Oedd Medusa Real? Y Stori Go Iawn y tu ôl i'r Gorgon Neidr Gwych

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

A oedd Medusa yn real? A yw ei chymeriad yn seiliedig ar stori bywyd go iawn? Byddwn yn darganfod y rheswm y tu ôl i ymddangosiad un-o-fath Medusa ac a oes unrhyw beth o'i stori sy'n seiliedig ar ffaith.

Un o y bwystfilod mwyaf adnabyddadwy ac enwog o chwedloniaeth Roegaidd yw Medusa, y Gorgon sydd â'r olwg fwyaf erchyll - pen wedi'i orchuddio â nadroedd ac sy'n gallu troi dynion yn garreg. Mae yna lawer o fersiynau, ond y stori go iawn, yn ôl bardd Rhufeinig o'r enw Ovid. Darllenwch ymlaen a byddwch yn gwybod popeth amdani.

A oedd Medusa Real?

Yr ateb byr yw na, nid oedd medusa yn real. I rywun sydd wedi cael ei ddarlunio fel anghenfil gyda nadroedd gwenwynig ar gyfer gwallt, a chanddo'r gallu i droi dynion yn garreg, gall ymddangos yn amlwg nad oedd Medusa yn ffigwr hanesyddol go iawn.

Tarddiad Medusa

Tarddiad Medusa's mae chwedl wedi'i gwreiddio'n ddwfn ym mytholeg Roeg, yn enwedig yn y Theogony, a ysgrifennwyd gan y bardd Hesiod o'r wythfed ganrif CC. Nid oedd dyddiad geni pendant, yn ysgrifenedig ond amcangyfrifwyd y gallai ei blwyddyn geni fod wedi amrywio o 1800 i 1700.

Mae hi'n un o'r ychydig angenfilod yn yr hen Roeg y cytunwyd bron yn gyffredinol ar ei rhieni. Roedd gan bob fersiwn o'i naratif, hyd yn oed y rhai a honnodd nad anghenfil ond yn forwyn hardd, yr un enwau ar ei rhieni.

Mae Medusa yn ferch i ddau hynafol. duwiau pwyroedden nhw hefyd yn angenfilod môr arswydus – Phorcys a Ceto. Heblaw am ei dwy chwaer anfarwol Gorgon, Stheno ac Euryale, mae hi'n perthyn i nifer o angenfilod a nymffau dychrynllyd.

Gweld hefyd: Oedd Beowulf Real? Ymgais I Wahanu Ffaith O Ffaith

Mae rhestr ei pherthnasau yn cynnwys y Graeae (triawd o ferched sy'n rhannu un llygad rhyngddynt), Echidna (hanner gwraig, hanner sarff a oedd yn byw ar ei phen ei hun mewn ogof), Thoosa (mam Cyclops), Scylla (anghenfil môr a oedd yn stelcian y creigiau wrth ymyl Charybdis), a gwarcheidwaid y goeden afalau aur - yr Hesperides (a elwir hefyd yn Merched yr Hwyr)—a Ladon, creadur tebyg i sarff ac wedi ei lapio o amgylch y goeden afalau aur.

Gweld hefyd: Jocasta Oedipus: Dadansoddi Cymeriad Brenhines Thebes

Er ei fod yn farwol hardd, yr oedd Medusa yn rhyfedd. un allan yn y teulu nes iddi ddigio Athena. Er nad oedd hi'n anghenfil adeg ei geni, dioddefodd Medusa'r ddioddefaint ofnadwy o gael ei thrawsnewid i fod y gwaethaf o'i holl chwiorydd Gorgon. Yn eu plith, hi oedd yr unig farwol a feddai wendid nad oedd gan ei chwiorydd anfarwol.

Medusa Cyn Cael Ei Melltithio

Gorgon Medusa, fel Gorgon blewyn neidr, ac roedd ei chwiorydd bob amser yn cael eu hystyried yn angenfilod erchyll gan yr hen Roegiaid, ond disgrifiodd y Rhufeiniaid Medusa fel morwyn hyfryd.

Mae amrywiadau niferus ar chwedl Medusa, gyda rhai chwedlau yn darlunio Medusa â gwallt go iawn, gan ddangos nad yw ei gwallt bob amser wedi bodgwneud o nadroedd. Mae'n allweddol gwybod y dywedir iddi gael ei geni hynod o hardd a'i bod wedi ennill calonnau lle bynnag yr aeth, a dyna pam y gwyddys ei bod yn bur a dihalog, yr oedd y forwyn hardd hon yn cael ei hedmygu gan y dduwies Athena , duwies doethineb. Penderfynodd hi wasanaethu fel offeiriades mewn teml wedi ei chysegru i Athena, lle'r oedd gwyryfdod a diweirdeb yn ofynion.

Hi oedd yr offeiriades perffaith, a chan ei bod yn hardd iawn, roedd nifer yr ymwelwyr a ddaeth i tyfodd y deml i ei hedmygu bob dydd. Gwnaeth y dduwies Athena eiddigeddus iawn ohoni. Sylwodd un ymwelydd hyd yn oed fod gwallt Medusa yn harddach na gwallt y dduwies Athena.

Stori Medusa a Poseidon

Yn ôl sawl adroddiad a'r rhai sy'n haeru mai dyma stori real Medusa, Poseidon yw'r prif reswm dros ymddangosiad brawychus Medusa. Mae'n dod o'r chwedl lle darluniwyd Medusa fel offeiriades syfrdanol yn nheml Athena.

Gwelodd Poseidon, duwdod y môr, Medusa gyntaf pan oedd yn cerdded ar hyd y lan a syrthiodd mewn cariad â hi. Fodd bynnag, gwrthododd Medusa Poseidon yn gyson oherwydd ei bod wedi ymrwymo i wasanaethu fel offeiriades Athena. Roedd Poseidon ac Athena yn groes, a'r ffaith mai Athena oedd yn berchen ar Medusa oedd yn achosi mwy o lid ar ei ddrwgdeimlad.

Penderfynodd Poseidon gymryd Medusa trwy rym oherwydd iddowedi cael llond bol ar ei gwrthodiad parhaus. Rhedodd Medusa yn daer i deml Athena i'w hamddiffyn, ond daliodd Poseidon i fyny â hi a'i threisio y tu mewn i'r deml o flaen delw Athena.

Yn sydyn, ymddangosodd Athena allan o unman. Roedd hi'n gandryll am yr hyn a ddigwyddodd, a chan na allai feio Poseidon oherwydd ei fod yn dduw mwy pwerus na hi, cyhuddodd Medusa o hudo Poseidon a dirmygu'r dduwies a'r deml.

Medusa Wedi'r Felltith

Yn ôl myth Groeg, fel ffurf o ddialedd, newidiodd Athena olwg Medusa, gan droi ei gwallt godidog yn nadroedd gwrido, gan wneud ei gwedd yn wyrdd, a throi pawb a syllu arni yn garreg. O'r herwydd, melltithiwyd Medusa.

O'r eiliad y newidiodd gwedd gorfforol Medusa, rhyfelwyr yn ei hymlid, ond pob un ohonynt yn troi yn garreg. Edrychai pob rhyfelwr arni fel tlws i'w lladd. . Fodd bynnag, ni lwyddodd yr un o'r rhyfelwyr hynny i'w lladd; ni ddychwelodd pob un ohonynt.

Ar ôl cael ei thrawsnewid yn anghenfil y gwyddom ei bod, ffodd Medusa gyda'i chwiorydd i wlad bell er mwyn osgoi'r ddynoliaeth gyfan. Yna ceisiwyd amdani gan arwyr oedd am ei lladd fel tlws. Daeth llawer i'w herbyn, ond ni ddychwelodd yr un erioed. Ers hynny, nid oes neb wedi ceisio ei lladd oherwydd byddai gwneud hynny yn cael ei ystyried yn hunanladdiad.

Medusa aPerseus

Roedd lladd Medusa yn cael ei ystyried yn genhadaeth hunanladdiad oherwydd wrth i rywun edrych ar draws ei chyfeiriad, a phe byddai'n edrych yn ôl, byddai'r nadroedd wedi lladd y person ag un llacharedd. Byddai rhywun dewr oedd yn ceisio ei lladd wedi marw.

Roedd y Brenin Polydectes yn gwybod am y risg o ladd yr anghenfil hwn, a dyna pam yr anfonodd Perseus ar ymgais i ddod â'i phen. Ar y cyfan, y genhadaeth oedd ei dienyddio a dod â'r pen buddugol yn arwydd o ddewrder.

Roedd Perseus yn demi-dduw, yn fab i'r duw Zeus ac yn wraig farwol o'r enw Danae. Bwriwyd Perseus a Danae i ffwrdd, a daeth i ben ar ynys Serifos, lle'r oedd Polydectes y brenin a'r llywodraethwr. Er mwyn sicrhau na fyddai Perseus yn ei drechu, dyfeisiodd y Brenin Polydectes gynllun i anfon Perseus i genhadaeth farwol.

Fodd bynnag, Perseus, oedd mab y duw goruchaf Zeus, ac nid oedd yn ddim yn mynd i fynd ar y genhadaeth hon heb fod yn barod i gael y darian orau gydag ef i gyflawni'r genhadaeth hon, a dyna pam y cafodd Perseus gymorth gan dduwiau Groegaidd eraill.

Rhoddwyd iddo helmed anweledigrwydd. o Hades, dwyfoldeb yr isfyd. Cafodd hefyd bâr o sandalau asgellog gan dduw'r teithi, Hermes. Rhoddodd Hephaestus, duw tân a gofannu, gleddyf i Perseus, tra rhoddodd Athena, duwies rhyfel, darian o efydd adlewyrchol iddo.

Gan ddwyn yr holl roddiona roddes y duwiau iddo, aeth Perseus i ogof Medusa a chafodd hi yn cysgu. Gwnaeth Perseus yn siŵr nad oedd yn syllu ar Medusa yn uniongyrchol, ond yn hytrach ar y myfyrdod ar y darian efydd a roddodd Athena iddo. Daeth yn dawel ati, a llwyddodd i dorri ei phen i ffwrdd a'i osod yn syth yn ei satchel cyn dychwelyd adref.

Fodd bynnag, nid oedd Perseus yn ymwybodol fod Medusa yn cario epil Poseidon. Felly , o'r gwaed ar ei gwddf, ganwyd ei phlant—Pegasus, y march asgellog, a Chrysaor, y cawr.

Casgliad

Roedd Medusa ar un adeg yn forwyn hardd gyda gwallt mor odidog fel dywedid ei fod yn harddach nag un Athena. Gadewch inni grynhoi ymhellach yr hyn yr ydym wedi'i ddysgu am Medusa a'i stori.

  • Daeth Medusa o deulu o angenfilod. Roedd ei rhieni yn angenfilod môr, Phorcys a Ceto. Mae hi hefyd yn perthyn i nifer o angenfilod a nymffau: y Graeae, Echidna, Thoosa, Scylla, yr Hesperides, a Ladon.
  • Gyda'i harddwch a'i bod yn farwol, hi oedd yr un rhyfedd allan yn ei theulu, yn enwedig o'i chymharu i'w dwy chwaer o'r Gorgon, Stheno ac Euryale, y ddau yn anfarwol.
  • Syrthiodd Poseidon, duw'r môr, mewn cariad â Medusa ac, ar ôl sawl gwrthodiad, penderfynodd ei chymryd trwy rym. Cafodd ei threisio y tu mewn i'r deml lle bu'n gwasanaethu fel offeiriades i Athena.
  • Cynddeiriogwyd Athena a chyhuddwyd Medusa ohudo Poseidon a'i chosbi trwy droi ei gwallt godidog yn nadroedd rhychiog, gwneud ei gwedd yn wyrdd, a throi pawb a syllu arni yn garreg.
  • Daeth Medusa yn darged gwerthfawr i ryfelwyr, ond ni lwyddodd yr un i'w lladd ac eithrio Perseus, mab Zeus gyda gwraig farwol. Llwyddodd Perseus i dorri pen Medusa i ffwrdd gan ddefnyddio’r holl anrhegion a roddodd y duwiau Groegaidd eraill iddo. Yn fuan wedyn, daeth plant Medusa, Pegasus a Chrysaor, allan o'r gwaed ar ei gwddf.

Gan nad oes adroddiadau ysgrifenedig yn profi bod Medusa yn real, mae'n werth darganfod yr hanes y tu ôl iddi ymddangosiad un-o-fath. Mae'n ysgytwol darganfod ei bod hi wedi dioddef gweithred lem gan dduw ar un adeg y tu ôl i'w dieflig fel anghenfil, ond er ei bod yn ddioddefwr, hi oedd yr un a ddioddefodd gosb. Mae hyn yn gwneud ei stori yn llawer mwy trasig.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.