Helenus: Y Ffawd a Ragwelodd Ryfel Caerdroea

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Roedd Helenus, y tywysog Trojan, yn fab i'r Brenin Priam . Roedd ganddo lawer o berthnasau a oedd yn enwog ym mytholeg Groeg, fel yr eglurir gan Homer yn yr Illiad. Ymladdodd Helenus yn y rhyfel Trojan a hefyd arweiniodd y fyddin mewn gwahanol goncwestau. Yma rydym yn dod â chi ganllaw cyflawn i fywyd a marwolaeth Helenus mewn chwedloniaeth.

Helenus

Yr ydych yn rhwym am fawredd pan fyddwch yn fab i frenin mawr ac yn frawd i ryfelwyr eithriadol. Cymerodd Helenus, ynghyd â'i frodyr a'i dad, ar y Groegiaid yn rhyfel Caerdroea . Yn yr Illiad, mae Homer yn ysgrifennu am gymeriad Helenus mewn ffordd soffistigedig iawn. Mae datblygiad cymeriad Helenus o'i ddyddiau cynnar hyd at ei ieuenctid hefyd yn ysbrydoledig a chyffrous iawn.

Chwaraeodd Helenus rôl arwyddocaol yn rhyfel Trojan oherwydd ei bwerau. Daeth ef a'i chwaer, Cassandra, yn rifwyr ffortiwn y newidiodd eu proffwydoliaethau gwrs mytholeg Roeg. Er mwyn deall y cysylltiad rhwng Helenus, Rhyfel Caerdroea, a'r hyn a ddigwyddodd nesaf, rhaid i ni ddechrau o'i darddiad ef a'i deulu.

Tarddiad Helenus ym Mytholeg Roeg

Roedd Helenus yn fab i Brenin Priam a'r Frenhines Hecuba o Troy. Y Brenin Priam oedd brenin sefydlog olaf Troy. Ef oedd brenin sefydlog olaf Troy. Ef oedd brenin sefydlog olaf Troy. Mae ei frodyr a chwiorydd yn cynnwys Hector, Paris, Cassandra, Deiphobus, Troilus, Laodice, Polyxena, Creusa, aPolydorus.

Helenus oedd efeilliaid i Cassandra . Yr oedd cwlwm hynod a chysegredig rhyngddynt. Roedd Helenus hefyd yn agos iawn gyda'i frodyr eraill. Tyfodd y ddau i ddysgu tactegau rhyfel a chleddyfyddiaeth gyda'i gilydd. Ond gwyddai Helenus ei fod yn wahanol i'w frodyr.

Nodweddion Helenus

Fel holl wŷr brenhinol Troy, roedd Helenus yn dywysog hardd, golygus. Roedd ganddo wallt melys a oedd yn siglo yn yr awyr pan symudodd a chorff gwrywaidd wedi'i gynnal a'i gadw'n dda iawn. Roedd ganddo lygaid cyll a oedd yn disgleirio fel aur hylifol yn y mab . At ei gilydd, yr oedd y dyn yn epitome o berffeithrwydd, ac yr oedd teitl y tywysog yn ei weddu yn dda iawn.

Helenus y Dywedwr Ffortiwn

Nid Helenus y gelwid ef bob amser, ond cyn yr enw hwn, Scamandrios a elwid ef. Cafodd Helenus a'i chwaer, Cassandra, alluoedd rhagwelediad gan Apollo. Roedd Helenus eisoes yn ddilynwr selog i Apollo, a dim ond ei ddefosiwn a gryfhaodd ei alluoedd. Bu ef a Cassandra yn helpu pobl Troy yn erbyn trychinebau naturiol trwy ddefnyddio eu pwerau.

Gweld hefyd: Da vs Drygioni yn Beowulf: Arwr Rhyfel yn Erbyn Angenfilod Gwaedlyd

Daeth Helenus a Cassandra yn cwpl o ffortiwn adnabyddus yn Troy . Roedd pobl yn arfer eu holi am eu dyfodol, ac roedden nhw’n helpu. Pa bynnag broffwydoliaeth a ragfynegwyd a ddaeth yn wir.

Helenus yr Ymladdwr

Heblaw am fod yn ddyn eithriadol o dda ei olwg ac yn storïwr ffortiwn gyda phwerau rhagwelediad wedi ei roigan Apollo ei hun, roedd Helenus yn ymladdwr anhygoel. Roedd bob amser yn barod i amddiffyn ei ddinas a'i deulu yn wyneb unrhyw drychineb. Gwasanaethodd yn y fyddin Trojan ac roedd yn ymladdwr addurnedig.

Helenus a Rhyfel Caerdroea

Yn y ffynonellau cynharaf, gwelwyd mai Helenus oedd yr un a broffwydodd y byddai dinas Troy. disgyn. Dywedodd pe bai Paris, ei frawd, yn dod â gwraig Roegaidd i'w dinas yn Troy, y byddai'r Acheans yn dilyn ac yn dymchwel Troy. Rhagwelodd ladd ei dad a'i frodyr . Gelwir y broffwydoliaeth hon gan Helenus yn ddechrau cwymp Troy yn wyneb y Groegiaid.

Yn fuan wedyn, cipiodd Paris Helen o Sparta a dechreuodd y dominos ddisgyn. Ymgasglodd byddinoedd Groeg a gorymdeithio tuag at byrth Troy. Yn y rhyfel, roedd Helenus yn rhan o luoedd Trojan a arweiniwyd i faes y gad gan ei frodyr. Ef ei hun hefyd a arweiniodd nifer o fataliwnau .

Aeth y rhyfel ymlaen am fwy na naw mlynedd. Ym mlwyddyn olaf y rhyfel, bu farw Paris a bu Helenus a'i frawd Deiphobus yn ymladd am law Helen o Sparta. Dewisodd Helen Deiphobus a gadawodd Helenus yn dorcalonnus . Gadawodd Helenus Troy a mynd i fyw ar Fynydd Ida mewn unigedd.

Ar ôl y Rhyfel

Roedd y Groegiaid wedi meddiannu Troy a'i holl eiddo. Cipiodd Neoptolemus Andromache, chwaer Helenus, a’i gwneud yn wraig iddo. Roedd gan y cwpl dri o blant sef Molossus, Pielus,a Pergamus. Ymhen ychydig, aethant i ddinas Buthrotum, ger Epirus lle gosodasant eu gwreiddiau.

Gadawasant Troy ar ôl a gadawodd Helenus ei anrheg ar ôl. Yr oedd wedi ei orphen a'i ddystrywio gan ddyweyd ffortiwn. Teimlodd yn euog am ddwyn trychineb rhyfel Troea dros ei deulu a'i ddinas. Roedd yn hapus bod yn fyw ac eisiau byw bywyd dynol normal yn Buthrotum. Felly y gwnaeth.

Er bod y Groegiaid wedi ennill y rhyfel a llawer o bobl wedi marw o'r ddwy ochr, addawodd gweddill y bobl fyw mewn heddwch. Dyna pam yn y diwedd, cafodd llawer o garcharorion Trojan eu rhyddhau a'u hatal rhag hongian. Ond roedd Helenus wedi colli ei frodyr, ei dadau, ei ddinas, a'r ewyllys i ddweud ffortiwn mwyach felly aeth ymlaen â Neoptolemus a ffurfio perthynas dda.

Helenus IV Brenin y Cimmerians

Neoptolemus daeth yn frenin yn Buthrotum ac yn fuan wedyn cafodd ei ladd. Yn naturiol, daeth Helenus yn frenin newydd . Esgynodd ei orsedd, ei gyfoeth, ac yn bwysicaf oll, Andromache. Priododd Helenus ac Andromache ar ôl marwolaeth Neoptolemus. Ganwyd iddi blant a fyddai'n tyfu i fod yn etifedd gorsedd Butrothum.

Marwolaeth Helenus

Yn anffodus, nid yw'r Iliad yn disgrifio marwolaeth Helenus mewn unrhyw ffordd. Yr wybodaeth olaf am Helenus yw iddo briodi ei chwaer, Andromache, a chael plant. Mae'r Illiad yn sôn am ei blant yn esgyn yorsedd ond dim am dranc Helenus. Ni allwn ond dychmygu beth fyddai wedi digwydd i Helenus.

Gweld hefyd: Cipolwg ar y Llawer o Archeteipiau Gwahanol yn yr Odyssey

FAQ

Faint o Feibion ​​Priam fu farw yn Rhyfel Caerdroea?

Collodd Priam cyfanswm o 13 meibion ​​yn rhyfel Caerdroea yn erbyn y Groegiaid. Mae rhai o'i feibion ​​​​syrth enwocaf yn cynnwys Paris, Hector, a Lycaon. Goroesodd Helenus, ei fab a oedd yn storïwr ffortiwn, y rhyfel ac yn ddiweddarach daeth yn frenin Buthrotum.

Casgliad

Roedd Helenus yn dywysog Caerdroea a oedd yn dweud ffortiwn a ddaeth yn ddiweddarach yn y brenin Buthrotum a phriodi ei chwaer. Mae wedi cael datblygiad cymeriad cyffrous yn yr Illiad gan Homer. Roedd ganddo frodyr a chwiorydd enwog ym mytholeg. Dyma brif bwyntiau'r erthygl:

  • Roedd Helenus yn fab i'r Brenin Priam a'r Frenhines Hecuba o Droi. Mae ei frodyr a chwiorydd yn cynnwys Hector, Paris, Cassandra, Deiphobus, Troilus, Laodice, Polyxena, Creusa, a Polydorus. Tyfodd i fyny yn dywysog pren Troea golygus yn ninas Troy.
  • Cafodd ei alw yn Scamandrios. Cafodd ef a'i chwaer, Cassandra bwerau rhagwelediad gan Apollo ac ar ôl hynny newidiodd ei enw i Helenus.
  • Proffwydodd ryfel Caerdroea. Dywedodd pe bai Paris, ei frawd, yn dod â gwraig Roegaidd i'w dinas yn Troy, y byddai'r Acheans yn dilyn ac yn dymchwel Troy. Roedd yn rhagweld lladd ei dad a'i frodyr. Digwyddodd hyn oll a llawer mwy.
  • Ym mlwyddyn olaf y rhyfel, bu farw Paris a Helenusa'i frawd Deiphobus a ymrysonodd am law Helen o Sparta. Dewisodd Helen Deiphobus a gadawodd Helenus yn dorcalonnus felly aeth i fyw ar Fynydd Ida mewn unigedd.
  • Priododd Andromache, ei chwaer, ar ôl i’w gŵr cyntaf, Neoptolemus farw yn Buthrotum. Esgynodd i'r orsedd a'i holl gyfoeth.

Mae hanes Helenus yn bur gyffrous ac yn datblygu'n hyfryd yn yr Illiad . Yma rydym yn dod at ddiwedd yr erthygl. Gobeithio i chi ddod o hyd i bopeth roeddech chi'n edrych amdano.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.