Brenin y Daniaid yn Beowulf: Pwy Yw Hrothgar yn y Gerdd Enwog?

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Enw brenin y Daniaid yn Beowulf yw Hrothgar, ac efe yw yr hwn y bu ei bobl yn brwydro yn erbyn bwystfil am flynyddoedd. Galwodd Beowulf i gynorthwyo oherwydd ei fod yn rhy hen a'i wŷr wedi bod yn methu.

Wrth i Beowulf fod yn llwyddiannus, gwobrwyodd y brenin Hrothgar ef, ond sut roedd yn teimlo am fod yn rhy wan i ymladd? Dysgwch fwy am frenin y Daniaid yn Beowulf yn y gerdd hon.

Pwy Yw Brenin y Daniaid yn Beowulf?

Brenin y Daniaid yn Beowulf yw<3 Hrothgar , a'i frenhines yw Wealhtheow, sy'n ymddangos yn y gerdd hefyd. Gan deimlo'n llwyddiannus yn ei bobl, penderfynodd y brenin adeiladu neuadd fawr o'r enw Heorot i ddod â'i bobl ynghyd ac i ddathlu eu buddugoliaethau. Yn y fersiwn o Beowulf a gyfieithwyd gan Seamus Heaney, dywed,

“Felly trodd ei feddwl

At adeiladu neuadd: rhoddodd orchmynion <8

I ddynion weithio ar neuadd ddôl wych

Yn golygu bod yn rhyfeddod y byd am byth.”

Dyna lle byddai ystafell ei orsedd, a byddai yng nghanol bywyd y Daniaid .

Fodd bynnag, anghenfil drwg , Grendel, wedi dod allan o'r tywyllwch a chlywed y llawenydd oedd yn digwydd yn y neuadd. Yr oedd yn casau hyn, yn casau pob peth am ddedwyddwch a goleuni, a penderfynodd ddial yn ei erbyn . Un noson, daeth ar y dynion wrth iddynt ddathlu yn y neuadd, a lladdodd a bwyta,gan adael dinistr a thywallt gwaed yn ei sgil. Hrothgar,

“Eu tywysog nerthol,

Eisteddodd yr arweinydd ystrywiog, yn ddiymadferth a diymadferth,

Gweld hefyd: Sut Bu farw Beowulf: Yr Arwr Epig a'i Frwydr Derfynol

7>Gwawd trwy golli ei wyliadwriaeth”

Bu farw'r Daniaid gan Grendel am ddeuddeng mlynedd. Safai'r neuadd yn wag drwy'r amser hwnnw i gadw'r dynion yn ddiogel rhag ffyrnigrwydd Grendel. Fodd bynnag, wrth i Beowulf glywed am eu problemau, a phan wnaeth, penderfynodd deithio i'w gweld. Croesawodd Hrothgar ef â breichiau agored, yn falch o dderbyn y rhyfelwr oherwydd ei dad ond hefyd oherwydd nad oedd ganddo unrhyw ddewis arall i ymladd yr anghenfil.

Disgrifiadau o Frenin y Daniaid yn Beowulf : Sut Mae'n Ymddangos?

Mae llawer o ddisgrifiadau o Hrothgar yn Beowulf sy'n helpu i roi gwell syniad i ni o bwy oedd y brenin .

Mae'r rhain yn cynnwys :

 • “tywysog y Tarian”
 • “cynghorydd pwerus”
 • “yr uchaf yn y wlad”
 • “arglwydd y Tarianau”
 • “tywysog nerthol”
 • “arweinydd chwedlonol”
 • “trysorydd gwallt llwyd”
 • “tywysog Bright-Danes “
 • “ceidwad ei bobl”
 • “eu cylch amddiffyn”

Heblaw am y disgrifiadau hyn mae llawer mwy, dyma ffordd y gallwn ni adnabod pa fath gymeriad oedd gan Hrothgar. Gallwn hefyd wybod sut roedd ei bobl a'r cymeriadau eraill yn y gerdd yn ei weld. Roedd yn frenin perffaith ar y pryd : llawn teyrngarwch, anrhydedd,nerth, a ffydd. Fodd bynnag, er na allai ymladd â'r anghenfil ei hun, roedd ganddo hanes hir o ymladd mewn brwydr a llwyddo.

Hrothgar a Beowulf: Dechrau Perthynas Ddefnyddiol

Pryd Roedd Beowulf yn ymwybodol o'r problemau roedd y brenin enwog yn eu hwynebu, fe deithiodd dros y môr i'w gyrraedd. Mae'n cynnig ei wasanaeth fel rhan o'r teyrngarwch a'r anrhydedd sy'n bodoli yn y cod arwrol .

Ar yr un modd, roedd hefyd eisiau cynnig cymorth oherwydd cymorth Hrothgar i'w deulu yn y gorffennol. Pan aeth Beowulf i mewn i ystafell yr orsedd, gan gael araith fawr lle darbwyllodd frenin y Daniaid i ganiatáu iddo ymladd â Grendel.

Dywed,

“Fy un cais

Ai na wrthodwch fi, y rhai a ddaethant mor bell,

Gweld hefyd: Cyclops – Euripides – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol> Y fraint o buro Heorot,<0 Gyda’m dynion fy hun i’m helpu, a neb arall.”

Anrhydedd oedd popeth, ac roedd Beowulf yn erfyn ar y brenin i ganiatáu iddo eu cynnal er ei bod yn genhadaeth beryglus.

Roedd Hrothgar yn ddiolchgar am y help, serch hynny, rhybuddiodd Beowulf am beryglon enbyd ymladd , fod llawer o rai eraill wedi gwneud hynny o'r blaen ac wedi methu. Yn fersiwn Seamus Heaney, dywed Hrothgar,

“Mae’n fy mhoeni i orfod rhoi baich ar unrhyw un

Gyda’r holl alar mae Grendel wedi’i achosi <4

A'r llanast a ddrylliodd efe arnom yn Heorot,

Einbychanu.”

Ond er ei fod yn datgan y problemau sydd wedi digwydd yn y gorffennol, mae’n dal i ganiatáu i Beowulf ymladd . Mae'n dweud wrth y rhyfelwr ifanc am “gymryd dy le.”

Diben Perthynas Brenin y Daniaid a Brenin y Dyfodol

Pan ddaw Beowulf at y brenin oedrannus, y mae o hyd rhyfelwr ifanc er gwaethaf ei holl nerth a dewrder , fodd bynnag, mae Hrothgar wedi bod trwy frwydrau ac yn gwybod mwy am y byd. Mae ysgolheigion yn credu iddo helpu i baratoi Beowulf ar gyfer y dyfodol gan y bydd yn dod yn frenin ar ei bobl ei hun, y Geats. Hyd yn oed ar ôl i Beowulf ddod yn fuddugol yn lladd yr anghenfil, ac anrhydedd yn cael ei wthio arno, mae gan Hrothgar y doethineb i roi darn o gyngor i Beowulf.

Mae'r araith, fel y'i cymerwyd o fersiwn Seamus Heaney, fel a ganlyn:

“O flodyn rhyfelwyr, gochel rhag y trap hwnnw.

Dewis, annwyl Beowulf, y rhan well, Gwobrau tragwyddol.

Peidiwch ag ildio i falchder.

Am ychydig tra bo dy nerth yn ei flodau

Ond mae'n pylu'n gyflym; a chyn bo hir fe ddaw

salwch neu’r cleddyf i’ch gosod yn isel,

Neu dân sydyn neu ymchwydd dŵr

Neu jabbing llafn neu waywffon o'r awyr

Neu oed ymlid.

Bydd eich llygad yn tyllu

Yn pylu ac yn tywyllu; a bydd marwolaeth yn cyrraedd,

> Annwyl ryfelwr, i'ch ysgubo i ffwrdd.”

Er hynnyMae Hrothgar yn rhoi'r cyngor defnyddiol hwn, nid yw Beowulf yn ei gymryd mewn gwirionedd. Yn ddiweddarach mewn bywyd pan fydd Beowulf yn cyrraedd henaint, mae'n dod ar draws anghenfil, mae'n ei ymladd, gan wrthod unrhyw help. Mae'n trechu'r anghenfil, ond mae hynny ar draul ei fywyd ei hun, mae hyn oherwydd iddo ganiatáu i'w falchder gymryd drosodd.

Adolygiad Cyflym o'r Gerdd a Brenin y Daniaid

Mae Beowulf yn gerdd epig adnabyddus a ysgrifennwyd yn ddienw yn Hen Saesneg rhwng 975 a 1025 . Aeth trwy lawer o gyfieithiadau a fersiynau dros y blynyddoedd, felly nid yw'n glir pryd y cafodd ei drawsgrifio'n wreiddiol. Nid yw ysgolheigion yn siŵr iawn pa un oedd y fersiwn gyntaf chwaith. Serch hynny, cerdd hynod ddiddorol ydyw sy'n adrodd hanes Beowulf, rhyfelwr, arwr.

Aiff i helpu Hrothgar, y brenin yn Beowulf, yn ei ymdrechion i ladd anghenfil peryglus o'r enw Grendel. Fe wnaeth Hrothgar helpu tad Beowulf ac ewythr Beowulf Hygelac amser maith yn ôl, a mae Beowulf yn dangos ei deyrngarwch trwy fynd i gyflawni'r ddyled . Mae Grendel wedi plagio'r Daniaid ers blynyddoedd, gan ladd ar ewyllys, ac mae Hrothgar yn anobeithiol. Mae Beowulf yn llwyddiannus, ac mae Hrothgar a'i bobl yn dragwyddol ddiolchgar.

Rhaid i Beowulf hefyd ladd mam Grendel ac mae hefyd yn llwyddiannus. Mae'n gadael y Daniaid yn llwythog o drysor yn anrhegion gan frenin y Daniaid. Roedd Hrothgar yn arddangos holl ymddygiad “priodol” brenin ar y pryd . Mae ysgolheigion yn credu efallai mai Hrothgar oedd yysbrydoliaeth i Beowulf pan ddaeth yn frenin ei wlad ei hun yn y dyfodol.

Casgliad

Cymerwch gip ar y prif bwyntiau am frenin y Daniaid yn Beowulf fel y crybwyllwyd yn yr erthygl uchod:

 • Mae’r Brenin Hrothgar, rhyfelwr enwog, a brenin y Daniaid bellach wedi mynd yn hŷn
 • Ond mae llawer o ddisgrifiadau yn y gerdd fel “ bydded i dywysog” ac “arweinydd chwedlonol” ddangos y parch sydd gan ei bobl ac eraill tuag ato yn y gerdd
 • Mae’n penderfynu adeiladu neuadd i’w orseddfainc a’i bobl, man lle gallant ddathlu, ond a anghenfil o'r enw Grendel yn dod o'r tywyllwch ac yn casáu'r hapusrwydd mae'n ei ganfod yn y neuadd
 • Mae'n mynd i mewn ac yn lladd cymaint ag y gall, gan adael dinistr yn ei sgil
 • Mae hyn yn digwydd am ddeuddeng mlynedd, a rhaid i'r neuadd aros yn wag i gadw'r bobl yn ddiogel. Ar draws y môr, mae Beowulf yn clywed am eu problem ac yn dod i helpu
 • Helpodd Hrothgar ei deulu yn y gorffennol yn ystod brwydr, ac oherwydd teyrngarwch ac anrhydedd, rhaid i Beowulf helpu
 • Mae eisiau dilyn y cod cymorth arwrol, ac er ei fod yn frawychus, bydd yn ymladd yr anghenfil
 • Mae'n lladd yr anghenfil. Mae Hrothgar yn ei gawod mewn trysorau yn ogystal â chyngor am y dyfodol, gan ddweud wrth y rhyfelwr ifanc i beidio â chael ei orchfygu â balchder
 • Mae ysgolheigion yn credu y gallai Hrothgar fod wedi helpu i lunio Beowulf fel brenin y dyfodol. Yn anffodus, Beowulfddim yn gwrando'n llwyr ar gyngor y dyn gan fod ei falchder yn tra-arglwyddiaethu wrth iddo ymladd yn erbyn bwystfil ar ei ben ei hun
 • Mae'n dilyn stori Beowulf, rhyfelwr sy'n mynd i helpu'r Brenin Hrothgar, brenin y Daniaid, yn erbyn anghenfil ofnadwy

Hrothgar yw brenin y Daniaid yn y gerdd enwog, Beowulf, ac ef yw'r un sy'n brwydro yn erbyn anghenfil. Er ei fod yn hen ac yn wannach, nid oes unrhyw arwydd ei fod yn teimlo'n israddol oherwydd na all ei drechu. Mae'n ddiolchgar am ymddangosiad Beowulf, a mae'n cynnig cyngor i'r ifanc i'w hatal rhag mynd yn rhy falch , ond yn anffodus, ni wnaeth hynny atal cwymp Beowulf.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.