Kennings in Beowulf: The Whys and Hows of Kennings in the Famous Poem

John Campbell 26-05-2024
John Campbell

Kennings yn Beowulf yw un o'r prif bynciau a drafodir gan ysgolheigion a myfyrwyr am y gerdd epig enwog hon. Cerdd epig Hen Saesneg yw Beowulf a ysgrifennwyd rhwng 975 a 1025 OC, ac mae'n digwydd i ddigwydd yn Sgandinafia. Fe'i hysgrifennwyd gan awdur dienw, a amlinellodd daith arwr Germanaidd o'r enw Beowulf.

Un o'r priodoleddau mwyaf disglair am y gerdd hon yw'r defnydd o kennings, a gallwch ddarllen hwn i ddysgu i gyd amdanynt .

Enghreifftiau Kenning yn Enghreifftiau Ceulo Beowulf a Chyffredinol

Er mwyn deall kennings yn Beowulf yn well, mae'n ddefnyddiol cael nifer o enghreifftiau modern o kennings i ymarfer gyda.

Ychydig o kennings y gallech fod yn gyfarwydd â yn cynnwys :

 • fender-bender: damwain car
 • ffêr- brathwr: plentyn
 • pedwar llygad: gwisgwr sbectol
 • gwthiwr pensil: rhywun sy'n gweithio wrth ddesg drwy'r dydd ar dasgau gweinyddol
 • cofiwr coed: rhywun sy'n yn poeni'n fawr am yr amgylchedd

Mae'r geiriau cysylltnod a'r ymadroddion byr hyn yn rhoi disgrifiad unigryw o bethau bob dydd . Maent yn cyfoethogi iaith, yn defnyddio geiriau mewn ffordd unigryw, yn ychwanegu gweithred a lliw i'n dychymyg, ac yn rhoi gwell dealltwriaeth i ni o'r olygfa.

Dyma rai enghreifftiau o kenning yn Beowulf gyda'i gilydd gyda'u hystyr yn y gerdd epig :

  brwydr-chwys: gwaed
 • cysgu'r cleddyf: marwolaeth
 • ffordd y morfil: yrmôr
 • cynhaeaf cigfrain: corff/corfflu
 • cannwyll awyr: yr haul
 • rhoddwr modrwy: brenin
 • neuadd y ddaear: claddedigaeth twmpath
 • cludwyr helmed: rhyfelwyr
 • cadarn-galon: dewr
 • annedd: preswylfa
 • >

  Ar rai pwyntiau yn y gerdd, mae'r cennings yn cael eu defnyddio gan amlaf fel rhyw fath o pos , lle mae'r darllenydd yn ceisio darganfod pa air y mae'r awdur dienw yn ceisio'i ddisgrifio. Er enghraifft, tra bod “ man preswylio ” yn eithaf hawdd i'w gasglu, beth am “ pren â gwddf plygu ?” yr olaf oedd y cenel yn disgrifio'r gair ' cwch .'

  Disgrifiadau'r Arwr: Kennings i Ddisgrifio Beowulf, y Prif Gymeriad

  Rhai o'r cytiau o Beowulf yn cael eu defnyddio i ddisgrifio'r prif gymeriad , ac nid yn unig agweddau'r stori. Gan eu bod wedi eu hysgrifenu mewn modd barddonol, gall y ceinciau hyn roddi syniad gwell a mwy cyflawn i ni am y cymeriad ei hun.

  Y mae rhai o'r ceinciau a ddisgrifia Beowulf yn cynnwys ' ring-prince ' a ‘ rhyfelwr scylding .’ Fodd bynnag, mae yna bethau eraill sy’n disgrifio ei ymddangosiad, ei bersonoliaeth, a hyd yn oed ei weithredoedd .

  Er enghraifft, pan fydd yn cyrraedd y Daniaid i cynnig ei wasanaeth i ladd Grendel, yr anghenfil, mae yna berson yn genfigennus o'i ' frwydriad môr ,' sef ei allu i drechu'r môr ar ei daith draw.<4

  Yr Anghenfilod Arswydus: Kennings in Beowulf Sy'n DisgrifioGrendel

  Er mai Beowulf yw prif gymeriad y gerdd, nid yw yn golygu mai fe yw’r mwyaf diddorol . Yn ogystal, nid yw'n golygu mai ef yw'r cymeriad sydd â'r mwyaf o kennings a briodolir iddo.

  Mae Grendel, yr anghenfil erchyll, erchyll sy'n achosi problemau i'r Daniaid, yn cael pob math o kennings hefyd. Hyd yn oed heb ddarllen y gerdd, gallwch ddeall pa mor frawychus yw'r anghenfil hwn , yn syml drwy edrych drwy ei restr o cennings. Mae Grendel yn cynnwys:

  • bugail drygioni
  • gwarcheidwad trosedd
  • Caethwas uffern
  • Cythraul pechadurus
  • Y Ysgrublaidd dan felltithio Duw

  Mae'r disgrifiadau hyn yn ychwanegu at y nodweddiad o'r antagonist yn y chwedl , ac wrth i chi ddarllen, fe gewch chi ddarlun ehangach fyth o bwy yw Grendel. Nid yw’r awdur wedi defnyddio geiriau plaen fel ‘ drwg ,’ ‘ drwg ,’ neu ‘ ffiaidd .’ Mae wedi rhoi syniad gwirioneddol i’r darllenwyr o beth yw ei anghenfil trwy ei ddefnydd o kennings.

  Amrywio Cyfieithiadau o Beowulf A Allai Effeithio Kennings yn Beowulf

  Ysgrifennwyd y gerdd wreiddiol yn Hen Saesneg , drwy gydol y blynyddoedd, mae cannoedd ar gannoedd o gyfieithiadau wedi'u gwneud.

  Ar ôl dod o hyd i'r fersiwn wreiddiol, cafodd ei losgi'n rhannol , a ddinistriodd rai rhannau o'r gerdd. Yn dilyn hyn, y cyntafgwnaethpwyd cyfieithiad i'r Saesneg modern yn 1805. O ganlyniad, yn yr un ganrif honno, cwblhawyd naw o gyfieithiadau gwahanol.

  Yn y canrifoedd dilynol, digwyddodd gannoedd o gyfieithiadau , gyda rhai ohonynt yn dda. , a rhai ddim cystal. Ceir anawsterau Beowulf yn y mathau o benillion a ysgrifennir, y cyflythreniadau a amlygir, a'r defnydd o caesura, neu doriad, ynghyd â'r newidiadau tafodieithol o fewn ysgrifennu'r gerdd.

  Yn ogystal â hwn, fe'i ysgrifennwyd yn wreiddiol â themâu paganaidd oherwydd y cyfnod amser, fodd bynnag yn ddiweddarach ychwanegwyd rhai elfennau Cristnogol at y gerdd.

  Gweld hefyd: Dyfeisiau Llenyddol yn Antigone: Deall Testun

  Gyda'r holl gyfieithiadau sydd o gwmpas hyd heddiw, mae'r cytiau wedi newid ychydig . Yn y fath fodd, er enghraifft, mewn un cyfieithiad gwelwyd eu bod wedi enwi Grendel “Caethiwed uffern,” ar y llaw arall mewn cyfieithiad arall, “fiend out of Hell.”

  Gweld hefyd: Sut gwnaeth Aphrodite yn yr Iliad Ddeddf fel y Catalydd yn y Rhyfel?

  Nid yw'n gwbl wahanol, ond gallai'r mathau hyn o wrthgyferbyniadau effeithio ychydig ar y stori a'n profiad ni ohoni. Fodd bynnag, yr un yw pwrpas cenelau: i gyfoethogi ymhellach y mwynhad o'r chwedl epig.

  Beth Yw Cenau, A Phham y Maen nhw'n Cael eu Defnyddio Mewn Llenyddiaeth?

  Mae Kennings yn cyfansawdd ymadroddion, a ddefnyddir i ddisgrifio'r plot yn fyw ac yn greadigol , lle mae hefyd yn rhoi synnwyr barddonol i'r darllenydd. Roedd Kennings yn gyffredin iawn yn y ddwy Hen Saesnega llenyddiaeth Hen Norseg, ac mae cerdd Beowulf yn llawn ceinciau o bob math. Daw’r gair ‘kenning’ o’r Hen Norwyeg ‘kenna’, sy’n golygu ‘ gwybod .’ Gellir gweld defnydd y gair hwn yn yr Alban berf tafodiaith 'ken', i wybod rhywbeth.

  Disgrifiadau hardd, telynegol a mynegiannol yw Kennings sy'n cael eu gwneud naill ai'n un gair, ychydig eiriau, neu eiriau â chysylltnod. Prif ddiben ceinau yw ychwanegu rhywbeth mwy at y gerdd , yn union fel geiriau disgrifiadol neu ansoddeiriau blodeuog.

  Maen nhw'n gyfrifol am ychwanegu delweddau newydd i'r stori , trwy ddwyn allan ei harddwch. Yn achos Beowulf, defnyddir kennings i gynyddu'r effaith gyflythrennol yn ogystal â chynyddu ein dealltwriaeth o'i chwedl.

  Mae'r farddoniaeth Eingl-Sacsonaidd (neu'r Hen Saesneg) ychydig yn wahanol i'r barddoniaeth sydd gennym heddiw oherwydd ni welwyd cymaint o ffocws ar odl efallai hyd yn oed ddim o gwbl. Serch hynny, roedd yn canolbwyntio ar guriadau a sillafau, ac roedd pob llinell yn cynnwys rhai rhifau.

  Roedd hyd yn oed cyflythreniad , sef digwydd yr un llythyren neu sain mewn geiriau union ar ôl y llall . Ychwanegwyd Kennings i'r ochr hon yn y gerdd, a daeth hefyd â mwynhad o'r stori.

  Cefndir Beowulf, Y Gerdd Epig Enwog Ag Awdur Anhysbys

  Beowulf yw cerdd epig a ysgrifennwyd yn Hen Saesneg, rhwng 975 i1025 OC sy’n disgrifio brwydr arwr epig ag anghenfil. Nid ydym yn siŵr pwy a'i hysgrifennodd, ac mae rhywfaint o dystiolaeth mai stori lafar go iawn ydoedd yn wreiddiol.

  Yn y pen draw, ysgrifennodd rhywun hi i lawr, ond gallai'r plot fod wedi newid sawl gwaith cyn iddi gael ei rhoi. i bapur. Mae'r stori yn digwydd yn y 6ed ganrif yn Sgandinafia , ac mae'n ymwneud â'r rhyfelwr enwog, dewr o'r enw Beowulf.

  Mae'n dechrau pan fydd y Daniaid yn cael eu cythryblu gan anghenfil ofnadwy, a Beowulf <1 yn dod i'w ladd ac ennill enw da iddo'i hun . Nid yn unig y llwyddodd gyda'i gynllun, ond hefyd pan ymosododd mam yr anghenfil, llwyddodd i'w lladd hefyd. Roedd yn byw bywyd arwr ond yn ddiweddarach cafodd ei ladd mewn brwydr gyda draig. Mae Beowulf yn enghraifft berffaith o gerdd epig ynghyd â dangos y math o lenyddiaeth oedd yn boblogaidd yn ystod y cyfnod amser.

  Casgliad

  Cymerwch olwg ar y prif bwyntiau am Beowulf a kennings yn Beowulf:

  • Cerdd epig a ysgrifennwyd yn Hen Saesneg gan awdur dienw yw Beowulf, gan basio'r stori ar lafar cyn cael ei hysgrifennu
  • Daw Kennings o y gair Hen Norwyeg 'kenna,' sy'n golygu ' gwybod ', maent yn eiriau cyfansawdd neu ymadroddion byr, weithiau â chysylltnod, a ddefnyddir i ddisgrifio gair gwahanol
  • Yn Beowulf, defnyddir cybiau yn aml iawn, fel trosiadau, gan roi lliw i'r darllenydd.dychymyg.
  • Mae'n debygol ei fod wedi mynd trwy lawer o newidiadau wrth iddo fynd trwy'r cenedlaethau a thrwy gyfieithiadau
  • Mae rhai o'r ceinciau a geir yn Beowulf yn cynnwys 'chwys brwydr' am waed, ' cigfran -cynhaeaf ' ar gyfer cyrff, ' ffordd morfil ' ar gyfer y môr, a 'chysgu'r cleddyf' ar gyfer marwolaeth
  • Mae gan Grendel, yr anghenfil, sawl cwningen hyfryd i'w disgrifio ef: ' Caethiwed uffern ,' 'cythraul wedi'i staenio â phechod ,' a ' Crwtiaid melltigedig Duw '

  Kennings in Mae Beowulf yn creu llun hardd a byw i ddarllenwyr wrth iddynt ddilyn Beowulf ar ei antur i ladd y bwystfil Grendel. Mae gennym yr arwr epig gyda’i “ golau brwydr ” (cleddyf), a’r bwystfil ofnadwy neu’r “ Crwtiaid melltigedig Duw ” yn elyn iddo.

  Beowulf yn ei ladd fel yr arwr yr oedd yn anelu ato, a chydag absenoldeb ceinciau, ni fyddai'r gerdd yr un ac yn debygol ddim mor enwog.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.