Diweddglo'r Odyssey: Sut Daeth Odysseus i Grym Eto

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Yr Odyssey yn diweddu y ffordd y mae'n dal i gael ei drafod yn drwm yn y byd llenyddol, gyda nifer o ysgolheigion yn ei drafod. Eto i gyd, i afael yn llawn ar ddadl drom yr ysgolheigion, rhaid mynd dros ddigwyddiadau’r ddrama.

Beth Yw Yr Odyssey?

Mae’r Odyssey yn cychwyn ar ôl Rhyfel Caerdroea. Mae Odysseus a'i wŷr i fynd yn ôl i Ithaca ar ôl y rhyfel a oedd wedi eu cymryd o'u cartrefi. Mae'n casglu ei ddynion ar longau ac yn hwylio i'r moroedd. Maent yn dod ar draws ynysoedd niferus sy'n dal lefelau amrywiol o beryglon, yn gohirio eu taith am flynyddoedd ac yn lladd y dynion fesul un.

Mewn dicter, mae Zeus yn anfon taranfollt i long Odysseus ynghanol storm, boddi pob dyn, gan adael Odysseus fel yr unig oroeswr. Roedd y farwolaeth olaf ar ynys Helios, lle lladdodd gwŷr Odysseus weddill y gwartheg aur a chynnig yr un iachaf i'r duwiau.

Mae Odysseus yn golchi ynys Ogygia, lle mae'r Nymph Calypso yn byw. Mae'n cael ei garcharu ar ei hynys am saith mlynedd cyn i Athena ddadlau dros ei ryddhau. Wedi iddo gael ei ryddhau, mae'n hwylio tuag at Ithaca dim ond i gael ei ddadreilio gan storm a anfonwyd gan Poseidon. Mae'n golchi i'r lan yn Scheria, lle roedd y Phaeaciaid yn byw. Mae morwyr Scheria yn cael eu rheoli gan eu brenin, Alcinous, ŵyr y duw Groegaidd Poseidon.

Mae Odysseus yn swyno'r Phaeaciaid. wrth iddo adrodd hanes ei anturiaethau, yn portreadu ei hun fel arwr ac unig oroeswr ei daith hynod gythryblus i'w dref enedigol. Cynigiodd y brenin Alcinous, wedi ei gyfareddu'n llwyr gan ei hanes, ei anfon adref gyda dyrnaid o wŷr a llong.

Mae'r Phaeaciaid yn unigolion morwrol sy'n rhagori mewn mordwyo, hwylio, ac unrhyw beth perthynol i'r corff o ddwfr. Y rheswm am yr hyder hwn yw mai Poseidon, eu noddwr, yw tad bedydd Alcinous a'i fod wedi amddiffyn y duw Groegaidd. Anfonir Odysseus adref mewn un darn ac mae yn cuddio ei hun fel cardotyn er mwyn osgoi unrhyw ymgais i lofruddio gan gyfeillion ei wraig. Mae'n mynd i gyfeiriad ei hen gyfaill, Ewmaeus, lle cynigir lloches, bwyd, a gwely cynnes iddo am y noson.

Yn Ithaca

Yn y cyfamser, gwraig Odysseus, Penelope, a'i fab, Telemachus, yn wynebu brwydr eu hunain; cannoedd o wŷr yn cystadlu am law Penelope. Mae'r ddeuawd mam-mab yn dal eu gafael yn y gobaith na fyddai Odysseus yn dychwelyd ond ychydig nosweithiau i ffwrdd ond yn colli'n araf. gobaith gyda phob eiliad sy'n mynd heibio. Gan fod gorsedd Ithaca wedi ei gadael yn wag am gryn dipyn, mae tad Penelope eisiau iddi briodi dyn o'i ddewis ef. Yn lle dilyn gorchymyn ei thad, mae Penelope yn dewis aros yn Ithaca a diddanu'r ceiswyr, gan ohirio ei dewisiad o ddyn hyd y diwedd.

Oherwydd arfer Groeg Xenia, mae'r ceiswyr yn bwyta eu bwyd ac yfedeu gwin, yn ol traddodiadau Groeg. Eto i gyd, yn lle ad-dalu lletygarwch hael Telemachus a'i fam, mae'r ceiswyr yn amharchus ac yn dileu awdurdod Telemachus, gan fynd mor bell â chynllwynio ei gwymp.

Taith Telemachus

Er mwyn achub y tywysog Ithacan ifanc rhag cynlluniau ysgeler y gwrthwynebwyr, mae Athena, wedi'i gwisgo fel Mentor, yn ei annog i daith hunanddarganfyddiad dan y gochl o ddod o hyd i leoliad ei dad. Ar ei ymweliad cyntaf â Nestor, brenin Pylos, mae Telemachus yn dysgu bod yn siaradwr selog ac yn hau ymddiriedaeth a theyrngarwch fel brenin. Yna maen nhw'n ymweld â Menelaus, brenin Sparta, lle mae cred Telemachus yn ei dad yn cael ei gadarnhau eto. Mae ei hyder yn disgleirio wrth iddo o'r diwedd gael y cadarnhad yr oedd angen iddo ei glywed - roedd ei dad yn fyw ac yn iach.

Mae Athena'n annog Telemachus i ddychwelyd i Ithaca i ymweld ag Ewmaeus ar unwaith sy'n dangos teyrngarwch fel un o fotiffau'r Odyssey. Cyrhaedda fwthyn Ewmaeus a groesawir ef â breichiau agored; mae yn myned i mewn ac yn gweled cardotyn wedi ei wisgo mewn llusiau yn eistedd wrth y pydew. Yno, datgelir mai ef yw ei dad, Odysseus. Ar ôl eu pleserau, maen nhw'n deor gynllun i gyflafanu'r holl wŷr sy'n cystadlu am law Penelope mewn priodas.

Yn dal wedi ei guddio fel cardotyn, mae'n ymweld â'r palas ac yn cwrdd â Penelope. Mae'r brenin Ithacan yn gogleisio chwilfrydedd y Frenhines wrth iddi gyhoeddi'rcystadleuaeth am ei llaw mewn priodas. Bydd yr enillydd yn priodi'r Frenhines yn awtomatig. Mae Odysseus, sy'n dal i wisgo fel cardotyn, yn ennill yr ornest ac yn pwyntio ei fwa tuag at y ceiswyr. Yna mae Odysseus a Telemachus yn ymladd eu ffordd drwy'r carwyr ac yn cuddio'r gyflafan fel priodas.

Y yn y pen draw mae teuluoedd y cyfreithwyr yn dod i wybod am farwolaethau eu hanwyliaid ac yn ceisio dial. Eueithes, tad Antinous, sy'n arwain y cyhuddiad yn union fel y mae ei fab yn arwain y cyfaill. Mae'n darbwyllo'r teuluoedd i ddial yn union ar Odysseus trwy gyfarth i gartref ei dad, gan fynnu cyfiawnder i'w meibion ​​a laddwyd. Daw'r frwydr rhwng teuluoedd a gwŷr tŷ Odysseus i ben wrth i Athena ddod i ben. i lawr ac yn rhoi i Laertes, tad Odysseus, y cryfder a'r symudedd i ladd Euiethes. Unwaith y lladdwyd yr arweinydd, roedd y rhyfel wedi dod i ben, a daeth heddwch i'r wlad wrth i Odysseus godi i'r orsedd.

Gweld hefyd: Pwerau Hades: Ffeithiau Rhaid gwybod am Dduw yr Isfyd

Marwolaethau'r Siwtoriaid a'r Dial

Y mae marwolaeth cyfreithwyr fel dim ond cosb am eu hud a'u hamarch yn cyd-fynd ag ymdrechion y stori i daflu goleuni ar bwysigrwydd dilyn arferion Groeg. Roedd Xenia fel un o'r themâu yn yr Odyssey wedi'i ffurfio o barch dwfn a dwyochredd nad oedd yr un o'r ceiswyr yn cadw ato. Yn lle hynny, dewison nhw i gamddefnyddio caredigrwydd tŷ Odysseus a hyd yn oed cael y gallu i geisio llofruddio un oeu gwesteiwyr. Mae'r tro hwn ar unwaith yn caniatáu i'n harwr gael ei ddangos yn bositif ar ôl ei gamgymeriadau yn ei daith.

Mae dial hefyd yn chwarae rhan hanfodol yn niwediad Yr Odyssey. Portreadwyd dial yn gyntaf gan dduw'r môr, Poseidon, a aeth allan o'i ffordd i ddial yn union ar Odysseus am ddallu ei fab. Bu i'r weithred hon ddifrïo taith Odysseus am nifer o flynyddoedd a rhoi ei fywyd mewn perygl sawl gwaith ar hyd y ffordd. Y nesaf a welwn o'r nodwedd hon sydd yn nghyflafan y cyflafan ; Roedd Odysseus wedi cyflafan pob un o wŷr Penelope fel dial am ymdrechion ar fywyd Telemachus.

Sut Mae'r Odyssey yn Gorffen?

Ar ôl trechu'r herwyr, Odysseus Mae yn datgelu ei hunaniaeth i'w wraig, Penelope, ac yn teithio'n syth i le mae tad Odysseus a thaid Telemachus yn byw. Gyda'i gilydd, mae'r tair cenhedlaeth o ddynion yn ymladd yn erbyn teuluoedd y gwrthwynebwyr. Laertes yn lladd eu harweinydd wrth i Athena ymyrryd i gyhoeddi heddwch. Daw'r stori i ben wrth i Odysseus esgyn i'r orsedd, ond mae ysgolheigion amrywiol yn credu fel arall. Yn gyffredinol, mae diwedd The Odyssey yn cael ei bortreadu wrth i Odysseus adennill ei orsedd ar ôl mordaith 20 mlynedd.

Mae rhan gyfan olaf ail hanner The Odyssey yn canolbwyntio ar y datguddiad o Hunaniaeth Odysseus . Mae'r datgeliadau olaf i wraig a thad ein harwr Groegaidd a dyma'r datguddiad pwysicafo bawb. Un o'r pethau cyntaf a ddysgwn am Odysseus yn y stori hon yw ei gariad dwfn at Penelope. Oherwydd hyn, mae rhai ysgolheigion yn dadlau bod y dramodydd wedi dod ag aduniad Odysseus a Penelope i ben i ddechrau The Odyssey a bod popeth rhyw stori ochr i'r gerdd a ddeuai ar ei hôl. Ac o'r herwydd, mae yr aduniad hapus rhwng y ddau, ar uchafbwynt yr epig, i'w weld yn ailadrodd y ffaith hon.

Gweld hefyd: Claddu Hector: Sut Trefnwyd Angladd Hector

Yn wahanol i hyn, mae sawl person wedi nodi bod y rhan olaf o'r llyfr olaf yw gwir ddiwedd yr Odyssey, oherwydd yr oedd wedi clymu pennau rhydd yr epig, gan gloi'r stori yn gyfan gwbl ac yn foddhaol. Mae statws yr arwr yn cael ei gwestiynu wedyn gan ei fod yn cael ei yrru'n llwyr gan yr awydd am ddialedd sy'n anochel yn achosi digofaint y bobl. Mae'n parhau trwy'r llwybr hwn, gan achosi dioddefaint a thywallt gwaed nes i'r dduwies Roegaidd Athena ei helpu. trwy gyhoeddi tangnefedd, gan ganiatau iddo esgyn i'r orsedd. Dyma sut mae casgliad Yr Odyssey yn digwydd.

Casgliad

Nawr ein bod wedi siarad am gynllwyn Yr Odyssey a sut y daeth i fod, gadewch i ni fynd dros y nodweddion allweddol yr erthygl hon:

  • Mae’r Odyssey yn cychwyn ar ôl Rhyfel Caerdroea – mae Odysseus a’i wŷr i fynd yn ôl i Ithaca ar ôl y rhyfel oedd wedi’u cymryd o’u cartrefi.
  • Wrth i Odysseus gyrraedd adref yn Ithaca, mae'n gwisgo'i hun felcardotyn ac yn mynd i fyny'n dawel i fwthyn ei hen gyfaill Ewmaeus, i chwilio am loches, bwyd a lloches.
  • Mae Telemachus yn ymddangos wrth ddrws Emaeus ac yn cael ei groesawu â breichiau agored
  • Odysseus yn datgelu ei hunaniaeth i’r ddau ddyn, ac maen nhw’n cynllwynio i ladd y cyfreithwyr a oedd wedi meiddio taleb i law ei wraig yn y briodas
  • Odysseus yn ennill y gystadleuaeth am law ei wraig ac yn pwyntio’r bwa at y cwiswyr ar unwaith, gan ddatgelu ei hunaniaeth yn y broses
  • Gyda'i fab a'i ffrind, maen nhw'n lladd arwyr Penelope ac yn rhedeg i ffwrdd i Laertes i wynebu canlyniadau eu gweithredoedd. arweinydd gyda chymorth Athena
  • Odysseus yn codi i'w orsedd, a heddwch yn cael ei roi i Ithaca.

I gloi, er bod cryn drafod, mae diwedd yr Odyssey yn dal i fodoli. yn rhoi gwers i ni y gallwn ni i gyd ei dysgu: bod y gred yn ein teulu yn anghymharol i unrhyw beth arall yn y byd. Ac yno mae gennych chi, Yr Odyssey, sut y daeth i ben ac arwyddocâd ei ddiwedd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.