Heddwch - Aristophanes - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
y tu allan i dŷ cyffredin yn Athen, yn tylino'r hyn sy'n ymddangos yn lympiau o does anarferol o fawr. Dysgwn yn fuan mai nid toes o gwbl ond carthion (o amryw ffynonellau) sydd i'w porthi i chwilen y dom anferth y mae eu meistr yn bwriadu ehedeg i gynulleidfa breifat gyda'r duwiau. Yna mae Trygaeus ei hun yn ymddangos uwchben y tŷ ar gefn chwilen y dom, yn hofran mewn modd brawychus o simsan, tra bod ei gaethweision, ei gymdogion a'i blant yn ymbil arno i ddod yn ôl i lawr i'r ddaear.

Eglura mai ei genhadaeth yw ymresymu â'r duwiau am y Rhyfel Peloponnesaidd ac, os bydd raid, eu herlyn am fradwriaeth yn erbyn Groeg, ac efe a esgyn i'r nefoedd. Wrth gyrraedd tŷ’r duwiau, mae Trygaeus yn darganfod mai Hermes yn unig sydd gartref, a’r duwiau eraill wedi pacio a gadael am ryw loches anghysbell lle y gobeithiant na fyddant byth yn cael eu cythryblu eto gan y rhyfel neu weddïau dynolryw. Nid yw Hermes ei hun yno ond yn gwneyd rhai trefniadau terfynol ar gyfer preswylydd newydd y ty, War, sydd wedi symud i mewn yn barod. Heddwch, fe hysbysir, yn cael ei garcharu mewn ogof gerllaw.

Yna daw rhyfel ar y llwyfan, yn cario morter enfawr y mae'n bwriadu parhau i falu'r Groegiaid i'w bastio, ond mae'n cwyno nad oes ganddo mwyach pestl i'w ddefnyddio gyda'i farwor, fel ei hen bestlau, Cleon a Brasidas (arweinwyr y carfannau o blaid y rhyfel yn Athen a Spartaill dau) wedi marw, wedi marw yn ddiweddar mewn brwydr.

Tra bod Rhyfel yn mynd i ddod o hyd i bla newydd, mae Trygaeus yn galw ar Roegiaid ym mhobman i ddod i'w helpu i ryddhau Heddwch tra bo amser o hyd. Mae Corws o Roegiaid cynhyrfus o wahanol ddinas-wladwriaethau yn cyrraedd, gan ddawnsio'n wyllt yn eu cyffro. Maen nhw’n cyrraedd y gwaith yn tynnu clogfeini o geg yr ogof, ynghyd â Chorws o ffermwyr, ac yn y pen draw mae’r Heddwch hardd a’i chymdeithion hyfryd, Festival and Harvest, yn dod i’r amlwg. Eglura Hermes y byddai hi wedi cael ei rhyddhau yn llawer cynt, heblaw bod cynulliad Athenaidd yn dal i bleidleisio yn ei herbyn.

Ymddiheurodd Trygaeus i Peace ar ran ei gydwladwyr, ac mae'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddi am y clecs theatr diweddaraf o Athen. Mae'n ei gadael i fwynhau ei rhyddid tra bydd yn cychwyn eto am Athen, gan fynd â'r Cynhaeaf a'r Ŵyl yn ôl gydag ef (Cynhaeaf i fod yn wraig iddo), tra bod y Corws yn canmol yr awdur am ei wreiddioldeb fel dramodydd, am ei wrthwynebiad dewr i angenfilod fel Cleon ac am ei natur hael.

Trygaeus yn dychwelyd i'r llwyfan, gan ddatgan fod y gynulleidfa yn edrych fel criw o rascals o'u gweld o'r nefoedd, a'u bod yn edrych yn waeth fyth o'u gweld yn agos. Mae'n anfon Cynhaeaf dan do i baratoi ar gyfer eu priodas, ac yn traddodi Gŵyl i'r arweinwyr Athenaidd sy'n eistedd yn y rhes flaen. Yna mae'n paratoi ar gyfer gwasanaeth crefyddol er anrhydedd i Heddwch. Mae arogl ycyn bo hir mae rhostio cig oen aberthol yn denu oracl-werthwr, sy'n hofran o gwmpas yr olygfa i chwilio am bryd rhad ac am ddim, ond buan y caiff ei yrru i ffwrdd. Wrth i Trygaeus ymuno â'r Cynhaeaf dan do i baratoi ar gyfer ei briodas, mae'r Corws yn canmol y bywyd gwledig delfrydol yn ystod amser heddwch, er ei fod hefyd yn cofio'n chwerw mai dim ond yn ddiweddar y bu pethau'n wahanol, adeg rhyfel.

Trygaeus yn dychwelyd i'r llwyfan , wedi'u gwisgo ar gyfer dathliadau'r briodas, ac mae masnachwyr a masnachwyr lleol yn dechrau cyrraedd. Mae’r gwneuthurwr crymanau a’r gwneuthurwr jariau, y mae ei fusnesau’n ffynnu eto nawr bod heddwch wedi dychwelyd, yn cyflwyno anrhegion priodas i Trygaeus. Nid yw eraill, fodd bynnag, yn gwneud cystal â’r heddwch newydd ac mae Trygaeus yn cynnig awgrymiadau i rai ohonynt am yr hyn y gallant ei wneud â’u nwyddau (e.e. gellir defnyddio cribau helmed fel llwchyddion, gwaywffyn fel propiau gwinwydd, dwyfronneg fel potiau siambr, trwmpedau fel cloriannau ar gyfer pwyso ffigys a helmedau fel powlenni cymysgu ar gyfer emetics ac enemas Eifftaidd).

Mae un o blant y gwesteion yn dechrau adrodd cân ryfel epig Homer , ond mae Trygaeus yn ei anfon yn ddiymdroi. i ffwrdd. Mae'n cyhoeddi cychwyn y wledd briodas ac yn agor y tŷ ar gyfer dathliadau.

Gweld hefyd: Pam Cafodd Medusa ei Melltith? Dwy Ochr y Stori ar Golwg Medusa >

Cafodd y ddrama ei llwyfannu am y tro cyntaf yn y Ddinas Cystadleuaeth ddramatig Dionysia yn Athen, ychydig ddyddiau cyn ycadarnhau Heddwch Nicias yn 421 BCE, a addawodd ddod â'r Rhyfel Peloponnesaidd deng mlwydd oed i ben (er yn y diwedd, dim ond rhyw chwe blynedd y parhaodd yr heddwch, hyd yn oed yr hyn a nodwyd gan ysgarmesu cyson yn y Peloponnes ac o'i chwmpas, a'r rhyfel yn y pen draw rumbled ymlaen tan 404 BCE). Mae’r ddrama’n nodedig am ei hoptimistiaeth a’i disgwyliad llawen o heddwch ac am ei dathliad o ddychwelyd i fywyd gwledig delfrydol.

Fodd bynnag, mae hefyd yn swnio’n nodyn o bwyll a chwerwder er cof am gyfleoedd coll, ac nid yw diwedd y ddrama yn hapus i bawb. Mae dathliad llawen y Corws o heddwch yn frith o fyfyrdodau chwerw ar gamgymeriadau arweinwyr y gorffennol, ac mae Trygaeus yn mynegi ofnau pryderus am ddyfodol yr heddwch gan fod digwyddiadau yn dal i fod dan arweiniad gwael. Mae’r adnodau militaraidd o Homer gan y mab Lamachus tua diwedd y ddrama yn arwydd dramatig bod rhyfel wedi’i wreiddio’n ddwfn yn niwylliant Groegaidd ac y gallai ddal i ennyn dychymyg cenhedlaeth newydd.

Fel ym mhob un o ddramâu Aristophanes ', mae'r jôcs yn niferus, y weithred yn wyllt abswrd a'r dychan yn ffyrnig. Mae Cleon, arweinydd poblogaidd Athens o blaid y rhyfel, yn cael ei nodi unwaith eto fel targed ar gyfer ffraethineb yr awdur er iddo farw mewn brwydr ychydig fisoedd ynghynt (fel y gwnaeth ei gymar Spartan Brasidas). Fodd bynnag, yn anarferol,Mae Cleon yn cael o leiaf modicum o barch gan Aristophanes yn y ddrama hon. chwarae. Mae ei weledigaeth o heddwch yn cynnwys dychwelyd i'r wlad a'i harferion, cysylltiad y mae'n ei fynegi yn nhermau delweddaeth grefyddol ac alegorïaidd. Fodd bynnag, er gwaethaf y cyd-destunau mytholegol a chrefyddol hyn, mae gweithredu gwleidyddol yn dod i'r amlwg fel y ffactor tyngedfennol mewn materion dynol, a dangosir bod y duwiau yn ffigurau pell. Rhaid i farwolion felly ddibynnu ar eu menter eu hunain, fel y cynrychiolir gan Gorws y Groegiaid yn cydweithio i ryddhau Heddwch o gaethiwed.

Yn anarferol ar gyfer drama Hen Gomedi, nid oes poen na dadl draddodiadol yn “Heddwch ” , ac nid oes hyd yn oed wrthwynebydd i gynrychioli safbwynt o blaid y rhyfel, ar wahân i gymeriad alegorïaidd Rhyfel, monstrosity na all huodledd. Mae rhai wedi gweld “Heddwch” fel datblygiad cynnar i ffwrdd o Hen Gomedi a thuag at Gomedi Newydd diweddarach.

Dadansoddiad

Yn ôl i Ben y Dudalen

Cyfieithiad Cymraeg (Rhyngrwyd) Archif y Clasuron)://classics.mit.edu/Aristophanes/peace.html
 • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus):: //www.perseus.tufts.edu/hopper/text .jsp?doc=Perseus:testun:1999.01.0037
 • (Comedi, Groeg, 421 BCE, 1,357 llinell)

  Cyflwyniad

  Gweld hefyd:Gwersyll: The She Dragon Guard of Tartarus

  Adnoddau

  Yn ôl i Ben y Dudalen

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.