyddol yn Tartarus. Torrodd ei addewid i'w Dad-yng-nghyfraith a'i ladd mewn gwaed oer. Mae hefyd wedi treisio Nephele. Arweiniodd hyn at ei alltudiaeth.

Gwyddys fod y canwriaid yn cario'r natur gythreulig a drygionus honno o'u tad ac oherwydd hyn gwyddys eu bod yn anwariaid. Ni ddygwyd hwy erioed i gymdeithas yn ewyllysgar am nid ydynt byth yn ffitio. Ym mytholeg Groeg, byddai canwriaid yn cael eu geni yng nghartrefi llawer o bobl fel dial am eu gweithredoedd oddi wrth dduwiau, fel cosb, neu yn unig fel prawf o amynedd a rhiant. Fodd bynnag, nid oedd Pholus yn debyg i'r centaurs eraill a hynny oherwydd ei rieni.

TarddiadPholus

Ganed Pholus i Cronus, y duw Titan, a duwies fach, Philyra. Roedd y ddau riant yn bersonoliaethau uchel eu parch ym mytholeg Groeg. Felly roedd eu mab yn wahanol i unrhyw un arall. Wrth gwrs, roedd yn centaur ond nid oedd yn ddim byd tebyg i centaurs eraill y cyfnod. Yr oedd y canwriaid eraill, tra yn ddisgynyddion Ixion, hefyd yn ddisgynyddion Centaurus.

Centaurus oedd fab Ixion a Neffele. Felly daeth yr holl gantoriaid i lawr oddi wrtho ond Pholus a aned i dduw a duwies uchel ei pharch. Er hynny, roedd Pholus yn ganwr ac roedd canwriaid eraill am iddo ymuno â nhw er ei les ei hun. Roeddent am iddynt lynu at ei gilydd a wynebu'r heriau gyda'i gilydd.

Nid oedd Philus yn edrych i gymysgu â nhw gan nad oedd am siomi ei rieni. Dewisodd lwybr gwahanol iddo'i hun. Dechreuodd fyw mewn unigedd, i ffwrdd oddi wrth ddynolryw fel na fyddai neb yn ei adnabod a gall fyw'n heddychlon heb unrhyw aflonyddwch nac ymyrraeth ond nid felly y bu.

Golwg Corfforol Pholus

Roedd Pholus yn centaur mor naturiol, roedd yn hanner dynol a hanner ceffyl. Roedd ganddo torso o ddyn yn ymestyn lle dylai gwddf ceffyl fod ac i'r gwrthwyneb. Roedd Centaurs wedi wynebu clustiau hir a gwallt ar hyd a lled. Roedd ganddyn nhw garnau fel ceffylau a roedden nhw'n gallu rhedeg mor gyflym ag y gallai'r ceffylau.

Yn gyffredinol, roedden nhw'n gwybod bod y ceffylau'n llidio'n hawdd, bob amser.blin, chwantus, gwylltion, a milain. Pholus oedd yr un o'r uchod. Roedd yn garedig, cariadus, gofalgar, ac yn bennaf oll yn barchus iawn tuag ato'i hun a'i amgylchoedd. Ond ni allai ddangos yr ochr hon i neb mewn gwirionedd gan fod pobl yn dal i'w gymryd fel centaur ac yn ei ofni. .

Pholus a Chiron

Canoliad arall o flaen Pholus oedd Chiron. Roedd hefyd yn wahanol i'r centaurs eraill. Roedd yn graff ac yn ddeallus gyda llawer o barch at eich teimladau a'ch ffordd o fyw. Efe oedd y doethaf a'r cyfiawnaf o'r holl gantorion a fu fyw erioed. Yr oedd yntau hefyd yn fab i Cronus a Philyra. Mae hyn yn golygu bod Chiron a Pholus yn frodyr a chwiorydd ond nid oedd y ddau erioed wedi cyfarfod.

Ar hyd ei oes, roedd yn hysbys bod Pholus yn cerdded yn esgidiau Chiron. Yr oedd ganddynt gyssylltiad annhraethol â'u gilydd nad oedd yn adnabyddus iddynt hwy yn unig. Roedd Chiron yn ffrindiau â llawer o gymeriadau pwysig o fytholeg Groeg. Nid oedd yn byw mewn unigedd fel Pholus ond yr oedd yn alltud ac enwog iawn yn mysg y bobl.

Pholus a Heracles

Yr oedd Philus yn ganwr a drigai mewn unigedd bryd hynny sut yr oedd yn ffrindiau â Heracles ? Mae'r stori y tu ôl i'w cyfeillgarwch yn ddiddorol iawn. Roedd Heracles yn filwr ar helfa. Roedd yn chwilio am win penodol a wnaed gan Dionysus a gadwai mewn ogof. Tramgwyddodd Heracles ar ogof ac aeth i mewn, ond er mawr syndod iddo, yr ogof oedd cartref Pholus.

Dywedodd Heracles y cwbl wrth Pholusstori am y gwin. Yr oedd Pholus y canwr caredig yn cynnig i'r Heracles y gwin a gafodd yn yr ogof pan ddaeth yma gyntaf. Cynigiodd goginio iddo a gadael iddo aros y noson hefyd. Cytunodd Heracles ond dywedodd hefyd wrtho ei fod yn teimlo'n ddrwg oherwydd bod ganddo saethau gwenwynig gydag ef a fyddai'n lladd ei ryw ar unwaith, y centaurs.

Sicrhaodd Philus ei fod yn iawn ac aeth ymlaen i'w westeio. ei westai cyntaf erioed yn ei ogof. Buont yn siarad am oriau ac oriau. Ni allent ddweud pryd roedd y noson drosodd a syrthiodd y ddau i gysgu. Yn y bore, diolchodd Heracles i Pholus am ei haelioni a gadawodd yr ogof.

Ymosodiad y Centaurs ar Heracles

Rhywle yn y nos, roedd rhai centaur wedi gweld Heracles yn mynd i mewn i'r ogof ac eisiau gwneud hynny. lladd ef gan fod Heracles wedi lladd llawer o'i fath o'r blaen. Penderfynodd y centaurs ddial. Arhosasant y tu allan tan yn y bore pan oedd Heracles yn gadael, ymosodasant arno .

Amddiffynnodd ei hun â'i saethau a lladdodd y centaurs yn llwyddiannus. Roedd yn bath gwaed y tu allan i'r ogof. Roedd ychydig wedi'i anafu ac roedd eisiau cymorth ond ni allai fynd at Pholus eto gan nad oedd eisiau mwy o ffafrau ganddo. Felly gadawodd.

Marwolaeth Pholus

Aeth Philus ar ei daith ddyddiol i chwilio am ffrwythau ar y coed pan ddaeth ar draws y gyflafan. Gallai ddychmygu beth fyddai wedi digwydd. Efni allai adael ei gyd-ganwriaid ar y ddaear felly penderfynodd roi claddedigaeth iawn i bob un ohonynt. Gwyddai fod y saethau y tu mewn iddynt yn wenwynig a byddai'n ei ladd pe bai'n dod i gysylltiad ond nid oedd ots ganddo.

Gweld hefyd: Yr Odyssey – Homer – cerdd epig Homer – Crynodeb

Gan ei fod yn cymryd y centaurs i mewn i'w ogof i lanhau'r gwaed yn iawn oddi arnynt, torrodd saeth ei goes ychydig. Gwyddai Pholus mai dyma'i ddiwedd gan fod ei waed bellach wedi mynd yn wenwynig. Gorweddodd yno gan gymryd ei anadl olaf ac o'r diwedd ei anadl olaf .

Dychwelodd Heracles beth diwrnod wedyn a gweld beth oedd wedi digwydd. Roedd yn teimlo cymaint o boen i'w ffrind. Penderfynodd roi angladd cyhoeddus iawn iddo ac felly y gwnaeth. Roedd hon yn ystum calonogol iawn gan Heracles.

FAQ

Beth Mae Centaur yn ei Symboleiddio?

Mae'r centaurs yn symbol o annaturioldeb a barbariaeth . Mae'r ddau yn eiriau llym iawn i ddisgrifio creadur ond dyna maen nhw'n ei ddisgrifio. Mewn rhai mannau, dywedir hefyd fod y centaurs yn cynrychioli gwir wyneb dyn, sy'n ffiaidd a ffiaidd.

Sut Mae'r Centaurs a'r Minotaurs yn Gwahaniaethu?

Yr unig wahaniaeth rhwng y centaurs a'r minotaurs yw, er bod y ddau yn hanner-dynol, mae'r centaurs yn hanner ceffyl a'r minotaurs yn hanner tarw . Dyna'r unig wahaniaeth rhyngddynt. Heblaw eu bod yn debyg iawn o ran nodweddion a gweithrediadau.

Beth Yw Planed Pholus?

Mae'n anasteroid yn cylchdroi o amgylch y grŵp asteroid centaur .

Casgliad

Casgliad oedd Philus, ond nid fel y gwyllt, milain a chwantus ond caredig, craff a gofalgar. Anfynych y daw canwriaid o'r fath heibio ond yno yr oedd yn ei holl ogoniant. Yr oedd yn frawd i'r un math o centaur o'r enw Chiron. Dyma'r prif bwyntiau o'r erthygl: 5>

  • Ganed Pholus i Cronus, y duw Titan, a mân dduwies, Philyra a oedd ill dau yn bersonoliaethau uchel eu parch ym mytholeg Roegaidd. Felly yr oedd eu mab yn annhebyg i unrhyw centaur arall mewn chwedloniaeth.
  • Yr oedd Philus yn ganwr mor naturiol, yn hanner-dynol ac yn hanner ceffyl. Yr oedd ganddo torso o ŵr yn ymestyn lle y dylai gwddf ceffyl fod ac i’r gwrthwyneb.
  • Roedd Chiron a Pholus yn frodyr a chwiorydd ac yr oedd ganddynt gwlwm annhraethol rhyngddynt
  • Roedd Heracles yn chwilio am Dionysus’ gwin oedd yn ogof Pholus. Esboniodd Heracles i Pholus yr hyn yr oedd yn chwilio amdano a rhoddodd Pholus y gwin yn hapus iddo a hyd yn oed cynigiodd goginio iddo. Dyma sut y daeth y ddau yn ffrindiau.
  • Bu farw Philus pan dorrodd ei hun ar gam ar saeth wenwynig. Rhai dyddiau wedyn daeth Heracles i'r ogof a gweld beth sydd wedi digwydd i'w ffrind. Yna rhoddodd angladd a chladdedigaeth briodol i Pholus.

Dyma ni yn dod i ddiwedd yr erthygl, ac yn awr fe wyddoch y cwbl am yr enwog Pholus mab y Titan duw yn Groegmytholeg.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.