Lysistrata – Aristophanes

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
yn bwysig i'w dwylo ei hun ac yn rhoi terfyn ar y Rhyfel Peloponnesaidd di-ben-draw rhwng Athen a Sparta.

Mae hi wedi cynnull cyfarfod o ferched o wahanol ddinas-wladwriaethau yng Ngwlad Groeg a, gyda chefnogaeth y Spartan Lampito, mae'n esbonio i'r merched eraill ei chynllun: eu bod i gadw breintiau rhywiol oddi wrth eu gwŷr fel moddion i'w gorfodi i roddi terfyn ar y rhyfel.

Mae'r gwragedd yn amheus ac yn gyndyn ar y dechrau, ond y caiff y fargen ei selio â llw hir a difrifol o amgylch powlen win, ac mae'r merched yn cytuno i anafu pob pleser rhywiol , gan gynnwys amryw o safbwyntiau rhywiol a grybwyllir yn benodol. Ar yr un pryd, daw rhan arall o gynllun Lysistrata (mesur rhagofalus) i ffrwyth wrth i hen wragedd Athen gipio rheolaeth yr Acropolis gerllaw, a yn dal y drysorfa wladol, heb yr hon ni all y dynion yn hir barhau i ariannu eu rhyfel. Lledaenir gair y gwrthryfel a'r gwragedd eraill yn cilio y tu ôl i byrth gwaharddedig yr Acropolis i ddisgwyl ymateb y dynion.

Cytgan o hen wŷr sy'n ymbalfalu yn cyrraedd, yn bwriadu llosgi'r porth o'r Acropolis os na fydd y merched yn agor. Fodd bynnag, cyn y gall y dynion wneud eu paratoadau, mae ail Gorws o hen wragedd yn cyrraedd gyda phiserau o ddŵr. Daw dadl a chyfnewidir bygythiadau, ond mae'r hen wragedd yn llwyddo i amddiffyn eu cymrodyr iau a'r hen ddynionyn cael mwynhad da yn y broses.

Mae ynad yn myfyrio ar natur hysteraidd merched a'u hymroddiad i win, rhyw annoeth a chwltau egsotig, ond yn anad dim mae'n beio'r dynion am y goruchwyliaeth wael o'u merched. Mae arno angen arian o'r drysorfa ar gyfer ymdrech y rhyfel, ac mae ef a'i gwnstabliaid yn ceisio torri i mewn i'r Acropolis , ond yn cael eu llethu'n gyflym gan grwpiau o ferched afreolus ag enwau hir, rhyfedd.

Mae Lysistrata yn adfer rhyw drefn ar ôl y fracas , ac yn caniatáu i'r ynad ei holi am ei chynllun a'r rhyfel. Mae’n esbonio iddo’r rhwystredigaethau mae merched yn eu teimlo ar adeg o ryfel, pan mae’r dynion yn gwneud penderfyniadau gwirion sy’n effeithio ar bawb ac na wrandewir ar farn eu gwraig. Mae’n mynegi tosturi dros y merched ifanc, di-blant, a adawyd i heneiddio gartref yn ystod blynyddoedd gorau eu bywydau, tra bod y dynion i ffwrdd ar ymgyrchoedd milwrol diddiwedd, ac mae’n llunio cyfatebiaeth gywrain lle mae’n dangos y dylai Athen gael ei strwythuro fel byddai gwraig yn nyddu gwlân. I ddangos ei phwyntiau, mae Lysistrata a'r merched yn gwisgo'r ynad i fyny , yn gyntaf fel menyw ac yna fel corff. Yn y pen draw, mae'n stormio i ffwrdd i adrodd y digwyddiad i'w gydweithwyr, ac mae Lysistrata yn dychwelyd i'r Acropolis. gwyr a Chorus of old women, hydMae Lysistrata yn dychwelyd gyda’r newyddion bod rhai o’r merched eisoes yn mynd yn anobeithiol am ryw, a’u bod yn dechrau cefnu ar yr achos ar yr esgusion mwyaf gwirion (fel gwasarn aer a gwneud tasgau eraill) ac mae un yn cael ei ddal hyd yn oed yn ceisio dianc i puteindy. Mae hi’n llwyddo i rali ei chymrodyr, fodd bynnag, ac i adfer eu disgyblaeth, ac mae hi’n dychwelyd eto i’r Acropolis i ddisgwyl am ildio’r dynion. Yn y cyfamser, mae Cinesias, gŵr ifanc Myrrhine, yn ymddangos, yn ysu am gael rhyw. Wrth i Lysistrata oruchwylio'r drafodaeth, mae Myrrhine yn ei atgoffa o'r termau, ac yn gwawdio ei gŵr ymhellach trwy baratoi gwely gwahodd, olew, ayb, cyn siomi'r llanc trwy gloi ei hun yn yr Acropolis eto.

The Chorus of mae hen wragedd yn gwneud agorawdau i'r hen wŷr, ac yn fuan mae'r ddau Gorws yn uno, yn canu ac yn dawnsio'n unsain. Mae'r trafodaethau heddwch yn dechrau a Lysistrata yn cyflwyno'r cynrychiolwyr Spartan ac Athenaidd i fenyw ifanc noethlymun hyfryd o'r enw Cymod neu Heddwch, na all y cynrychiolwyr dynnu eu llygaid oddi arni. Mae Lysistrata yn casáu’r ddwy ochr am gamgymeriadau barn yn y gorffennol ac, ar ôl rhai ffraeo dros y telerau heddwch (a chyda ffigwr noeth y Cymod o’u blaenau a baich amddifadedd rhywiol yn dal yn drwm arnynt), maent yn goresgyn eu gwahaniaethau yn gyflym ac yn ymddeol i'r Acropolis ar gyfer dathliadau, caneuon adawnsio.

6> Yn ôl i Ben y Dudalen<2

9>Dadansoddiad y rhestri

Cafodd “Lysistrata” ei lwyfannu am y tro cyntaf yn 411 BCE, dim ond dwy flynedd ar ôl Athen ' trechu trychinebus yn Alldaith Sicilian, trobwynt yn y Rhyfel Peloponnesaidd hirsefydlog yn erbyn Sparta, ac, ar ôl 21 mlynedd o ryfel, roedd yn ymddangos bod cyn lleied o obaith o heddwch ag erioed. Roedd y chwyldro oligarchig yn Athen, a fu'n llwyddiannus am gyfnod byr yr un flwyddyn, yn fwy gwleidyddol cwympo allan o drychineb Sicilian oedd. Gellir cyfieithu’r enw Lysistrata fel “rhyddydd rhyfel” neu “ddadlerwr y fyddin”.

Mae addasiadau modern o’r ddrama yn aml yn ffeministaidd a/neu heddychwr eu nod, ond mae’r nid oedd y chwarae gwreiddiol yn arbennig o ffeministaidd nac yn heddychlon heb ei gadw. Hyd yn oed er ei fod i bob golwg yn dangos empathi â'r cyflwr benywaidd, roedd Aristophanes yn dal i dueddu i atgyfnerthu stereoteipio rhywiol menywod fel creaduriaid afresymegol yr oedd angen eu hamddiffyn ganddynt eu hunain a chan eraill. Yn sicr, mae'n ymddangos yn glir nad oedd Aristophanes mewn gwirionedd yn eiriol dros rym gwleidyddol gwirioneddol i fenywod.

Gweld hefyd: Catullus 76 Cyfieithiad

Dylid cofio bod hwn yn amser pan nad oedd gan fenywod y bleidlais, a phan oedd dynion yn cael digon o gyfleoedd i fynnu eu rhywioldeb. archwaeth mewn mannau eraill. Yn wir, byddai'r union syniad y gallai menyw gael digon o ddylanwad i ddod â rhyfel i ben wedi cael ei ystyried yn eithafchwerthinllyd i'r gynulleidfa Groegaidd. Yn ddiddorol, wrth sefydlu rheolau’r gwaharddiad ar ryw, mae Lysistrata hefyd yn caniatáu ar gyfer achosion lle gorfodir y fenyw i ildio , ac os felly dylent wneud hynny’n wael ac yn y fath fodd ag i fforddio. y boddhad lleiaf i'w partner, gan aros yn oddefol a pheidio â chymryd mwy o ran yn y gêm amorous nag y mae'n gwbl ofynnol iddynt. , er bod rolau'r rhywiau wedi'u gwrthdroi (gyda'r merched yn ymddwyn fel dynion, i raddau, wrth gymryd y blaengaredd gwleidyddol, a'r dynion yn ymddwyn yn debycach i ferched), yn y theatr Roegaidd roedd yr holl actorion yn ddynion mewn gwirionedd beth bynnag. Mae'n debyg y byddai'r cymeriadau gwrywaidd yn y ddrama wedi gwisgo phalluses lledr mawr, codi.

Lysistrata ei hun , serch hynny, mae'n amlwg yn fenyw eithriadol a, hyd yn oed pan fo'r merched eraill yn gwegian yn eu cydraniad, mae hi yn dal yn gryf ac yn ymroddedig . Mae hi fel arfer yn hollol ar wahân i'r merched eraill: nid yw hi ei hun yn arddangos unrhyw awydd rhywiol, nid oes ganddi gariadon na gŵr amlwg ac nid yw'n fflyrtio â dynion yn bwrpasol; mae hi'n gallach, yn ffraeth ac yn gyffredinol yn mabwysiadu naws fwy difrifol na'r merched eraill, ac yn defnyddio iaith wahanol. Am y rhesymau hyn, mae'n ymddangos bod yr ynad a'r cynrychiolwyr yn rhoi mwy o barch iddi ac, erbyn diwedd y ddrama, mae wedidangosodd ei grym dros ddynion, gyda hyd yn oed arweinwyr parchus Gwlad Groeg yn ymostwng i’w dadleuon.

Mae llawer yn debyg rhwng “Lysistrata” a “ Y Marchogion” (lle mae’r prif gymeriad hefyd yn achubwr annhebygol o Athen), yn ogystal â dwy o Aristophanes ’ dramâu eraill ar y thema heddwch, “Yr Acharniaid” a “Heddwch” (yn enwedig ei ddefnydd o ffigurau alegorïaidd yn llawn ensyniadau rhywiol, fel ffigur y Cymod neu Heddwch). Cyflwynwyd “Thesmophoriazusae” , un arall o ddramâu Aristophanes ’ sy’n canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â rhywedd, yn yr un flwyddyn â “Lysistrata ” .

Fel pob un o ddramâu Aristophanes (a Hen Gomedi yn gyffredinol), mae’r hiwmor yn hynod amserol ac roedd y dramodydd yn disgwyl i’w gynulleidfa bod yn gyfarwydd â myrdd o bersonoliaethau, lleoedd a materion lleol, anhawster a wynebir gan unrhyw gynhyrchydd sy’n ceisio llwyfannu “Lysistrata” ar gyfer cynulleidfaoedd modern. Yn ogystal â'r hiwmor slapstic a'r ddau-ymgeisydd aflafar a doniol, mae llawer o'r hiwmor yn y ddrama yn deillio o wybodaeth y gynulleidfa am ffigurau penodol o fywyd cyhoeddus a hanes diweddar Athen.

Mae “Lysistrata” yn perthyn i gyfnod canol gyrfa Aristophanes , fodd bynnag, pan oedd yn dechrau ymwahanu’n sylweddol oddi wrth gonfensiynau Hen.Comedi. Er enghraifft, mae’n ymgorffori Corws dwbl (sy’n dechrau’r ddrama wedi’i rhannu yn ei herbyn ei hun – hen ddynion yn erbyn hen wragedd – ond yn ddiweddarach yn uno i enghreifftio prif thema’r ddrama, cymod), nid oes parabas confensiynol (lle mae’r Corws yn annerch y gynulleidfa). yn uniongyrchol) ac mae iddi boen neu ddadl anarferol (yn yr ystyr bod y prif gymeriad, Lysistrata, yn gwneud bron yr holl siarad, yn gwestiynau ac yn atebion, tra bod yr antagonist - yr ynad - yn gofyn ambell gwestiwn neu'n mynegi dicter yn unig). Mae cymeriad Lysistrata ei hun yn gweithredu fel meistrolaeth y weithred , a bron weithiau fel cyfarwyddwr ar y llwyfan.

News>Cyfieithiad Saesneg gan George Theodoridis (Poetry in Translation): //www.poetryintranslation.com/PITBR/Greek/Lysistrata.htm
 • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): //www .perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0035
 • [rating_form id=”1″]

  (Comedi, Groeg, 411 BCE, 1,320 llinell)

  Cyflwyniad

  Gweld hefyd:Gwersyll: The She Dragon Guard of Tartarus

  Adnoddau

  >
  Yn ôl i Ben y Dudalen

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.