Duwiau Groeg a Rhufain: Gwybod y Gwahaniaethau Rhwng y duwiau

John Campbell 25-08-2023
John Campbell

Mae'n anodd gwahaniaethu rhwng duwiau Groegaidd a Rhufeinig oherwydd eu bod yn rhannu swyddogaethau a rolau tebyg. Er enghraifft, Zeus oedd brenin y duwiau a'i gymar yn y pantheon Rhufeinig oedd Jupiter. Fodd bynnag, mae gwahaniaethau yn y ddwy set o dduwiau a all helpu i wahaniaethu rhwng y ddau.

Gweld hefyd: Beth yw Enghraifft o Gyffelybiaeth Epig: Diffiniad a Phedair Enghraifft

Bydd yr erthygl hon yn trafod y duwiau Groegaidd yn erbyn Rhufeinig ac yn sefydlu’r nodweddion a’r swyddogaethau cyferbyniol rhwng y ddau.

Tabl Cymharu rhwng Groegiaid a Duwiau Rhufeinig

<12
Nodweddion Duwiau Groegaidd Duwiau Rhufeinig
Disgrifiad Corfforol Byw Amwys
Moesoldeb Mwy annelwig Llai anwadal
Cryfder a Phŵer Cryfach na duwiau Rhufeinig Gwan o'i gymharu â duwiau Groegaidd
Tynged Methu pennu tynged Gallai Iau bennu tynged
Mytholeg Gwreiddiol Copïwyd o'r Groegiaid

Beth Yw'r Gwahaniaethau Rhwng y duwiau Groegaidd a'r duwiau Rhufeinig?

Y prif wahaniaeth rhwng y duwiau Groegaidd a'r duwiau Rhufeinig yw bod duwiau'r Groegiaid yn meddu ar nodweddion dynol tra bod y duwiau Rhufeinig yn cynrychioli gwrthrychau. Felly, disgrifiodd y Groegiaid y duwiau gan ddefnyddio nodweddion dynol tra bod y Rhufeiniaid yn enwi eu duwiau ar ôl gwrthrychau.

Am beth mae'r duwiau Groegaidd yn Enwog?

Mae duwiau Groegaidd yn enwogstraeon, a dyna pam eu bod yn fwy poblogaidd ac y mae pobl yn siarad amdanyn nhw heddiw.

Casgliad

Ar y cyfan, mae'n syml dweud bod mytholeg Groeg a Rhufain yn cymharu ac yn cyferbynnu wedi archwilio'r gwahaniaethau amlwg rhwng y duwiau Groeg a Rhufain. Rydyn ni wedi sylweddoli bod y duwiau Groegaidd wedi rhagflaenu'r duwiau Rhufeinig o, o leiaf, 1000 o flynyddoedd a bod y duwiau Groegaidd wedi dylanwadu ar y pantheon Rhufeinig. Er bod enwau duwiau Groeg a Rhufain yn annhebyg, disgrifiodd y Groegiaid eu duwiau yn fanwl iawn tra bod gan y Rhufeiniaid fwy o ddiddordeb yng ngweithgareddau eu duwiau. Roedd y duwiau Groegaidd yn enwog am eu hymwthiad cyson i faterion dynol ac yn enwog am fod â chysylltiadau rhywiol niferus â bodau dynol.

Penderfynodd y Rhufeiniaid enwi eu duwiau arwyddocaol ar ôl y pum planed yn yr hen system blanedol Rufeinig, tra bod y Roedd Groegiaid yn galw eu duwiau ar ôl nodweddion dynol. Roedd y duwiau Rhufeinig yn llai poblogaidd na'u cymheiriaid Groeg yn rhannol oherwydd eu mytholegau tebyg. Er bod ganddynt lawer o wahaniaethau, roeddent yn rhannu pwerau a rolau tebyg yn eu mytholegau.

oherwydd bod ganddynt nodweddion dynol a ymyrryd mewn materion dynol,roedd gan rai hyd yn oed faterion â bodau dynol, a dylanwadasant ar fytholegau eraill hefyd. Yn olaf, buont yn dathlu ac yn rhannu eu gogoniant â bodau dynol. Yr agweddau hyn sy'n eu gwneud yn enwog.

Y Nodweddion Dynol

Mae duwiau Groeg yn adnabyddus am eu disgrifiadau byw sy'n debyg i nodweddion dynol. Fe'u disgrifiwyd fel bod yn esthetig ddymunol i'r llygad ac eithrio Hephaestus a ddisgrifiwyd fel un hyll iawn. Roedd duwiau fel Apollo, Eros ac Ares yn cael eu nodweddu fel y rhai mwyaf golygus tra bod Aphrodite, Artemis ac Athena yn teyrnasu ymhlith y duwiesau harddaf. Bu gornest harddwch rhwng tair duwies yn gefndir i Ryfel Caerdroea.

Dechreuodd y cyfan pan lywyddodd Zeus Brenin y duwiau cystadleuaeth harddwch yn cynnwys y duwiesau Aphrodite, a Hera. Gwahoddodd dywysog o Troy, Paris, i farnu trwy ddewis yr harddaf o'r tri duw. Yn y pen draw, dewisodd Paris Aphrodite ar ôl iddi addo rhoi'r fenyw harddaf yn y byd iddo, sef Helen of Sparta (Helen of Troy yn ddiweddarach). Yr Hera hon a gynllwyniodd i ddinistrio Paris a dinas Troy am yr hyn a deimlodd oedd yn warth iddi.

Dangosodd duwiau Groegaidd hefyd dueddiadau dynol megis cariad, casineb, cenfigen, caredigrwydd, trugaredd, daioni, a dicter. Maent yn syrthio i mewn ac allan o gariad yn unigfel bodau dynol a hefyd wedi profi torri calon yn union fel bodau dynol. Rhagamcanodd y Groegiaid werthoedd dynol, nodweddion, a nodweddion ar y duwiau (a elwir yn anthropomorffiaeth). Fodd bynnag, oherwydd eu bod yn dduwiau, roedd eu nodweddion yn cael eu gogoneddu'n fwy na bodau dynol.

Y Duwiau Groegaidd yn Ymyrryd mewn Materion Dynol

Roedd duwiau Groegaidd yn enwog am ymyrryd â materion dynol yn fwy na'u cymheiriaid Rhufeinig. Er na ellid newid tynged, gwnaeth y duwiau bopeth yn eu gallu i newid tynged rhai o'u hoff arwyr neu eu hoff arwyr ond yn ofer.

Er enghraifft, yn Rhyfel Trojan , roedd y duwiau hyd yn oed yn ochri gyda Poseidon, Hera, Hephaestus, Hermes, ac Athena yn cefnogi'r Groegiaid. Cafodd y Trojans hefyd eu cynorthwyo gan Aphrodite, Apollo, Artemis ac Ares a hyd yn oed ymladd i sicrhau buddugoliaeth i'r Groegiaid.

Gweld hefyd: Heroides - Ovid - Rhufain Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Achubodd y duwiau fywydau eu ffefrynnau fel yn achos Paris pan oedd yn rhaid i Aphrodite ei chwipio i ffwrdd. i rwystro Menelaus rhag ei ​​ladd. Fe wnaethon nhw hefyd helpu i ladd gelynion eu hoff arwr fel y digwyddodd i Achilles pan dywysodd Apollo saeth a saethwyd gan Baris i daro Achilles yn ei sawdl, gan ei ladd. Yn chwedl yr Odyssey, mae Odysseus yn cael ei gynorthwyo gan Athena, duwies rhyfel, i gwblhau ei daith a chael ei dathlu fel arwr epig.

Mae llenyddiaeth Groeg yn orlawn o straeon am dduwiau a duwiesau yn ymyrryd mewn dynolgweithgareddau sydd wedi arwain at y ddadl ynghylch rôl tynged. Roedd llawer o Roegiaid hefyd yn galw ar y duwiau yn eu gweithgareddau ac yn aml yn troi atynt am arweiniad ac amddiffyniad.

Roedd y duwiau yn ganolog i fywydau'r Groegiaid ac i'r gwrthwyneb. Yn fyr, mae'n syml dweud eu bod yn tebyg mewn llawer o ffyrdd i fodau dynol ond am y ffaith bod eu nodweddion yn llawer mwy gorliwiedig na'u cymheiriaid dynol.

Y Groeg Deities a Gafodd Faterion Gyda Bodau Dynol

Roedd duwiau gwrywaidd a benywaidd yn boblogaidd am gael cysylltiadau rhywiol â bodau dynol a rhoi genedigaeth i hanner dynion hanner duwiau a elwir yn ddemi-dduwiau. Zeus oedd y gwaethaf oll gan fod ganddo nifer o bartneriaid rhywiol er mawr loes i'w annwyl wraig Hera.

Syrthiodd hyn hefyd gynllwyn rhai chwedlau enwog wrth i Hera fynd ar drywydd a cheisio lladd rhai o Zeus ' meistresau a'u plant. Er enghraifft, ceisiodd Hera ladd Heracles pan gafodd ei eni trwy anfon dwy sarff i griben y babi.

Roedd hyn ar ôl iddi ddal gwynt o berthynas ei gŵr â mam Heracles, Alcmene, brenhines Amphitryon. Bu'r duwiesau hefyd yn ymwneud â dynion fel y dangoswyd gan Aphrodite a Persephone ym myth Adonis. Syrthiodd Aphrodite, duwies cariad, mewn cariad ag Adonis ar yr un pryd â Persephone ac ni allai'r ddwy dduwies benderfynu pwy ddylai ei gael. Setlodd Zeus y mater erbyngan orchymyn bod Adonis yn rhannu ei amser rhwng y ddau dduw – treuliodd hanner y flwyddyn gydag Aphrodite a'r hanner arall gyda Persephone.

Mae'n hysbys hefyd bod gan y duwiau Groegaidd berthynas o'r un rhyw â bodau dynol; enghraifft gysefin yw Zeus. Herwgipiodd pennaeth y duwiau y marwol mwyaf golygus, a gwnaeth ymaith ag ef i Fynydd Olympus. Yno gwnaeth y bachgen yn anfarwol i wasanaethu bob amser wrth ei ochr fel cludwr cwpan ac i fod yn agos ag ef. Yn ddiweddarach, daeth Zeus o hyd i dad Ganymede, Tros, a rhoddodd iddo geffylau mân fel iawndal am gipio ei fab.

Dylanwadodd y Duwiau Groegaidd ar Fytholegau Eraill

Ers y gwareiddiad Groegaidd rhagflaenu'r Rhufeiniaid, mae'r Dylanwadwyd ar y pantheon Rhufeinig gan eu cymheiriaid Groegaidd, er o dan wahanol enwau. Roedd gan y pantheon Groegaidd 12 duw ac felly hefyd nifer y duwiau ym mytholeg Rufeinig. Dylanwadodd hyd yn oed duwiau primordial Groeg ar dduwiau primordial y Rhufeiniaid hefyd. Roedd gan y Groegiaid Zeus fel pennaeth y duwiau tra roedd gan y Rhufeiniaid Jupiter sy'n arweinydd y pantheon Rhufeinig.

I dduwies cariad, roedd gan y Groegiaid Aphrodite tra roedd y Rhufeiniaid yn enwi eu rhai hwy yn Venus. Duw'r môr a'r dyfroedd ym mytholeg Roeg oedd Poseidon a'i cyfwerth mewn llenyddiaeth Rufeinig oedd Neifion. Roedd Hermes yn negesydd i'r duwiau Groegaidd tra bod Mercwri yn chwarae'r un rôl i'r duwiau Rhufeinig. Hephaestus oedd y duwdod hyllaf ymhlithy duwiau Groegaidd ac felly Vulcan y pantheon Rhufeinig.

Daeth Arwyr yn Dduwiau

Ym mytholeg Groeg, daeth rhai arwyr yn dduwiau fel Heracles ac Asclepius – roedd hyn naill ai trwy weithredoedd arwrol neu drwy briodas. Credwyd bod yr arwyr hyn wedi esgyn Mynydd Olympus lle digwyddodd eu dadwaddodi. Er y gallai'r arwyr Rhufeinig ddod yn dduwiau, roeddent fel arfer yn cael eu datgan yn ddwyfol gan eu holynwyr. Roedd duwiau Groegaidd yn caru barddoniaeth ac yn parchu beirdd oedd yn defnyddio iaith flodeuog tra bod gan dduwiau Rhufeinig fwy o ddiddordeb mewn gweithredoedd na geiriau.

Rhannodd y Duwiau Groegaidd Eu Gogoniant â Bodau Dynol

Rhannodd duwiau Groeg eu gogoniant â yr arwyr Groegaidd, felly, roedd yr arwyr yn rhoi pwys mawr ar fyw yn dda ar y ddaear er mwyn sicrhau eu bod yn cael gwell bywyd ar ôl marwolaeth. Y ganmoliaeth a roddodd bodau dynol iddynt, oedd sut y daethant yn boblogaidd ac yn sicrhau eu bod yn cael eu caru.

Roedd ganddynt gysylltiad â bodau dynol, megis pan gollodd Demeter ei merch Persephone, y gwnaeth y tymor 't newid; fodd bynnag, ar ôl dod o hyd iddi, newidiodd y tymor a rhannwyd y gogoniant a'i ddathlu â bodau dynol.

Yn ogystal, pan aeth Zeus yn ddig, pan nad oedd ei addolwyr yn gweddïo drosto, felly, ni anfonodd unrhyw law iddynt. Ar ôl sychder, pan ddechreuodd bodau dynol weddïo eto, o'r diwedd anfonodd Zeus law at y bodau dynol am eu cnydau, a dechreuon nhw ei werthfawrogi, ei addoli a'i osodoffrymau iddo. Yn fyr, roedd gan Zeus, rywsut, gysylltiad â'r bodau dynol, fe'u gwobrwyodd wrth ddilyn ac ufuddhau i'w orchymyn.

Am beth mae'r Duwiau Rhufeinig yn Enwog?

Mae'r Duwiau Rhufeinig yn enwog amdano tri duw sylfaenol, roedd enwau pob duw yn perthyn i wrthrychau neu bethau diriaethol. Yn ogystal, maent yn enwog am nad oes ganddynt unrhyw bersonoliad na nodwedd gorfforol unigryw sy'n eu gwahaniaethu. Ymhellach, gwyddys eu bod hyd yn oed yn ddi-ryw, oherwydd eu bod yn ddwyfol.

Tri Duw Sylfaenol

Yr hyn sy'n gwahaniaethu'r duwiau Rhufeinig oddi wrth eraill yw eu rhif, roedd ganddynt dri phrif dduw a addolir: Jupiter, Juno, a Minerva. Y prif dduw a'r duw mwyaf pwerus ym mytholeg Rufeinig oedd Jupiter, a oedd yn gallu dweud tynged. Y nodwedd hon yn arbennig oedd yr hyn a'i gwahaniaethodd oddi wrth eraill.

Cysylltiadau Enwau Duwiau Rhufeinig

Mae duwiau Rhufain hynafol yn enwog am gael eu henwi ar ôl planedau a oedd yn bresennol yn y system blanedol Rufeinig hynafol. Gan mai blaned Iau yw'r blaned fwyaf, enwodd y Rhufeiniaid y prif dduw a fenthycwyd ganddynt o wareiddiad Groeg ar ei ôl. Pan welodd y Rhufeiniaid fod y blaned Mawrth yn ymddangos yn goch/gwaedlyd, fe wnaethon nhw enwi eu duw rhyfel Mars. Gan mai Sadwrn oedd y blaned arafaf yn yr hen system blanedol, dyma nhw'n enwi eu duw Amaethyddiaeth yn Sadwrn.

Gelwid mercwri yn negesydd y blanedduwiau oherwydd dyma'r blaned gyflymaf i wneud taith gyflawn o amgylch yr Haul (88 diwrnod). Oherwydd harddwch a disgleirdeb Venus, fe'i gelwid yn dduwies cariad Rhufeinig. Roedd gan bob duw ei chwedloniaeth a sut y cafodd ei addoli gan y Rhufeiniaid, yn union fel y Groegiaid. Er enghraifft, yn ôl y chwedl Rufeinig, galwyd Iau gan y Brenin Numa Pompilius, ail Frenin yr Ymerodraeth Rufeinig, i helpu i ddelio â'r tywydd garw.

Daeth Sadwrn yn dduw Amaethyddiaeth ar ei ôl, y Rhufeiniaid y amynedd a'r sgiliau sydd eu hangen i gynhyrchu cynhaeaf hael. Credwyd bod Vulcan, duw gweithfeydd metel a ffugio, wedi dysgu meteleg i'r Rhufeiniaid. Juno, gwraig Jupiter, oedd yn gyfrifol am amddiffyn a chynghori'r wladwriaeth. Daeth Neifion yn dduw dŵr croyw a'r moroedd a chredir ei fod yn cyflwyno ceffylau a marchogaeth i'r Rhufeiniaid.

Nid oedd gan y Duwiau Rhufeinig Nodweddion Corfforol

Doedd gan dduwiau'r pantheon Rhufeinig ychydig neu ddim nodweddion ffisegol. Er enghraifft, disgrifir Venus fel un hardd ym mytholeg Rufeinig ond mewn mytholegau eraill, byddai disgrifiad duw yn mynd y tu hwnt i'r gair 'hardd' i gael ei alw'n 'blonde' gyda llygaid gwyrdd neu las, ac ati. Dim ond ei rolau y disgrifiwyd y dduwies Rufeinig, Minerva, ac nid sut olwg oedd arni.

Roedd duwiau'r pantheon Rhufeinig yn ddi-ryw. Disgrifiodd y ddau wareiddiad eu duwiauyn wahanol gyda duwiau eraill diwylliannau eraill yn rhoi pwyslais cryf ar eu nodweddion tra bod y Rhufeiniaid yn poeni llai am eu hymddangosiadau corfforol.

Mae rhai ysgolheigion yn dadlau bod y Rhufeiniaid yn fwy sefydlog ar weithgareddau eu duwiau nag ar weithgareddau eu duwiau. y ffordd yr oeddent yn edrych. Felly, roeddent yn gwrthod neu'n meddwl yn syml nad oedd angen rhoi disgrifiadau manwl o'u duwiau. Teimlai eraill hefyd fod yr ysgrifenwyr Rhufeinig yn gadael y disgrifiad corfforol o'u duwiau i ddychymyg eu cynulleidfaoedd.

FAQ

Beth Yw'r Gwahaniaeth Rhwng Duwiau Groegaidd a Duwiau Eifftaidd?

Roedd gan y duwiau Groegaidd nodweddion ffisegol manwl ac roeddent yn annoeth, ac roedd yn edrych fel bodau dynol. Er enghraifft, roedd ganddyn nhw lygaid o arlliwiau gwahanol, neu wallt o liwiau gwahanol, yn union fel bodau dynol. Ar y llaw arall, roedd gan dduwiau'r Aifft nodweddion anifeiliaid yn bennaf, fel cathod, eryrod, a hyd yn oed cŵn. Roedd ganddyn nhw gyrff yr olwg arnyn nhw, ond roedd eu pennau o anifeiliaid gwahanol.

Pam Mae Duwiau Groeg yn Fwy Poblogaidd na Duwiau Rhufeinig?

Mae duwiau Groeg yn fwy poblogaidd oherwydd dylanwadasant ar dduwiau'r pantheon Rhufeinig. Yn ogystal, mae gan y duwiau Groegaidd chwedlau manwl a diddorol o'u cymharu â'r duwiau Rhufeinig. Felly, mae'n fwy diddorol darllen am neu wrando ar storïau am dduwiau Groegaidd na duwiau Rhufeinig. Ar ben hynny, mae straeon duwiau Groeg yn fwy perthnasol i'n bywyd bob dydd

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.