Pam Mae Odysseus yn Archeteip? — Arwr Homer

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Yn y drafodaeth ar archeteipiau (arch-uh-types), mae angen dechrau ar y dechrau.

Gweld hefyd: Dyfeisiau Llenyddol yn Antigone: Deall Testun

Beth yw archdeip?<5 cy.wikipedia.org

Mae'r diffiniadau, a'r mathau, yn amrywio. Cododd y seicolegydd Carl Jung y syniad o archeteipiau mewn mytholeg a llenyddiaeth yn gyntaf . Gan adeiladu ar waith Freud, damcaniaethodd fod y profiad dynol yn gyffredinol mewn sawl ffordd. Mae galar, cariad, mynd ar drywydd ystyr a phwrpas i gyd yn bethau y mae pob bod dynol yn eu profi.

Cynhyrchodd Jung restr o archeteipiau nad ydyn nhw'n edrych yn debyg iawn i'r hyn rydyn ni'n ei wybod mewn llenyddiaeth heddiw. Cyfeiriodd Jung at “y cysgod, yr hen ŵr doeth, y plentyn, y fam … a’i chymar, y forwyn, ac yn olaf yr anima mewn dyn ac animws mewn menyw.”

Mae’r mathau sylfaenol hynny wedi esblygu yn ysgrifau Joseph Campbell, awdur The Hero with A Thousand Faces a mytholegydd enwog. Fe distyllodd ysgrifen Jung gydag eraill i ddatblygu 8 math o gymeriad sylfaenol - Arwr, Mentor, Ally, Herald, Trickster, Shapeshifter, Guardian, a Shadow .

Mae pwrpas penodol i bob un o'r archeteipiau hyn. Mae diffiniadau'n newid ac, mewn rhai achosion, yn gorgyffwrdd, ond mae gan bob un o'r mathau sylfaenol hyn nodweddion gwahanol sy'n golygu bod modd adnabod y mathau o nodau mewn llenyddiaeth. Mae Odysseus yn archdeip Arwr clasurol . Mae nodau eraill yn gwasanaethu dibenion eraill, fel Athena, sy'n ymddangos fel yr archdeip mentor yn yOdyssey.

Odysseus yr Arwr

Mae Odysseus yn ffitio llwydni epig yr Arwr bron yn ddi-dor . Diffinnir Arwr fel un sydd â rhyw nodwedd sy'n eu gwneud yn unigryw neu'n arbennig. Yn fwyaf cyffredin, mae'r nodwedd hon yn cael ei chyfleu trwy fod yn freindal neu â llinellau gwaed brenhinol. Gall hefyd fod yn meddu ar allu unigryw neu arbennig, neu hyd yn oed ddewrder neu glyfaredd anarferol. Mae Odysseus o gefndir brenhinol ac yn meddu ar gryn ddewrder a phenderfyniad, ac mae'n adnabyddus am ei glyfar.

Nid yw arwyr yn anffaeledig.

Mae eu gwendidau a'u hunanymwybyddiaeth achlysurol yn gwneud maent hyd yn oed yn fwy Arwrol , gan fod diffygion o'r fath yn rhoi heriau ychwanegol iddynt eu goresgyn. Rhaid i'r Arwr deithio a wynebu eu heriau mwyaf a'u hofnau gwaethaf, gan orchfygu pawb i gyrraedd eu nod eithaf.

Taith Arwr- Sut mae'r Odyssey yn Archdeip?

Pob cymeriad archdeipaidd angen sylfaen ar gyfer adeiladu ei stori ef neu hi . Nid yn unig y mae Odysseus yn archdeip, ond mae'r union chwedl ei hun hefyd yn gweddu i fowld.

Mae yna lawer o strwythurau stori sylfaenol, ond gellir eu berwi i lawr i ychydig o linellau stori cyffredinol:

  • Dyn yn erbyn Natur (neu dduwiau)
  • Rags to Cyfoeth
  • Y Chwest
  • <12 Mordaith a Dychwelyd
  • Comedi (Gorchfygu adfyd)
  • Trasiedi
  • Ailenedigaeth

Pa Fath o Epic yw'r Odyssey?

Yr Odyssey,fel y mae ei deitl yn ei awgrymu, yw cwest . Mae Odysseus ar daith hir, a thrwyddi mae'n rhaid iddo oresgyn llawer o rwystrau i ddod o hyd i'w ffordd adref gan ddilyn cysyniad y nostos. Y gwrthwynebydd yn yr Odyssey, mewn gwirionedd, yw Odysseus ei hun . Rhaid iddo orchfygu ei wrhydri ei hun a darostwng ei hun i ofyn am help cyn y gall ddychwelyd i Ithaca. Unwaith y bydd yn dychwelyd, rhaid iddo gwblhau'r daith gyda phererindod tua'r tir i aberthu i'r duw Poseidon.

commons.wikimedia.org

Mae Odysseus, fel yr Arwr, yn wynebu llawer o heriau ar hyd y ffordd. Mae yna lawer o fân ddihirod , fel y cyclops Polyphemus, a'r rhai sy'n elyniaethus yn ei erbyn, fel y wrach Circe, ond sydd yn y pen draw yn ei gynorthwyo ar hyd ei daith. Trwy gydol yr heriau, enillodd Odysseus ddoethineb a hunan-wybodaeth. Ar yr her gyntaf, wrth fynd i mewn i wlad y Cicones, fe ysbeiliodd ac ysbeiliodd y wlad yn ddidrugaredd. Cryfhaodd ei griw ei haerllugrwydd trwy wrthod gadael pan anogodd Odysseus hwy i , gan aros i fwynhau ysbail eu cyrch. Fe'u gosodir gan bobl y mewndir a'u gyrru i ffwrdd, gan ddioddef colled galed.

Wrth symud ymlaen i'r arosfan nesaf, maent yn dod i wlad y Lotus Eaters, lle maent yn syrthio i demtasiwn marwol arall, sloth. Byddai'r criw yn aros am byth, gan fwyta'r bwyd a gynigir gan y bobl, a diogi eu bywydau, pe na bai Odysseus yn eu gorfodi i adael.

Gweld hefyd: Caerus: Personoli Cyfleoedd

Yna wynebant ycyclops, ac Odysseus yn ennill buddugoliaeth , gan ddallu’r cyclops, ond mae ei falchder yn dod â melltith Poseidon i lawr arno. Erbyn i Odysseus gyrraedd yr ynys lle mae Aiolos yn rhoi bag o'r gwyntoedd iddo, efallai y bydd y darllenydd yn pendroni pa fath o stori yw'r Odyssey .

Mae'r Odyssey, mewn gwirionedd, yn un cronicl o daith Arwr. Wrth i Odysseus deithio, mae'n dysgu amdano'i hun a'r rhai o'i gwmpas ac erbyn iddo ddychwelyd i Ithaca, mae wedi ennill yr un peth yr oedd ei angen fwyaf arno .

Beth yw Math o Lenyddiaeth yr Odyssey?

Ystyrir yr Odyssey yn gerdd epig , darn mor hyd a dyfnder fel ei fod yn gwrthsefyll profion amser a beirniadaeth. Mae Odysseus yn gymeriad cymhleth, yn cychwyn fel anturiaethwr trahaus yn cychwyn ar daith ac yn dychwelyd fel gwir Frenin, yn barod i gymryd ei le.

Pa fath o gerdd yw'r Odyssey?

Mae’n Quest, taith sy’n mynd â’r cymeriad archdeip Arwr trwy gyfres o heriau sy’n cyfrannu at ei dwf a’i newid. Wrth ddarparu darlleniad cyffrous i'r darllenydd, mae pob her hefyd yn effeithio ar y cymeriad mewn rhyw ffordd.

Wrth i Odysseus wynebu pob her newydd, mae’n defnyddio’r wybodaeth a’r doethineb y mae wedi’u hennill. Erbyn iddo gyrraedd Ithaca, nid gyda chriw mawr a llongau y daw, ond ar ei ben ei hun ac yn amddifad. Ar ei ddyfodiad, yn lle camu yn falch i mewn i adennill ei wraig a'i orsedd, efeyn dod yn ofalus ac yn wyliadwrus . Mae’n caniatáu ei hun i gael ei gysgodi mewn cwt caethweision gostyngedig nes daw’r amser iddo adennill ei le. Mae'n mynd i mewn i'r palas yn ei ffurf fel pe bai'n gystadleuydd arall ac yn rhoi'r fraint i'r lleill o fynd yn gyntaf yn yr ornest. Pan ddaw ei dro, mae'n camu i fyny i ddangos ei gryfder ac yn tynnu'r bwa, sef ei ei hun wrth gwrs.

Ar ddiwedd ei daith, dangosir cryfder cymeriad newydd Odysseus yn ei ostyngeiddrwydd a’i nerth . Mae Penelope yn ei herio i symud eu gwely o'r siambr briodas. Yn hytrach nag ateb gyda dicter neu falchder brech, mae'n esbonio pam na ellir ei symud, gan brofi ei hunaniaeth. Ar ddiwedd ei daith, mae Odysseus wedi ennill y wobr ac wedi cwblhau ei ymchwil.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.