Pam Lladdodd Achilles Hector - Tynged neu Gynddaredd?

John Campbell 03-10-2023
John Campbell

Ai cariad neu falchder a arweiniodd at Achilles i ladd Hector? Roedd rhyfel Caerdroea yn stori am gariad a balchder, bwrlwm ac ystyfnigrwydd, a gwrthodiad i roi'r gorau iddi. Enillwyd y fuddugoliaeth, ond ar ddiwedd y dydd, beth oedd y gost ?

commons.wikimedia.org

Hector, tywysog Troy , oedd mab cyntafanedig y Brenin Priam a’r Frenhines Hecuba , disgynyddion uniongyrchol sylfaenwyr Troy. Mae union enw Hector yn deillio o air Groeg sy'n golygu "cael" neu "dal." Gellid dweud ei fod wedi dal ynghyd â'r fyddin Trojan gyfan. Fel tywysog yn ymladd dros Troy, cafodd y clod am ladd 31,000 o filwyr Groeg . Roedd Hector yn annwyl ymhlith pobl Troy. Cafodd ei fab bach, Scamandrius, y llysenw Astyanax gan bobl Troy, enw sy'n golygu “uchel frenin,” cyfeiriad at ei le yn y llinach frenhinol.

Yn drasig, lladdwyd y baban gan y Groegiaid a ganlyn cwymp Troy , yn cael ei daflu o'r muriau fel y byddai'r llinell frenhinol yn cael ei thorri ac na fyddai unrhyw arwr Trojan yn codi i ddial am farwolaeth Hector.

Gweld hefyd: Merch Hades: Popeth y mae'n rhaid i chi ei wybod am ei stori

Brwydr Tyngedfennol

Ar wahân i’r amlwg, roedd rhesymau penodol Pam y lladdwyd Hector gan Achilles. Nid yn unig yr arweiniodd y tywysog fyddin Caerdroea yn erbyn y Groegiaid , ond yr oedd Achilles hefyd yn dial am golli ei gyfaill annwyl a'i ymddiriedolwr, Patroclus. Ceir adroddiadau amrywiol am natur y berthynas rhwngAchilles a Patroclus. Mae'r rhan fwyaf yn honni mai Patroclus oedd ei ffrind a'i gynghorydd . Mae rhai yn honni mai cariadon oedd y ddau. Beth bynnag oedd yr achos, roedd Achilles yn amlwg yn ffafrio Patroclus, a'i farwolaeth ef a ddaeth ag Achilles yn ôl i'r maes i geisio ei ddial.

Roedd Achilles wedi cilio i'w babell, gan wrthod ymladd, ar ôl ffrae ag Agamemnon, a arweinydd byddin Groeg. Roedd Agamemnon, yn ogystal ag Achilles, wedi cymryd carcharorion yn un o'r cyrchoedd . Ymhlith y carcharorion roedd merched yn cael eu cymryd a'u dal fel caethweision a gordderchwragedd. Roedd Agamemnon wedi cipio merch offeiriad, Chryseis, tra bod Achilles wedi cymryd Briseis, merch y Brenin Lymessus. Negodd tad Chryseis iddi ddychwelyd. Roedd Agamemnon, yn flin bod ei wobr wedi'i chymryd, yn mynnu bod Achilles yn ildio Briseis iddo fel cysur. Gadawodd Achilles heb fawr o ddewis, cytunodd, ond enciliodd i'w babell mewn tymer, gan wrthod ymladd .

Daeth Patroclus i Achilles ac erfyn ar ddefnyddio ei arfwisg arbennig . Roedd yr arfwisg yn anrheg gan ei fam dduwies, wedi'i ffugio gan gof i'r duwiau. Roedd yn adnabyddus ymhlith y Groegiaid a'r Trojans fel ei gilydd, a thrwy ei wisgo, gallai Patroclus wneud iddo ymddangos fel pe bai Achilles wedi dychwelyd i'r maes. Roedd yn gobeithio gyrru'r Trojans yn ôl ac ennill rhywfaint o le i anadlu i fyddin Roegaidd dan warchae.

Gweld hefyd: Faun vs Satyr: Y Gwahaniaethau Rhwng y Creaduriaid Mytholegol

Yn anffodus i Patroclus, gweithiodd ei ystryw ychydig yn rhy dda. Aeth ymhellach mewn helfa am ogoniant na gyrru'r Trojans yn ôl o'r llongau Gwyrdd a pharhau i'r ddinas ei hun. I atal ei symud ymlaen, mae Apollo yn ymyrryd, gan gymylu ei farn. Tra bod Patroclus wedi drysu, caiff ei daro â gwaywffon gan Euphorbos . Mae Hector yn gorffen y swydd trwy yrru gwaywffon trwy ei stumog, gan ladd Patroclus.

Hector vs. Achilles

Hector yn tynnu arfwisg Achilles oddi ar y Patroclus a fu farw. Ar y dechrau, mae'n ei roi i'w wŷr i'w gymryd yn ôl i'r Ddinas, ond pan gaiff ei herio gan Glaucus, sy'n ei alw'n llwfrgi am osgoi her Ajax Fawr, mae'n gwylltio ac yn gwisgo'r arfogaeth ei hun . Mae Zeus yn gweld defnyddio arfwisg yr Arwr yn ddi-hid, ac mae Hector yn colli ffafr gyda'r duwiau. Ar ôl clywed am farwolaeth Patroclus, mae Achilles yn addo dial ac yn dychwelyd i'r maes i ymladd .

Yn dilyn marwolaeth Patroclus, mae ei gorff yn cael ei warchod ar y cae gan Menelaus ac Ajax. Mae Achilles yn adalw'r corff ond yn gwrthod gadael iddo gael ei gladdu , gan ddewis galaru a tharo tanau ei gynddaredd. Ar ôl sawl diwrnod, mae ysbryd Patroclus yn dod ato mewn breuddwyd ac yn erfyn rhyddhau i Hades. O'r diwedd mae Achilles yn ildio ac yn caniatáu angladd iawn. Mae'r corff yn cael ei losgi mewn coelcerth angladd traddodiadol, ac mae ymgyrch Achilles yn dechrau.

Sut lladdodd Achilles Hector?

commons.wikimedia.org

Mewn cynddaredd, mae Achilles yn mynd ar sbri lladd ayn cysgodi popeth sydd wedi digwydd hyd yn hyn yn y rhyfel. Mae'n lladd cymaint o filwyr Trojan fel bod y duw afon lleol yn gwrthwynebu i'r dyfroedd rwygo â chyrff. Mae Achilles yn ymladd ac yn trechu'r duw ac yn parhau ar ei rampage. Mae Hector, gan sylweddoli mai ei ladd ef ei hun o Patroclus a ddaeth â digofaint Achilles i lawr ar y ddinas, yn aros y tu allan i'r giatiau i'w ymladd. Ar y dechrau mae'n ffoi, ac mae Achilles yn ei erlid o gwmpas y ddinas deirgwaith cyn iddo stopio a throi i'w wynebu.

Mae Hector yn gofyn i Achilles i'r buddugwr ddychwelyd corff y collwr i'w fyddin briodol. Eto i gyd, mae Achilles yn gwrthod , gan nodi ei fod yn bwriadu bwydo corff Hector i'r “cŵn a'r fwlturiaid” fel yr oedd Hector wedi bwriadu ei wneud â Patroclus. Mae Achilles yn taflu'r waywffon gyntaf, ond mae Hector yn llwyddo i osgoi. Mae Hector yn dychwelyd y tafliad, ond mae ei waywffon yn bownsio oddi ar darian Achilles heb wneud unrhyw niwed. Mae Athena, duwies rhyfel, wedi ymyrryd, gan ddychwelyd gwaywffon Achilles ato . Mae Hector yn troi at ei frawd i gael gwaywffon arall ond yn cael ei hun ar ei ben ei hun.

Gan sylweddoli ei fod wedi ei dyngu, mae'n penderfynu mynd i ymladd. Mae'n tynnu ei gleddyf ac yn ymosod. Nid yw byth yn taro ergyd. Er bod Hector yn gwisgo arfwisg hudolus Achilles ei hun, mae Achilles yn llwyddo i yrru gwaywffon trwy'r gofod rhwng asgwrn yr ysgwydd a'r coler , yr unig le nad yw'r arfwisg yn ei amddiffyn. Hector yn marw yn proffwydo Achilles ei hunangau, yr hwn a ddygir yn mlaen gan ei hubris a'i ystyfnigrwydd.

O Gerbydau i Dân

I Achilles, nid oedd lladd Hector yn ddigon. Er gwaethaf y codau moesol yn ymwneud â pharch a chladdu’r meirw, cymerodd gorff Hector a’i lusgo y tu ôl i’w gerbyd , gan wawdio byddin Trojan gyda marwolaeth eu harwr tywysogaidd. Am ddyddiau, parhaodd i gam-drin y corff, gan wrthod caniatáu urddas claddedigaeth heddychlon i Hector. Nid tan i’r Brenin Priam ei hun ddod yn gudd i’r gwersyll Groegaidd i erfyn arno am i’w fab ddychwelyd y mae Achilles yn edifarhau.

Yn olaf, mae’n caniatáu i gorff Hector gael ei ddychwelyd i Troy. Mae atafaeliad byr yn yr ymladd tra bod pob ochr yn galaru ac yn gwaredu eu meirw. Mae digofaint Achilles wedi ei gynhyrfu, a marwolaeth Hector yn rhannol yn unig y mae ei ddigofaint a’i alar yn ei golli ar golli Patroclus. Mae hyd yn oed Helen, y dywysoges Roegaidd y mae ei herwgipio wedi sbarduno'r rhyfel, yn galaru ar Hector , gan ei fod yn garedig wrthi yn ystod ei chaethiwed.

Mae Achilles yn cymryd yr amser hwn i alaru Patroclus, “Y dyn roeddwn i'n ei garu y tu hwnt i bob cymrawd arall, yn ei garu fel fy mywyd fy hun.

Nid yw Homer yn darlunio marwolaeth Achilles , gan ddewis gorffen y stori gyda dychweliad Achilles at synnwyr a dynoliaeth trwy ryddhau corff Hector. Mae chwedlau diweddarach mewn straeon eraill yn dweud wrthym mai ei sawdl enwog ef oedd cwymp Achilles . Môr oedd ei fam, Thetisnymff, anfarwol. Gan ddymuno i'w mab ennill anfarwoldeb, trochodd y baban yn Afon Styx, gan ei ddal wrth ei sawdl. Enillodd Achilles yr amddiffyniad a roddwyd gan y dyfroedd gwaradwyddus, ac eithrio'r croen a orchuddiwyd gan law ei fam.

Er nad oedd Achilles yn debygol o hysbysebu'r gwendid bychan hwn, roedd y duwiau'n gwybod amdano. Y stori fwyaf cyffredin a adroddir yw bod Bu farw Achilles pan saethodd y tywysog Trojan, Paris ef. Tarodd y saeth, dan arweiniad Zeus ei hun, ef yn yr un lle yr oedd yn agored i niwed, gan arwain at ei farwolaeth. Yn ddyn balch, caled, a dialgar, mae Achilles yn marw dan law un yr oedd wedi ceisio ennill buddugoliaeth drosto. Yn y diwedd, syched Achilles ei hun am ryfel a dial sy'n achosi ei farwolaeth . Efallai y byddai diwedd heddychlon i’r rhyfel wedi’i drafod, ond roedd ei driniaeth o gorff Hector yn dilyn marwolaeth Patroclus bron â sicrhau y byddai’n cael ei gyfrif yn elyn i Troy am byth.

Dechreuodd y rhyfel Trojan dros gariad gwraig, Helen, a daeth i ben gyda marwolaeth Patroclus a arweiniodd at ymosodiad dieflig Achilles a lladd Hector. Adeiladwyd yr holl ryfel ar awydd, dialedd, meddiant, ystyfnigrwydd, bwrlwm, ac angerdd . Mae cynddaredd ac ymddygiad byrbwyll Achilles, chwiliad Patroclus am ogoniant, a balchder Hector i gyd yn arwain at ddinistrio arwyr Troy, gan arwain at ddiweddglo trasig iddyn nhw i gyd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.